EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки // THE JOURNAL OF ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY. SERIES: ECONOMICS

131-135 - 89-91

From Житомирський державний технологічний університет // ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
Series data maintained by Ольга Могиленко ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2012, issue 2, 15-19

ПОДАТКИ ЯК ІНСТИТУТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ В УКРАЇНІ // Taxes as an institution of providing social justice in Ukraine Downloads
Олександр Йосипович Юрківський
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ МЕТОДИК, РОЗРОБЛЕНИХ ПРОВІДНИМИ МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ // Assessment of investment attractiveness of Ukraine on the basis of analysis of methods, developed by the leading international organizations Downloads
Маргарита Вадимівна Сімонова
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ В УКРАЇНІ: ЕЛЕМЕНТИ КЛАСИФІКАЦІЇ // State financial auditing in Ukraine: classification elements Downloads
Костянтин Сергійович Процун
СУТНІСНО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ // Essence and theoretical fundamentals of environmental management Downloads
Галина Борисівна Погріщук
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ // Improvement of practice of applying the Tax Code Downloads
Людмила Григорівна Олейнікова
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ // Financial mechanism of mortgage lending in Ukraine and ways of its improvement Downloads
Анатолій Петрович Кущик
ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ В УКРАЇНІ // Practice of using tax remissions in Ukraine Downloads
Володимир Іванович Коротун
ГРУПУВАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА СТУПЕНЕМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ // Grouping of regions of Ukraine by degree of investment attractiveness Downloads
Георгій Сергійович Корепанов
ТРАНСФОРМАЦІЯ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ // Transformation of excise taxation of tobacco goods in Ukraine Downloads
Ольга Михайлівна Жукевич
УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ // Improvement of assessment and prediction of company’s financial stability under present-day business conditions Downloads
Олена Григорівна Головко and Анна Сергіївна Тараскина
СТАНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ // Establishment of financial planning of enterprise in Ukraine Downloads
Олексій Олександрович Бурлаков
ОЦІНКА ВЕЛИЧИНИ ПРЕМІЇ ЗА РИЗИК ВИКОРИСТАННЯ ІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ // Estimation of risk premium of using intellectual property at enterprises of food industry Downloads
Вікторія Віталіївна Ярмош
РОЛЬ УМОВ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ ЗМІНИ СИТУАЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ // Role of labor conditions in the context of change of situation at the labor market Downloads
Анна Сергіївна Суходольська and Олександра Олександрівна Юмашева
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ // Socio-economic factors of influence on formation and development of labor potential Downloads
Людмила Іллівна Шваб
РОЗВИТОК ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН СВІТУ // Development of renewable energy as a priority direction of state innovation policy of worldwide countries Downloads
Тетяна Володимирівна Подурець and Ольга Вадимівна Чернова
КОН’ЮНКТУРА РИНКУ ЛАБОРАТОРНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ // Market conjuncture of laboratory medical services: theoretical aspect Downloads
Дарина Ігорівна Черненко
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ // Economic content of government support of business development: discussion issues Downloads
Інна Геннадіївна Федосєєнко
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ З МЕТОЮ ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА // Provision of economic security at enterprises with the purpose of preventing bankruptcy Downloads
Ірина Вікторівна Троц
ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ // Elements of the formation mechanism of the competitiveness of enterprises Downloads
Ганна Юріївна Ткачук
ГРАФІЧНИЙ МЕТОД РОЗПОДІЛУ ОБ’ЄКТІВ СУКУПНОСТІ // Graphic method of dividing set objects Downloads
І. М. Ковалевська and В. В. Тарасова
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ПРОЕКТНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ // Problems estimating project investment in Ukraine Downloads
Олена Олександрівна Зеленіна and Ірина Валеріївна Супрунова
СТАН РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ // State of development of small business and investment environment in Zhytomyr region Downloads
Василь Васильович Сенченко, Соловйов, В'ячеслав Павлович and Зінаїда Борисівна Янченко
УПРАВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА // Management of potential of entities of small business under conditions of economic crisis Downloads
Андрей Владимирович Сидорин
К ВОПРОСУ О ЦЕНЕ ВОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ПОЛИВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР // On issue of water price, used for watering agricultural crops Downloads
Юлия Викторовна Рощина
ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА НА КРИВІЙ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ НА ОСНОВІ МАТРИЦІ BCG // Determination of company’s boundary statements on the curve a life cycle based on the matrix BCG Downloads
