EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Közgazdasági Szemle (Economic Review - monthly of the Hungarian Academy of Sciences)

1995 - 2022

Current editor(s): Tamás Halm

From Közgazdasági Szemle Alapítvány (Economic Review Foundation)
Bibliographic data for series maintained by Odon Sok ( this e-mail address is bad, please contact ).

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume LXIX, issue 6, 2022

A decentralizált villamosenergia-rendszerek fejlődésének nemzetközi és hazai szempontjai (International and domestic aspects of decentralized electricity system development) pp. 697-720 Downloads
Tamás Tóth, Éva Szabina Somossy and Péter János Horváth
Környezeti és költségvetési szempontok szorításában. A renacionalizálás mint az EU közös agrárpolitikájának lehetséges reformiránya (Under environmental and budgetary constraints: renationalisation as a potential long-term direction of reforming the EU Common Agricultural Policy) pp. 721-738 Downloads
Ákos Kengyel
A magyar családi mikro-, kis- és középvállalatok erőforrásai és képességei (Resources and capabilities of Hungarian family-owned firms) pp. 739-757 Downloads
Norbert Sipos, Lívia Lukovszki, András Rideg and Anna Róza Varga
A koronavírus-járvány kezelése a külföldi tulajdonú magyarországi vállalatoknál (The effects and handling of the Covid-19 pandemic by foreign-owned firms in Hungary) pp. 758-780 Downloads
Magdolna Sass, Zoltán Gál, Andrea S. Gubik, Ágnes Szunomár and Gábor Túry
A magyar felsőfokú közgazdaság-tudományi oktatás helyzete. Az MTA IX. osztálya Közgazdaság-tudományi Bizottságának ülése, 2022. január 13 (The state of Hungarian higher education in economics. The meeting of the Committee of Economics in the IX. Section of the Hungarian Academy of Sciences) pp. 781-786 Downloads
Miklós Rosta
Quo Vadis Európa? - avagy az európai gazdasági integráció helyzete és kilátásai. Halmai Péter: Európai gazdasági integráció. Dialóg Campus, Budapest, 2020, 315 oldal (Quo Vadis Europe? - the state and prospects of European economic integration. Péter Halmai: European economic integration) pp. 787-796 Downloads
István Kőrösi

Volume LXIX, issue 5, 2022

Előszó. A zöldátmenet támogatása - az energiapiaci szabályozás új irányai (Foreword. Supporting the green transition - new approaches to energy market regulation) pp. 545-546 Downloads
Péter János Horváth
A naperőművek nagykereskedelmi piaci árakra és a hagyományos technológiákra gyakorolt hatása Magyarországon (The merit order effect of photovoltaic electricity generation in Hungary) pp. 547-571 Downloads
Ágnes Csermely
A magyar Metár-tenderek nemzetközi ár-összehasonlító elemzése (International price comparison of Hungarian renewable tenders) pp. 572-596 Downloads
Éva Szabina Somossy
Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer költségeinek előrejelzése (Forecasting the costs of the Hungarian Energy Efficiency Obligation Scheme) pp. 597-624 Downloads
Péter Vedres and Örs István Ringhoffer
Szabályozási tesztkörnyezet az energetikában: innováció és szabályozás (Regulatory sandboxes in the energy sector: innovation and regulation) pp. 625-642 Downloads
Zoltán Pék
A biodízel-termelés gazdasági és fenntarthatósági vizsgálata szakirodalom-elemzéssel (Systematic literature review on the economic dimension and sustainability aspects of biodiesel production) pp. 643-669 Downloads
Tamás Mizik and Gábor Gyarmati
Energiahatékonysági klaszterek létrehozása és működtetésének lehetőségei osztrák és német példák alapján (Possibilities for establishing and operating learning energy efficiency networks based on Austrian and German examples) pp. 670-691 Downloads
Boglárka Barsi, Orsolya Farkas, Mihály Lados and Eszter Szemerédi

