EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Journal of Research in Economics, Politics & Finance

2016 - 2021

From Ersan ERSOY
Bibliographic data for series maintained by Ersan Ersoy ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 4, issue 3, 2019

MENA Ülkelerinde Ticari Dışa Açıklık Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bootstrap Panel Granger Nedensellik Analizi pp. 289-301 Downloads
Merve Kocaman
Alternatif ve Nükleer Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Fransa Örneği pp. 302-313 Downloads
Salih Özdemi̇r
Türkiye’de İktisat Politikaları Sosyal Piyasa Ekonomisine Yakınsıyor Mu? 2008 Küresel Finans Krizi Öncesi Ve Sonrasına İlişkin Bir Karşılaştırma pp. 314-336 Downloads
Faik Zengi̇n and Ercan Eren
Davranışsal İktisat Bağlamında İnternet Alışverişleri Yapan Tüketicilerin Tüketim Tarzlarının Demografik Özellikler Bağlamında İncelenmesi: Mersin Örneği pp. 337-349 Downloads
Ayşe Akboz and Meryem SAMIRKAŞ Komşu
The Impact of Globalization on Corporate Taxation: Evidence from The KOF Globalization Index pp. 350-369 Downloads
Deniz Sevi̇nç, Gamze Öz-Yalaman and Güven Sevi̇l
Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Performansın Tercih Seçim Endeksi (PSI) Yöntemiyle Analizi pp. 370-383 Downloads
Cengiz Çağrı Kabakci and Emre BİLGİN Sari
Özel Sermayeli Ticari Bankalarının Finansal Performansının SD ve WASPAS Yöntemleri İle Ölçülmesi pp. 384-400 Downloads
Esra Aydın Ünal

Volume 4, issue 2, 2019

China's Strategies Towards Institutional Reform: Creation of the AIIB and Its Development Success pp. 151-171 Downloads
Mustafa Tüter
Türkiye'de Suriyeli Mülteci Entegrasyonu: Zorlukları ve Olanakları pp. 172-187 Downloads
DoğuşŞİMŞEK
Yemek, Ulusal Kimlik ve Milliyetçilik İlişkisi Üzerine: "Çiya" Markası ve "Turquality" Programı Örnekleri Üzerinden Bir Yaklaşım Denemesi pp. 188-203 Downloads
Emre Yildirim
Volatilite Endeksleri: Gelişimi, Türleri, Uygulamaları ve TRVIX Önerisi pp. 204-228 Downloads
Niyazi Telçeken, Murat Kiyilar and Eyup Kadioglu
Yalın Bir Bakış Açısıyla Kurumsal Hazine Operasyonlarının Optimizasyonu pp. 229-248 Downloads
Hasan Kuas and Göktuğ Cenk Akkaya
CRITIC ve EDAS Yöntemleri İle İş Bankası'nın 2009-2018 Yılları Arasındaki Performansının Analizi pp. 249-263 Downloads
Osman Yavuz Akbulut
ABD İşgücü Piyasasında Ücretler ve Göç ilişkisi: Neoklasik Göç Teorisi pp. 264-276 Downloads
Sevil Özdi̇l
İmalat Sanayinde İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Geçerliliğinin Test Edilmesi: Türkiye Örneği pp. 277-288 Downloads
Rümeysa Tekkeli̇

