EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Journal of Academic Value Studies

2019 - 2021

From Journal of Academic Value Studies
Bibliographic data for series maintained by Ä°brahim Halil Sugozu ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2021, issue 1, vol null

Sağlık Çalışanlarının İşkoliklik ve Tükenmişlik Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi pp. 1-23 Downloads
Ebru Ertürk and Meral Erdi̇rençelebi̇
Kadın Girişimcilerin Ekonomik Sorunları ve Finansal Okuryazarlığın Önemi pp. 24-33 Downloads
Gaye MAT Çeli̇k and Ersin KANAT Bahar BURTAN Doğan
Ortodoks Marxizmi Bağlamında Avrupa Solu pp. 34-58 Downloads
Uğur Eyi̇di̇ker
Organizasyonlarda Bilgi Paylaşımını Etkileyen Unsurlar: Munzur Üniversitesi Örneği pp. 59-76 Downloads
Cem Ayden and Haydar Balo
Yenilikçi Girişimciliğe İlişkin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması pp. 83-96 Downloads
Özge Öztürk

2021, issue 3, vol 7

Finansal Yönetim Davranışı Ölçeği: Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması pp. 194-202 Downloads
Mehmet Akif Eri̇şen and Fatma Özlem Yilmaz
Covid-19 Hastalarının Yaşlarına Göre Hastanedeki Tedavi Sürelerinin İstatistiksel Analizi: Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Örneği pp. 203-209 Downloads
Gülcan ATICI Turan and Arzu BARUT Parmaksiz
Muhasebe Bilgisinin Çevresi ve Muhasebe Bilgi Kalitesini Artıran ve Azaltan Faktörler pp. 210-230 Downloads
Mehmet Demi̇r and Derya Onocak
Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılan Covid-19 Ek Ödemesi Hakkında Sağlık Personeli Görüşlerinin İncelenmesi pp. 231-242 Downloads
Özer Arik and Adil Aydoğdu
İşletmelerin Marka Değerleri İle Performanslarının Karşılaştırmalı Analizi: Otomotiv Sektöründe Faaliyette Bulunan Markalara Yönelik Bir Araştırma pp. 243-267 Downloads
V. Özlem Akgün
Yoksullukla Mücadelede Sosyal Belediyeciliğin Rolü: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi pp. 268-283 Downloads
Sema Yaşar and Berivan Gürbüz
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye Cumhuriyeti İdari Teşkilatına Getirdiği Yenilikler pp. 284-297 Downloads
Abdülkadir Özdemi̇r
Bankacılık Hizmetlerinde Yapay Zekâ Kullanımı pp. 298-315 Downloads
Çağla Gündoğdu and Ahmet İlker Akbaba
Türkiye’de Telekomünikasyon Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi pp. 316-343 Downloads
Hasan Topçu and Alper Gedi̇k
Covid-19 Pandemi Sürecinin Muhasebe Meslek Elemanları Üzerindeki Etkisi: Yalova Örneği pp. 344-353 Downloads
Nuraydın Topcu and Vedat Demi̇rkol
Avrupa Birliği'nin Sosyal Dışlanma Yaklaşımını Yeni Riskler Bağlamında Düşünmek pp. 354-367 Downloads
Osman Çeki̇ci̇ and Erdal Bayrakci
Gıda İşletmelerinde Üretim Reçetesinin Denetim Yönünden Ele Alınması pp. 368-374 Downloads
Serpil Sumer and Ramazan Yanik
Kronik Hastalık Öz Yönetim Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik Güvenilirliği pp. 375-381 Downloads
Yunus Emre Öztürk and Müjdat YEŞİLDALAuthor-Name: Özer ARIKAuthor-Name: Yunus Fi̇dan
Kömür Madeni İşletmelerinde Maddi Olmayan Duran Varlık Hesaplarının İncelenmesi: TKİ-TTK ve Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri A.Ş. İşletmeleri Örneği pp. 382-393 Downloads
Erol Demir
Kalite Yönetimi Perspektifinde Sağlık Hizmetleri pp. 394-402 Downloads
Ebru KÖKTEPE Karahüseyi̇noğlu

