EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Details about Martin Mandel

Workplace:Fakulta Financí a Účetnictví (Faculty of Finance and Accounting), Vysoká Škola Ekonomická v Praze (University of Economics Prague), (more information at EDIRC)

Access statistics for papers by Martin Mandel.

Last updated 2021-09-17. Update your information in the RePEc Author Service.

Short-id: pma3094


Jump to Journal Articles

Journal Articles

2021

 1. Analýza vzájemných vztahů v nekryté úrokové paritě (příklad měnového páru CZK/EUR)
  (Analysis of Relations in Uncovered Interest Rate Parity: Example of CZK/EUR Exchange Rate)
  Politická ekonomie, 2021, 2021, (3), 340-359 Downloads
 2. Testing the Properties of Financial Analysts’ Predictions of Future Spot Exchange Rates (Example of CZK/EUR)
  Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), 2021, 71, (1), 33-51 Downloads

2020

 1. Analýza vývoje čistých domácích a zahraničních aktiv bankovní soustavy (příklad České republiky v letech 1996-2017)
  (Analysis of Dynamics of Net Home and Foreign Assets of Banking Systems Using the Case of the Czech Republic in 1996-2017)
  Politická ekonomie, 2020, 2020, (5), 489-514 Downloads

2019

 1. Determinanty forwardového kurzu a role rizikových prémií (příklad měnových párů czk/eur a czk/usd)
  (Determinants of Forward Exchange Rate and the Role of Risk Premiums (Case of CZK/EUR and CZK/USD Parities))
  Politická ekonomie, 2019, 2019, (5), 476-489 Downloads
 2. Vzpomínka na profesora Václava Bakuleho
  Politická ekonomie, 2019, 2019, (3), 227-230 Downloads

2017

 1. An Empirical Analysis of Relationships between the Forward Exchange Rates and Present and Future Spot Exchange Rates Example of CZK/USD and CZK/EUR
  Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), 2017, 67, (3), 199-220 Downloads View citations (1)
 2. Empirická verifikace exportní funkce s akcentem na vliv kurzu české koruny k euru
  (An Empirical Verification of Export Function Focused on the Impact of EUR/CZK Exchange Rate)
  Politická ekonomie, 2017, 2017, (6), 649-668 Downloads View citations (1)
 3. Moderní učebnice makroekonomické analýzy
  Politická ekonomie, 2017, 2017, (2), 251-255 Downloads

2016

 1. Brilantní analýza fungování eurozóny v duchu německého ordoliberalismu
  Politická ekonomie, 2016, 2016, (8), 1006-1010 Downloads

2015

 1. Dynamika a rovnováha úspor, investic a úvěru v hospodářském cyklu: příklad České republiky
  (Dynamics and Balance of Savings, Investments, and Credits in Business Cycle: The Case of the Czech Republic)
  Politická ekonomie, 2015, 2015, (1), 32-56 Downloads

2014

 1. Monetary Policy Efficiency in Conditions of Excess Liquidity Withdrawal
  Prague Economic Papers, 2014, 2014, (1), 3-23 Downloads View citations (4)
 2. The Reaction Function of Three Central Banks of Visegrad Group
  Prague Economic Papers, 2014, 2014, (3), 269-289 Downloads View citations (7)

2013

 1. 60 ročníků politické ekonomie - krátké zamyšlení nad minulostí a současností časopisu
  (60 Volumes of Politická Ekonomie - A Brief Reflection of the Past and Present of our Journal)
  Politická ekonomie, 2013, 2013, (4), 451-454 Downloads View citations (1)
 2. Causes and Consequences of Emerging Market Central Banks' Long-Term Foreign Exchange Exposure
  Eastern European Economics, 2013, 51, (4), 26-49 Downloads View citations (3)

2012

 1. Je možné předpovídat repo sazbu ČNB na základě zpět hledícího měnového pravidla?
  (Is it Possible to Predict the CNB Repo Rate on the Basis of the Backward-Looking Monetary Rule?)
  Politická ekonomie, 2012, 2012, (4), 484-504 Downloads View citations (2)