Volume 4, issue 1, 2019

Türkiye’de Sermaye Akımlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Asimetrik Etkileri pp. 1-16 Downloads
Şükrü Apaydin
2017-2018 Döviz Kuru Türbülansı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Yeni Para Politikası Araçları pp. 17-36 Downloads
Yusuf Yalcinkaya and Halil Tunali
Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Kırılgan Beşli Ülkeleri İçin Analizi pp. 37-49 Downloads
Yüksel Aydin
Bir Batı Dışı Modernlik Yaklaşımı Olarak Büyük Doğu İdeolojisi pp. 50-68 Downloads
Mehmet Şevki Toker
Siyasal İdeolojilerin Değerler ve Bilişsel Karmaşıklık Düzeyi Açısından Karşılaştırılması pp. 69-90 Downloads
Gökhan Arslantürk and Ali Dönmez
The Security Challenges of Belt and Road Corridors pp. 91-105 Downloads
Gökhan Teki̇r
Arbitraj Fiyatlama Modeli İle Türkiye’de Pay Getirilerini Etkileyen Makroekonomik Göstergelerin Analizi pp. 106-120 Downloads
Sinem Atici, Nihan Demi̇r and Mert Ural
Emeklilik Fonları İle Makroekonomik Faktörlerin Karşılıklı Etkileşiminin Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerle Analizi pp. 121-138 Downloads
Turgut Özkan and Özge Demi̇rkale
Hisse Senedi Getirileri ile Tüketici Güven Endeksi Arasındaki İlişki: Diyagonal VECH Modeli Üzerinden Bir Değerlendirme pp. 139-150 Downloads
Bekir Tamer Gökalp

Volume 3, issue 3, 2018

Enerji-GSYH İlişkisine Yeni Bir Bakış: Türkiye ve G7 Ülkelerinde Gelir ve Sürdürülebilir Refah Yaklaşımlarının Karşılaştırılması pp. 208-225 Downloads
Mert Topcu and İjlal Tel
Türk Bankacılık Sektöründe Sorunlu Kredilerin Yapılandırılmasının Banka Karlılığı Üzerine Etkileri pp. 226-242 Downloads
Bade EKİM Kocaman, Adalet Hazar and Şenol Babuşcu
Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ticari Bankaların Aktif Kalitesinin TOPSIS Yöntemi İle Ölçümü pp. 243-258 Downloads
Günay Deniz Dursun and Beyza Bozkir
Teknoloji, Yönetim ve Mekân: Gözetim, Denetim, Mahremiyet ve Mekânsal Yapılandırmayla Pratiklerinin Kurumsallaşması pp. 259-288 Downloads
Tülin Bozoğlu
Avrupa Birliği’nin Doğu Komşularına Yönelik Yaklaşımında Demokrasi Teşviki pp. 289-310 Downloads
Fulya AKGÜL Durakçay and Asiye Gün GÜNEŞ Gülal
Türkiye’de Döviz Kuru ve Faiz Oranının Dış Ticaret Üzerine Etkileri: Yapısal Kırılmalı Bir Analiz pp. 311-334 Downloads
Hüseyin Uslu
Düşük Gelirli Ülkelerde Sosyal Koruma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi pp. 335-344 Downloads
Hakan Kum and Özlem Öktem

Volume 3, issue 2, 2018

MAIN DETERMINANTS OF TURKEY’S FOREIGN OIL AND NATURAL GAS STRATEGY pp. 114-132 Downloads
Remziye YILMAZ Bozkus
TEMETTÜ DUYURULARININ HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE OLAN ETKİLERİNİN ANALİZİ pp. 133-148 Downloads
Ayhan Kirbaş
KARLILIK VE ÇEŞİTLENDİRMENİN BANKALARIN BÜYÜMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ pp. 149-163 Downloads
Murat Di̇lmaç, Aslan Gülcü and Serpil Sumer
TEORİK, MUHASEBE VE OPERASYONEL BOYUTLARIYLA TEK HAZİNE HESABI SİSTEMİNİN İNCELENMESİ pp. 164-180 Downloads
Barış Can
KIRGIZİSTAN EKONOMİSİNDE EKONOMİK BÜYÜME VE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ AÇISINDAN SÜRDÜREBİLİR BÜYÜME ANALİZİ pp. 181-194 Downloads
Aziz Bostan and Afşin Ravanoğlu
2008 KRİZİ VE İŞSİZLİĞE ETKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA: N-11 ÜLKELERİ pp. 195-207 Downloads
Tuğba Koyuncu