2021, issue 2, vol 7

Managing Air Pollution in International Environmental Policies: Covid-19 as a Case to Demonstrate the Impact of Human on Environment pp. 63-72 Downloads
Emrah Atar
Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Ar-Ge ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: BRIC-T Ülkeleri İçin Ampirik Kanıtlar pp. 73-84 Downloads
Oktay Kızılkaya and Adem Alver
Denetçi Bağımsızlığı İle İlgili Yapılmış Çalışmalar Üzerine Bir İçerik Analizi pp. 85-95 Downloads
Gülşah Gizem Angı and Adnan Dönmez
Kısmi Rezerv Sistemine Alternatif Bir İslam Ekonomisi Disiplini: Adil Ekonomik Düzen ve Para Arzı pp. 96-110 Downloads
Sema Yaşar
Terörizmin Kitle Psikolojisi: PKK Üzerine Psikopolitik Bir İnceleme pp. 111-126 Downloads
Mahmut Mete and Bekir Gündoğmuş
Sağlık Diplomasisinin Dış Politika ve Küresel Halk Sağlığı Bağlamında Değerlendirilmesi pp. 127-137 Downloads
Radha Radha
Mağazadan Satın Alma Davranışında Dokunma İhtiyacının Rolü pp. 138-145 Downloads
Zeynep Sevgi Balık
Özel Güvenlik Personellerinin Covid-19 Kaygı Düzeylerinin Covid-19 Geçmişlerine ve Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi pp. 146-156 Downloads
Ömer Faruk Coşkun and Ali Bedi̇r
Türkiye’de Sağlık Market Uygulaması pp. 157-176 Downloads
Özer Arik and Handan Ertaş
Türkiye’de Bitcoin’in Finansal Piyasalarla Entegrasyonuna Yönelik Bir Araştırma Covıd-19 Öncesi ve Sonrası İçin Bir Uzun Dönem Analizi pp. 177-193 Downloads
Mehmet Yi̇ği̇t and Asena Gizem Yi̇ği̇t

2021, issue 1, vol 7

Sağlık Okuryazarlığı ile Aşı Karşıtlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma pp. 1-14 Downloads
Ali Göde and Handan Ertaş
Refahın Yeniden Dağıtımı: Türkiye’de Makroekonomik Yapı Buna İmkân Sağlıyor Mu? pp. 15-30 Downloads
Mehmet Çanakci
Covid-19 Fobisinin Algılanan Strese Etkisi: Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanları Örneği pp. 31-40 Downloads
Zümra ÜLKER Dörttepe and Haydar HOŞGÖRAuthor-Name: Hatice Sağcan
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Milli Eğitim Politikalarında Bir Propaganda Aracı Olarak Sinemanın Kullanılması: 1925 Şakir Seden Raporu pp. 41-51 Downloads
Murat Yildiz
Kırgızistan-Türkiye-Rusya Borsa’ların Karşılaştırmalı Analizi pp. 52-62 Downloads
Bilal Solak and Ayşe Ospankulov

2021, issue 4, vol 6

Türkiye’de Döviz Tasarrufları İstikrarlı mı? pp. 322-330 Downloads
Abdulkadir Sezai Emeç and Fatih Kaplan
The Relationship between Inflation and Inflation Uncertainty: Empirical Evidence from Turkey pp. 331-340 Downloads
Abdul Qahar Khatir and Burcu GÜVENEKAuthor-Name: Fatih Mangir
Kalite Uygulamalarının Kobi’lerin Performansı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi pp. 341-355 Downloads
Aziz Acar and Onur Özveri̇
Sürdürülebilirlik Perspektifinde Maliyet Azaltma Yöntemleri Üzerine Literatür Taraması ve Değerlendirilmesine Yönelik Betimsel Bir Çalışma pp. 356-363 Downloads
Orhan Elmaci and Kadir Tutkavul
Yaşlı Bakımı Programı Öğrencilerinin Kariyer Seçimlerinin İncelenmesi pp. 364-371 Downloads
Emre Bi̇ri̇nci̇
İnovasyonun İstihdama Yansımaları pp. 372-381 Downloads
Esra Küçükkara and Zeynep KARAÇORAuthor-Name: Burcu GÜVENEKAuthor-Name: Mehmet Alan Kaya
Humeyni Devrimi Sonrası Suudi-İran Bölgesel Rekabeti ve Yemen Üzerindeki Etkisi pp. 382-390 Downloads
Hülya EŞKİ Uğuz and Ebrahim Alturki̇
Farklı Para Politikası Stratejileri Altında Sermaye Hareketleri İle Döviz Kuru Arasındaki İlişki pp. 391-405 Downloads
Hüseyin Güvenoğlu and Özcan Karahan
Kurumsal Sürdürülebilirlik Bağlamında Sürekli Bütçeleme Modeli pp. 406-419 Downloads
Metin Çalik and Orhan Elmaci

