EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Philology

2012 - 2012

From Vistula University
Contact information at EDIRC.

Series data maintained by £ukasz Batory ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2012, volume 3

El metodo Audiolingual vs. El metodo comunicativo pp. 5--13
Kinga Sibik-Józefowicz
Propuesta de explotacion didactica de los recursos de Internet en clase de E/LE pp. 15--27
Magdalena Dobrowolska de Tejerina
Aprovechamiento de la presentacion multimedia en el aula: clase dedicada a la importancia cultural del vino pp. 29--40
Ma³gorzata Koszla-Szymañska
Komunikacja werbalna i niewerbalna w przedsiêbiorstwie pp. 41--51
Ma³gorzata ¯ywot-Chabrzyk
Contabilidad en clase de espanol con fines especificos pp. 53--67
Jose Alberto Tejerina Cardozo
El uso de la imagen en el aula de e/le y su influencia en la memorizacion pp. 69--77
Anna Madej
Ewa Wo³piuk, jêzyk angielski UNIA EUROPEJSKA, Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y C³a i Logistyki, Warszawa 2005 pp. 79--81
Agata Rubak
Józef Dobrowolski, "Camobap", Podrêcznik do jêzyka rosyjskiego dla pocz¹tkuj¹cych, poziom A1 w/g ESOP. Podrêcznik dla konwersacji bez pracy domowej. Centralny Oœrodek Informacji Gospodarczej, Warszawa 2004 pp. 83--86
Nina Szarowarina
Andrew Kaufman, Serafima Gettys, Nina Wieda, Rosyjski dla bystrzaków, Helion, Gliwice 2010 pp. 87--91
Svietlana Lipetska
Page updated 2017-10-29