Volume 3, issue 1, 2018

TÜRKİYE’DE UYGULANAN VE GÖNÜLLÜ KARBON PİYASALARINDA FAALİYETTE BULUNAN PROJELERİN PAYDAŞ KATILIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ pp. 1-17 Downloads
Ferhan Can
BİST 100 ENDEKSİNDEKİ FİRMALARIN MİSYON, VİZYON, ÖRGÜTSEL DEĞER VE STRATEJİK AMAÇLARININ İÇERİK ANALİZİ pp. 18-31 Downloads
Murat Tatli and Ferda Üstün
ARAP BİRLİĞİNİ DOĞURAN TEMEL İDEOLOJİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: ARAP MİLLİYETÇİLİĞİ pp. 32-49 Downloads
Halil Uğur Ay
FEMALE EMPLOYMENT AS A RESERVE ARMY OF LABOR: CASE OF TURKEY, 1988-2013 pp. 50-67 Downloads
Anil Bolukoglu
TÜRKİYE’DE DEVLETİN GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ VE SEÇİLMİŞ BAZI DEĞİŞKENLERİN YENİ FİRMA DOĞUM ORANI ÜZERİNE ETKİSİ pp. 68-85 Downloads
Halit Duran
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN ÖĞRETİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ pp. 86-100 Downloads
Aslı Öztopcu
DOLARİZASYON OLGUSU: TEORİK BİR İNCELEME VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ pp. 101-113 Downloads
Aysun ESER Özen

Volume 2, issue 2, 2017

THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH DEVELOPMENT INDEX AND FINANCIAL DEVELOPMENT INDEX: EVIDENCE FROM HIGH INCOME COUNTRIES pp. 83-95 Downloads
Ayhan Kuloğlu and Eyyup Ecevi̇t
THE RELATIONSHIP BETWEEN FREIGHT REVENUES AND VESSEL DISPOSAL DECISIONS pp. 96-112 Downloads
Abdullah Açık and Sadık Özlen Başer
LİKİDİTE RİSKİNİN BELİRLEYİCİLERİ: BORSA İSTANBUL’A KOTE MEVDUAT BANKALARINDAN KANITLAR pp. 113-126 Downloads
Özcan Işik and Murat Belke
KÜRESEL EKONOMİDE MEYDANA GELEN GELİŞMELERİN AVRUPA BİRLİĞİ TİCARET POLİTİKASINA ETKİSİ: KANADA KAPSAMLI EKONOMİK VE TİCARET ANLAŞMASI ÖRNEĞİ pp. 127-145 Downloads
Altuğ Günar
İTALYA VE SURİYELİ MÜLTECİLER: AVRUPA’NIN ZORLU SINAVI pp. 146-161 Downloads
Muzaffer Akdoğan and Canan Sağiroğlu
2008 KÜRESEL KRİZ SÜRECİNDE TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜ ETKİNLİK ANALİZİ pp. 162-197 Downloads
Tekiner Kaya and Burak Ertok

Volume 2, issue 1, 2017

BORSA İSTANBUL’DA İLK HALKA ARZLARIN UZUN DÖNEM PERFORMANS ANALİZİ: NORMALÜSTÜ GETİRİ MÜMKÜN MÜ? pp. 6-19 Downloads
Tekiner Kaya
BOSNA-HERSEK VE SIRBİSTAN’DA EUROSEPTİSİZM: BATI BALKANLARDA AVRUPA BİRLİĞİ’NE BAKIŞ pp. 20-35 Downloads
Akın Sağiroğlu
SİVİL TOPLUMUN DIŞ POLİTİKA İNŞASINDAKİ ROLÜ: TÜRK KAMU DİPLOMASİSİ ÖRNEĞİ pp. 36-49 Downloads
Erdem Eren
REFAH DEVLETİ ANLAYIŞININ BELEDİYELERE YANSIMASI: ANKARA PURSAKLAR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ pp. 50-66 Downloads
Murat Ezer
HEGEL’İN ZEITGEIST’I VE OTORİTER POPÜLİST SİYASAL SÖYLEM: TRUMP ÜZERİNE BİR OKUMA pp. 67-82 Downloads
Tülin Bozoğlu
Page updated 2022-01-15