EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Chapters

From Vistula University
Contact information at EDIRC.

Series data maintained by £ukasz Batory ().

Access Statistics for this chapter series.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Ch 1 Kiedy Chiny zostan¹ globalnym liderem? Prognoza nowego globalnego uk³adu si³ na podstawie ewolucji sektora finansowego i szkolnictwa wy¿szego , pp 9--29
Krzysztof Rybiñski and Monika Lewandowska-Kalina
Ch 2 Umiêdzynarodowienie produkcji w czasie kryzysu gospodarczego - offshoring w Chinach i Indiach , pp 31--46
Eliza Chilimoniuk-PrzeŸdziecka
Ch 3 Chiñska obecnoœæ w Afryce , pp 47--66
El¿bieta Czarny, Pawe³ Folfas and Jerzy Menkes
Ch 4 Bezpoœrednie inwestycje zagraniczne w Chiñskiej Republice Ludowej - analiza uwarunkowañ w skali oraz struktury nap³ywu BIZ , pp 67--94
Monika El¿bieta Harach
Ch 5 Rozwój ChRL a polska strategia handlu i wspó³pracy , pp 95--113
Bogus³aw Sosnowski, Krzysztof Szumski
Ch 6 Relacje energetyczne miêdzy dwoma mocarstwami: ChRL i Rosj¹ , pp 115--131
Stanis³aw Cios
Ch 7 Potencja³ gospodarczy Afganistanu - aktywa i pasywa , pp 133--148
Joanna Modrzejewska-Leœniewska
Ch 8 Zrozumieæ chiñsko-irañskie relacje we wspó³czesnym œwiecie , pp 149--165
Norbert Obara
Ch 9 Ró¿nice modeli integracji i wyników ekonomicznych g³ównych ugrupowañ regionalnych w Europie, Azji i Ameryce , pp 169--191
El¿bieta Czarny, Jerzy Menkes
Ch 10 Regionalizm handlowy w Azji , pp 193--219
Katarzyna Œledziewska
Ch 11 Wzrost gospodarczy w Azji szans¹ na eksport. Dla kogo w Europie? , pp 221--238
Karolina Nessel
Ch 12 Mechanizm uczenia siê przez eksport (laerning by exporting) na przyk³adzie firm azjatyckich , pp 239--255
Ewa Miñska-Struzik
Ch 13 Handel wewn¹trzga³êziowy Polski z wybranymi pañstwami z Europy i Azji , pp 257--276
El¿bieta Czarny, Patryk Toporowski
Ch 14 Analiza handlu wewn¹trzga³êziowego miêdzu UE a Chinami , pp 277--296
Patryk Toporowski
Ch 15 Wp³yw katastrofy w Fukushimie na rynek energii atomowej , pp 297--317
Edyta Bednarek
Ch 16 Opinia Ambasador Indii , pp 321-324
Ekscelencja Monika Kapil Mohta
Ch 17 The Asia Century , pp 325-328
Ekscelencja Darmansjah Djumla
Page updated 2018-03-16
Sorted by Chapter number