EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Journal of Research in Economics, Politics & Finance

2016 - 2021

From Ersan ERSOY
Bibliographic data for series maintained by Ersan Ersoy ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 5, issue SI, 2020

The Time-Varying Impact of Covid-19 on Stock Returns: Evidence on Developed Countries from a Bootstrap Rolling Window Causality Method pp. 1-12 Downloads
Türker Şimşek and Oktay Özkan
Covid-19 Salgınında Borsa İstanbul Şirketlerinin Fiyatlamalarının Etkinliği pp. 13-31 Downloads
Serkan Ünal
Avrupa Birliği’nin Covid-19 Yönetimi pp. 32-58 Downloads
Muzaffer Akdoğan, Aylin Günay Atalı, Birsen Say and Necibe Gündoğan Gür
Covid-19'un Uluslararası Pay Piyasalarına Etkisi pp. 59-75 Downloads
Deniz Sevinç
Impacts of the Covid-19 Pandemic on the Agricultural Prices: New Insights from CWT Granger Causality Test pp. 76-96 Downloads
Remzi Gök and Erkan Kara
Covid-19 Salgınının CDS Primleri İle Borsa Endeksleri Arasındaki İlişki Üzerine Etkileri: Başlıca Avrupa Endeksleri İçin Bir Uygulama pp. 97-114 Downloads
N. Serap Vurur and Ercan Özen
The Impact of Covid-19 on France’s Economy with an Overview on The European Economy pp. 115-136 Downloads
Dilara Sülün
Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomi ve Kamu Maliyesine Etkilerinin Kümeleme Analizi İle İncelenmesi pp. 137-163 Downloads
Yüksel Çağdaş
Latin Amerika’da Covid-19 Pandemisinin Sosyoekonomik Etkileri: Brezilya ve Meksika Örnekleri pp. 164-184 Downloads
Ceren Uysal Oğuz and E. Nur Sezek
Covid-19'un Türkiye’de Bankalar Üzerindeki Ekonomik Etkisine Dair Bir Tahmin pp. 185-205 Downloads
İsmail Bekçi, Eda Köse and Esra Aksoy
Dört Büyük Kriptoparanın Piyasa Riskinde Covid-19 Pandemi Etkisi pp. 206-224 Downloads
Neslihan Fidan Keçeci
Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Hisse Senedi Piyasasına Etkisi: BIST 100 Örneği pp. 225-239 Downloads
Utku Ölmez and Alper Aykut Ekinci
Uluslararası Siyaset Sosyolojisi, Biyo-iktidar ve Salgın Hastalıklar pp. 240-256 Downloads
Ali Fuat Birol
Multilateralism and The Question of U.S. Leadership Amid The Covid-19 Pandemic pp. 257-268 Downloads
Çağla Mavruk Cavlak
The Impact of Covid-19 on Emerging Stock Market Volatility: Empirical Evidence from Borsa Istanbul pp. 269-279 Downloads
İbrahim Yağlı
Clustering Macroeconomic Impact of Covid-19 in OECD Countries and China pp. 280-291 Downloads
Bige Küçükefe

