EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Annales. Ethics in Economic Life

2010 - 2017

Current editor(s): Joanna Dzionek-Kozlowska

From University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Joanna Dzionek-Kozlowska ().

Access Statistics for this journal.
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 20, issue 4, 2017

Teaching Ethics in an Unethical World pp. 7-18 Downloads
Sharaf N. Rehman
Public Policy and Social Good: Theory, Practice and Beyond pp. 19-35 Downloads
Rajesh C. Shukla
Improving the Relationship between Welfare Economics and Ethics pp. 37-50 Downloads
Carmen Pagliari and Iacopo Odoardi
Ethics, Uncertainty, and Macroeconomics pp. 51-63 Downloads
Mariusz Maziarz
Social and Economic Significance of Moral Capital pp. 65-75 Downloads
Marek Wodka
In Search of the ‘Spirit of Capitalism’: About Normative Mechanisms Responsible for the Organisation of Social Behaviours pp. 77-87 Downloads
Lukasz Kutylo
Communicating a Company’s CSR Activities Through Social Networks: A Theoretical Framework pp. 89-104 Downloads
Kalina Grzesiuk

Volume 20, issue 3, 2017

Starzenie sie spoleczenstwa w kontekscie dominujacych zalozen wspolczesnej ekonomii i kultury / Aging of the Society in the Context of Dominant Assumptions of Contemporary Economics and Culture pp. 21-36 Downloads
Michal A. Michalski
"Srebrna gospodarka” w kontekscie spolecznej odpowiedzialnosci biznesu / Silver Economy in the Context of Corporate Social Responsibility pp. 37-48 Downloads
Monika Szewczyk
Chrześcijańska wizja alterglobalizacji. Wkład Światowej Rady Kościołów / The Christian Vision of Alter-globalization. The Contribution of the World Council of Churches pp. 69-80 Downloads
Piotr Kopiec
Powolanie inspektora ochrony danych jako przejaw spolecznej odpowiedzialnosci biznesu / The Appointment of the Inspector General for Data Protection Officer as a Sign of Corporate Social Responsibility pp. 107-119 Downloads
Arleta Nerka
Dzialalnosc niemieckich przedsiebiorstw sportowych (pilkarskich) a spoleczna odpowiedzialnosc biznesu / Activity of German Sports (Football) Enterprises and Corporate Social Responsibility pp. 121-130 Downloads
Artur Grabowski

Volume 20, issue 2, 2017

Ludzkie „Ja” w filozofii Emmanuela Levinasa i w Schizofrenii Antoniego Kepinskiego / The Self in the Theory of Levinas and in Kepinski’s Schizophrenia pp. 7-17 Downloads
Marek Jedraszewski
Rola sumienia w przeciwdzialaniu zjawisku decouplingu / Conscience as a Phenomenon to Counter Decoupling pp. 19-30 Downloads
Michal Kapias and Grzegorz Polok
Badanie instytucji: dylematy, metody, doswiadczenia / Research on Institutions: Dilemmas, Methods, Experiences pp. 31-43 Downloads
Monika Krakowiak-Drzewiecka
Gospodarka jako zinstytucjonalizowany proces Instytucjonalizm Karla Polanyiego i jego etyczne konsekwencje / The Economy as Instituted Process. Karl Polanyi’s Institutionalism and Its Ethical Consequences pp. 45-61 Downloads
Maciej Kassner
Podstawy etyczne ladu konkurencyjnego w ujeciu Waltera Euckena / Ethical Foundations of Competitive Order According to Walter Eucken pp. 63-75 Downloads
Katarzyna Kaminska
Reputacja jako instytucja: proba konceptualizacji i problemy pomiaru / Reputation as an Institution: An Attempt to Conceptualize and Measure Issues pp. 77-88 Downloads
Agata Adamska and Tomasz J. Dabrowski
Stosunek do wlasnosci w Polsce po 1989 roku w swietle filozofii politycznej liberalizmu / The Approach to Ownership in Poland after 1989 in the Light of the Political Philosophy of Liberalism pp. 89-101 Downloads
Karolina Szczepaniak
Aspekty etyczne polskiej transformacji gospodarczej w enuncjacjach Konferencji Episkopatu Polski / Moral and Ethical Aspects of the Polish Transition from Communism in the Enunciations of the Polish Episcopate pp. 103-116 Downloads
Marek Delong
Odpowiedzialnosc pracodawcow wobec rodzin pracownikow (na podstawie badan empirycznych) / Employers’ Responsibility towards Employees’ Families (An Empirical Study) pp. 117-130 Downloads
Slawomir Kamosinski
Obnizenie wieku emerytalnego w Polsce. Implikacje dla kobiet w sferze rynku pracy / Lowering the Retirement Age in Poland. Implications for Women in the Area of Employment pp. 131-144 Downloads
Aldona Klimkiewicz

