EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

ICPA Articles

2013 - 2017

From Institute of Certified Public Accountants
Bibliographic data for series maintained by BSH ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2017, issue 3, 2017

СЧЕТОВОДНАТА ПРОФЕСИЯ: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗМАМИТЕ И КОРУПЦИЯТА pp. 1-5 Downloads
Olivia Kirtley
СТАНДАРТИЗИРАНИ МОДЕЛИ ЗА СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ В БАНКИТЕ pp. 1-30 Downloads
Проф. д-р Даниела Фесчиян, Гл. ас. д-р Атанаска Филипова-Сланчева, Ас. д-р Радка Андасарова and Ас. д-р Ясен Даскалов
ЦЕНАТА НА КАПИТАЛА И ДОХОДНОСТТА НА БИЗНЕСА – МЕТОДОЛОГИЧНИ И ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА АНАЛИЗА И КОНТРОЛА pp. 1-13 Downloads
доц. д-р Любомир Тодоров
ПРЕДПОСТАВКИ ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ОЦЕНКАТА НА ДЕЙСТВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ pp. 1-19 Downloads
Доц. д-р Димитър Ненков Ненков
НОВИЯТ СТАНДАРТ В ЗАСТРАХОВАНЕТО pp. 1-15 Downloads
Георги Стоянов
ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОВЕРИЕ ЧРЕЗ ДОГОВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ pp. 1-6 Downloads
Bodo Richardt and Paul Thompson

Volume 2017, issue 2, 2017

ОДИТОРЪТ, СЧЕТОВОДИТЕЛЯТ, АДВОКАТЪТ… И ТЕХНОЛОГИИТЕ pp. 1-3 Downloads
Antoni Gómez
СПАЗВАНЕ НА ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ХИПОТЕЗА НА ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ pp. 1-12 Downloads
Христо Досев
ДОХОДНОСТ НА БИЗНЕСА – МЕТОДОЛОГИЧНИ И ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА АНАЛИЗА И КОНТРОЛА pp. 1-12 Downloads
доц. д-р Любомир Тодоров
ОДИТЪТ В ЕРАТА НА ИНТЕГРИРАНОТО МИСЛЕНЕ pp. 1-5 Downloads
д-р Sean Stein Smith, DBA, CMA, CPA, CGMA, Cfe
ОБЩЕСТВЕНИЯТ ДОГОВОР НА СЧЕТОВОДСТВОТО Част II: Ангажиментите на висшето счетоводно образование pp. 1-13 Downloads
гл. ас. д-р Михаил Мусов
КОНЦЕПТУАЛЕН АНАЛИЗ НА НОВИЯ МОДЕЛ НА ОЧАКВАНИТЕ ЗАГУБИ ЗА ОБЕЗЦЕНКА НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ pp. 1-19 Downloads
д-р Георги Николов

Volume 2017, issue 1, 2017

ОДИТЪТ КАТО НАЧИН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗМАМИТЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО pp. 1-14 Downloads
Дияна Банкова
ОДИТНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПОДХОДА НА ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА pp. 1-12 Downloads
Росица Тричкова and Нигохос Канарян
МОЖЕ ЛИ БИЗНЕСЪТ ДА БЪДЕ ВИДЯН „НА ДЛАН“ ЧРЕЗ ФИНАНСОВАТА ИНФОРМАЦИЯ pp. 1-20 Downloads
Д-р Бисер Райнов
ОБЩЕСТВЕНИЯТ ДОГОВОР НА СЧЕТОВОДСТВОТО Част I: Ангажиментите на одиторската професия pp. 1-13 Downloads
гл. ас. д-р Михаил Мусов
СЪСТАВИТЕЛИ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ – ВЪЗМОЖНИ НАРУШЕНИЯ НА ЧЛEН 17 И ЧЛЕН 18 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО pp. 1-13 Downloads
Христо Досев