Volume LXIX, issue 4, 2022

Bérfelzárkózás Magyarországon - fikció vagy valóság? (Wage catch-up in Hungary: myth or reality?) pp. 425-450 Downloads
István Dedák
A pénzelmélet megújulása válságok idején (The renewal of monetary theory in times of crisis) pp. 451-479 Downloads
Istvan Abel and Miklós Losoncz
Az egy főre jutó szén-dioxid-kibocsátás meghatározó tényezői a világgazdaságban (Determinants of per capita carbon dioxide emissions at the global level) pp. 480-501 Downloads
Jeremiás Máté Balogh
Innovatívabbak-e a termelékeny és az exportáló vállalatok? Egy magyar feldolgozóipari minta elemzése (Are productive and exporting companies more innovative? Analysis of a sample of Hungarian medium and large manufacturing firms) pp. 502-516 Downloads
János Kiss
Atipikus foglalkoztatás az autóiparban (Atypical forms of employment in the automotive industry) pp. 517-535 Downloads
Ákos Essősy
Miért kívül? Miért belül?. Arató Krisztina-Koller Boglárka-Pelle Anita (szerk.):The Political Economy of the Eurozone in Central and Eastern Europe: Why In, Why Out? Routledge, London-New York, 2022, 288 o. https://doi.org/10.4324/9780429261411 (Why In, Why Out?. Arató Krisztina-Koller Boglárka-Pelle Anita (szerk.): The Political Economy of the Eurozone in Central and Eastern Europe: Why In, Why Out? Routledge, London-New York, 2022, 288 o. https://doi.org/10.4324/9780429261411) pp. 536-542 Downloads
István Benczes

Volume LXIX, issue 3, 2022

Előszó. A Világgazdasági Tanszék, Gál Péter és Magas István professzorok köszöntése (Foreword. Honouring the Department of World Economy, and Professors Péter Gál and István Magas) pp. 293-298 Downloads
Mihály Simai
Egységes valuta az európai integráció perspektívájában (The single currency in the context of European integration) pp. 299-313 Downloads
Tibor Palánkai, István Benczes and István Kollai
A kelet-közép-európai kis- és középvállalkozások versenyképességi környezete az Európai Unióban (The competitiveness of Central and Eastern European small and medium-sized enterprises in the European Union) pp. 314-338 Downloads
Viktória Endrődi-Kovács and Sándor Gyula Nagy
Transzformáció és a populizmus a visegrádi országokban (Transformation and populism in the V4 countries) pp. 339-366 Downloads
Gábor Vigvári
Kelet-Közép-Európa a digitális selyemúton? Lehetséges politikai gazdaságtani magyarázatok (Central and Eastern Europe on the Digital Silk Road? Possible political economic explanations) pp. 367-388 Downloads
Ágnes Szunomár and Carlos Raul Lima da Frota Araujo
A többdimenziós szegénység mérése - latin-amerikai tapasztalatok (Measurement of multidimensional poverty: Latin American experiences) pp. 389-412 Downloads
Judit Ricz and Ágnes Deák
Könnyelmű verdikt az államadósság fölött. Eichengreen, B.-El-Ganainy, A.-Esteves, R.-Mitchener, K. J.: In Defense of Public Debt. Oxford University Press, 313 o (A frivolous verdict on public debt. Eichengreen, B.-El-Ganainy, A.-Esteves, R.-Mitchener, K. J.: In Defense of Public Debt. Oxford University Press, 313 p) pp. 413-418 Downloads
Olivér Kovács

Volume LXIX, issue 2, 2022

A kompetenciaeredmények hatása a munkaerőpiaci sikerességre (The effect of competence results on job-market success) pp. 177-198 Downloads
János Köllő, Júlia Varga, András Semjén, Zoltan Hermann, Daniel Horn and Anna Sebők
A Nemzeti Eszközkezelő szerepe a nem fizető adósok lakhatásának megőrzésében (The role of the Hungarian National Asset Management Agency Ltd. in the preservation of non-performing debtors housing) pp. 199-229 Downloads
Zita Fellner, Anna Marosi and Beáta Szabó
A puha költségvetési korlát szindrómája a hivatásos labdarúgásban. Kitekintés a nemzetközi és a magyarországi sajátosságokra (The soft-budget constraint in professional football syndrome. A view of international and Hungarian characteristics) pp. 230-254 Downloads
Zsolt Havran and Krisztina András
Inkluzív kormányzás az ipar 4.0 korában - Japán példája (Inclusive governance in the age of Industry 4.0 - The example of Japan) pp. 255-277 Downloads
Olivér Kovács
Szabó Kálmán - egy korszak meghatározó személyisége. Emlékezés a népi kollégistára, a közgazdászra, a rektorra, a reformerre és a munkatársra (Kálmán Szabó - a decisive figure in his period. Recollections as a peoples colleger, an economist, a rector, a reformer and colleague) pp. 278-282 Downloads
Éva Filepné Nagy
Operációkutatás a sportok profitabilitásáért. László Csató: Tournament Design. How Operations Research Can Improve Sports Rules? Palgrave Pivots in Sports Economics, Palgrave Macmillan, 2021, 175 o (Operation studies on the profitability of sports. László Csató: Tournament Design. How Operations Research Can Improve Sports Rules? Palgrave Pivots in Sports Economics, Palgrave Macmillan, 2021, 175 p) pp. 283-288 Downloads
Zsombor Szádoczki

