EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Annales. Ethics in Economic Life

2011 - 2016

Current editor(s): Joanna Dzionek-Kozlowska

From University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology
Contact information at EDIRC.

Series data maintained by Joanna Dzionek-Kozlowska ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 19, issue 4, 2016

The Moral and Political Dimension of Economics. The Fact-Value Dichotomy pp. 7-21 Downloads
Vasco Almeida
Unethical Behaviour of Organisations from a Social Network Perspective. A Literature Review pp. 23-37 Downloads
Kalina Grzesiuk
Poverty, Obesity, Diabetes: Are They the By-Products of Liberalization of Global Economy? pp. 39-49 Downloads
Sharaf N. Rehman
Can Social Capital Be the New Dynamics of Economic Development? pp. 51-66 Downloads
Ilhan Eroğlu and Nalan Kangal
John Bloch’s "The Future of War." Pacifism Based on Economics pp. 67-80 Downloads
Andrzej Pieczewski
Redefining Human Security. The Case of Albania pp. 81-99 Downloads
Eglantina Farruku
Informal Institutions in the Corporate Governance System in Russia pp. 101-111 Downloads
Monika Fiedorczuk
Informal Institutions in the Corporate Governance System in Russia pp. 113-121 Downloads
Piotr Wajszczyk
Employee Subjectivity as a Key Value in Management pp. 123-136 Downloads
Agnieszka Marek
The Phenomenon of Underemployment in Poland pp. 137-151 Downloads
Katarzyna Cymbranowicz
Control Mechanisms in the Process of Preventing Corruption in Public Administration Offices on the Example of Entities in the Podkarpackie Province pp. 155-165 Downloads
Alina Walenia
What Shall We Do with Our Boys? An Impact of the GI Bill on the US Economy pp. 167-180 Downloads
Kamil Kowalski

Volume 19, issue 3, 2016

Filozoficzne trudności teorii interesariuszy / Philosophical Difficulties of Stakeholder Theory pp. 7-16 Downloads
Maciej Soin
Etyczne i ekonomiczne aspekty państwa dobrobytu / Ethical and Economic Aspects of the Welfare State pp. 27-34 Downloads
Tomasz Przybycinski
Myśl ekonomiczna kalwinizmu / The Economic Thought of Calvinism pp. 35-46 Downloads
Lucyna Chmielewska
Ekonomia personalistyczna jako proba integracji etyki i ekonomii na gruncie idei osoby / Personalist Economics as an Attempt to Integrate Ethics and Economics on the Basis of the Idea of a Person pp. 47-58 Downloads
Pawel Drobny
Kategoria moral capital w etyce spoleczno-gospodarczej / The Concept of Moral Capital in the Social-Economic Ethics pp. 59-72 Downloads
Marek Wodka
Duch demokratycznego kapitalizmu Michaela Novaka. Jego analiza i ocena w kontekście etyki chrześcijańskiej / The Spirit of Democratic Capitalism of Michael Novak. An Analysis and Evaluation in the Context of Christian Ethics pp. 73-84 Downloads
Waldemar Swiatkowski
Wprowadzenie do problemu ubostwa w ujeciu Amartyi Kumara Sena. Wymiar etyczny / Introduction to the Problem of Poverty by Amartya Kumar Sen. The Ethical Dimension pp. 85-98 Downloads
Damian Szymczak
Etyczny aspekt teorii normatywnych rachunkowosci / Ethical Aspect of the Normative Theories of Accounting pp. 99-112 Downloads
Beata Rogowska
Ocena atrakcyjnosci inwestycji w akcje spolek spolecznie odpowiedzialnych na podstawie indeksu RECPECT / An Assessment of the Attractiveness of Investments in the Shares of Socially Responsible Businesses Based on the RESPECT Index pp. 113-127 Downloads
Urszula Gołaszewska-Kaczan, Jarosław Kilon and Jacek Marcinkiewicz
Etyczne problemy w pracy na podstawie opinii pracowników wybranych banków / Ethical Problems at Work in the Opinion of Employees of Selected Banks pp. 129-142 Downloads
Robert Rogowski
Misje wybranych bankow z perspektywy koncepcji CSR / Missions of Selected Bank from the Perspective of CSR Concept of Socially Responsible Businesses Based on the RESPECT Index pp. 143-153 Downloads
Marika Swieszczak and Krzysztof Swieszczak
Kontrowersje zwiazane z reklamowaniem lekow. Analiza porównawcza Polski i Stanów Zjednoczonych /Controversial Advertising of Medicines. A Comparison between Poland and the United States pp. 155-168 Downloads
Marta Makowska