2021, issue 3, vol 6

Feminist Örgüt Kuramları pp. 231-243 Downloads
Dilek Çeli̇k
Türkiye’de Yönetim Muhasebesiyle İlgili Hazırlanan Tezlerin Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi pp. 244-253 Downloads
Abdurrahman Gümrah
Teknolojik Devinimin Kentlere Getirmiş Olduğu Fırsat ve Tehditler: IoT Tabanlı Akıllı Kentler Üzerinden Bir Analiz pp. 254-265 Downloads
Veysel Babahanoğlu and Zekeriya BİLİCİAuthor-Name: Erhan Örselli̇
Cari İşlemler Dengesi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Tacikistan Cumhuriyeti Örneği pp. 266-279 Downloads
Hakan Acet and Emomjafar Ashurov
Kurumsal Performansı Arttırma Döngüsü Olarak Balance Scorecard İle Entegre Edilmiş Faaliyet Tabanlı Bütçeleme Modeli pp. 280-287 Downloads
Orhan Elmaci and Kadir Tutkavul
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sermaye Şirketlerinde Tür Değişikliği ve Bir Uygulama pp. 288-310 Downloads
Süleyman Varol and Adnan Dönmez
Relation Between R&D Expenditures And Economic Growth: Empirical Evidence From BRICS-T Countries pp. 311-321 Downloads
Yavuz Özek

2021, issue 2, vol 6

Tüketici Karar Verme Tarzlarının E-Müşteri Algıları Üzerindeki Etkisi pp. 136-151 Downloads
Fatma Yeşilkuş
İnsan Kaynakları Profesyonellerinin Perspektifinden Dijitalleşen Çalışma Hayatında Yapay Zekâ İşgücü İçin Hangi Yol Ayrımında? pp. 152-175 Downloads
Duygu ÖZYILMAZ Mi̇si̇can
Hitit Üniversitesi Akademisyenlerinin Çevre Dostu Tekstil ve Konfeksiyon Algısı pp. 176-187 Downloads
Hacer Yücel and Güngör Karakaş
Osmaniye İlinin Coğrafi İşaretli Ürün Potansiyelinin Değerlendirilmesi pp. 188-196 Downloads
Meral Üzülmez
“The Grand Chessboard” in The Eastern Mediterranean and The European Union pp. 197-204 Downloads
Samet Zengi̇noğlu
Şırnak İli Hanehalkı Tüketim Harcamaları Analizi pp. 205-224 Downloads
Ihsan Güzel and Bekir Sami Oğuztürk
Is The Entrepreneurship Still Popular as a Growth Dynamic? pp. 225-230 Downloads
Eda Bozkurt

2021, issue 1

Endüstri 4.0 Bağlamında; Sendikaların Geleceği pp. 77-82 Downloads
Hasan Uzun
Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim: 1915 Çanakkale Köprüsü Örneği pp. 97-107 Downloads
Mesut Tanoğlu
Türkiye'de Ulaştırma Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyetin Genelleştirilmiş Sıralı Logit Modelleri İle Analizi pp. 117-135 Downloads
Hakan Eygü and Ebubekir Karabacak
Page updated 2023-09-17