EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Efekty wewnêtrzne wspó³pracy w klastrach

Joanna Kuczewska ()

No 1102, Working Papers of Economics of European Integration Division from The Univeristy of Gdansk, Faculty of Economics, Economics of European Integration Division

Abstract: Funkcjonowanie przedsiêbiorstw w obecnej dobie globalizacji gospodarki œwiatowej, w warunkach burzliwego, niestabilnego otoczenia oko³obiznesowego, determinowane jest podejmowaniem wyrafinowanych dzia³añ strategicznych zmierzaj¹cych do generowania wartoœci przedsiêbiorstwa i utrzymania d³ugotrwa³ej pozycji konkurencyjnej. Coraz trudniejsze staje siê wykorzystanie tradycyjnych instrumentów konkurowania. Przedsiêbiorstwa d¹¿¹, wiêc do zdobycia zewnêtrznych Ÿróde³ przewag konkurencyjnych. Wykorzystywane s¹ wszelkie mo¿liwoœci wspó³pracy i sposoby zdobywania nowych rynków. Jedn¹ z popularnych i coraz czêœciej wykorzystywanych przez polskie przedsiêbiorstwa metod jest organizowanie siê w grupy wspó³pracy klastrowej. Podmioty skoncentrowane geograficznie, dzia³aj¹ce w wyspecjalizowanym sektorze, konkuruj¹ce ze sob¹ wykorzystuj¹ potencja³ wspó³pracy i jego wp³yw na budowanie wartoœci przedsiêbiorstwa. Celem poni¿szego opracowania jest analiza i systematyzacja potencjalnych efektów wewnêtrznych wspó³pracy klastrowej. Analiza ta pozwoli na próbê udzielenia odpowiedzi na pytanie: jakie s¹ potencjalne efekty wewnêtrzne wspó³pracy klastrowej oraz w jaki sposób mog¹ wp³ywaæ na kszta³towanie wartoœci przedsiêbiorstwa a tym samym jego d³ugofalowej pozycji konkurencyjnej. Poni¿sze opracowanie oparte jest o chronologiczny przegl¹d koncepcji efektów wspó³pracy klastrowej z uwzglêdnieniem ró¿nych dyscyplin nauk ekonomii: ekonomii miêdzynarodowej, ekonomii biznesu oraz geografii ekonomicznej. Ma ono charakter teoretyczny oraz stanowi punkt wyjœcia do dyskusji na temat metodologii diagnozy efektów wewnêtrznych wspó³pracy klastrowej, która z kolei pozwoli na podjêcie dalszych badañ empirycznych ugrupowañ klastrowych.

Keywords: koncentracja przemys³u; klastry; efekty wspó³pracy klastrowej (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: L16 L26 R12 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 22 pages
Date: 2011-10
References: Add references at CitEc
Citations: View citations in EconPapers (1) Track citations by RSS feed

Downloads: (external link)
http://gnu.univ.gda.pl/~keie/aio19.pdf First version, 2011

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:gda:wpaper:1102

Access Statistics for this paper

More papers in Working Papers of Economics of European Integration Division from The Univeristy of Gdansk, Faculty of Economics, Economics of European Integration Division Univeristy of Gdansk, Faculty of Economics, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland. Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Tomasz Brodzicki ( this e-mail address is bad, please contact ).

 
Page updated 2023-01-18
Handle: RePEc:gda:wpaper:1102