Volume 19, issue 2, 2016

Źródła i konsekwencje wzrostu elastyczności rynku pracy / The Sources and Consequences of the Growth of Labour Market Flexibility pp. 7-15 Downloads
Izabela Łucjan
Prekariat – nowe zjawisko na rynku pracy w Polsce / The Precariat – a New Phenomenon in the Labour Market in Poland pp. 17-30 Downloads
Katarzyna Cymbranowicz
Feminizacja prekariatu. Polska na tle innych krajów Europy / Feminization of Precarity. Poland Compared to Other Countries pp. 31-49 Downloads
Dominika Polkowska
Zakres odpowiedzialności pracodawców wobec rodzin pracowników w Drugiej Rzeczypospolitej / The Range of Responsibility of Employers Towards Workers’ Families in the Second Republic of Poland pp. 51-61 Downloads
Paweł Grata
Praca jako obowiązek a praca jako źródło satysfakcji. Studium historyczne roli i znaczenia pracy w dziejach Polski (po 1945 roku) / Work as a Duty versus Work as Source of Satisfaction. Historical Study of the Role and Importance of the Work in Polish History (After 1945) pp. 63-79 Downloads
Sławomir Kamosiński
Funkcjonowanie samorządów pracowniczych w wybranych krajach realnego socjalizmu / Workers’ Self-Management in the Selected Countries of the Real Socialism Socio-Economic System pp. 81-91 Downloads
Janusz Wdzięczak
Kobieta w zakładzie pracy w Polsce Ludowej i po 1990 r. Analiza stanu prawnego / The Legal Aspects of the Employment of Women in the Polish People’s Republic and Today pp. 93-108 Downloads
Natalia Kosztowna
Wpływ zasad religijnych na ukształtowanie systemu rachunkowości / The Influence of Religious Principles on the Formation of the Accounting System pp. 111-128 Downloads
Małgorzata Czerny
Kompetencje a zachowania edukacyjne dorosłych Polaków / Competences and Educational Behaviours of Adult Poles pp. 129-139 Downloads
Alicja Grześkowiak

Volume 19, issue 1, 2016

Korporacje transnarodowe a standardy CSR w zakresie ochrony środowiska / Transnational Corporations and CSR Standards in Environmental Protection pp. 21–36 Downloads
Agnieszka Drzymała
Corporate Social Resposonsibility w kontekście imperatywu kategorycznego Kanta / Corporate Social Responsibility in the light of Kant’s Categorical Imperative pp. 7-19 Downloads
Krzysztof Tapek
Praktyka wdrażania CSR w polskich przedsiębiorstwach w opinii doradców / Transnational Corporations and CSR Standards in Environmental Protection pp. 37-54 Downloads
Robert Rogowski
Meandry konsumpcji we współczesnym społeczeństwie: konsumpcjonizm versus dekonsumpcja / Meanders in Consumption in Contemporary Society: Consumerism versus Deconsumption pp. 55-69 Downloads
Felicjan Bylok
Wykorzystanie nowoczesnych technologii przez instytucje finansowe w procesie przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu / The Use of Modern Technology by Financial Institutions in Combating Financial Exclusion pp. 71-82 Downloads
Ewa Cichowicz
Postawy etyczne pracowników administracji samorządowej / The Ethical Attitudes of Local Government Employees pp. 83-94 Downloads
Ewelina Stasiak
Współpraca pomiędzy biznesem a organizacjami pozarządowymi na przykładzie województwa lubuskiego / Current Trends in Fostering Cooperation Between Business and NGO’s Supported by Examples from Lubusz Voivodeship pp. 95-108 Downloads
Piotr Nieporowski
Organizacje pozarządowe w subregionie leszczyńskim. Potencjał i bariery / The Non-Governmental Organisations in the Leszno Subregion. Their Potential and Constraints pp. 109-122 Downloads
Karolina Olejniczak