Volume LXIX, issue 1, 2022

Előszó (Preface) pp. 1-2 Downloads
László Csaba
Gazdasági rendszerelmélet és általános egyensúlyelmélet (Economic systems theory and general equilibrium theory) pp. 3-19 Downloads
János Kornai
Bürokratikus és piaci koordináció (Bureaucratic and market coordination) pp. 20-33 Downloads
János Kornai
A privatizáció elvei Kelet-Európában (The principles of privatisation in Eastern Europe) pp. 34-56 Downloads
János Kornai
A rendszerparadigma (The system paradigm) pp. 57-74 Downloads
János Kornai
A puha költségvetési korlát - I (The soft budget constraint I) pp. 75-93 Downloads
János Kornai, Eric Maskin and Gérard Roland
A puha költségvetési korlát - II (The soft budget constraint II) pp. 94-132 Downloads
János Kornai, Eric Maskin and Gérard Roland
Innováció és dinamizmus. Kölcsönhatás a rendszerek és a technikai haladás között (Innovation and dynamism. The reciprocal effect between systems and technical advance) pp. 133-173 Downloads
János Kornai

Volume LXVIII, issue S11, 2021

Előszó (Preface) pp. 1-1 Downloads
Balázs Szepesi
A fenntartható gazdasági növekedés és a tudástőke (Sustainable economic growth and knowledge capital) pp. 2-35 Downloads
Peter Juhasz, György Boda, Miklós Stocker and Zsolt Matyusz
A vállalati innováció fejlesztésének és elterjedésének hatása a magyar vállalatok teljesítményére (The effect of development and spillover of corporate innovation on the performance of Hungarian companies) pp. 36-51 Downloads
Klára Katona
A gyümölcstermesztő és az ipari beszállító vállalkozások piaci pozíciója. Egy kvalitatív kutatás eredményei (Empirical insights on the factors shaping the market position of fruit producers and industry suppliers) pp. 52-77 Downloads
Balázs Szepesi
Szabadúszók Magyarországon. Egy új kutatási program elméleti háttere és első empirikus eredményei (Freelancers in Hungary: the theoretical background and initial empirical results of a new research programme) pp. 78-106 Downloads
Áron Szennay, László Radácsi and Gigi Timár
Családivállalkozás-kutatás longitudinális megközelítésben. Egy célzott szakirodalom-kutatás eredményei (Research into family businesses, based on a longitudinal approach. Results of a targeted overview of the relevant literature) pp. 108-125 Downloads
László Radácsi and Judit Csákné Filep
A koronavírus-járvány okozta válság vállalati kockázati térképe az első hullám hazai tapasztalatai alapján (The risk map of the Covid-19 crisis based on first-wave experience in Hungary) pp. 126-153 Downloads
Peter Juhasz and Ágnes Szabó

