EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

ICPA Articles

2013 - 2017

From Institute of Certified Public Accountants
Bibliographic data for series maintained by BSH ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2017, issue 3, 2017

ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОВЕРИЕ ЧРЕЗ ДОГОВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ pp. 1-6 Downloads
Bodo Richardt and Paul Thompson
СТАНДАРТИЗИРАНИ МОДЕЛИ ЗА СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ В БАНКИТЕ pp. 1-30 Downloads
Проф. д-р Даниела Фесчиян, Гл. ас. д-р Атанаска Филипова-Сланчева, Ас. д-р Радка Андасарова and Ас. д-р Ясен Даскалов
ПРЕДПОСТАВКИ ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ОЦЕНКАТА НА ДЕЙСТВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ pp. 1-19 Downloads
Доц. д-р Димитър Ненков Ненков
ЦЕНАТА НА КАПИТАЛА И ДОХОДНОСТТА НА БИЗНЕСА – МЕТОДОЛОГИЧНИ И ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА АНАЛИЗА И КОНТРОЛА pp. 1-13 Downloads
доц. д-р Любомир Тодоров
НОВИЯТ СТАНДАРТ В ЗАСТРАХОВАНЕТО pp. 1-15 Downloads
Георги Стоянов
СЧЕТОВОДНАТА ПРОФЕСИЯ: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗМАМИТЕ И КОРУПЦИЯТА pp. 1-5 Downloads
Olivia Kirtley

Volume 2017, issue 2, 2017

ОДИТОРЪТ, СЧЕТОВОДИТЕЛЯТ, АДВОКАТЪТ… И ТЕХНОЛОГИИТЕ pp. 1-3 Downloads
Antoni Gómez
СПАЗВАНЕ НА ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ХИПОТЕЗА НА ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ pp. 1-12 Downloads
Христо Досев
ДОХОДНОСТ НА БИЗНЕСА – МЕТОДОЛОГИЧНИ И ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА АНАЛИЗА И КОНТРОЛА pp. 1-12 Downloads
доц. д-р Любомир Тодоров
ОБЩЕСТВЕНИЯТ ДОГОВОР НА СЧЕТОВОДСТВОТО Част II: Ангажиментите на висшето счетоводно образование pp. 1-13 Downloads
гл. ас. д-р Михаил Мусов
КОНЦЕПТУАЛЕН АНАЛИЗ НА НОВИЯ МОДЕЛ НА ОЧАКВАНИТЕ ЗАГУБИ ЗА ОБЕЗЦЕНКА НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ pp. 1-19 Downloads
д-р Георги Николов
ОДИТЪТ В ЕРАТА НА ИНТЕГРИРАНОТО МИСЛЕНЕ pp. 1-5 Downloads
д-р Sean Stein Smith, DBA, CMA, CPA, CGMA, Cfe

Volume 2017, issue 1, 2017

ОБЩЕСТВЕНИЯТ ДОГОВОР НА СЧЕТОВОДСТВОТО Част I: Ангажиментите на одиторската професия pp. 1-13 Downloads
гл. ас. д-р Михаил Мусов
СЪСТАВИТЕЛИ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ – ВЪЗМОЖНИ НАРУШЕНИЯ НА ЧЛEН 17 И ЧЛЕН 18 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО pp. 1-13 Downloads
Христо Досев
МОЖЕ ЛИ БИЗНЕСЪТ ДА БЪДЕ ВИДЯН „НА ДЛАН“ ЧРЕЗ ФИНАНСОВАТА ИНФОРМАЦИЯ pp. 1-20 Downloads
Д-р Бисер Райнов
ОДИТНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПОДХОДА НА ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА pp. 1-12 Downloads
Росица Тричкова and Нигохос Канарян
ОДИТЪТ КАТО НАЧИН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗМАМИТЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО pp. 1-14 Downloads
Дияна Банкова

