EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Details about Atanas Atanasov

Workplace:University of Economics, (more information at EDIRC)

Access statistics for papers by Atanas Atanasov.

Last updated 2023-06-09. Update your information in the RePEc Author Service.

Short-id: pat123


Jump to Journal Articles

Working Papers

2023

 1. Отчитането на устойчивостта - липсващата част от пъзела на счетоводното образование
  (Sustainability Reporting - The Missing Piece of the Accounting Education Puzzle)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2022

 1. Digitalization Of The Corporate Reporting In Europe - Evidence From Bulgarian Wood Based Industry
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2021

 1. Инициатива за корпоративна прозрачност. Аналитичен доклад България 2021
  (Corporate Transpаrеncy. Analytical report Bulgaria 2021)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2020

 1. Non-Financial Reporting - A Step Towards Improving The Sustainability Of The Wood-Based Industries
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 2. Ефекти от прилагането на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти в част от българските предприятия за периода 2017 – 2018 година
  (Effects Of Applying IFRS 15 Revenue From Contracts With Customers In Some Bulgarian Entities For The Period 2017 – 2018)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 3. Интегрираното отчитане като инструмент за комуникиране на корпоративна информация в условията на COVID-19
  (Integrated reporting as a tool for communication of corporate information in the COVID-19 conditions)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads View citations (5)
 4. Ползите от задължително нефинансово отчитане без единна рамка за оповестяване
  (The Benefits of Mandatory Non-Financial Reporting Without a Single Disclosure Framework)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2019

 1. Non-Financial Reporting In The Extractive Industry - Regulations And Application
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 2. Последващо оценяване на репутацията – преглед на съществуващата нормативна уредба
  (Subsequent Evaluation Of Goodwill - Overview Of Existing Accounting Legislation)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 3. Репутацията като обект на счетоводството: признаване, оценяване, оповестяване
  (Goodwill as an accounting object: initial recognition, measurement, disclosure)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 4. Финансово и нефинансово отчитане – симбиоза или антагонизъм?
  (Financial And Non-Financial Reporting - Symbiosis Or Antagonism?)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2018

 1. Интелектуалният капитал - основа на съвременния бизнес и предизвикателство пред финансовата отчетност
  (Intellectual Capital - Basis Of Contemporary Business And Challenge For Financial Reporting)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 2. Фактори, влияещи върху обезценката на репутацията
  (Goodwill Impairment Factors)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 3. Финансово - счетоводни аспекти на търговската репутация
  (Financial and Accounting Aspects of Goodwill)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2017

 1. Интегрираното отчитане – ново предизвикателство в корпоративното Отчитане
  (Integrated Reporting - New Challenge in a Corporate Reporting)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 2. Счетоводното регламентиране на репутацията в България – исторически преглед и анализ
  (The Accounting Regulation of Goodwill in Bulgaria – Historical Overview and Analysis)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 3. Управленски аспекти на счетоводната обезценка на търговската репутация
  (Management Aspects of the Impairment of Goodwill)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2016

 1. Развитие на вижданията за репутацията в българската счетоводна литература
  (Development of the Views About Goodwill in Bulgarian Accounting Literature)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2015

 1. Репутацията във финансовите отчети на българските мобилни оператори - проблеми и поуки
  (Goоdwill in the Financial Statements of Bulgarian Mobile Operators - Problems and Lessons)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2014

 1. Използването на информационните технологии в обучението по счетоводство
  (The Use Of Information Technologies In Accounting Education)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 2. Нефинансовата информация във финансовите отчети като елемент на корпоративната социална отговорност и предпоставка за устойчиво развитие
  (Non-Financial Information in Financial Statements as an Element of Corporate Social Responsibility and Prerequisite for Sustainable Development)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

Journal Articles

2022

 1. Current Trends in European Sustainability Reporting Legislation
  Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, 2022, 11, (2), 77-89 Downloads

2021

 1. COVID-19 as a Triggering Event in the Goodwill Impairment Testing
  Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, 2021, 10, (3), 177-184 Downloads

2020

 1. THE BENEFITS OF MANDATORY NON-FINANCIAL REPORTINGWITHOUT A SINGLE DISCLOSURE FRAMEWORK
  Economic Science, education and the real economy: Development and interactions in the digital age, 2020, (1), 553-566 Downloads

2018

 1. Accounting Aspects of Business Motives for Business Combinations
  Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, 2018, 7, (2), 107-114 Downloads

2017

 1. Internally-Generated Goodwill - Problems and Approaches to Defining and Measuring It
  Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, 2017, (2), 100-109 Downloads

2016

 1. Development of the Views About Goodwill in Bulgarian Accounting Literature
  Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, 2016, (2), 179-190 Downloads View citations (1)
 
Page updated 2023-11-11