EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Scientific Research Almanac

2009 - 2016

Current editor(s): Aneliya Radulova

From D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Contact information at EDIRC.

Series data maintained by Kostadin Bashev ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2016, issue 23

СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТЕН БИЗНЕС pp. 1 Downloads
Анета Денева, Христо Сирашки, Искра Пантелеева, Христина Атанасова, Елена Йорданова, Румяна Ангелова, Йоана Петрова, Мариела Вакинова-Петрова, Ивайло Костов and Пламен Панталеев
СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БАНКОВИ КАРТИ КАТО СРЕДСТВО ЗА РАЗПЛАЩАНЕ (РАЗПЛАЩАТЕЛЕН ИНСТРУМЕНТ) В БЪЛГАРИЯ pp. 2 Downloads
Красимир Шишманов, Кремена Маринова and Бойчо Бойчев
КЛАУД БАЗИРАНО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ pp. 3 Downloads
Петя Емилова, Веселин Попов and Теодор Тачев
ВНЕДРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ pp. 4 Downloads
Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Атанаска Решеткова and Венета Петкова
ВЛИЯНИЕ НА СХЕМАТА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ЗАСТРАХОВАНЕ В БЪЛГАРИЯ pp. 5 Downloads
Румен Ерусалимов, Милен Митков and Велислава Русанова
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ПРИ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ pp. 6 Downloads
Христина Атанасова, Милен Митков, Милен Иванов and Василена Стоева
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСВОЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОТЧЕТНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ pp. 7 Downloads
Крум Крумов, Силвия Костова, Диана Крумова and Ирина Ефтимова
СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ – ФАКТОР ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (фрагментарни изследвания) pp. 8 Downloads
Анатолий Белоусов, Галя Иванова-Кузманова, Галина Чиприянова and Елена Шелухина
АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РЕЖИМА „КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ” pp. 9 Downloads
Ралица Данчева, Мирослав Тодоров, Ради Димитров, Тодор Тодоров and Иван Събев
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН МАРКЕТИНГОВ ПРОФИЛ НА ПЕРИФЕРНИТЕ ОБЛАСТИ В СЕВЕРОИЗТОЧЕН ПРИДУНАВСКИ РЕГИОН pp. 10 Downloads
Пенка Горанова, Ева Цветанова, Живка Тананеева and Евгени Тодоров
ПРАВНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ ПРИ ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ pp. 11 Downloads
Пенко Димитров, Пепа Стойкова, Силвия Костова, Елена Александрова and Вилияна Донкова
ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ НА ИНТЕГРИРАНОТО ПРОИЗВОДСТВО В АГРОСЕКТОРА pp. 12 Downloads
Марина Николова, Маруся Линкова and Илияна Кръстева
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЛОЖНИ ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ В БЪЛГАРСКИТЕ АГРОФИРМИ pp. 13 Downloads
Маруся Линкова, Марина Николова and Елица Лазарова
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ОТ ВИНАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ У НАС pp. 14 Downloads
Здравко Любенов, Йордан Нейков and София Вергилова
ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ pp. 15 Downloads
Ирена Емилова, Станислава Стоянова and Милен Динков
МЕНИДЖМЪНТ НА АГРАРНИТЕ СТОПАНСТВА ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО ИКОНОМИКА pp. 16 Downloads
Виолета Блажева
ВЛАСТОВИ РЕШЕНИЯ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА pp. 17 Downloads
Анатолий Асенов, Десислава Алексиева, Станимир Славов, Йоана Петрова and Ралица Христова
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СТАТИСТИКА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ pp. 18 Downloads
Красимира Славева, Пламен Петков, Любомир Иванов, Тихомир Върбанов and Нонка Георгиева
ХИПОТЕЗАТА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ БАНКОВ СЪЮЗ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ОПАСНОСТИ ЗА БЪЛГАРИЯ pp. 19 Downloads
Марияна Павлова
ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОНТРОЛ И АНАЛИЗ ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ МОДЕЛИ pp. 20 Downloads
Георги Иванов, Емилиян Тананеев, Крум Крумов, Росица Колева, Пепа Стойкова, Силвия Костова, Надежда Цветкова, Зорница Ганчева, Момчил Антов, Галя Кушева, Дияна Иванова, Красимир Кулчев, Жельо Желев, Ивелина Станева and Ирина Ефтимова

