EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Articles

2009 - 2011

From Vistula University
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by £ukasz Batory ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2009

Podobieñstwa i ró¿nice miêdzy wielkim kryzysem gospodarczym (1929-1933) a obecnym kryzysem finansowym pp. 15--29
Józef Misala
Polityka gospodarcza w warunkach kryzysu finansowego pp. 15--25
Lech Smolaga
Plany ratowania gospodarek USA, Niemiec i Polski przed skutkami kryzysu finansowego pp. 26--40
Danuta Mliczewska
Rynek kapita³owy w warunkach globalizacji gospodarki œwiatowej pp. 30--44
Miros³aw Bojañczyk
System bankowy w Polsce w warunkach kryzysu finansowego pp. 41--62
Andrzej Janowicz
Ekonomiczne i spo³eczno-polityczne aspekty wprowadzenia euro w Polsce pp. 45-53
Józef M. Fiszer
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej jako instrument polityki regionalnej wobec Polski pp. 54--60
Czes³aw Leœniak
Polsko-rosyjska wspó³praca gospodarcza w œwietle polityki celnej Unii Europejskiej pp. 61--78
Wies³aw Czy¿owicz
Polityka zagraniczna III RP wobec ma³ych pañstw Europy Œrodkowowschodniej pp. 63--79
Józef M. Fiszer
Prognoza rozwoju obrotów towarowych Polski z Rosj¹ do 2020 roku z uwzglêdnieniem g³ównych grup towarowych pp. 79--91
Marian Guzek and And¿elika KuŸnar
Czy mo¿na poprawiæ konkurencyjnoœæ polskiej gospodarki w warunkach kryzysu finansowego pp. 80--83
Pawe³ Bo¿yk
Czy rynek bez interwencjonizmu mo¿e uzdrowiæ œwiat z kryzysu? pp. 84--87
Marian Guzek
Dochody realne w 2008 roku pp. 88--98
Igor Timofiejuk
Roja Rosji w zaspokajaniu potrzeb energetycznych Polski pp. 92--108
Katarzyna Bagiñska, Dinara Ismagi³owa and Honorata Nyga-£ukaszewska
Euroregiony w Polsce pp. 99--109
Jerzy Budzynowski
Ochrona œrodowiska w Unii Europejskiej w kontekœcie globalnym pp. 109--121
Zenon Œlusarczyk
Uwarunkowania polityki energetycznej w Polsce pp. 110--125
Grzegorz Ga³ek
Bariary w wykorzystaniu funduszy UE przez ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa w Polsce (wyniki badañ ankietowych) pp. 122--129
Monika Filipiuk
Unijne fundusze na ochronê œrodowiska w Polsce pp. 126--132
Zenon Œlusarczyk
Inicjatywy ba³tyckie Unii Europejskiej pp. 130--138
Doata Rossa-Kilian
Zagraniczne inwestycje bezpoœrednie w Chinach pp. 133--142
Luiza Bednarowska
Ubezpieczenie kredytu kupieckiego jako instrument zarz¹dzania wierzytelnoœciami w przedsiêbiorstwie pp. 139--147
Luiza Bednarowska
Analiza zastosowañ w gospodarce systemów biometrycznych wykorzystuj¹cych linie papilarne pp. 143--151
Pawe³ Piotrowski
Rzetelna i kompletna analiza kryzysu ("Œwiatowy kryzys finansowy - przyczyny i skutki", red. nauk. Pawe³ Bo¿yk, Wydawnictwo WSE-I, Warszawa 2009, 225 stron) pp. 148--150
Henryk Podedworny
Blaski i cienie nacjonalizmu (Anthony D.Smith "Nacjonalizm. Teoria, ideologia, historia", Eydawnictwo Sic!, Warszawa 2007, 213 stron) pp. 151-154
Józef M. Fiszer
Europejska perspektywa (A. Jêdraszko: "Gospodarka przestrzenna w Polsce wobec standardów europejskich, czyli jak ustanowiæ dobre prawo dla zrównowa¿onego rozwoju", Wyd. Urbanista, Warszawa 2008, 232 strony) pp. 152--159
Stanis³aw Faliñski
Ksi¹¿ka aktualna i potrzebna (Arkadiusz Januszewski "Funkcjonalnoœæ informatycznych systemów zarz¹dzania", PWN, Warszawa, t. I 384 strony, t. II 252 strony) pp. 155--159
Witold Chmielarz
Poznawcza i popularyzatorska (Wies³aw Iskra "Rosja a integruj¹ca siê Europa", Wydawnictwo WSE-I, Warszawa 2009, 252 strony) pp. 160--165
Wies³aw Czy¿owicz
Na styku informatyki i zarz¹dzania (Celina M. Olszak: "Tworzenie i wykorzystywanie systemów Business Intelligence na potrzeby wspó³czesnej organizacji", Wyda. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, 210 stron) pp. 160--165
Tomasz Parys
Page updated 2021-03-28