EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки // THE JOURNAL OF ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY. SERIES: ECONOMICS

2013 - 2013

From Житомирський державний технологічний університет // ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
Series data maintained by Ольга Могиленко ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 64, issue 2, 2013

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У РЕКЛАМНОМУ АГЕНСТВІ: ТРАНСФОРМАЦІЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ // Organization of accounting in an advertising agency: transformation in the contemporary economy Downloads
Альона Василівна Лисюк
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ: ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ // Financial statements of FC: peculiarities of the industry in terms of presenting financial information Downloads
Надія Миколаївна Батіщева and Сергій Федорович Легенчук
ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДАНОЇ ВАРТОСТІ: НОВИЙ ПІДХІД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ // Company valuation based on the economic value added index: new approach through the prism of the theory of interested parties Downloads
Олена Адамівна Лаговська
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОІ БЕЗПЕКИ // Accounting support of waste management in the system of ecological and economic security Downloads
О. В. Кузнєцова
ПЕРЕХОД ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРАВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СИНТЕЗА // Transition of property and liability rights under conditions of transformation of property relations: aspects of interdisciplinary synthesis Downloads
Сергей Леонидович Коротаєв
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ РУХУ ТОВАРІВ ЗА РІЗНИМИ КАНАЛАМИ ЗБУТУ // Features of accounting display flow of goods by different distribution channels Downloads
Валентина Олександрівна Іваненко and Олена Геннадіївна Дроздова
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ КАПІТАЛУ В КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН // Standardization of capital accounting in the context of institutional change Downloads
Валерій Миколайович Жук
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ // Accounting support of socially responsible activities in crisis management Downloads
Ірина Вікторівна Жиглей
СТІЙКИЙ РОЗВИТОК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД // Sustainable development in financial and economic security management: transformational approach Downloads
Димитрій Олександрович Грицишен and О. О. Гріщенко
ВИДИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ ПІДРЯДУ // Types of internal control of business transactions with conclusion and implementation of contracts Downloads
Микола Петрович Городиський
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОРПОРАЦІЇ У БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ // Disclosure of resource potential in corporate financial statements Downloads
Валентина Олександрівна Іваненко, Ірина Миколаївна Вигівська and Любов Ярославівна Шевченко
МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО АУДИТУ У СЕРЕДОВИЩІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ // Possibilities of financial audit in IT environment Downloads
Микола Миколайович Бенько

Volume 63, issue 1, 2013

СТРАХОВИЙ АГЕНТ: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ // Insurance agent: essence and basic functions Downloads
Надія Валентинівна Яременко
ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ // Problems of improving financial control in Ukraine Downloads
Ю. В. Півняк
ОЦІНКА ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА МОДЕЛЮВАННЯ НА ЦІЙ ОСНОВІ ЕТАЛОННИХ ОРІЄНТИРІВ ДЛЯ ПОТРЕБ БЮДЖЕТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА // Estimation of Value-Based Indexes and Initiating Benchmark Value Criteria for Needs of Budgeting System at an Enterprise Downloads
Ольга Володимирівна Мілінчук
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ ЯК СТИМУЛ ДО НАРОЩУВАННЯ ВИПУСКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ // Investment tax credit as an incentive of increasing innovative products in Ukraine Downloads
Ольга Іванівна Марченко and Ганна Сергіївна Мельничук
СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ СТРАХОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ // Nature and principles of the insurance coverage of the traffic safety Downloads
Олег Олегович Лосіхін
ДО ПИТАННЯ ПРО СВІТОВУ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ // To the question of global monetary and financial system Downloads
Володимир Васильович Кулішов
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ, ПРАКТИКА І ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО СТРАХУВАННЯ // Theoretical statements, practice and principles of corporate insurance Downloads
Олександр Миколайович Залєтов
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ // Theoretical basis of local budget revenues formation Downloads
Вероніка Степанівна Дмитровська
ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІНИ НА ПЛОДООВОЧЕВУ ПРОДУКЦІЮ // Features determine the price of fruit and vegetable products Downloads
Ілона Олександрівна Яснолоб
ДІАГНОСТИКА СТАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СКЛАДНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ // Diagnosis of the state of functional constituents of the economic security of the real sector of economy Downloads
Надія Ярославівна Юрків
СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ // The essence and principles of credit cooperation and its functioning Downloads
Марія Дмитрівна Щербан
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЕКОНОМІКИ // Peculiarities of investment processes at industrial enterprises under conditions of structural transformations of economy Downloads
Лариса Станіславівна Стригуль
ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ // The forming of product value added at the meat processing industry enterprises under conditions of vertical integration Downloads
Світлана Сергіївна Стецюк
ОЦІНКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ // Evaluation of state regulation of investments in the tourism and recreational industry of Ukraine Downloads
Іван Іванович Січка
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ // Management of innovation development of engineering companies Downloads
Н. Г. Сейсебаєва
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА // Strategy of managing the competitiveness of an industrial enterprise Downloads
Геннадій Миколайович Ротанов
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ АДАПТАЦІЇ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ // Modern tendencies of adapting foreign experience in social insurance in Ukraine Downloads
Євгенія Броніславівна Пономаренко
ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ПОСЛУГ // Assessment of current state of service market Downloads
Ірина Олександрівна Пойта
ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ЯК СПОСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ // Tax incentives as the way to stimulate innovations in Ukraine Downloads
Інна Петрівна Петровська
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ // Marketing communications in the modern management Downloads
Катерина Олександрівна Пацалюк
КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ // Human resources of social sphere in the context of sustainable economic development Downloads
Ірина Вікторівна Мосійчук
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МОДЕЛЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ // Research and analysis of innovation models at industrial companies Downloads
Олена Валентинівна Мелень
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ // Methodical approach to the assessment of Zaporizhzhya region machine industry enterprises personnel efficient activity motivation Downloads
І. О. Лепьохіна
НАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМЦЯ ЯК ОДИН ІЗ КРОКІВ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО УСПІХУ // Appropriate entrepreneurial opportunities evaluation as a step to entrepreneurial success Downloads
Тарас Юрійович Кулаковський
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ АУТСОРСИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ // Peculiarities of forming the strategy of outsourcing of business processes of industrial enterprises Downloads
Олександр Володимирович Крупа
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНО-МАРКЕТИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ // Major trends in using the strategically marketing tools in the management process of tourism industry entities in Ukraine Downloads
Наталія Валеріївна Кравчук
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ // Financial provision for the banking system of Ukraine Downloads
Ганна Вікторовна Кравчук and Ясковець, Вероніка В’ячеславівна
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА УКРАИНЫ // Ecological and economic security in the context of national sovereignty Downloads
Алина Васильевна Бохан and Валентина Николаевна Костюченко
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЕКОНОМІКИ ОПОДАТКУВАННЯ // Theory and practice of taхation economy Downloads
Валентина Дмитрівна Кашуба
ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ (ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ) СТАДІЇ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ НА ХАРАКТЕР ПРОТІКАННЯ КРУГООБОРОТУ КАПІТАЛУ // Influence of the informational (postindustrial) stage of productive forces development on the character of capital turnover Downloads
Тетяна Григорівна Камінська
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ // Provision of personnel in the system of health care on modern stage Downloads
Олена Олександрівна Калініченко
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ З РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ // Theoretical and methodical approaches to estimation efficiency of actions for restructuring of the enterprises Downloads
Тетяна Валеріївна Іванова
МІСЦЕ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА // Place of business-administration in the system of managing the system of production and business activity of an enterprise Downloads
Оксана Василівна Замазій
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ // Investment and innovative component of economic security at regional level Downloads
Микола Павлович Денисенко and Валерія Вікторівна Лойко
МОТИВАЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПЛИННІСТЮ КАДРІВ // Motivational monitoring as management instrument for the personnel fluctuation Downloads
Наталія Дмитрівна Дарченко
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ // Improvement of personnel management at ore benefication plants Downloads
Олександр Михайлович Брадул, Катерина Андріївна Волошина and Ганна Сергіївна Матвіюк
РИЗИК-НАВІГАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА // Risk-navigation of strategic development of an enterprise Downloads
Катерина Степанівна Бойченко
ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УГОРЩИНИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ // National debt of Hungary: retrospective analysis and managament policies Downloads
Роберт Йосипович Бачо
ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ “СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА” ПІДПРИЄМСТВА: ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ // Theoretical and Conceptual Approaches to the Concept of ‘Social Security: Features, Advantages, Disadvantages Downloads
Павло Петрович Антонюк
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ // Current approaches to assessing intangible assets Downloads
Зінаїда Петрівна Урусова
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ // Methodical peculiarities of financial accounting and calculation of production costs of agricultural products Downloads
Елена Николаевна Сердюк
АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ // Analysis of dissertation theses on the formation of insurance provisions Downloads
Ж. В. Прокопенко
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СУБ’ЄКТАМИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ // The justification of need to develop and implement the quality control system by subjects of audit activity Downloads
Тетяна Володимирівна Пономарьова and Михайло Михайлович Царенко
ОЦІНКА ДІЮЧОЇ МЕТОДИКИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ З МЕТОЮ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ // Evaluation of current procedure of managerial accounting for production costs at fat-and-oil enterprises with the aim of its improvement Downloads
О. Л. Михальська
АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ // Analysis of economic stability of industrial enterprises: methodical approaches and ways of improvement Downloads
Олена Анатоліївна Матушевська
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА // Peculiarities of methods for analysis of efficiency of small business enterprises activity Downloads
Гульшен Талятовна Абдиева and Зарема Рефатовна Мандражи
ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УДОСКОНАЛЕННІ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ // Application of computer technologies in improving the analysis of income and financial results of agricultural enterprises performance Downloads
Єлизавета Віталіївна Лошакова and Зарема Рефатівна Мандражи
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІННОВАЦІЇ // Problems of determining the economic effect of investment in innovation Downloads
С. О. Кушнір
ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА: ПОНЯТТЯ ТА ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ // Production costs: concepts and accounting and economic nature Downloads
В. І. Кондрич
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА С ПОЗИЦИИ ЗАКОНА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ // Improvement of accounting from the standpoint of the feedback law Downloads
Василий Сазонович Кивачук and Екатерина Васильевна Семенюк
ВПЛИВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА // Influence of value added tax company’s performance Downloads
Валентина Дмитрівна Кашуба
ОСНОВНІ ЗАСОБИ: КЛАСИФІКАЦІЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОБЛІКУ // Fixed assets: classification for accounting purposes Downloads
С. М. Кафка
ЕКОНОМІКО-ПРAВОВA CУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ФІНAНCОВІ ВКЛAДЕННЯ” ТA “ФІНAНCОВІ ІНВЕCТИЦІЇ” // Economic and legal essence of the terms "financial inputs" and "financial investments" Downloads
Василь Степанович Здреник
ОБЛІК ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ // Accounting for and documenting of production costs at engineering companies Downloads
Тетяна Валеріївна Заревчацька
ЗАСТОСУВАННЯ НЕПРЯМИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ЗА СПЛАТОЮ ЄДИНОГО ПОДАТКУ В МІСЦЕВОМУ ОПОДАТКУВАННІ // Application of indirect methods of monitoring payments of single tax in local taxation Downloads
Г. В. Даценко and М. О. Пасько
ОБОРОТНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ОБЛІКУ // Company’s current assets: issues of the accounting theory Downloads
О. В. Гаценко-Колумбет
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ З ПИТАНЬ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ АГЕНТСЬКИХ ВІДНОСИН В ГАЛУЗІ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ // Review of the literaturary sources concerning the issues of accounting for and control over agent relations in tourism Downloads
О. О. Гомела
СЕМАНТИКА ПОНЯТТЯ “ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ” ТА МЕТОДИКА ЇХ ОБЛІКУ У СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ // The semantics of the term "financial results" and methods of accounting in insurance companies Downloads
Марина Олександрівна Бєлгородцева
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБЛІКОВО-ЗВІТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ // Economic essence of accounting reporting information and the theoretical concepts of its improvement Downloads
Костянтин Вікторович Безверхий
ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ // Economic safety diagnosis of manufacturing enterprise functioning Downloads
Б. А. Писаренко and Н. Б. Проценко
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ // Conceptual framework of methodology of forensic and economic expertise Downloads
Ірина Ігорівна Пашинська
ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДСИСТЕМА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА // Innovative Culture as Functional Subsystems Innovative Potential of Enterprises Downloads