2015, issue 22

ПОДХОДИ И МОДЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ1 pp. 1 Downloads
Божидар Божинов and Георги Ангелов
МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ НА ДЪЛГА И ДЪЛГОВАТА КРИЗА (методически аспекти) pp. 2 Downloads
Андрей Захариев and Валентин Милинов
ОЦЕНЯВАНЕ ФАКТОРНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ РАЗМЕРА И ПАДЕЖНИЯ ПРОФИЛ НА БАНКОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ В БЪЛГАРИЯ pp. 3 Downloads
Теодора Димитрова and Иван Маринов
ФИСКАЛНАТА КОНСОЛИДАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – НЕОБХОДИМОСТ И/ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО pp. 4 Downloads
Анелия Радулова and Александрина Александрова
ГЛОБАЛНИЯТ ВАЛУТЕН ПАЗАР И РЕЗЕРВНИТЕ ВАЛУТИ – МАКРОФИНАНСОВИ АСПЕКТИ pp. 5 Downloads
Андрей Захариев
ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИЛОЖИМОСТТА НА МОДЕЛИТЕ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ И ПОРТФЕЙЛИРАНЕ В УСЛОВИЯТА НА НОВОВЪЗНИКНАЛИТЕ ПАЗАРИ pp. 6 Downloads
Пламен Пътев, Николай Николов, Калоян Петков and Никола Илиев
ИНОВАЦИИ В АГРАРНИЯ СЕКТОР pp. 7 Downloads
Виолета Блажева
ИЗСЛЕДВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ pp. 8 Downloads
Борислав Борисов, Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова, Кристина Павлова and Драгомир Маринов
СЦЕНАРИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ И ВЪЗМОЖНИТЕ ИМ ЕФЕКТИ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА pp. 9 Downloads
Драгомир Илиев, Даниела Илиева, Йордан Нейков and Иван Ангелов
ПРАКТИКАТА НА ОБЩИНИТЕ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014–2020 ГОДИНА pp. 10 Downloads
Борислав Борисов, Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова and Драгомир Маринов
ПРАКТИКОПРИЛОЖНИ ПРОБЛЕМИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО pp. 11 Downloads
Михаил Дочев, Анатолий Белоусов, Елена Шелухина, Галина Чиприянова and Галя Георгиева
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРСИИТЕ: ЕВОЛЮЦИЯ, КОНЦЕПЦИЯ, СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ pp. 12 Downloads
Богомил Трайков, Веселин Попов, Юрий Кузнецов, Емил Цанов, Ангелин Лалев and Асен Божиков
ПРЕДИКТИВЕН АНАЛИЗ НА КЛИЕНТСКИТЕ РЕАКЦИИ ЧРЕЗ ИНКРЕМЕНТАЛНО МОДЕЛИРАНЕ pp. 13 Downloads
Тодор Кръстевич and Маруся Смокова
БРАНДЪТ – КАТАЛИЗАТОР ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН И УСТОЙЧИВ РЕГИОНАЛЕН РАСТЕЖ pp. 14 Downloads
Пенка Горанова, Живка Тананеева, Евгени Тодоров, Стелиана Василева and Димитър Димитров
ПРИНЦИПИ НА ОТГОВОРНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ – КОНЦЕПЦИЯ С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВПЛИТАНЕ В ПРОГРАМИТЕ ПО ИКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ pp. 15 Downloads
Анастасия Марчева, Ядвига Чибуриене, Марияна Любенова and Мариела Стоянова
АНАЛИЗ НА РАЗЛИЧИЯТА В ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВИ ОТ ЕС ПРЕДИ И СЛЕД ДЪЛГОВАТА КРИЗА pp. 16 Downloads
Валентин Милинов, Петко Ангелов and Мария Младенова

2014, issue 21

ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ В ЗАСТРАХОВАНЕТО – ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА pp. 2 Downloads
Румен Ерусалимов, Милен Митков and Rumen Erusalimov
ОЦЕНКА НА МАРКЕТИНГОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ – ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ pp. 3 Downloads
Иван Марчевски
ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ НА БЪРЗООБОРОТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ НА БАЗАТА НА ДАННИ ОТ ПРОДАЖБЕНИ ТРАНСАКЦИИ С ВЕРОЯТНОСТНИ МОДЕЛИ pp. 4 Downloads
Тодор Кръстевич and Маруся Смокова
ПАЗАРНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ И НЕГОВИТЕ РИСКОВИ АСПЕКТИ pp. 5 Downloads
Петър Кънев, Искра Пантелеева, Зоя Иванова and Нехриджан Мехмед
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА В ПРАКТИКАТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА pp. 6 Downloads
Михаил Дочев, Галина Чиприянова and Галя Георгиева
СИМУЛАЦИОННИ МОДЕЛИ В АГРАРНИЯ СЕКТОР ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ПО ИКОНОМИКА pp. 7 Downloads
Георги Герганов, Виолета Блажева, Виктор Монев, Севинч Исмаилова and Георги Димитров
ПРАВНИ, ОТЧЕТНИ И КОНТРОЛНИ АСПЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР pp. 8 Downloads
Крум Крумов, Пенко Димитров, Диана Крумова and Ирина Ефтимова
СЪСТОЯНИЕ НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В ОБЩИНИТЕ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ pp. 9 Downloads
Георги Иванов and Дияна Иванова
ИЗСЛЕДВАНЕ ПРАКТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ПЛЕВЕН И ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007–2013 Г pp. 10 Downloads
Юлиян Господинов
ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА В ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТЕН СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ pp. 11 Downloads
Пенка Горанова, Ева Цветанова, Живка Тананеева and Евгени Тодоров
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ СТАНДАРТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДОПОЛЗВАНЕТО И ПРИРОДООПАЗВАНЕТО pp. 12 Downloads
Христо Сирашки, Ралица Христова and Борислава Славова
ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ В СИСТЕМИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ В БЪЛГАРИЯ pp. 13 Downloads
Веселин Попов, Петя Емилова, Петър Дачев, Искрен Таиров, Боряна Тодорова and Цветелин Борисов
СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО‐ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ДЕМОГРАФСКИТЕ РАЗЛИЧИЯ И НЕРАВЕНСТВА МЕЖДУ РАЙОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ pp. 14 Downloads
Пламен Петков, Красимира Славева, Диана Маркова, Тихомир Върбанов, Боряна Вълчева, Амелия Крачунова and Даниела Симеонова
ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ В УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ pp. 15 Downloads
Марина Николова, Маруся Линкова and Хюсеин Ферхад
СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖДОЕЗИКОВИ И НЕЧУЖДОЕЗИКОВИ ДИСЦИПЛИНИ В СА „Д. А. ЦЕНОВ” – ГР. СВИЩОВ pp. 17 Downloads
Петър Тодоров

2014, issue 14

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА ПЕРЛА ЗА ДИСТАНЦИОНЕН МОНИТОРИНГ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ В БЪЛГАРИЯ pp. 1 Downloads
Божидар Божинов
Page updated 2017-10-16