Volume LXVIII, issue 12, 2021

Kornai János (1928-2021) (János Kornai (1928-2021)) pp. 1245-1249 Downloads
András Simonovits and Mihály Laki
Az optimális valutaövezet két elmélete - aszimmetrikus sokkok és nemzetközi pénzügyi integráció (Principles of optimal currency areas: asymmetric shocks and international financial integration) pp. 1250-1275 Downloads
Károly Attila Soós
Még egyszer a lakossági hatósági energiaárakról. Egy hungarikum átfogó hatáselemzése (Once again on regulated residential energy prices. A comprehensive impact assessment of a hungarian measure) pp. 1276-1314 Downloads
Csaba Weiner and Tekla Szép
Mangalicatermelői preferenciák és kockázatvállalási hajlandóság az afrikai sertéspestis árnyékában (Mangalica producer preferences and risk willingness in the shadow of African swine fever) pp. 1315-1335 Downloads
Péter Balogh, Péter Czine, Lajos Nagy and Orsolya Bernadett Nagy
Hogyan élnek az európai nyugdíjasok? Egyéni szintű különbözőségek vizsgálata SHARE-adatok alapján (European quality of life in retirement. Analysing personal differences through SHARE data) pp. 1336-1363 Downloads
Sára Szanyi-Nagy and Ágnes Vaskövi
Nem nulla összegű játszma - vita az alternatív világrendekről. A Nemzetközi Közgazdasági Társaság online vitasorozata, 2021. október 5 (No zero-sum game. The case for alternative world orders. Online discussion of the World Economy Working Group) pp. 1364-1367 Downloads
Tamás Tibor Csontos

Volume LXVIII, issue 11, 2021

Karátos likviditásmenedzserek. Az arany ékszerek szerepe a háztartások likviditáskezelésében (Liquidity managers with carats. The role of gold jewellery in the liquidity management of households) pp. 1141-1161 Downloads
Dániel Havran and Márton Gosztonyi
A várható élettartam-jövedelem kapcsolat egyszerű ökonometriai becslése - újraelosztás a nyugdíjrendszerben (A simple estimate of the longevity gap and redistribution in the pension system) pp. 1162-1170 Downloads
András Simonovits and Mária Lackó
Összefüggések a hálózatok jellemzői és a vállalkozások innovációs teljesítménye között. Szakirodalmi áttekintés (What kind of relationship can be identified between network characteristics and the innovation performance of firms?) pp. 1171-1190 Downloads
Zsófia Vas and János Gyurkovics
A nagy átalakulás nagy ellentmondása (The great contradiction in the great transformation) pp. 1191-1209 Downloads
András Tóth
A felelősségteljes innováció tíz éve az Európai Unió szakpolitikájában (Ten years of fully responsible innovation in the specialist policy of the European Union) pp. 1210-1230 Downloads
Zsófia Vas and Nikoletta Nádas
Másképp hat a járvány, mint a gazdasági válságok? Jay Liebowitz (szerk.): The Business of Pandemics. The COVID-19 Story. CRC Press-Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL, 2021, 254 o (Does disease work differently from economic crisis? Jay Liebowitz (ed.): The Business of Pandemics. The COVID-19 Story. CRC Press-Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL, 2021, 254 p) pp. 1231-1240 Downloads
Erzsébet Kovács

Volume LXVIII, issue 10, 2021

A bérhányad alakulása Magyarországon és Európában (The labour share in Hungary and Europe) pp. 1021-1054 Downloads
István Kónya, Gábor Oblath and Judit Krekó
Látlelet a hazai közgazdasági felsőoktatásról az egyetemek fenntartóváltása előtt (Diagnosis of Hungarian economic higher education before the change in maintenance of universitie) pp. 1055-1088 Downloads
Imre Lengyel
A magyar látványsport-támogatási rendszer hatása a verseny kiegyensúlyozottságára (The impact of the corporate income tax-relief system on the competitive balance) pp. 1089-1108 Downloads
Diána Ivett Fűrész and András Takács
Úton a körforgásos gazdaság felé. Szisztematikus irodalomelemzés (Towards a circular economy - results of a systematic literature analysis) pp. 1109-1129 Downloads
Diána Ivett Fűrész, Ákos András Nagy, Miklós Hornyák and Sándor Erdős
Válságok és döntések. Király Júlia: Hungary and Other Emerging EU Countries in the Financial Storm. From Minor Turbulences to a Global Hurricane. Springer Cham, 2020, 159 o (Crises and decisions: Júlia Király: Hungary and Other Emerging EU Countries in the Financial Storm. From Minor Turbulences to a Global Hurricane. Springer Cham, 2020, 159 p) pp. 1130-1135 Downloads
Dóra Győrffy

