EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Közgazdasági Szemle (Economic Review - monthly of the Hungarian Academy of Sciences)

1995 - 2020

Current editor(s): Tamás Halm

From Közgazdasági Szemle Alapítvány (Economic Review Foundation)
Bibliographic data for series maintained by Odon Sok ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume LXVII, issue 6, 2020

A tudástermelési függvénytől a fejlesztéspolitikai hatáselemzésig (From the knowledge production function to development policy-impact modelling) pp. 537-556 Downloads
Attila Varga
A magyar járműipar kapcsolati szerkezetének vizsgálata. A német járműipartól való függőség alakulása (Analysis of the relationship structure of Hungary s motor-vehicle sector: The change in dependency on the German sector) pp. 557-584 Downloads
Tamás Sebestyén, Tibor Kiss and Erik Braun
Fesztiválok gazdasági hatáselemzése (An economic impact analysis of Hungarian festivals) pp. 585-631 Downloads
Krisztián Koppány, Katalin Solt and Zsuzsanna Hunyadi
Miként javítható az állami nyugdíjrendszer? Öt lehetséges lépés egy átfogó reformhoz (How can the state pension system be improved? Five possible steps to comprehensive reform) pp. 632-652 Downloads
József Banyár

Volume LXVII, issue 5, 2020

A kínai koronavírus és a magyar gazdaság kitettsége. Mit mutatnak a világ input-output táblák? (The Chinese coronavirus outbreak and the exposure of the Hungarian economy) pp. 433-455 Downloads
Krisztián Koppány
A magyar nyugdíjrendszer középtávú feszültségei (The middle-term tensions of the Hungarian pension system) pp. 456-473 Downloads
András Simonovits
A fogyasztói magatartás elemzése feltételes választási modellekkel - a mangalicakolbász példáján (Analysing consumer behaviour with conditional choice models, with Mangalica sausage as an example) pp. 474-494 Downloads
Péter Balogh, Aron Torok, Péter Czine and Péter Horváth
A jövedelemegyenlőtlenség makrogazdasági hatásai szimulációs megközelítésben (Some macroeconomic effects of income inequalities in a simulation approach) pp. 495-511 Downloads
Miklós Losoncz and Ádám Czelleng
A rejtett gazdaság néhány területének szisztematikus szakirodalmi áttekintése (A systematic literature review of some areas of the hidden economy) pp. 512-532 Downloads
Éva Fenyvesi and Judit Bernadett Vágány

Volume LXVII, issue 4, 2020

Az euró és a szlovák gazdaság (The Euro and the Slovak Economy) pp. 321-351 Downloads
Péter Ákos Bod, Orsolya Pócsik and György Iván Neszmélyi
A külföldi tulajdonú vállalatok és az import szerepe a hazai térségek exportjának diverzifikációjában (Foreign-owned firms and the role of their imports in diversifying Hungarys exports) pp. 352-378 Downloads
Balázs Lengyel and Zoltán Elekes
A tőkepiaci eszközárazási modell három időszakos kiterjesztése (The three-period capital-asset pricing model) pp. 379-393 Downloads
Helga Habis and Laura Perge
A megújuló energiára vonatkozó célok teljesítésének lehetőségei nemzetközi kooperációs mechanizmusok révén (The possible achievements of renewable energy goals through cooperation mechanisms) pp. 394-414 Downloads
Tamás Tóth and Éva Szabina Somossy
Gondolatok az európai integráció fejlődésének következő időszakát meghatározó prioritásokról. Europes Next Stage. A Centre for European Policy Studies 2020. évi Ideas Lab konferenciája. Brüsszel, 2020. március 5-6 (Ideas on the decisive priorities for development of European integration in the coming period. Europes Next Stage. A Centre for European Policy Studies 2020 Ideas Lab conference) pp. 415-421 Downloads
Ákos Kengyel
A közgazdaságtan szellemóriásai. Botos Katalin: A közjó apostolai. Történelemformáló személyiségek a XX-XXI. században. Kairosz, Budapest, 2019, 188 o (The intellectual giants of economics. Katalin Botos: A közjó apostolai. Történelemformáló személyiségek a XX-XXI. században. Kairosz, Budapest, 2019, 188 p) pp. 422-428 Downloads
István Kőrösi