Volume 2016, issue 2016, 2016

НОРМАТИВНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДСТВОТО И ОДИТА И НЯКОИ НЕРЕШЕНИ ВЪПРОСИ pp. 1-30 Downloads
Доц. д-р ЖИВКО Бонев
ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ pp. 1-26 Downloads
доц. д-р АЛИ Вейсел
ВЛАСТ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛНА СРЕДА pp. 1-24 Downloads
проф. д-р ик.н. МИХАИЛ Динев
СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ С ОПРЕДЕЛЕНИ ДОХОДИ СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ pp. 1-24 Downloads
доц. д-р БОЙКА Брезоева
ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ В КОНТЕКСТА НА ОДИТ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ОТ НЕЗАВИСИМ ОДИТОР pp. 1-32 Downloads
доц. д-р ВАСИЛ Божков
ЗАЩО ПРОФЕСИЯТА НА ЕКСПЕРТ- СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ И НЕЗАВИСИМИТЕ ФИНАНСОВИ ОДИТОРИ В Р БЪЛГАРИЯ НЕ СЕ РАЗВИВА ЕФЕКТИВНО ПРЕЗ 21 ВЕК? pp. 1-32 Downloads
Димитър Желязков
СЧЕТОВОДНИТЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ В КОНТЕКСТА НА НОВОТО СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО pp. 1-28 Downloads
Доц. д-р ВАЛЕНТИНА Станева
НОВИЯТ ПОДХОД ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ pp. 1-28 Downloads
Кирил Башикаров and Георги Стоянов
ИЗСЛЕДВАНЕ ЕФЕКТА OТ ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ (МСС/МСФО) В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПЕРИОДА 2002 – 2014 ГОДИНА pp. 1-56 Downloads
Проф. д-р ФАНЯ Филипова, Доц. д-р ВЕНЕЛИН Георгиев and Гл. ас. д-р РЕНИ Петрова
СЪВМЕСТИМОСТ МЕЖДУ МСФО 9 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И БАЗЕЛСКАТА РАМКА ЗА КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ pp. 1-48 Downloads
Проф. д-р ЕМИЛИЯ Миланова

Volume 2016, issue 4, 2016

ПРОБЛЕМИ И ВЪНШЕН КОНТРОЛ ПРИ НЕПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ pp. 1-14 Downloads
гл. ас. д-р Миглена Павлова
ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА АНАЛИТИЧНИТЕ ОДИТНИ ПРОЦЕДУРИ pp. 1-15 Downloads
доц. д-р Али Вейсел
ПРОМЕНИТЕ В ДОКЛАДИТЕ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ФИНАНСОВИ ОДИТОРИ И ОЧАКВАНАТА ПОЛЗА pp. 1-5 Downloads
Доц. д-р Живко Бонев
ЗА НАЧИСЛЯВАНЕТО НА АМОРТИЗАЦИИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР pp. 1-17 Downloads
Проф. д-р Даниела Фесчиян
РАЗХОДИТЕ ЗА ТРУД В ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА ИМ pp. 1-16 Downloads
Доц. д-р Йорданка Велчева and Докторант Диана Янкова
ОТГОВОРНОСТИ НА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТОР ОТНОСНО ДРУГА ФИНАНСОВА ИЛИ НЕФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ pp. 1-3 Downloads
Проф. д-р Стоян Дурин
КАКВО СА КЛЮЧОВИТЕ ОДИТОРСКИ ВЪПРОСИ И В КОИ ОДИТОРСКИ ДОКЛАДИ СЕ ВКЛЮЧВАТ? pp. 1-3 Downloads
Мария Страшилова
МЕЖДУНАРОДЕН ОДИТОРСКИ СТАНДАРТ (МОС) 570 (ПРЕРАБОТЕН) ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ pp. 1-3 Downloads
Момчил Чергански

Volume 2016, issue 2, 2016

СЪЗДАВАНЕ НА ОПТИМАЛНА СРЕДА ЗА КАЧЕСТВО НА ОДИТА pp. 1-5 Downloads
Monica Foerster and Rogério Garcia
ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО pp. 1-15 Downloads
Христо Досев
НОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В БЪЛГАРИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И ВЪЗМОЖНОСТИ pp. 1-20 Downloads
гл. ас. д-р Миглена Павлова
ПЪТЯТ КЪМ ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ pp. 1-6 Downloads
Ваня Донева
ПРИХВАЩАНЕ НА НАСРЕЩНИ ВЗЕМАНИЯ pp. 1-6 Downloads
Доц. д-р Живко Бонев
ЗА НЯКОИ ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРОПУСКИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОДИТОРСКИЯ АНГАЖИМЕНТ pp. 1-9 Downloads
Дияна Банкова
КОМУНИКИРАНЕ НА КЛЮЧОВИ ОДИТОРСКИ ВЪПРОСИ СЪГЛАСНО МОС 701 И ИЗМЕНЕНИЯ В МОС 705, МОС 706, МОС 570 И МОС 260 (В СИЛА ЗА ПЕРИОДИ, ЗАВЪРШВАЩИ НА ИЛИ СЛЕД 15 ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА) pp. 1-13 Downloads
доц. д-р Али Вейсел
ОТНОСНО НЯКОИ ВАЖНИ АСПЕКТИ НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО – НОРМАТИВНА РАМКА И ПРОБЛЕМНИ ВЪПРОСИ pp. 1-13 Downloads
Велин Филипов