Volume 20, issue 1, 2017

Swiadomosc konfliktu interesow jako akademicki standard etyczny / Awareness of Conflict of Interest as an Academic Standard of Ethics pp. 7-16 Downloads
Anna Lewicka-Strzalecka
Przyczyny deficytow i dylematow etycznych w badaniach naukowych / The Reasons of Deficits and Ethical Dilemmas in Research pp. 17-32 Downloads
Danuta Walczak-Duraj
Slowa i czyny. O spolecznej (nie)odpowiedzialnosci uniwersytetu / Words and Deeds. Corporate Social (Ir)Responsibility in Higher Education Institutions pp. 33-48 Downloads
Przemyslaw Rotengruber
Uczciwosc i otwartosc jako wartosci wspolczesnego nauczyciela akademickiego / Honesty and Openness as Values of a Contemporary Academic Teacher pp. 49-62 Downloads
Maria Czajkowska
Przyczynowosc w ekonomii. Najnowsze badania i nierozwiązane problemy / Causation in Economics. The Most Recent Analyses and the Unsolved Problems pp. 63-81 Downloads
Mariusz Maziarz
Kontrowersje związane z moralnym uzasadnieniem ochrony patentowej w biotechnologii / Controversies over the Moral Justification for Patent Protection in Biotechnology pp. 83-94 Downloads
Adam Karbowski
Znaczenie „przejrzystosci” w relacjach lekarzy z firmami farmaceutycznymi / The Importance of ‘Disclosure’ in Relationships between Physicians and Pharmaceutical Companies pp. 95-109 Downloads
Marta Makowska and Lukasz Jasinski

Volume 19, issue 4, 2016

The Moral and Political Dimension of Economics. The Fact-Value Dichotomy pp. 7-21 Downloads
Vasco Almeida
Unethical Behaviour of Organisations from a Social Network Perspective. A Literature Review pp. 23-37 Downloads
Kalina Grzesiuk
Poverty, Obesity, Diabetes: Are They the By-Products of Liberalization of Global Economy? pp. 39-49 Downloads
Sharaf N. Rehman
Can Social Capital Be the New Dynamics of Economic Development? pp. 51-66 Downloads
Ilhan Eroğlu and Nalan Kangal
John Bloch’s "The Future of War." Pacifism Based on Economics pp. 67-80 Downloads
Andrzej Pieczewski
Redefining Human Security. The Case of Albania pp. 81-99 Downloads
Eglantina Farruku
Informal Institutions in the Corporate Governance System in Russia pp. 101-111 Downloads
Monika Fiedorczuk
Informal Institutions in the Corporate Governance System in Russia pp. 113-121 Downloads
Piotr Wajszczyk
Employee Subjectivity as a Key Value in Management pp. 123-136 Downloads
Agnieszka Marek
The Phenomenon of Underemployment in Poland pp. 137-151 Downloads
Katarzyna Cymbranowicz
Control Mechanisms in the Process of Preventing Corruption in Public Administration Offices on the Example of Entities in the Podkarpackie Province pp. 155-165 Downloads
Alina Walenia
What Shall We Do with Our Boys? An Impact of the GI Bill on the US Economy pp. 167-180 Downloads
Kamil Kowalski

Volume 19, issue 3, 2016

Filozoficzne trudności teorii interesariuszy / Philosophical Difficulties of Stakeholder Theory pp. 7-16 Downloads
Maciej Soin
Etyczne i ekonomiczne aspekty państwa dobrobytu / Ethical and Economic Aspects of the Welfare State pp. 27-34 Downloads
Tomasz Przybycinski
Myśl ekonomiczna kalwinizmu / The Economic Thought of Calvinism pp. 35-46 Downloads
Lucyna Chmielewska
Ekonomia personalistyczna jako proba integracji etyki i ekonomii na gruncie idei osoby / Personalist Economics as an Attempt to Integrate Ethics and Economics on the Basis of the Idea of a Person pp. 47-58 Downloads
Pawel Drobny
Kategoria moral capital w etyce spoleczno-gospodarczej / The Concept of Moral Capital in the Social-Economic Ethics pp. 59-72 Downloads
Marek Wodka
Duch demokratycznego kapitalizmu Michaela Novaka. Jego analiza i ocena w kontekście etyki chrześcijańskiej / The Spirit of Democratic Capitalism of Michael Novak. An Analysis and Evaluation in the Context of Christian Ethics pp. 73-84 Downloads
Waldemar Swiatkowski
Wprowadzenie do problemu ubostwa w ujeciu Amartyi Kumara Sena. Wymiar etyczny / Introduction to the Problem of Poverty by Amartya Kumar Sen. The Ethical Dimension pp. 85-98 Downloads
Damian Szymczak
Etyczny aspekt teorii normatywnych rachunkowosci / Ethical Aspect of the Normative Theories of Accounting pp. 99-112 Downloads
Beata Rogowska
Ocena atrakcyjnosci inwestycji w akcje spolek spolecznie odpowiedzialnych na podstawie indeksu RECPECT / An Assessment of the Attractiveness of Investments in the Shares of Socially Responsible Businesses Based on the RESPECT Index pp. 113-127 Downloads
Urszula Gołaszewska-Kaczan, Jarosław Kilon and Jacek Marcinkiewicz
Etyczne problemy w pracy na podstawie opinii pracowników wybranych banków / Ethical Problems at Work in the Opinion of Employees of Selected Banks pp. 129-142 Downloads
Robert Rogowski
Misje wybranych bankow z perspektywy koncepcji CSR / Missions of Selected Bank from the Perspective of CSR Concept of Socially Responsible Businesses Based on the RESPECT Index pp. 143-153 Downloads
Marika Swieszczak and Krzysztof Swieszczak
Kontrowersje zwiazane z reklamowaniem lekow. Analiza porównawcza Polski i Stanów Zjednoczonych /Controversial Advertising of Medicines. A Comparison between Poland and the United States pp. 155-168 Downloads
Marta Makowska