Volume LXVII, issue 3, 2020

Globális közjavak és davosi magaslatok - Simai Mihály 90 éves (Global public goods and Davos prominencies - Mihály Simai at 90) pp. 217-224 Downloads
István Magas
Rendszerszintű kockázat rendszerszintű erkölcs nélkül. Kiegészítések a pénzügyi válságok etikai magyarázatához (Systemic risk without systemic ethics. Supplements to the ethical explanation of financial crises) pp. 225-243 Downloads
Bálint Dancsik
A differenciált árazással kapcsolatos ösztönzőkről (Incentives related to differential pricing) pp. 244-262 Downloads
Krisztina Antal-Pomázi
A földrajzi árujelzők gazdaságtana - az empirikus bizonyítékok (The economics of geographical indicators - empirical evidence) pp. 263-288 Downloads
Aron Torok and Zalán Márk Maró
A magyar népességpolitikai intézkedések tényezői és várható hatásai (Factors and expected outcomes of pro-birth policy interventions) pp. 289-308 Downloads
Judit Sági and Csaba Lentner
Diplomácia és nemzetközi kapcsolatok - Amerika a XIX-XXI. században. Szerkesztette: Horváth Emőke és Lehoczki Bernadett. LHarmattan Kiadó, Budapest, 2019, 368 o (America and the world: Diplomácia és nemzetközi kapcsolatok - Amerika a XIX-XXI. században (Diplomacy and international relations - America in the 19th-21st centuries. Edited by Emőke Horváth and Bernadett Lehoczki. LHarmattan Kiadó, Budapest, 2019, 368 p) pp. 309-315 Downloads
Annamaria Artner

Volume LXVII, issue 2, 2020

Mennyit ér a likviditás?. A magyar bankrendszer likviditáskeresleti függvényének becslése (How much are reserves worth? Estimating interbank liquidity demand in Hungary) pp. 113-139 Downloads
Pál Péter Kolozsi and Gábor Horváth
A hitelminősítői bejelentések fertőző hatásai és a hitelértékelési kiigazítás (Rating migration, credit risk contagion and Credit Valuation Adjustment) pp. 140-163 Downloads
Péter Boros
Versengő együttműködés versus összejátszás, avagy hálózati szintű csalás? (Coopetition versus collusion, or fraud at network level?) pp. 164-180 Downloads
György Jóna
Gazellák az iparpolitika tükrében, II (Gazelles and industrial policy, Part II) pp. 181-205 Downloads
Olivér Kovács
Lehet-e még valami újat mondani a gazdaságpolitikáról?. Dombi Ákos (szerk.): Gazdaságpolitika a 21. században. Az állami szerepvállalás kézikönyve. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2019, 215 o (Can anything new be said about economic policy? Ákos Dombi, ed., Gazdaságpolitika a 21. században (Economic policy in the 21st century). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2019, 215 p) pp. 206-212 Downloads
Elemér Terták

Volume LXVII, issue 1, 2020

Termékdifferenciálás kétoldalú piacokon (Product differentiation on bilateral markets) pp. 1-13 Downloads
Barna Bakó and Diána Horváth
Szimultán Hotelling-modell Cobb-Douglas-hasznosságfüggvénnyel (A simultaneous Hotelling model with a Cobb-Douglas utility function) pp. 14-30 Downloads
József Kelemen
A jelen felé torzított preferenciák. A türelmetlenségből eredő fogyasztási döntések okai, megnyilvánulásai és következményei (The causes, manifestations and consequences of consumption decisions resulting from impatience due to present-biased preferences) pp. 31-53 Downloads
Karmen Kovacs
Gazellák az iparpolitika tükrében, I (Gazelles and industrial policy, Part 1) pp. 54-87 Downloads
Olivér Kovács
Kis pénz, nagy teljesítmény?. A hazai tudományos kutatás versenyképességéről (High performance for little money?. On competitiveness in Hungarian scientific research) pp. 88-102 Downloads
György Bőgel and Laszlo Matyas
Kér-e egy kávét az orosz elnök?. Kovács Lajos Péter (szerk.): Közel Európa távol. Éghajlat Kiadó, Budapest, 2019, 358 o (Would the Russian President like a coffee?. Lajos Péter Kovács, ed.: Közel Európa távol (Nearby Europe far away.) Éghajlat Kiadó, Budapest, 2019, 358 p) pp. 103-107 Downloads
Ádám Török