Павло Маркович Рибалка
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ // Tendencies development of light industry enterprises Downloads
Валерій Михайлович Посторонко
МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПОСЛУГ // Marketing approach to management of service sphere Downloads
Ярослав Васильович Остафійчук
РОЛЬ КОНТРОЛЛИНГА В ОБЕСПЕЧЕНИИ СБАЛАНСИРОВАННОГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ // Role of controlling in providing of balanced sustainable development of enterprises Downloads
Татьяна Михайловна Одинцова
ВРАХУВАННЯ ВАРТІСНОГО АСПЕКТУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ // Taking into consideration the cost aspect when applying the company’s budgeting system Downloads
Ольга Володимирівна Мілінчук
ПОГЛЯД НА РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРІЗЬ ПРИЗМУ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ // View on development of labor potential though Ukrainian education system Downloads
Ольга Петрівна Мельничук
РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ // Development of the institute of vocational orientation as an important precondition of effective modernization of Ukrainian education Downloads
Любов Ігорівна Коровчук and Дмитро Петрович Мельничук
ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ // ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ // Factors of sustainable functioning of tourism companies Downloads
Оксана Анатоліївна Макарова
ФОРМИ І ЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ В ЦИВІЛЬНОМУ І ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ // Forms and significance of using special knowledge in civil and economic process Downloads
Валерій Валерійович Лісовий
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА // Methodical approaches to evaluating company’s intellectual capital Downloads
О. А. Ліпич
РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ В ЗНИЖЕННІ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ // Role of marketing activities in companies’ expenses reduction Downloads
Олександр Васильович Лепьохін
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ КУЛЬТУРОЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ // Theoretical and legal bases of management of corporate culture at companies Downloads
Андрій Анатолійович Кузнецов
СВІТОВИЙ ДОСВІД МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ // World experience of employees motivation and possibilities of its adaptation to companies’ conditions of Ukraine Downloads
Ольга Володимирівна Крушельницька and С. О. Олійник
ОСВІТНІ ПОСЛУГИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ // Educational services in the context of country’s socio-economic development Downloads
Олена Євгенівна Костюченко
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ НА ЕТАПІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ // Peculiarities of forming the middle class in Ukraine at the stage of the economic system transformation Downloads
Олена Володимирівна Коляда
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ // Peculiarities of assessment of competitiveness of a trading company in the food market Downloads
Людмила Миколаївна Кириченко
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ // Organizational and economic aspects of demand and supply interaction in the market of educational services Downloads
Ольга Анатоліївна Карпюк
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СУБ'ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ // Conceptual approaches to organizing analytical provision of management of business activity Downloads
Світлана Вікторівна Калабухова
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛОДОВОДСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ // СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛОДОВОДСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ // Strategic directions of increasing efficiency of fruit-growing at agricultural enterprise Downloads
Сабина Сергеевна Ильясова
СИСТЕМА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ: СУТНІСТЬ ТА ІЄРАРХІЧНІ РІВНІ // System of food security: essence and hierarchy levels Downloads
Олена Олександрівна Зеленська
СИСТЕМА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ФОРМУВАННЯ // System of anti-crisis management and methodological approaches to its formation Downloads
Світлана Миколаївна Еш
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ ЯК НАПРЯМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ // Methodological foundations of management of resource-saving as a direction of implementing state policy in the sphere of nature use Downloads
Ірина Василівна Драган
ОСОБЛИВОСТІ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ // Peculiarities of products range policy of enterprises of backing industry of Ukraine Downloads
Олена Григорівна Денисюк and Ольга Валеріївна Задерейко
СУЧАСНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ // Contemporary directions of improvement of company’s advertising activity on the basis of using Internet technologies Downloads
Ольга Іванівна Грабар and Оксана Миколаївна Кушніренко
РОЗВИТОК ЛОГІСТИКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ // Development of logistics: theoretical aspect Downloads
Людмила Олександрівна Горшкова
РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАДОЮ УКРАЇНИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ // Regulation by the state power of Ukraine of legal acts Downloads
Ірина Анатоліївна Верещинська
ЛОГІСТИЧНИЙ ІНСОРСИНГ В ДІЯЛЬНОСТІ АГРОХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ // Logistic insourcing in agricultural holdings Downloads
Олександр Петрович Величко
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ // Present-day tendencies of foreign economic activity of domestic business entities Downloads
Володимир Олександрович Васюренко
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ // Improvement planning as a function of management of business entities’ activities Downloads
Ірина Анатоліївна Белоусова
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК СПЕЦИФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА // Intellectual capital as a specific characteristic of innovationally active company Downloads
Тетяна Миколаївна Бацалай
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС // Particularities of using means of material encouragement of worker of agricultural enterprises in Ukraine and EU countries Downloads
Оксана Сергіївна Бакулина
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕЗОЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ // Methodological approach to forming mezoeconomic environment in the present-day economic system Downloads
Михайло Григорович Акулов
МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ АМОРТИЗАЦІЇ // Methods of internal control over depreciation Downloads
Ольга Василівна Щирська
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В КРАЇНАХ СВІТУ // Accounting for use and disposal of fixed assets worldwide Downloads
Стелла Євгенівна Пиріжок
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ // Legal support of accounting for and control over fuel and lubricants Downloads
Олександр Олександрович Снісар
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ ЯК СКЛАДОВОЇ МОНЕТАРНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА // Accounting for cash as a constituent of company’s monetary assets Downloads
Вікторія Вікторівна Скоробогатова
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ // Legal regulation of leasing activity in Ukraine: problems and perspectives of development Downloads
Тетяна Вавилівна Кирик
АУДИТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ // Auditing control over settlements with value added tax: ways of increasing efficiency Downloads
Дмитро Іванович Дема
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ОПЕРАЦІЙ (АГЕНТСЬКИХ ВІДНОСИН // Methodical bases of accounting reflection of brokerage transactions (agency relations) Downloads
Генріхй Генріхович Казарян
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА // Internal control over production wastes Downloads
Ореста Володимирівна Боднар
УМОВИ І ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ПОРУШЕНЬ ТА ВІДХИЛЕНЬ: ПРОБЛЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ТА УСУНЕННЯ // Conditions and reasons of appearance of business infringements and deviations: problems of detecting and elimination Downloads
Тетяна Анатоліївна Бутинець and Дмитро Леонідович Кузьмін
ПРОДУКТ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ: ЯКИЙ ВІН? // Product of accounting and control: which one is it? Downloads
Тетяна Анатоліївна Бутинець and Франц Францович Бутинець

Volume 2012, issue 1, 131-135

АКТУАЛЬНІСТЬ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ // Urgency of accounting for biological assets in Ukraine Downloads
Любов Петрівна Черевко and Оксана Василівна Яненко
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ТА ПІДПРИЄМСТВА // Accounting in providing depreciation policy of the state and enterprise Downloads
Ольга Василівна Щирська
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ” ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ // Essence of the concept “financial results” as an accounting object Downloads
Світлана Борисівна Шипіна
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ НАЙМАНОЇ ПРАЦІ: ОБЛІКОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ // Collective agreement as a tool of social security in the process of employing wage labor: accounting interpretation Downloads
Катерина Володимирівна Шиманська
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ // Disclosure of information about foreign currency transactions in business entities’ financial reporting Downloads
Анна Анатоліївна Поплавська and Дмитро Михайлович Чирка
ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В РЕЗУЛЬТАТІ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ Й ДОВГОВІЧНОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ // Reduction of production costs as a result of increasing reliability and durability of fixed assets at enterprises Downloads
Анна Євгеніївна Лепьохіна and Алла Василівна Череп
ПРИРОДООХОРОННІ ВИТРАТИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ // Expenses for environment protection as an accounting object Downloads
Марина Миколаївна Цюга
ВПЛИВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЙОГО ПОДАЛЬШУ ДІЯЛЬНІСТЬ // Influence of company’s insolvency on its further activity Downloads
Олена Миколаївна Столяренко
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ // Inventory taking as a method of internal control over fuel and lubricants Downloads
Олександр Олександрович Снісар