Volume LXVIII, issue 9, 2021

Az intelligens szakosodási politika gazdasági hatásainak modellezése (Economic impact assessment of smart specialization policy) pp. 901-929 Downloads
Attila Varga, Tamás Sebestyén and Norbert Szabó
A koronavírus-járvány miatt bevezetett jegybanki és állami hitelprogramok hatása a magyar foglalkoztatásra (The impact of central-bank and state-loan programmes introduced in Hungarian employment due to the coronavirus) pp. 930-965 Downloads
Péter Lang, Áron Drabancz and Márton El-Meouch Nedim
Versengeni és együttműködni? Egy reprezentatív felmérés tanulságai (Competing and cooperating? Lessons of a representative survey) pp. 966-986 Downloads
Hubert Janos Kiss, Daniel Horn and Sára Khayouti
Az emberi gesztáció finanszírozása vagy emberitőke-alapú nyugdíjrendszer? Augusztinovics Mária nyugdíjrendszer-elképzelései újra megfontolva (Financing human gestation or a human capital-based pension system? Mária Augusztinovicss ideas on the pension system reconsidered) pp. 987-1011 Downloads
József Banyár
Az oktatástervezés hiátusa, avagy Timár János elfeledett öröksége (Hiatus in educational planning, or the forgotten legacy of János Timár) pp. 1012-1016 Downloads
István Polónyi

Volume LXVIII, issue 7, 2021

Lejárt tartozások fogságában (Overdue debt as a poverty trap) pp. 709-735 Downloads
György Molnár, Edina Berlinger and Katalin Dobránszky-Bartus
A háztartások eltitkolt jövedelmének becslése inverz keresleti függvénnyel (Estimating the concealed income of households using an inverse demand function) pp. 736-752 Downloads
Tibor Keresztély and Zoltán Madari
A szubjektív energiaszegénység mérésének problémái Magyarországon (Problems with measuring subjective energy poverty in Hungary) pp. 753-772 Downloads
Olivér Hortay, László Kökény and Ádám Stefkovics
A személyközi hitelezés létjogosultsága a pénzügyi közvetítésben (The relevance of peer-to-peer lending in financial intermediation) pp. 773-793 Downloads
Barbara Dömötör and Tímea Ölvedi
A likviditásnyújtás kereskedési stratégiájának hozamvizsgálata a magyar részvénypiacon (Examining trade-strategy results of liquidity provision on the Hungarian stock market) pp. 794-814 Downloads
Gábor Neszveda and Ákos Vágó
Az árfolyam-nyereség arány szerepe a német tőzsdei kereskedésben (The role of the P/E ratio in trading on the German stock exchange) pp. 815-846 Downloads
Gábor Till
Pontozási rendszerek szimulációs összehasonlítása (A simulatory comparison of the points systems) pp. 847-862 Downloads
László Csató
Van-e esélyük a feljutó csapatoknak a bennmaradásra? Az európai labdarúgó-bajnokságok összehasonlítása az első osztály előnye alapján (Do novice top teams have a chance of remaining?) pp. 863-889 Downloads
Erik Braun and András Gyimesi
Az Európai Unió történetének legutóbbi évtizede - integrációelméletek prizmájának fénytörésében. Benczes István: Válság és válságrendezés a Gazdasági és Monetáris Unióban. A pénzügyi és gazdasági integráció forgatókönyvei. Akadémiai Kiadó, 2020, 329 o (The last decade in EU history - diffraction in the prism of integration elements. István Benczes: Válság és válságrendezés a Gazdasági és Monetáris Unióban (Crisis and crisis solutions in the Economic and Monetary Union)) pp. 890-896 Downloads
Tamás Halm

Volume LXVIII, issue 6, 2021

Hosszú távú versenyegyensúly egy csapatsportliga közgazdasági modelljében (Long-term competitive balance in an economic model of a team sports league) pp. 585-616 Downloads
András Gyimesi
A magyar mikro-, kis- és középvállalatok versenyképessége és pénzügyi teljesítménye (Modelling and empirical analysis of relations between the competence-based competitiveness and financial performance of Hungarian SMEs) pp. 617-644 Downloads
Gábor Márkus and András Rideg
A gyógyszeripari értéklánc sajátosságai Magyarországon (The characteristics of the pharmaceutical value chain in Hungary) pp. 645-673 Downloads
Tamás Gáspár, Katalin Antalóczy and Magdolna Sass
A hálózatok és a kapcsolatok szerepe az innovációban és a tudás áramlásában. Szisztematikus szakirodalmi áttekintés (The role of networks and partnerships in innovation and knowledge flow - a systematic review of the literature) pp. 674-698 Downloads
Dávid Bilicz
Az illiberalizmus élve boncolása - gondolatok Magyar Bálint és Madlovics Bálint kötete kapcsán. Magyar Bálint-Madlovics Bálint: A posztkommunista rendszerek anatómiája. Egy fogalmi keret. Noran Libro, Budapest, 2021, 906 o (Dissecting the principle of illiberalism. Thoughts in connection with the volume by Bálint Magyar and Bálint Madlovics. Magyar Bálint-Madlovics Bálint: A posztkommunista rendszerek anatómiája. Egy fogalmi keret. Noran Libro, Budapest, 2021, 906 p) pp. 699-704 Downloads
László Csaba