Volume LXVI, issue 12, 2019

Szempontok a jegybank mandátumának újragondolásához (Perspectives for a review of the central bank mandate) pp. 1241-1256 Downloads
Péter Bihari
Hálózati struktúra és nem teljes információ egy monopolisztikus versenyre épülő modellben (Network structure and incomplete information in a model of monopolistic competition) pp. 1257-1283 Downloads
Tamás Sebestyén and Dóra Longauer
Elvesztett illúziók - reformközgazdászok a rendszerváltásban (Lost illusions - reform economists in the years of transition) pp. 1284-1311 Downloads
Éva Voszka
A digitális nagy ugrás. Lassulás és modernizációs stratégiaváltás Kínában (The great digital leap. Deceleration and a change in modernisation strategy in China) pp. 1312-1346 Downloads
Ágnes Szunomár
Lentner Csaba: A magyar állampénzügyek fejlődéstörténete a dualizmus korától napjainkig. LHarmattan Kiadó, Budapest, 2019, 280 o (The development history of Hungarian state finances from the Dualism period to the present day. LHarmattan Kiadó, Budapest, 2019, 280 p) pp. 1347-1349 Downloads
Árpád Kovács

Volume LXVI, issue 11, 2019

Elszegényítő központi régiók? A területi egyenlőtlenség lehetséges mozgatórugói Szlovákiában (Core regions impoverished? Spread and backwash effects on territorial inequality in 21st-century Central and Eastern Europe - the example of Slovakia) pp. 1125-1144 Downloads
István Kollai
Elbátortalanodott hiteligénylők a vállalati szektorban (Discouraged borrowers in the corporate sector) pp. 1145-1186 Downloads
Zsolt Szabó
A vállalkozó egyetem fogalmi tere. Elméleti keretek és gyakorlati kérdések (The conceptual space of an entrepreneurial university. Theoretical constructs and practical issues) pp. 1187-1209 Downloads
Gábor Király
A közös agrárpolitika 2013. évi közvetlen támogatási rendszerének hatásai a magyar mezőgazdaságra (Impacts of the 2013 CAP direct-support system on Hungarian agriculture) pp. 1210-1229 Downloads
Tamas Mizik
A KRTK Adatbank Kapcsolt Államigazgatási Paneladatbázisa (The panel of linked administrative data in the CERS databank) pp. 1230-1236 Downloads
Anna Sebők

Volume LXVI, issue 10, 2019

A magyar önkormányzati eladósodás és válságkezelés nemzetközi összehasonlításban (The indebtedness and crisis management of Hungarian municipalities in an international context) pp. 1013-1030 Downloads
András Bethlendi and Csaba Lentner
Termelés és innováció - tanulságok a hazai iparpolitika számára (Manufacturing and innovation - lessons for Hungarian industry policy) pp. 1031-1055 Downloads
Tamás Vasvári, Sándor Danka and Zsuzsanna Hauck
Városi mobilitás, közjavak, fenntarthatóság (Urban mobility, public goods and sustainability) pp. 1056-1072 Downloads
Tamás Fleischer
A megújuló energia részarányának modellezése 2020-as kitekintéssel (Modelling the proportion of renewable energy with an outlook up to 2020) pp. 1073-1092 Downloads
Tamás Tóth and Ferenc Kulin
Gondolatok a fejlesztési segélyek negatív hatásairól P. T. Bauer szellemi örökségének tükrében (Some thoughts on the negative effects of development aid in terms of P. T. Bauers Intellectual Legacy) pp. 1093-1120 Downloads
Szabolcs Pasztor

Volume LXVI, issue 9, 2019

Felsőoktatási ligák, parciális rangsorok képzése biklaszterezési eljárásokkal (How to rate higher education systems partial rankings using bi-clustering methods) pp. 905-931 Downloads
András Telcs, Zsolt Tibor Kosztyán, Zsuzsanna Banász and Vivien Valéria Csányi
Decentralizáció és költségvetési korlát. Miért fontos, hogy a haszonélvezők viseljék a költségeket? (Decentralization and budget constraints. Why should costs be borne by those benefiting from them?) pp. 932-959 Downloads
Tamás Vasvári
Árfolyam-modellezés nem konvencionális monetáris politika mellett (Exchange rates and unconventional monetary-policy instruments) pp. 960-979 Downloads
Gábor Dávid Kiss and Mercédesz Mészáros
Posztszocialista lakásrendszerek Magyarországon és Lengyelországban (Post-socialist housing systems in Hungary and Poland) pp. 980-1004 Downloads
József Hegedüs, Eszter Somogyi, Hanna Augustyniak, Adrienne Csizmady, Jacek Laszek and Krzysztof Olszewski
Az igazsággépezet. Michael J. Casey-Paul Vigna: The Truth Machine - The Blockchain and the Future of Everything. St. Martins Press, New York, 2018, 302 o (The truth machine. Michael J. Casey and Paul Vigna: The Truth Machine The Blockchain and the Future of Everything. St. Martins Press, New York, 2018, 302 o) pp. 1005-1009 Downloads
Lilla Sarolta Balogh