Volume 19, issue 2, 2016

Źródła i konsekwencje wzrostu elastyczności rynku pracy / The Sources and Consequences of the Growth of Labour Market Flexibility pp. 7-15 Downloads
Izabela Łucjan
Prekariat – nowe zjawisko na rynku pracy w Polsce / The Precariat – a New Phenomenon in the Labour Market in Poland pp. 17-30 Downloads
Katarzyna Cymbranowicz
Feminizacja prekariatu. Polska na tle innych krajów Europy / Feminization of Precarity. Poland Compared to Other Countries pp. 31-49 Downloads
Dominika Polkowska
Zakres odpowiedzialności pracodawców wobec rodzin pracowników w Drugiej Rzeczypospolitej / The Range of Responsibility of Employers Towards Workers’ Families in the Second Republic of Poland pp. 51-61 Downloads
Paweł Grata
Praca jako obowiązek a praca jako źródło satysfakcji. Studium historyczne roli i znaczenia pracy w dziejach Polski (po 1945 roku) / Work as a Duty versus Work as Source of Satisfaction. Historical Study of the Role and Importance of the Work in Polish History (After 1945) pp. 63-79 Downloads
Sławomir Kamosiński
Funkcjonowanie samorządów pracowniczych w wybranych krajach realnego socjalizmu / Workers’ Self-Management in the Selected Countries of the Real Socialism Socio-Economic System pp. 81-91 Downloads
Janusz Wdzięczak
Kobieta w zakładzie pracy w Polsce Ludowej i po 1990 r. Analiza stanu prawnego / The Legal Aspects of the Employment of Women in the Polish People’s Republic and Today pp. 93-108 Downloads
Natalia Kosztowna
Wpływ zasad religijnych na ukształtowanie systemu rachunkowości / The Influence of Religious Principles on the Formation of the Accounting System pp. 111-128 Downloads
Małgorzata Czerny
Kompetencje a zachowania edukacyjne dorosłych Polaków / Competences and Educational Behaviours of Adult Poles pp. 129-139 Downloads
Alicja Grześkowiak

Volume 19, issue 1, 2016

Korporacje transnarodowe a standardy CSR w zakresie ochrony środowiska / Transnational Corporations and CSR Standards in Environmental Protection pp. 21–36 Downloads
Agnieszka Drzymała
Corporate Social Resposonsibility w kontekście imperatywu kategorycznego Kanta / Corporate Social Responsibility in the light of Kant’s Categorical Imperative pp. 7-19 Downloads
Krzysztof Tapek
Praktyka wdrażania CSR w polskich przedsiębiorstwach w opinii doradców / Transnational Corporations and CSR Standards in Environmental Protection pp. 37-54 Downloads
Robert Rogowski
Meandry konsumpcji we współczesnym społeczeństwie: konsumpcjonizm versus dekonsumpcja / Meanders in Consumption in Contemporary Society: Consumerism versus Deconsumption pp. 55-69 Downloads
Felicjan Bylok
Wykorzystanie nowoczesnych technologii przez instytucje finansowe w procesie przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu / The Use of Modern Technology by Financial Institutions in Combating Financial Exclusion pp. 71-82 Downloads
Ewa Cichowicz
Postawy etyczne pracowników administracji samorządowej / The Ethical Attitudes of Local Government Employees pp. 83-94 Downloads
Ewelina Stasiak
Współpraca pomiędzy biznesem a organizacjami pozarządowymi na przykładzie województwa lubuskiego / Current Trends in Fostering Cooperation Between Business and NGO’s Supported by Examples from Lubusz Voivodeship pp. 95-108 Downloads
Piotr Nieporowski
Organizacje pozarządowe w subregionie leszczyńskim. Potencjał i bariery / The Non-Governmental Organisations in the Leszno Subregion. Their Potential and Constraints pp. 109-122 Downloads
Karolina Olejniczak
Page updated 2024-06-22