Volume 5, issue 3, 2020

Döviz Kuru, Faiz Oranı ve Enflasyon İle BİST Tüm ve BİST Sektörel Endeksler Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi pp. 485-510 Downloads
Kübra Saka Ilgın and Salim Sercan Sarı
Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Panel Nedensellik Yaklaşımı pp. 511-536 Downloads
Taner Sekmen and Seher Gülşah Topuz
Finansal Oranlar ile Firma Değeri İlişkisinin Borsa İstanbul ve Londra Borsası İmalat Sanayi Sektörlerinde Karşılaştırılması pp. 537-560 Downloads
Umut Uyar and Gözde Sarak
Determining Housing Prices Using The Semiparametric Estimation Within The Hedonic Price Model Framework: Case Study of Istanbul Housing Market Example pp. 561-575 Downloads
Tuğçe Acar
Internet Usage, Economic Growth and Electricity Consumption: The Case of EU-15 pp. 576-594 Downloads
Mustafa Kırca and Ömer Akkuş
ENTELEKTÜEL SERMAYE: TÜRKİYE’DE BİR UYGULAMA pp. 595-619 Downloads
Ali Kaan Genç
Sürdürülebilir Büyüme Oranına Göre Hızlı ve Yavaş Büyüyen Firmalarda Finansal Kaldıraç Etkisi: İSO 1000 Üzerine Bir İnceleme pp. 620-642 Downloads
Arzu Şahin
Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımların Belirleyicileri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz pp. 643-666 Downloads
Aysun Özen and Melek Kidemli̇
The Effects of Economic Growth and Energy Consumption on Ecological Footprint And Carbon Emissions: Evidence From Turkey pp. 667-681 Downloads
Oğuz Öcal, Buket Altınöz and Alper Aslan
Innovation in The European Union Within The Framework of The Theory of Creative Destruction: An Overview After The Global Financial Crisis 2008 pp. 682-705 Downloads
Altuğ Günar and Seyhun Doğan
Kayseri’de Yaşayan Çerkes Gençlerinin Kimlik-Siyaset Algısı: Siyasal İlgi, Bilgi ve Katılma Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma pp. 706-744 Downloads
Mehmet İnanç Özekmekçi and Birsen Hekimoğlu
Yurttaşlığı Yeniden Düşünmek: Ekolojik Yurttaşlık Üzerine Bir Değerlendirme pp. 745-772 Downloads
Kadriye Okudan Dernek and Gülşah Tırış
Genişletilmiş Çevresel Kuznets Eğrisi Modelinde İçsellik Problemi: Panel Kantil Araç Değişken Yaklaşımı pp. 773-804 Downloads
Sinem Güler Kangallı Uyar and Zekiye Betül Karahan
Çifte Kayıtlı Hisse Senetlerinin Fiyatlarını Etkileyen İçsel Faktörlerin Dinamik Panel Veri Analizi İle Belirlenmesi pp. 805-821 Downloads
Ceyda Yerdelen Kaygın and Abdulkadir Barut
Ortalama-Aşağı Yönlü Varyans Tabanlı Risk Ölçütleri ve Stokastik Getirili Portföy Optimizasyonu pp. 822-844 Downloads
Elif Acar
Turizm Odaklı Kalkınma Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar: Kayseri İli Örneği pp. 845-867 Downloads
Ömer Şanlıoğlu and Bilgehan Demirezen
Federal Alman Dışişleri Arşiv Belgelerine Göre Demokrat Parti Dönemi Türk-Alman İlişkilerinde 1957 Seçim Süreci pp. 868-892 Downloads
Gökhan Eşel
The Impact of Macroeconomic Variables on The Stock Market in The Time of Covid-19: The Case of Turkey pp. 893-912 Downloads
Ali İlhan and Coşkun Akdeniz