Volume LXVI, issue 7, 2019

A pénzügyi ösztönzők hatása az egyetemi oktatók osztályozási gyakorlatára (How financially rewarding student evaluation may affect grading behaviour. Evidence from a natural experiment) pp. 733-750 Downloads
Zombor Berezvai, Gergely Dániel Lukáts and Roland Molontay
Tudományos teljesítmény mérése a magyar felsőoktatás gazdasági képzéseiben (Measuring scientific performance of business and economics faculties in Hungarian higher education) pp. 751-770 Downloads
Imola Csóka, Géza Sebestyén and Gábor Neszveda
Delegációk igazságos kiválasztása társadalmi választások elméletével (Choosing a fair delegation by social choice theory) pp. 771-787 Downloads
Péter Csóka and Gábor Kondor
Keresleti árrugalmasság becslése a magyar villamosenergia-piacon (Estimating demand-price elasticity on the Hungarian electric energy market) pp. 788-804 Downloads
Olivér Hortay and Tamás Szőke
A súlyozott átlagos tőkeköltség alkalmazásának kihívásai (Challenges in applying the weighted average cost of capital) pp. 805-823 Downloads
Peter Juhasz
Abszolút hozamú befektetési alapok teljesítményének értékelése - a teljesítménymanipulálás kimutatása (Performance evaluation of absolute return funds - Detecting performance manipulation) pp. 824-846 Downloads
Dávid Andor Rácz
Profitperzisztencia vizsgálata a magyar sertésszektorban (Analysis of profit persistence in the Hungarian pig sector) pp. 847-862 Downloads
Arnold Csonka and Tibor Bareith
Termelőüzem ökológiai szempontú tervezése (Ecologically oriented planning of production units) pp. 863-886 Downloads
Tibor Kiss, Katalin Hartung and Zsolt Hetesi
EU-támogatások és konvergencia - 15 éve együtt. Az MTA KRTK Világgazdasági Intézet konferenciája Budapest, 2019. május 16 (EU subsidies and convergence - 15 years together. Conference of the Institute of World Economy, HAS) pp. 887-892 Downloads
Ádám Kerényi and Zsófia Naszádos
Kilenc erős tételmondat Közép-Európáról és Magyarországról Csaba László könyve kapcsán. Csaba László: Válság, gazdaság, világ. Adalék Közép-Európa három évtizedes gazdaságtörténetéhez (1988-2018). Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, 2018, 256 o (Nine strong propositions on Central Europe and Hungary, in connection with László Csaba s book. Csaba László: Válság, gazdaság, világ. Adalék Közép-Európa három évtizedes gazdaságtörténetéhez (1988-2018). Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, 2018, 256 o) pp. 893-898 Downloads
Peter Mihalyi

Volume LXVI, issue 6, 2019

Előszó (Preface) pp. 597-606 Downloads
Imre Lengyel and Attila Varga
A vállalkozás szerepe a gazdasági növekedésben Magyarországon (The role of entrepreneurship in Hungarys economic growth) pp. 607-634 Downloads
László Szerb, Attila Varga, Tamás Sebestyén and Norbert Szabó
Külkereskedelem, regionális különbségek és a képzettek vándorlása (Foreign trade, regional differences, and migration of skilled staff) pp. 635-652 Downloads
István Kónya
Az FDI szerepe a gazdasági növekedés és a beruházások területi differenciálódásában Magyarországon (The foreign direct investment role in Hungarys economic growth and territorial differentiation of investments) pp. 653-686 Downloads
Zoltán Gál
Konvergencia és felzárkózás az euróövezetben (Convergence and catching up in the Euro zone) pp. 687-712 Downloads
Péter Halmai
Eukleidész és a magyar regionális fejlődés. Válaszcikk Lengyel Imre-Varga Attila tanulmányára és kutatási javaslatok (Euclid and Hungarian regional development. A response to the study of Imre Lengyel and Attila Varga and research proposals) pp. 713-722 Downloads
Ádám Török and Boglárka Konka
Az erőforrások regionális újraelosztása. Reflexiók Lengyel Imre és Varga Attila tanulmányára (Regional redistribution of resources. Reflections on the study by Imre Lengyel and Attila Varga) pp. 723-728 Downloads
Gyula Bakacsi