Volume LXVIII, issue 5, 2021

A közoktatási centralizáció hatása a diákok teljesítményére Magyarországon (The effect of school centralisation on student performance in Hungary) pp. 457-489 Downloads
Tünde Lénárd
A kapitalizmus változatai és az ipar 4.0 a visegrádi országokban (Varieties of capitalism and industry 4.0 in the Visegrad countries) pp. 490-514 Downloads
Andrea Éltető and Magdolna Sass
A karriersikeresség vizsgálata a gazdálkodási területen frissen végzettek körében (Examining the career-success dimensions in freshly considered economic spheres) pp. 515-539 Downloads
Norbert Sipos and Brigitta Szabó-Bálint
A kereskedelmi megállapodások szerepe a klímaváltozásban. Szakirodalmi áttekintés (The role of trade agreements in climate change. Systematic literature review) pp. 540-563 Downloads
Jeremiás Máté Balogh
Integrációelmélet és makroökonómia Gondolatok Halmai Péter Mélyintegráció A Gazdasági és Monetáris Unió ökonómiája című kötete kapcsán (Integration and macroeconomics. Thoughts on Péter Halmai s Mélyintegráció. A Gazdasági és Monetáris Unió ökonómiája. (Deep Integration. The Economy of the Economic and Monetary Union.)) pp. 564-579 Downloads
Olivér Kovács

Volume LXVIII, issue 4, 2021

A koronavírus-járvány első hullámának hatása a foglalkoztatásra és a vállalatok árbevételére (The effect of the first wave of Covid pandemic on employment and firm revenue) pp. 345-374 Downloads
János Köllő and Balázs Reizer
A "nagy ugrás" a felsőoktatásban - Kína a nemzetközi verseny élmezőnyében? (The big leap" in higher education - Has China moved into the lead?) pp. 375-398 Downloads
Ádám Török and Andrea Magda Nagy
Életkori diszkrimináció a magyar munkaerőpiacon. Visszajelzések a fiatalabb, illetve az idősebb nők állásjelentkezéseire (Age discrimination in Hungarys labour market. Job-application responses for younger and older women) pp. 399-420 Downloads
Éva Berde and Mánuel László Mágó
A felelősségteljes innováció és a gazdasági racionalitás kapcsolatrendszere vállalati környezetben (Linkages between responsible innovation and economic rationality in a corporate environment) pp. 421-436 Downloads
Benedek Nagy and Miklós Lukovics
A magyar agrárökonómia kiemelkedő alakjának halálára. Varga Gyula (1938-2020) (The death of an outstanding figure in Hungarian agrarian economics. Gyula Varga, 1938-2020) pp. 437-439 Downloads
Tibor Palánkai
Integráció és integrációelmélet a közgazdaság-tudomány perspektívájából. Halmai Péter: Mélyintegráció. A Gazdasági és Monetáris Unió ökonómiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2020, 538 o (Integration and integration theory from the viewpoint of economics. Péter Halmai: Mélyintegráció (Deep Integration.)) pp. 440-449 Downloads
István Benczes
Miért népszerű a körforgásos gazdaság az Európai Unióban?. Zora Kovacic, Roger Strand and Thomas Völker: The Circular Economy in Europe. Critical Perspectives on Policies and Imaginaries. Routledge, New York, 2019, 208 o (Why is the circular economy popular in the EU? Zora Kovacic, Roger Strand and Thomas Völker: The Circular Economy in Europe) pp. 450-453 Downloads
Gergely Buda