Volume 18, issue 4, 2015

An Interdisciplinary Perspective on the Relationship between Ethics and Today’s Capitalism pp. 39-53 Downloads
Petre Comșa and Costea Munteanu
The Changing Face of Economics? Ethical Issues in Contemporary Economic Schools as a Consequence of Changes in the Concept of Human Nature pp. 55-71 Downloads
Anna Horodecka
Economics as a Discipline of Instrumental Reason. Looking at Economics as a Science from the Perspective of the Frankfurt School of Philosophy pp. 73-83 Downloads
Jagoda Komusińska
Cryptocurrency with a Conscience: Using Artificial Intelligence to Develop Money that Advances Human Ethical Values pp. 85-98 Downloads
Matthew E. Gladden
Impact of the Credit Rating Agencies on the Financial Crisis 2007–2009 pp. 99-110 Downloads
Piotr Marciniak
Impact of the Credit Rating Agencies on the Financial Crisis 2007–2009 pp. 111-127 Downloads
Hanna Filipczyk
Discretion in Professional Practice and in Engineering Ethics pp. 129-136 Downloads
Piotr Wajszczyk
Leadership in Catholic Social Teaching pp. 27–38 Downloads
Agnieszka Marek
Civilians in the Line of Fire in the Light of Catholic Social Teaching pp. 7–26 Downloads
Biju Michael Sdb

Volume 18, issue 3, 2015

Ekonomiczna aktywnosc panstwa w spolecznym nauczaniu papieza Jana Paw³a II/The Economic Activity of the State in the Social Teachings of Pope John Paul II pp. 7-16 Downloads
Stanislaw Kowalczyk
Atrakcyjnosc projektu metodologii praktycznej i epistemologii cnoty dla badan historyczno-gospodarczych/The Attractiveness of the Project of Practical Methodology and Virtue Epistemology for Economic History Research pp. 27-44 Downloads
Damian Bebnowski
Kulturowo-religijny stosunek do bankowosci a wielkie religie swiata/Cultural and Religious Attitudes to Banking versus the Great World Religions pp. 45-58 Downloads
Lech Kurklinski
Kultura zaufania w relacji firma – pracownik/The Culture of Trust in the Company-Employee Relationship pp. 59-71 Downloads
Marta Mlokosiewicz
Problematyka etyczna w pierwszych dzielach o rachunkowosci/Ethics in the Early Works of Accounting pp. 73-83 Downloads
Malgorzata Garstka
Ekonomiczne i etyczne cele ziemianskiego stronnictwa “klemensowczyków” w latach czterdziestych XIX wieku/The economic and ethical aims of the landowning party of “klemensowczycy” in the 1840s pp. 85-98 Downloads
Zdzislaw Szymanski
Etyczne wyzwania w przemysle farmaceutycznym. Zarys problematyki/Ethical Challenges in the Pharmaceutical Industry. An Outline of Issues pp. 99-108 Downloads
Emilia Kaczmarek
Porownanie postaw przedsiebiorczych studentow studiow ekonomicznych, spolecznych i humanistycznych/A Comparison of Enterprising Attitudes of Students of Economics, Social Studies and Humanities pp. 121-131 Downloads
Karolina Dabrowska and Mariusz Skowron
Motywacje przy podejmowaniu studiow wyzszych ekonomicznych/Motivations for Undertaking Economic Studies at University Level pp. 133-141 Downloads
Wojciech Jarecki