Volume 2016, issue 2016, 2016

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ В КОНТЕКСТА НА ОДИТ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ОТ НЕЗАВИСИМ ОДИТОР pp. 1-32 Downloads
доц. д-р ВАСИЛ Божков
ЗАЩО ПРОФЕСИЯТА НА ЕКСПЕРТ- СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ И НЕЗАВИСИМИТЕ ФИНАНСОВИ ОДИТОРИ В Р БЪЛГАРИЯ НЕ СЕ РАЗВИВА ЕФЕКТИВНО ПРЕЗ 21 ВЕК? pp. 1-32 Downloads
Димитър Желязков
НОРМАТИВНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДСТВОТО И ОДИТА И НЯКОИ НЕРЕШЕНИ ВЪПРОСИ pp. 1-30 Downloads
Доц. д-р ЖИВКО Бонев
ВЛАСТ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛНА СРЕДА pp. 1-24 Downloads
проф. д-р ик.н. МИХАИЛ Динев
СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ С ОПРЕДЕЛЕНИ ДОХОДИ СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ pp. 1-24 Downloads
доц. д-р БОЙКА Брезоева
СЧЕТОВОДНИТЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ В КОНТЕКСТА НА НОВОТО СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО pp. 1-28 Downloads
Доц. д-р ВАЛЕНТИНА Станева
НОВИЯТ ПОДХОД ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ pp. 1-28 Downloads
Кирил Башикаров and Георги Стоянов
ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ pp. 1-26 Downloads
доц. д-р АЛИ Вейсел
ИЗСЛЕДВАНЕ ЕФЕКТА OТ ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ (МСС/МСФО) В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПЕРИОДА 2002 – 2014 ГОДИНА pp. 1-56 Downloads
Проф. д-р ФАНЯ Филипова, Доц. д-р ВЕНЕЛИН Георгиев and Гл. ас. д-р РЕНИ Петрова
СЪВМЕСТИМОСТ МЕЖДУ МСФО 9 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И БАЗЕЛСКАТА РАМКА ЗА КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ pp. 1-48 Downloads
Проф. д-р ЕМИЛИЯ Миланова

Volume 2016, issue 4, 2016

ЗА НАЧИСЛЯВАНЕТО НА АМОРТИЗАЦИИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР pp. 1-17 Downloads
Проф. д-р Даниела Фесчиян
ПРОМЕНИТЕ В ДОКЛАДИТЕ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ФИНАНСОВИ ОДИТОРИ И ОЧАКВАНАТА ПОЛЗА pp. 1-5 Downloads
Доц. д-р Живко Бонев
ПРОБЛЕМИ И ВЪНШЕН КОНТРОЛ ПРИ НЕПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ pp. 1-14 Downloads
гл. ас. д-р Миглена Павлова
РАЗХОДИТЕ ЗА ТРУД В ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА ИМ pp. 1-16 Downloads
Доц. д-р Йорданка Велчева and Докторант Диана Янкова
ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА АНАЛИТИЧНИТЕ ОДИТНИ ПРОЦЕДУРИ pp. 1-15 Downloads
доц. д-р Али Вейсел
ОТГОВОРНОСТИ НА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТОР ОТНОСНО ДРУГА ФИНАНСОВА ИЛИ НЕФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ pp. 1-3 Downloads
Проф. д-р Стоян Дурин
КАКВО СА КЛЮЧОВИТЕ ОДИТОРСКИ ВЪПРОСИ И В КОИ ОДИТОРСКИ ДОКЛАДИ СЕ ВКЛЮЧВАТ? pp. 1-3 Downloads
Мария Страшилова
МЕЖДУНАРОДЕН ОДИТОРСКИ СТАНДАРТ (МОС) 570 (ПРЕРАБОТЕН) ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ pp. 1-3 Downloads
Момчил Чергански