Volume 5, issue 2, 2020

Türkiye İle Çin İkili Ticaretinde J Eğrisi: NARDL Yaklaşımı pp. 190-209 Downloads
Nursena Küçüksoy and Uğur Akkoç
Vulnerability to Poverty in Turkey pp. 210-227 Downloads
Ömer Limanlı
Parasal Değişkenler ve Çıktı İlişkisinin Türkiye İçin Tarihsel Ayrıştırma Yöntemi İle Analizi pp. 228-241 Downloads
Gürcan Aygün
Türkiye’de Para Arzı İle Enflasyon Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı pp. 242-260 Downloads
Emine Kılavuz and Buket Altınöz
Askeri Harcamalar, Ekonomik Büyüme ve Çevre Kirliliği Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Yapısal Kırılmalı Nedensellik Testinden Kanıtlar pp. 261-275 Downloads
Mücahit Aydın
Sağlık Harcamaları, Sermaye Birikimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensel İlişki: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir İnceleme pp. 276-291 Downloads
Ebru Topcu and Yeter Atasayar
Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik Büyüme ve Cari İşlemler Dengesi Üzerine Bir Panel Veri Analizi pp. 292-307 Downloads
Özgür Balmumcu and Kurtuluş Bozkurt
Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerinde Sağlığın Korunması: İlerleme Raporlarına Bakış pp. 308-335 Downloads
Muzaffer Akdoğan
Agency Costs of Publicly Traded Firms Owners in Turkey pp. 336-357 Downloads
Serkan Ünal and Türkmen Derdiyok
İhracat ve Karlılık İlişkisine ISO 500 Firmaları Örnekleminde Mikro Bir Bakış Açısı pp. 358-373 Downloads
Emine Ebru Aksoy and İlkut Elif Kandil Göker
Turizm Endeksinde Döviz Kuru Etkisi: BIST’te Bir Uygulama pp. 374-388 Downloads
Melih Özçalık and Sevinç Güler Özçalık
Risk İştahı İle Piyasa Likiditesi Arasındaki Nedensellik İlişkisi pp. 389-403 Downloads
Gönül Çifçi and Şükriye Gül Rei̇s
İşletmelerin Yenilik Performansının Arttırılmasında Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Rolü pp. 404-434 Downloads
Engin Yücel and Engin Özgül
Spor Kulüplerinin Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme ve Toplulaştırma Teknikleriyle İncelenmesi pp. 435-470 Downloads
Ahmet Aytekin and Erhan Orakçı
Zayıf Form Piyasa Etkinliği Kapsamında Türkiye Döviz Piyasası Üzerine Ampirik Bir Çalışma pp. 471-484 Downloads
Oktay Özkan

Volume 5, issue 1, 2020

Rethinking Euroscepticism in Turkey: Government, Opposition and Public Opinion pp. 1-22 Downloads
Seçkin Barış Gülmez
KÜRESELLEŞMENİN EKOLOJİK AYAKİZİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ pp. 23-42 Downloads
Şükrü Apaydin
Rasyonel ve Normatif Politikaya Uyma Davranışı: Suriyelilerin İş Gücü Piyasasına Entegrasyonunda İşverenlerin Yabancıları Kayıtlı Çalıştırma Niyetlerini Etkileyen Faktörler pp. 43-65 Downloads
Volkan Çeti̇n and H. SerkanAKILLI
ROLE OF INTEREST RATES ON FLEET CAPACITY ADJUSTMENT DECISIONS OF SHIPOWNERS pp. 66-80 Downloads
Abdullah Açık, Hüseyin İshak Halil Kesi̇ktaş and Sadık Özlen Başer
Total Factor Productivity Growth and Demographics: The Case of Turkey pp. 81-90 Downloads
Uğur Ursavaş
BİST Yıldız Endeksinde İşlem Gören Firmaların Kârlılıklarına Etki Eden Çalışma Sermayesi Faktörleri pp. 91-110 Downloads
Berk Yildiz and Türker İlker Deni̇z
THE IMPACT OF DOMESTIC DEBT ON PRIVATE INVESTMENT IN THE GAMBIA: AN ARDL APPROACH pp. 111-127 Downloads
Bilge Kağan Özdemi̇r and Ebrima Gomez
İnternet Tabanlı Yatırımcı İlişkileri Analizi: Borsa İstanbul Ulaştırma Sektöründe Bir İnceleme pp. 128-139 Downloads
ÇağatayORÇUN
Varlık Tüketiminin İşletmelerin Finansal Performansına Etkisi: BİST’te İşlem Gören Perakende Sektörüne Yönelik Bir Uygulama pp. 140-157 Downloads
M. A. İbrahim Sariay and Haşim Bağci
Türkiye’de Enerji Arz Güvenliği Riskinin Makroekonomik Etkileri: Vektör Hata Düzeltme Modeli pp. 158-176 Downloads
Cem Gökce and Recep Bababacanoğlu
G7 Ülkelerinde Kayıtdışı Ekonomiye Yol Açan Faktörler pp. 177-189 Downloads
Hakan Kum
Page updated 2022-01-26