2011

 1. Regulace bankovního sektoru z pohledu ekonomické teorie
  (Regulation of the Banking Sector From the Economic Theory´s Point of View)
  Politická ekonomie, 2011, 2011, (1), 58-81 Downloads View citations (7)

2009

 1. Ztráta centrální banky - účetní a ekonomický pohled na příkladě České národní banky
  (Central bank Losses. An Economic and Accounting Perspective Using the Example of the Czech National Bank)
  Politická ekonomie, 2009, 2009, (6), 723-739 Downloads View citations (1)

2008

 1. External Balance in a Transition Economy: The Role of Foreign Direct Investments
  Eastern European Economics, 2008, 46, (4), 5-26 Downloads View citations (9)
 2. Intertemporální přístup k platební bilanci: vztah míry úspor a míry investic v bohatých, chudých a tranzitivních ekonomikách
  (Intertemporal approach to the balance of payments: relationship between savings and investments in the rich, poor and transition countries)
  Politická ekonomie, 2008, 2008, (2), 147-161 Downloads View citations (3)
 3. Real Exchange Rate of the Czech Koruna and the Prices of Non-tradable Goods and Services
  (Reálný kurz české koruny a ceny mezinárodně neobchodovatelných statků)
  Acta Oeconomica Pragensia, 2008, 2008, (3), 3-12 Downloads
 4. Relativní verze teorie parity kupní síly: problémy empirické verifikace
  (Relative version of the theory of purchasing power parity: problems of empirical verification)
  Politická ekonomie, 2008, 2008, (6), 723-738 Downloads

2006

 1. Monetární přístup k inflaci - střednědobý strukturální model v otevřené ekonomice (příklad České Republiky v letech 1996-2004)
  (Monetary approach to inflation: A medium-term structural model in a small open economy (the case of the Czech Republic in 1996-2004))
  Politická ekonomie, 2006, 2006, (3), 326-338 Downloads
 2. Přímé zahraniční investice a vnější rovnováha v tranzitivní ekonomice: aplikace teorie životního cyklu
  (Foreign direct investment and the external balance in a transition economy: the application of life cycle theory)
  Politická ekonomie, 2006, 2006, (6), 723-741 Downloads View citations (1)

2005

 1. Dynamický model nekryté úrokové parity (teorie a empirická verifikace v tranzitivních ekonomikách)
  (Dynamic model of uncovered interest rate parity (theory and empirical verification in the transitive economies))
  Politická ekonomie, 2005, 2005, (3), 291-303 Downloads View citations (1)

2003

 1. Spotřební funkce a princip Ricardovské ekvivalence v malé otevřené ekonomice
  (The consumption function and Ricardian equivalence in a small open economy)
  Politická ekonomie, 2003, 2003, (4), 517-532 Downloads View citations (1)

2002

 1. Exchange rate, inflation and real economic growth in transitive economies
  Prague Economic Papers, 2002, 2002, (2), 135-147 Downloads

2001

 1. EU Convergence and the Role of External and Internal Stability in Transition Countries
  Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), 2001, 51, (6), 376-387 Downloads
 2. Mix monetární a fiskální politiky v České republice: empirická verifikace modelu efektivní tržní klasifikace
  (Monetary and fiscal policy mix in the Czech Republic: empirical verification of the principle of effective market classification)
  Politická ekonomie, 2001, 2001, (2) Downloads View citations (3)
 3. Monetary and Fiscal Policy Mix in the Czech Republic
  Eastern European Economics, 2001, 39, (4), 6-24 Downloads

2000

 1. Effective Market Classification: Theory and Application in the Czech Economy
  Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), 2000, 50, (9), 452-461 Downloads
 2. The czech embarrassment of inflation targeting in transition
  Prague Economic Papers, 2000, 2000, (3) Downloads View citations (2)
 3. Zdařilá publikace ze slovenské nabídky
  Politická ekonomie, 2000, 2000, (5) Downloads