Volume LXVI, issue 5, 2019

Beköszöntő - az új szerkesztőbizottság elnökétől (Introductory address by the chairman of the new Editorial Board) pp. 477-477 Downloads
László Csaba
A gazdasági és monetáris unió fenntarthatóságának néhány kérdése (Some issues of sustainability of the Economic and Monetary Union) pp. 478-496 Downloads
Miklós Losoncz
Érdemes-e csatlakozniuk az európai bankunióhoz az euróövezeten kívüli tagállamoknak? (Is it worth non-euro member-states joining the European Banking Union?) pp. 497-520 Downloads
Katalin Mérő
Az Európai Unió költségvetésének jövője a 2021-2027-es többéves pénzügyi keret tükrében (The future of the EU budget in the light of the 2021-2027 multi-annual financial framework) pp. 521-550 Downloads
Ákos Kengyel
Pályakezdő közgazdászok bére a szakdiverzifikáció függvényében (Programme diversification effects on the salaries of freshly graduated economists) pp. 551-577 Downloads
Gábor Balogh and Norbert Sipos
A kizsákmányolás politikai gazdaságtana - az üldözés és a menekülés gazdasága. Mehrdad Vahabi: The Political Economy of Predation. Manhunting and the Economics of Escape. Cambridge University Press, New York, 2015, 406 o (The political economics of predation - the economics of persecution and escape. Mehrdad Vahabi: The Political Economy of Predation. Manhunting and the Economics of Escape. Cambridge University Press, New York, 2015, 406 p) pp. 578-587 Downloads
András Unger
Szakolczai György: John Maynard Keynes, a nemzetközi gazdaság keynesi rendje és a Nemzetközi Valutaalap. Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest, 2018, 420 o (György Szakolczai: John Maynard Keynes, a nemzetközi gazdaság keynesi rendje és a Nemzetközi Valutaalap (John Maynard Keynes, the Keynesian international economic system and the International Monetary Fund). Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest, 2018, 420 p) pp. 588-594 Downloads
Álmos Kovács

Volume LXVI, issue 4, 2019

Merev vagy rugalmas nyugdíjkorhatár? Áttekintés (Rigid versus flexible retiring age: a survey) pp. 345-375 Downloads
Andras Simonovits
A növekedési ütem és a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről (The chances of enhancing growth rate and employment) pp. 376-417 Downloads
Tamás Révész, György Boda, Dávid Losonci and Zoltán Fülöp
A regionális kereskedelmi egyezmények létrejöttét meghatározó tényezők (Global drivers of regional trade agreements) pp. 418-433 Downloads
Attila Jambor and Aron Torok
A közismereti tudás és az elkötelezettség hatása a szakiskolát végzettek munkaerőpiaci esélyeire (General knowledge and commitment as factors in the labour-market chances of those completing vocational-school courses) pp. 434-458 Downloads
Ágnes Makó
Európa választása. A Centre for European Policy Studies Europe's Choice címen megrendezett, 2019. évi Ideas Lab konferenciája (Europe's Choice. A Centre for European Policy Studies: 2019 Ideas Lab conference entitled "Europe's Choice") pp. 459-466 Downloads
Ákos Kengyel
Szigetvári Tamás: Európai integráció és/vagy keleti nyitás. Török külpolitikai és külgazdasági dilemmák a 21. század elején. Typotex, Budapest, 2018, 236 o (Tamás Szigetvári: Europes integration and/or an eastward opening. Turkish foreign policy and foreign economic dilemmas in the early 21st century. Typotex, Budapest, 2018, 236 p) pp. 467-472 Downloads
Dóra Győrffy