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРОДАЖ ПРОДУКЦІЇ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ // Social responsibility for sales: accounting aspect Downloads
Ярослава Василівна Сливка
ГРОШОВІ КОШТИ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА МОНЕТАРНИХ АКТИВІВ: ЕКОНОМІЧНА ТА ОБЛІКОВА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ // Cash as a major element of monetary assets: economic and accounting essence of the concept Downloads
Вікторія Вікторівна Скоробогатова
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ЄДИНИМ СОЦІАЛЬНИМ ВНЕСКОМ НА ХЛІБОПЕКАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ // Organization of accounting for payments with single social contribution at baking enterprises Downloads
Анна Таджидінівна Сафарова
ВИТРАТИ НА РЕМОНТ ТА МОДЕРНІЗАЦІЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ТА БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ // Costs for repair and modernization of fixed assets in the accounting system: bibliographic and bibliometric analysis of scientific literature of Ukraine and Russian Federation Downloads
Максим Юрійович Самчик
ОБЛІК КАПІТАЛЬНИХ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ // Accounting for capital costs for improvement of agricultural lands Downloads
Роман Олександрович Савченко and Олена Феліксівна Ярмолюк
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УМОВНИМИ ФАКТАМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ // Issues of recognition of some types of provisions of liability fulfillment by contingent facts of business life Downloads
Тетяна Вікторівна Затока and Катерина Василівна Романчук
КРИТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДИК СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ // Critical survey of contemporary methods of strategic analysis Downloads
Інна Тадеушівна Райковська
ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В СИСТЕМІ СТАНДАРТІВ US GAAP: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКА // Elements of financial reporting in the system of US GAAP standards: definition and measurement Downloads
Констянтин Михайлович Лісничий and Аліна Володимирівна Рабошук
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ // Legal support of accounting for insurance reserves of insurance companies Downloads
Жанна Володимирівна Прокопенко and Тетяна Сергіївна Суботенко
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ // Legal regulation of accounting for use and disposal of fixed assets Downloads
Стелла Євгеніївна Пиріжок
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ: АНАЛІЗ СТАНУ ДОСЛІДЖЕНЬ // Obligations in scientific literature: analysis of the research state Downloads
Наталія Іванівна Петренко
ПРИБУТОК ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД // Profit as an accounting object: transformational approach Downloads
Інна Анатоліївна Панченко
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНФЛЯЦІЇ У ВАРТОСТІ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ // Peculiarities of accounting reflection of influence of inflation in the cost of non-current assets Downloads
Остап'юк, Наталія Анатоліївна
ОБЛІКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ: СТАН І ПРОБЛЕМИ // Accounting and methodical support of expert evaluation of land: state and problems Downloads
Тетяна Петрівна Остапчук
ЕЛЕМЕНТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В ЧАСТИНІ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ // Elements of accounting policy in the part of transactions with give-and-take inventories Downloads
Наталія Анатоліївна Осницька
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМАТИКИ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ // Systematization of scientific research on problems of factoring transactions Downloads
Ольга Василівна Орлова
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА // Organizational bases of internal business control over transactions with guaranteeing fulfillment of company’s liabilities Downloads
Вадим Валентинович Мушинський
ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ТАРОЮ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ // Conducting internal control over transactions with package at trading companies Downloads
Алла Анатоліївна Михалків
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНОВ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА // Comparative characteristics of Charts of accounts Downloads
Петр Николаевич Майданевич and Диана Викторовна Рудая
ВИТРАТИ НА РЕКЛАМУ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: АНАЛІЗ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ // Advertising expenses in the accounting system: analysis of conceptual and categorical apparatus Downloads
Альона Василівна Лисюк
ФУНКЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇХ РОЗВИТОК // Accounting functions and their development Downloads
Ігор Віталійович Орлов
ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКИХ КАТЕГОРІЙ // Theoretical preconditions of systematization of accounting categories Downloads
Сергій Федорович Легенчук
МОНІТОРИНГ МЕТОДИК ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД // Monitoring of methods of appraising the company’s value: foreign experience Downloads
Олена Адамівна Лаговська
ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗГІДНО З ВИМОГАМИ П(С)БО 30 “БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ” В ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ // Problems of accounting for agricultural activity under Statement (standard) of Accounting 30 “Biological assets” in dissertation research Downloads