1999

 1. Euro: aktuální příručka pro podnikatele
  (Euro: topical guide for businessmen)
  Politická ekonomie, 1999, 1999, (4) Downloads
 2. Mìnová politika po roce 1990 z hlediska makroekonomické identity soukromé spotøeby (Post-1990 Monetary Policy and Private Consumption
  Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), 1999, 49, (12), 725-736 Downloads
 3. Nová učebnice o centrálním bankovnictví
  (A new textbook of central banking)
  Politická ekonomie, 1999, 1999, (6) Downloads

1998

 1. Cílování inflace a penìžní zásoby pøi exogenních šocích (Inflation and Monetary Targeting with Exogenous Shocks)
  Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), 1998, 48, (4), 237-251 Downloads
 2. Řízení peněžní zásoby pomocí úrokové sazby
  (Money supply management through the interest rate mechanism)
  Politická ekonomie, 1998, 1998, (1) Downloads

1997

 1. Vývoj platební bilance ČR v období 1990-1996 pohledem modelu IS-LM-BP
  (Balance of Payments Development in the CR between 1990-1996 Through IS-LM-BP Model)
  Politická ekonomie, 1997, 1997, (4), 533-547 Downloads
 2. Øízení mìnové báze a stabilita mìnového multiplikátoru (Control of the Monetary Base and Problems with the Stability of the Money Multiplier)
  Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), 1997, 47, (11), 641-652 Downloads

1996

 1. Penìžní a úvìrový transmisní mechanizmus mìnové politiky - problém stability dùchodových rychlostí penìz a úvìrù v ÈR (Money and Credit Transmission Mechanism of Monetary Policy - Problem of Stability M2 a Credit Aggregate Income Velocity in the CR)
  Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), 1996, 46, (12), 694-708 Downloads

1995

 1. K typologii rozpoètových deficitù (1. èást) (The Typology of Budget Deficits - 1st part)
  Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), 1995, 45, (10), 533-539 Downloads
 2. K typologii rozpoètových deficitù (2. èást) (The Typology of Budget Deficits)
  Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), 1995, 45, (11), 597-606 Downloads

1994

 1. Cenové elasticity poptávkových køivek v zahranièních obchodì a jejich vliv na saldo obchodní bilance a mìnový kurz (The Price Elasticities of Demand in the Foreign Trade and Their Influence on the Balance of Trade and the Foreign Exchange Rate)
  Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), 1994, 44, (2), 60-68 Downloads
 2. Dynamický pøístup k monetárnímu vyrovnávacímu procesu obchodní bilance (A Dynamic Approach to the Monetary Adjustment Process of Foreign Trade Balance)
  Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), 1994, 44, (11), 610-619 Downloads
 3. Mìnové a kurzové aspekty fungování euromìnového trhu (Monetary and Exchange Rate Aspects of Eurocurrency Market)
  Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), 1994, 44, (4), 175-187 Downloads

1993

 1. Neoklasická analýza exportních dotaci prostøednictvím geometrického aparátu dílèí rovnováhy (Neo-Classical Analysis of Export Subsidies Using Geometrical Apparatus of Partial Equilibrium)
  Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), 1993, 43, (1), 40-47 Downloads
 2. Zmìny v reálné penìžní zásobì a jejich dopad na obchodní bilanci a devizový kurz (na pøíkladu Èeskoslovenska v 1990 - 1992) (Changes in Real Money Supply and Their Influence and the Balance of Trade and Foreign Exchange)
  Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), 1993, 43, (11), 522-528 Downloads

1992

 1. Devalvace devizového kursu a inflace (Exchange Rate Devaluation and Inflation)
  Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), 1992, 42, (5), 206-214 Downloads
 2. Mìnová politika v období dovážené inflace (Monetary Policy in the Period of Imported Inflation)
  Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), 1992, 42, (9), 451-460 Downloads
 3. Prognóza vývoje kursu ès. koruny na rok 1992 (Prediction of Czechoslovak Crown Exchange Rate Development in 1992)
  Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), 1992, 42, (2), 79-90 Downloads
 
Page updated 2022-01-22