Volume LXVIII, issue 3, 2021

A kötelező magánnyugdíjpillér három elemi modellje (Three simple models of the mandatory private pension pillar) pp. 233-250 Downloads
András Simonovits
Költségvetési tanácsok az EU-ban - ölebek, vérebek vagy őrkutyák? (Fiscal councils in the EU: lapdogs, watchdogs or bloodhounds?) pp. 251-281 Downloads
László Jankovics
A monetáris politika hatása a jövedelmi egyenlőtlenségekre (Monetary-policy effects on income inequalities) pp. 282-299 Downloads
Vivien Czeczeli
Amartya Sen és Az igazságosság eszméje (Amartya Sen and the notion of equality) pp. 300-307 Downloads
György Molnár
Szilánkok az üvegplafonból (Splinters from the glass ceiling) pp. 308-331 Downloads
Zsuzsanna Kispál-Vitai and Julianna Németh
Amit minden közgazdaságot tanulónak tudnia kell. John Komlos: A valójában létező gazdaság és az emberarcú kapitalizmus alapjai. Fordította: Máté Katalin. Pallas Athéné Könyvkiadó, Budapest, 2021, 434 o (Amit minden közgazdaságot tanulónak tudnia kell. John Komlos: A valójában létező gazdaság és az emberarcú kapitalizmus alapjai. Fordította: Máté Katalin. Pallas Athéné Könyvkiadó, Budapest, 2021, 434 o) pp. 332-336 Downloads
Patrícia Honvári
Dani Rodrik: A közgazdaságtan menő. A "lehangoló tudomány" erényei és gyengéi. Fordította: Felcsúti Péter, Napvilág Kiadó, Budapest, 2020, 261 o (Dani Rodrik: A közgazdaságtan menő. A "lehangoló tudomány" erényei és gyengéi. Fordította: Felcsúti Péter, Napvilág Kiadó, Budapest, 2020, 261 o) pp. 337-340 Downloads
Olga Takács

Volume LXVIII, issue 2, 2021

Zalai Ernő 1943-2021 (Ernő Zalai 1943-2021) pp. 129-131 Downloads
László Csaba
Az egyén kognitív korlátaitól viselkedésének előrejelezhetőségéig (From the cognitive boundaries of individuals to the predictability of their behaviour) pp. 132-149 Downloads
Iván Bélyácz and Karmen Kovacs
A babaváró kölcsön hitelpiaci és reálgazdasági hatásai (The effects of pre-natal baby-support loans on the credit market and the real economy) pp. 150-177 Downloads
Zita Fellner, Anna Marosi and Beáta Szabó
A részmunkaidős foglalkoztatás hatékonyságának empirikus vizsgálata (The efficiency of part-time employment) pp. 178-204 Downloads
Máté Vörös and Diána Ivett Fűrész
Milyen kapcsolatban állnak a közszféra reformjai a gazdaságpolitikai paradigmákkal? (How reforms of the public sector relate to the paradigms of economic policy) pp. 205-222 Downloads
Balázs Tóth
A remeteség (politikai) gazdaságtana. Muraközy László: A koreai rejtély. Remetéből világpolgár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2020, 270 o (The political economy of a hermitage. László Muraközy: A koreai rejtély. Remetéből világpolgár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2020, 270 p) pp. 223-230 Downloads
István Benczes

Volume LXVIII, issue 1, 2021

Előszó (Preface) pp. 1-6 Downloads
Miklos Rosta
Marx Kornai után (Marx after Kornai) pp. 7-13 Downloads
Amartya Sen
Az intézményi gazdaságtan megújulása (Institutional economics: the state of art and renewal) pp. 14-31 Downloads
László Csaba
Intézmények, tökéletlen racionalitás és tranzakciós költség. Egységes terminológia az új intézményi Nobel-díjasok körében? (Institutions, imperfect rationality and transaction cost. A unified terminology among new institutionalist Nobel laureates?) pp. 32-46 Downloads
József Golovics
Felzárkózási pályák Kelet-Közép-Európában két válság között (Convergence paths in Central and Eastern Europe between two crises) pp. 47-75 Downloads
Dóra Győrffy
Válság és együttműködés. A koronavírus-járvány okozta lehetséges intézményi változások és a kooperatív közszolgáltatások (Crisis and cooperation: possible institutional changes caused by the coronavirus epidemic and co-production) pp. 76-95 Downloads
Márton Katona and Nándor Petrovics
A figyelem ökonómiája. A vevők meghódításának új módszerei és csatornái (Economy of attention - new methods and channels for receiving customers) pp. 96-124 Downloads
Balazs Hamori
Page updated 2022-06-30