Volume 18, issue 2, 2015

Aksjomaty, prawo naturalne, wartosci i paradygmaty we wspolczesnych koncepcjach rozwoju/Axioms, Natural Law, Values and Paradigms in Contemporary Concepts of Development pp. 7-29 Downloads
Franciszek Piontek
Merytokracja czy „elity odpowiedzialnosciowe”? Ewangelicka interpretacja zagadnienia elit spolecznych/Meritocracy or the ‘Responsibility Elite’: an Evangelical Approach to the Issue of Social Elites pp. 31-42 Downloads
Piotr Kopiec
Bogactwo. Przyczynek do katolickiego ujecia tej kategorii/Wealth. Contribution to the Catholic Approach towards the Notion Approach to the Issue of Social Elites pp. 43-54 Downloads
Pawel Siek
Chrzescijanska perspektywa rozwiazywania kwestii spoleczno-ekonomicznych w swietle nauczania Jana Pawla II i zalozen personalizmu G.M. Gronbachera/The Christian Perspective on Solving Economic Issues in the Light of John Paul II’s Teachings and Economic Personalism of G.M. Gronbacher Approach to the Issue of Social Elites pp. 55-66 Downloads
Miroslaw Twardowski
Co teologia ma do powiedzenia ekonomii? Kilka uwag teologiczno-moralnych na temat zycia gospodarczego/What Does Theology Have to Say to the Economy? Some Moral-Theological Remarks on Economic Activity Approach to the Issue of Social Elites pp. 67-80 Downloads
Jacek Kacprzak
Stanislaw Staszic. Miedzy Bogiem a natura/Stanislaw Staszic. Between God and Nature Approach to the Issue of Social Elites pp. 81-90 Downloads
Janusz Skodlarski
Etyczne i ekonomiczne uwarunkowania wielkosci produkcji spolecznej w ujeciu Stanislawa Glabinskiego/Ethical and Economic Conditions of Social Production According to Stanislaw Glabinski Approach to the Issue of Social Elites pp. 91-102 Downloads
Zdzislaw Szymanski
Statystyka a etyka/Statistics and Ethics Approach to the Issue of Social Elites pp. 105-113 Downloads
Bohdan Wyznikiewicz
Kradzieze samochodow w Polsce jako element ryzyka w ubezpieczeniach auto casco/Car Theft in Poland as a Part of the Risk in Auto Accident and Theft Insurance Approach to the Issue of Social Elites pp. 115-126 Downloads
Stanislaw Wieteska

Volume 18, issue 1, 2015

Etyczne aspekty swiatowego systemu handlowego na przykladzie koncepcji Fair Trade/Ethical Aspects of the World Trading System Based on the Example of the Fair Trade Concept pp. 7-19 Downloads
Malgorzata Gracik-Zajaczkowski
Ponadnarodowe korporacje jako podmioty nieformalnego wplywu na przykladzie zaangazowania w dzialania skierowane do osób LGBT w Polsce/Transnational Corporations as Entities of Informal Inflence. Some Reflctions Based on the Example of Their Engagement in Activities Directed to LGBT Groups in Poland pp. 21-35 Downloads
Beata Bielska and Katarzyna Tamborska
Kodeks etyczny samorzadu zawodowego. Gwarancja bezpieczenstwa czy pulapka latwowiernosci?/Ethical Code of Professional Association. Security Guarantee or the Credulity Trap? pp. 37-48 Downloads
Przemyslaw Rotengruber
Aspekty etyczne systemow oceniania pracownikow w instytucjach publicznych/ Ethical Aspects of the Appraisal Systems in Public Institutions pp. 49-59 Downloads
Alina Walenia
Spoleczna odpowiedzialnosc w relacjach miedzysektorowych/ Social Responsibility in Cross-Sector Relationships pp. 61-70 Downloads
Maria Janina Szymankiewicz
Rola etosu w ksztaltowaniu dzialan spolecznie odpowiedzialnych w swietle przeprowadzonych badan/ The Role of Ethos in Shaping Socially Responsible Actions in the Perspective of Conducted Studies pp. 71-82 Downloads
Michal Kapias and Grzegorz Polok
Menedzerowie i mafiosi: etyka motywowania w autobiografich self-made manow/ Manages and Mafisi: Ethics of Motivation in the Autobiographies of Self-Made Men pp. 83-94 Downloads
Michal Szukala
Aspekty etyczne systemow oceniania pracownikow w instytucjach publicznych/ Ethical Aspects of the Appraisal Systems in Public Institutions pp. 95-101 Downloads
Przemyslaw Salek
Dylematy moralne polskich aptekarzy/ Moral Dilemmas of the Polish Pharmacist pp. 103-113 Downloads
Anna Grychtol
Dezinformacja spoleczenstwa realizowana przez media internetowe a jej spoleczna akceptacja/ Misinformation of the Society by Internet Media and the Social Acceptance of This Phenomenon pp. 115-124 Downloads
Lukasz Wala
Czy Polska powinna pomoc Grecji? Relacja z debaty polityczno-ekonomicznej 2010-2012/ Should Poland Help Greece? The Account of the Politico-Economic Debate 2010-2012 pp. 127-147 Downloads
Jerzy Kropiwnicki
Page updated 2017-06-26