Volume 2016, issue 1, 2016

ИЗМЕНЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДЕН ОДИТОРСКИ СТАНДАРТ 700 ФОРМИРАНЕ НА МНЕНИЕ И ДОКЛАДВАНЕ ВЪРХУ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ (В СИЛА ЗА ПЕРИОДИ, ЗАВЪРШВАЩИ НА ИЛИ СЛЕД 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.) pp. 1-13 Downloads
доц. д-р Али Вейсел
ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ДЕБАТ: БЪДЕЩЕТО НА ОДИТА И ИЗРАЗЯВАНЕТО НА СИГУРНОСТ pp. 1-13 Downloads
Fee
ОБЗОР НА ОСНОВНИТЕ ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ, С КОИТО ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ТРЯБВА ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАТ ОТ НАЧАЛОТО НА 2016 ГОДИНА pp. 1-12 Downloads
Христо Досев
ЗА НОВИЯ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО pp. 1-8 Downloads
Димитър Желязков Желязков
ПО ВЪПРОСА ЗА СЧЕТОВОДНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ В ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ КАТО СОБСТВЕН КАПИТАЛ pp. 1-8 Downloads
Георги Николов

Volume 2015, issue 7, 2015

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО pp. 1-12 Downloads
Аспасия Петкова
ДОКЛАДВАНЕ ОТНОСНО РЕГУЛАТОРНИЯ КАПИТАЛ НА БАНКИТЕ: РОЛЯТА НА ОДИТОРИТЕ? pp. 1-4 Downloads
Michael D. Izza
ОВЛАДЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОДИТОРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА pp. 1-9 Downloads
Janin Audas and Brigitte Guillebert
ОТЧИТАНЕ НА НЕПАРИЧНИ (АПОРТНИ) ВНОСКИ pp. 1-9 Downloads
Доц. д-р Живко Бонев
СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ОБИКНОВЕНИТЕ АКЦИИ КАТО ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ В КОНТЕКСТА НА ПРИЛОЖИМИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ pp. 1-9 Downloads
Владимир Христов
ПОДХОД ЗА ПРЕЦЕНКА НА ОБЕЗЦЕНЯВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ pp. 1-13 Downloads
Росица Тричкова and Нигохос Канарян

Volume 2015, issue 6, 2015

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО pp. 1-8 Downloads
Аспасия Петкова
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ: БЮДЖЕТИРАНЕ, ОТЧИТАНЕ И АНАЛИЗ pp. 1-23 Downloads
Доц. д-р Йорданка Велчева
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И РАЗЧЕТИ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЕТО И СОБСТВЕНИЦИТЕ МУ pp. 1-10 Downloads
Доц. д-р Живко Бонев
ФАКТОРИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОСТИГАНЕ КАЧЕСТВО НА ОДИТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪВМЕСТНАТА ОТГОВОРНОСТ pp. 1-4 Downloads
Alan Johnson
ПРИНОС НА ОДИТОРСКАТА ПРОФЕСИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА СЪЮЗ НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ pp. 1-7 Downloads
Jonathan Hill
КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ – ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХОЛДИНГОВИТЕ СТРУКТУРИ И ТЕХНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО СМИСЪЛА НА СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО pp. 1-13 Downloads
Христо Досев

Volume 2015, issue 5, 2015

КАКВО НАУЧИХМЕ ОТ ОПИТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ С ОТЧИТАНЕТО ПО МСФО pp. 1-3 Downloads
Michael Izza
ИЗОБИЛИЕ ОТ РЕСУРСИ ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ ПРИ ФИНАНСОВОТО ОТЧИТАНЕ pp. 1-3 Downloads
Cindy Fornelli
КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ pp. 1-13 Downloads
докторант Вера Петрова
ПРИЛАГАНЕ НА МОС 530 ОДИТОРСКИ ИЗВАДКИ pp. 1-14 Downloads
доц. д-р Али Вейсел
ПРОДАЖБИ НА КОНСИГНАЦИЯ – ПРИМЕРИ ЗА ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ pp. 1-14 Downloads
Христо Досев
РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТ И ПОДОБРЕНИЕ НА НЕТЕКУЩИ АКТИВИ pp. 1-8 Downloads
Доц. д-р Живко Бонев

Volume 2015, issue 3, 2015

КОРИГИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ pp. 1-14 Downloads
Доц. д-р Живко Бонев
ОДИТ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ. УСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗМАМИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ pp. 1-10 Downloads
Пламен Божинов

Volume 2015, issue 2, 2015

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТРАЗЯВАНЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕ В КОЛЕКТИВНО ПАЗАРУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ С ВАУЧЕРИ pp. 1-13 Downloads
Христо Досев
ОТЧИТАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ В ЛИКВИДАЦИЯ – ОБЩОТО И РАЗЛИЧНОТО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ pp. 1-9 Downloads
Кирил Башикаров
НЕОБХОДИМОСТ И ПЕРСПЕКТИВИ В СТАНДАРТИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР pp. 1-21 Downloads
проф. д-р Даниела Фесчиян
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ПРЕДПРИЯТИЕТО pp. 1-14 Downloads
Доц. д-р Живко Бонев
ДЕКЛАРИРАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ В НАП. ЕЛЕКТРОНЕН БОЛНИЧЕН ЛИСТ pp. 1-14 Downloads
Аспасия Петкова
Page updated 2018-07-15