Павло Миронович Кузьмович
АУДИТ ОБЛІКОВИХ ОЦІНОК: ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ВИСНОВКІВ АУДИТОРА // Audit of accounting estimates: documentary provision of formation of auditor’s opinion Downloads
Микола Данилович Корінько
ДОКУМЕНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ОБЛІКОВОГО РЕЗЕРВУВАННЯ // Documentation of the process of accounting reservation Downloads
Марія Олегівна Козлова and Ольга Олексіївна Пархомчук
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗА НАПРЯМОМ “ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ОПЕРАЦІЇ” // Conceptual approaches to organizing analytical provision of management of business activity Downloads
Генріх Генріхович Казарян
СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ // Insurance and its kinds as an accounting object Downloads
Уляна Вікторівна Івасечко
ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З РУХУ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ЇЇ ПЕРЕРОБКИ // Documentation of transactions with the movement of give-and-take inventories and results of their processing Downloads
Валентина Олександрівна Іваненко
СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ // Essence and classification of biological assets as an accounting object Downloads
Ірина Валеріївна Замула and Любов Петрівна Черевко
ГЛОБАЛЬНИЙ ДОГОВІР ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВІТНОСТІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ: ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ В ВІТЧИЗНЯНІЙ БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ // Global agreement as a tool of regulation of reporting of sustainable development: experience of applying in domestic accounting practice Downloads
Віктор Валерійович Євдокимов and Олена Вікторівна Кузнєцова
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОМБАРДІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛОМБАРДНОГО БІЗНЕСУ // Features of accounting for pawn shops activity at different stages of establishment and development of pawn shop business Downloads
Олена Сергіївна Дика
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ // Reformation of the system of state financial control in Ukraine Downloads
Євген Валерійович Дейнеко
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ // Systematization of scientific research on the problems of accounting for accounts receivable Downloads
Тетяна Вікторівна Давидюк
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В ЧАСТИНІ НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ // Company’s accounting policy in the part of receipt of property, plant and equipment Downloads
Сергій Миколайович Гречко
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: КОЛІЗІЇ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ // Essence and classification of accounts payable: collisions of scientific approaches Downloads
Роман Петрович Гончарук
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З БАНКІВСЬКИМИ ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ // Ways of improvement of accounting for transactions with bank payment cards Downloads
Михайло Олександрович Гончарук
МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ // Models of corporate control in joint stock companies Downloads
Ігор Володимирович Бурачек and Віктория Вікторівна Свіцельська
ОЦІНКА ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ АМОРТИЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: РОЗРАХУНОК ОПТИМАЛЬНОЇ НОРМИ АМОРТИЗАЦІЇ // Estimation of existing depreciation methods of corporate companies: calculation of the optimal depreciation rate Downloads
Олександр Михайлович Брадул, Анна Вікторівна Пантюхова and Любов Ярославівна Шевченко
СИСТЕМА АНАЛІЗУ ЗАТРАТ КОКСОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ЕЛЕМЕНТИ МОДЕЛІ // System of analysis of expenses of by-product-coking plants: model elements Downloads
Олександр Михайлович Брадул and Олена Вікторівна Кулакова
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ // Economic essence and approaches to classifying costs for improving goods quality Downloads
Ореста Володимирівна Боднар
ОСНОВИ МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ // Fundamentals methodical bases of accounting policy and their legal regulation Downloads
Віталій Васильович Бабіч and Інна Анатоліївна Герасимович
КОМПЛЕКСНИЙ СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ ПІДПРИЄМСТВ, ЙОГО ФОРМИ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ // Complex insurance protection of enterprises, its forms and present-day principles Downloads
Марія Михайлівна Александрова
ВИМІРИ ФУНКЦІЙ І ЗАВДАНЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ // Dimensions of functions and objectives of control business entities Downloads
Тетяна Анатоліївна Бутинець
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК НАУКА: ФОРМУВАННЯ ЇЇ СКЛАДОВИХ // Business control as a science: formation of its constituents Downloads
Тетяна Анатоліївна Бутинець and Франц Францович Бутинець
КОЖЕН ЛЮБИТЬ ПРАВДУ, АЛЕ НЕ КОЖЕН ЛЮБИТЬ ПО ПРАВДІ ЖИТИ, АБО МОЯ ЧЕРГОВА ВІДПОВІДЬ ОПОНЕНТУ // Everybody loves the true, but not everybody likes to live truly, or my another answer to the opponent Downloads
Франц Францович Бутинець
Page updated 2018-02-03