Ольга Іванівна Вікарчук
МАРКЕТИНГОВІ ВИТРАТИ ТА ЇХ ВИДИ // Marketing costs and their kinds Downloads
Жанна Миколаївна Ющак
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СТУДЕНТАМ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ // Directions of improving methods of teaching accounting for the students of economic specialities Downloads
Світлана Леонідівна Безручук
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ФАКТ”: АНАЛІЗ ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ // The essence of the concept "fact": analysis of reference materials Downloads
Надія Павлівна Щербельова
КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМАТИКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ // Critical analysis of dissertation researches on the issues of storage, usage and reproduction of forest resources Downloads
Шавурська, Олена В'ячеславівна
Оперaції з фінaнcовими інвеcтиціями: нормaтивно-прaвове регулювaння // Transactions with the financial investments: legislative regulation Downloads
Павло Миколайович Хомик
ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ // To the issue of organizing the system of internal control Downloads
Роман Олександрович Савченко
КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ // Concept of managerial accounting Downloads
Наталія Миколаївна Савченко
ВИМОГИ ДО ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРИБУТОК В КОНТЕКСТІ ОРІЄНТАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ЗАДОВОЛЕННЯ ЗАПИТІВ КОРИСТУВАЧІВ // Requirements to the accounting information on revenues in the context of accounting focus on meeting users’ queries / I.A. Panchenko // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – 2013. – № 1 (63). – P. 166. – Tabl. 2 – Ill. 1. – Bibliograf.: 18 titl Downloads
Інна Анатоліївна Панченко
УТРИМАННЯ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ЇХ ВИСВІТЛЕННЯ В ПЕРІОДИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ // Patroll deductions and their elucidation in the periodic literature Downloads
Ніна Василівна Овсюк
УПРАВЛІННЯ РІВНЕМ ПОСТІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА: ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ПРОЦЕДУР // Managing fixed costs of an enterprise: application of control procedures Downloads
Тетяна Петрівна Назаренко
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В ЧАСТИНІ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ НА РОБОЧУ СИЛУ // Company accounting policy of a in the context of labor costs formation Downloads
Юлія Юзефівна Мороз
АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ МСБО 40 “ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ” // Analysis of certain norms of IAS 40 “Investment Property” Downloads
Ольга Іванівна Міронова
РОЗВИТОК МЕТОДИКИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ // Development of methods of economic analysis of working capital Downloads
Анна Юріївна Масловська
ОБЛІКОВО-КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ПІДХІД ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ // Accounting and classification approach to franchise transactions Downloads
О. В. Маковійчук
НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ // Regulations on Accounting for inventories in alcohol industry Downloads
І. Д. Ловска
КОМЕРЦІЙНЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО НА СУЧАСНОМУ РИНКУ: ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ // Commercial mediation in the modern market: approaches towards classification Downloads
Денис Леонідович Кузьмін
ОБЛІК ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ У РІЗНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛАХ // Accounting for cash payments in different literature sources Downloads
Дмитро Леонідович Кузьмін
ОПЕРАЦІЇ ХЕДЖУВАННЯ: ІСТОРИКО-ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ // Hedging transactions: historical and gnoseological analysis Downloads
Валентина Віталіївна Ксендзук
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ОБЛІКУ ПДВ НА ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ // Problematic issues of accounting for VAT at processing plants Downloads
Марія Броніславівна Камінська
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ // Peculiarities of accounting for financial results at trading companies Downloads
Валентина Олександрівна Іваненко and Алла Василівна Мейш
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ЗАСТАВИ // Peculiarities of accounting for transactions with pledges Downloads
Оксана Степанівна Грицак
ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ЯК ЕКОНОМІЧНЕ ПОНЯТТЯ ТА ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ // Expenses for payroll as the economic concept and the object of accounting Downloads
Алла Вікторовна Долюк
НОВІ ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ // New forms of financial reporting: advantages and disadvantages Downloads
Юлія Володимирівна Борисейко
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В СПЕКТРІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ // Implementation of the concept of information security of company from accounting standpoint Downloads
Катерина Павлівна Боримська
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ // Organizational approaches to the formation of a system of internal control Downloads
Татьяна Анатоліївна Бутинець
АМОРТИЗАЦІЯ МАЙНА: ПОГЛЯД У МИНУЛЕ // Depreciation of property: looking back Downloads
Франц Францевич Бутинець
Page updated 2017-06-24