Volume LXVI, issue 3, 2019

A chicagonomics és a közgazdaságtan imperializmusa ("Chicagonomics" and the imperialism of economics) pp. 229-255 Downloads
Péter Galbács
Energiaköltségek hatása a feldolgozóipar költség-versenyképességére (Energy costs and cost competitiveness in the manufacturing sector) pp. 256-285 Downloads
Ákos Beöthy, Enikő Kácsor, Mária Bartek-Lesi, Lajos Kerekes and Péter Kotek
Miről szól(hatna) a felelősségteljes kutatás és innováció?. Rendszerkonform versus transzformatív megközelítés (What is responsible research and innovation about? Contrasting the reform and transformative approaches) pp. 286-304 Downloads
György Pataki, Zoltán Bajmócy, György Málovics and Judit Gébert
Egyetemi vállalkozások Magyarországon - újragondolva? (University spin-off in Hungary - Rethought?) pp. 305-329 Downloads
Katalin Erdős
Útépítés a világáramban. Csaba László: Válság, gazdaság, világ. Adalék Közép-Európa három évtizedes gazdaságtörténetéhez (1988-2018). Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, 2018, 256 o (Navigating in the Mainstream. László Csaba: Válság, gazdaság, világ. Adalék Közép-Európa három évtizedes gazdaságtörténetéhez (1988-2018). Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, 2018, 256 p) pp. 330-333 Downloads
Katalin Botos
Győrffy Dóra: Trust and Crisis Management in the European Union. An Institutionalist Account of Success and Failure in Program Countries. Palgrave Macmillan, London, 2018, 244 o (Győrffy Dóra: Trust and Crisis Management in the European Union. An Institutionalist Account of Success and Failure in Program Countries. Palgrave Macmillan, London, 2018, 244 p) pp. 334-340 Downloads
László Fikó

Volume LXVI, issue 2, 2019

A gondolat erejével?. A közgazdászok szakmai és közéleti dilemmáiról (By the power of thought?. Professional and public dilemmas facing economists) pp. 117-133 Downloads
János Kornai
Közgazdaságtan a jogalkalmazásban (Forensic economics) pp. 134-162 Downloads
Pál Valentiny
Újraiparosodás Kelet-Közép-Európában - újraéledő centrum-periféria munkamegosztás? (Reindustrialization in Central and Eastern Europe: reviving the core and periphery division of labour?) pp. 163-184 Downloads
Imre Lengyel, Benedek Nagy and Beáta Udvari
Az ipar 4.0 hatásainak nyomában - a magyarországi járműipar elemzése (After the effects of Industry 4.0: an analysis of the Hungarian vehicle industry) pp. 185-218 Downloads
Olga Takács, Dávid Losonci and Krisztina Demeter
Varga István, a pragmatikus ember. Személyes gondolatok a Varga Istvánról szóló könyvhöz. Török Róbert: A pragmatikus ember. Dr. Varga István közgazdász élete. Valutacsoda Alapítvány, Budapest, 2018, 175 o (István Varga the pragmatic: personal thoughts on the book about István Varga. Török Róbert: A pragmatikus ember. Dr. Varga István közgazdász élete. Valutacsoda Alapítvány, Budapest, 2018, 175 o) pp. 219-221 Downloads
Árpád Kovács
Borlói Rudolf: Nyugdíjismeretek. Társadalombiztosítási Könyvtár, Gondolat Kiadó, Budapest, 2018. 392 o (Rudolf Borlói: Nyugdíjismeretek (Pension information). Társadalombiztosítási Könyvtár, Gondolat Kiadó, Budapest, 2018. 392 p) pp. 222-226 Downloads
György Németh and József Banyár

Volume LXVI, issue 1, 2019

Előszó (Introduction) pp. 1-3 Downloads
Miklós Rosta
Infrastruktúra-bővítés világversenyek idején. A Mol Bubi esete a FINA világbajnoksággal (Infrastructural investments for international sports events. Network expansion of the MOL Bubi bicycle-sharing system for the FINA World Aquatics Championship) pp. 4-21 Downloads
Barna Bakó, Péter Isztin, Zombor Berezvai and Petra Zsuzsanna Cseke
Az iparágak közti hasonlóság mérésének hálózati módszerei és relevanciájuk a gazdaságfejlesztésben (Network methods for measuring inter-industrial similarity and the relevance of them to economic development) pp. 22-52 Downloads
Károly Kiss, Balázs Lengyel, Laszlo Lorincz, Zoltán Elekes and Zsolt Csáfordi
Ellátási láncok versenyképessége és finanszírozása - gondolatok az optimumról (Competitiveness and finance of supply: thinking about the optimum) pp. 53-71 Downloads
Peter Juhasz, János Száz and Sándor Misik
Hálózati tanulás az ipar 4.0 korában (Network learning in the 4.0 era of industry) pp. 72-94 Downloads
Zs. Roland Szabó, Dóra Horváth and Lilla Hortoványi
A személyes értékesítők hálózatépítési tevékenysége (Networking activities of salespersons) pp. 95-113 Downloads
Ariel Mitev, András Bauer and Mirkó Gáti
Page updated 2020-08-07