Volume 2016, issue 3, 2016

НЕФИНАНСОВАТА ДЕКЛАРАЦИЯ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО – ИЗГУБЕНИ В ПРЕВОДА pp. 1-14 Downloads
Анна Лютакова
ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА МОДЕЛА НА ОТЧИТАНЕ НА ПЛАНОВЕ С ДЕФИНИРАНИ ДОХОДИ СЪГЛАСНО МСФО pp. 1-23 Downloads
доц. д-р Бойка Брезоева
ПОДАВАНЕТО НА СИГНАЛИ КАТО МЕТОД ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗМАМИТЕ В ОДИТА pp. 1-11 Downloads
Дияна Банкова and Божидар Аршинков
ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ ПРИ СЪДЕБНИ СПОРОВЕ pp. 1-11 Downloads
Доц. д-р Живко Бонев
ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОДИТА В ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС: ФОКУС ВЪРХУ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СКЕПТИЦИЗЪМ, КОНТРОЛА ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО И ОДИТА НА ГРУПИ pp. 1-5 Downloads
Megan Zietsman
КАКВО СЕ ПРОМЕНИ С НОВОТО СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО pp. 1-17 Downloads
д-р Антон Свраков

Volume 2016, issue 2, 2016

НОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В БЪЛГАРИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И ВЪЗМОЖНОСТИ pp. 1-20 Downloads
гл. ас. д-р Миглена Павлова
ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО pp. 1-15 Downloads
Христо Досев
ПЪТЯТ КЪМ ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ pp. 1-6 Downloads
Ваня Донева
ПРИХВАЩАНЕ НА НАСРЕЩНИ ВЗЕМАНИЯ pp. 1-6 Downloads
Доц. д-р Живко Бонев
ЗА НЯКОИ ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРОПУСКИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОДИТОРСКИЯ АНГАЖИМЕНТ pp. 1-9 Downloads
Дияна Банкова
СЪЗДАВАНЕ НА ОПТИМАЛНА СРЕДА ЗА КАЧЕСТВО НА ОДИТА pp. 1-5 Downloads
Monica Foerster and Rogério Garcia
КОМУНИКИРАНЕ НА КЛЮЧОВИ ОДИТОРСКИ ВЪПРОСИ СЪГЛАСНО МОС 701 И ИЗМЕНЕНИЯ В МОС 705, МОС 706, МОС 570 И МОС 260 (В СИЛА ЗА ПЕРИОДИ, ЗАВЪРШВАЩИ НА ИЛИ СЛЕД 15 ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА) pp. 1-13 Downloads
доц. д-р Али Вейсел
ОТНОСНО НЯКОИ ВАЖНИ АСПЕКТИ НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО – НОРМАТИВНА РАМКА И ПРОБЛЕМНИ ВЪПРОСИ pp. 1-13 Downloads
Велин Филипов

Volume 2016, issue 1, 2016

ЗА НОВИЯ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО pp. 1-8 Downloads
Димитър Желязков Желязков
ПО ВЪПРОСА ЗА СЧЕТОВОДНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ В ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ КАТО СОБСТВЕН КАПИТАЛ pp. 1-8 Downloads
Георги Николов
ИЗМЕНЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДЕН ОДИТОРСКИ СТАНДАРТ 700 ФОРМИРАНЕ НА МНЕНИЕ И ДОКЛАДВАНЕ ВЪРХУ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ (В СИЛА ЗА ПЕРИОДИ, ЗАВЪРШВАЩИ НА ИЛИ СЛЕД 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.) pp. 1-13 Downloads
доц. д-р Али Вейсел
ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ДЕБАТ: БЪДЕЩЕТО НА ОДИТА И ИЗРАЗЯВАНЕТО НА СИГУРНОСТ pp. 1-13 Downloads
Fee
ОБЗОР НА ОСНОВНИТЕ ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ, С КОИТО ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ТРЯБВА ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАТ ОТ НАЧАЛОТО НА 2016 ГОДИНА pp. 1-12 Downloads
Христо Досев
Page updated 2018-04-19