EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Almanac of PhD Students

2016 - 2019

Current editor(s): Stefan Simeonov

From D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Kostadin Bashev ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 13, issue 13 Year 2017, 2017

СТОЙНОСТ ПОД РИСК, КОХЕРЕНТНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ CVAR И EVAR – ПОЛЗИ И ПРИЛОЖИМОСТ pp. 5-23 Downloads
Даниел Николаев
АПРОБИРАНЕ НА МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ РИСКА НА ФРАНЧАЙЗОДАТЕЛЯ НА БАЗА КОЛИЧЕСТВЕН ПОДХОД pp. 24-46 Downloads
Петя Йорданова
ФИРМЕНА УСТОЙЧИВОСТ ЧРЕЗ БАЛАНСИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ЦЕЛИ pp. 47-58 Downloads
Георги Русенов
ПОДКРЕПА НА ПРОЕКТИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ОТ ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА pp. 59-80 Downloads
Росица Радоева
СЪЩНОСТ, ОСОБЕНОСТИ И НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО В БЪЛГАРИЯ pp. 81-107 Downloads
Нора Николаева
ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗМЕРВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МАРКЕТИНГОВИТЕ КОМУНИКАЦИИ pp. 108-130 Downloads
Цветомира Трифонова
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИНДИКАТОРИ – ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ПУЛСА НА “FOREX” ПАЗАРА pp. 133-150 Downloads
Теодор Тодоров
СЕКТОР „БЪРЗИ КРЕДИТИ“ В РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ: РАЗВИТИЕ И РЕГУЛАТОРНИ СПЕЦИФИКИ pp. 151-161 Downloads
Ивайло Маринов
ДЪРЖАВНА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ И БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОЗОНАТА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА МААСТРИХТСКИТЕ КРИТЕРИИ pp. 162-182 Downloads
Силвия Заркова
ОБЩ АНАЛИЗ НА ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА pp. 183-195 Downloads
Димитър Ценов
ПРИНОС НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ МИСИИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ НА РЕПУБЛИКА КОСОВО pp. 196-212 Downloads
Ярослав Петров
ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИЯ ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ pp. 213-223 Downloads
Таня Йорданова
ИНФЛАЦИОННИ И ДЕФЛАЦИОННИ ТЕНДЕНЦИИ В СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА. РАЗПРОСТРАНЯВА ЛИ СЕ ЯПОНСКАТА БОЛЕСТ ? pp. 224-237 Downloads
Людмила Тодорова
ОБЗОРЕН АНАЛИЗ НА ГЛОБАЛНИТЕ ТЪРГОВСКИ ПОТОЦИ ПО ГРУПИ СТОКИ pp. 238-253 Downloads
Десислава Митева
ОБЛАЧНИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ pp. 254-265 Downloads
Теодора Спасова
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ В КОНТЕКСТА НА АКТУАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СЪГЛАСНО МСФО 9 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ pp. 266-283 Downloads
Ирина Пъшева
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗВАДКОВИЯ ПОДХОД ПРИ ОДИТА ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ pp. 284-296 Downloads
Любомир Терзиев
ТРАДИЦИОННАТА И МОДЕРНАТА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО – ДИНАМИКА, ТЕНДЕНЦИИ И СЧЕТОВОДНО-ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ pp. 297-309 Downloads
Здравка Киричева
СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА РЕЖИМА „КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС” В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТОВАРНИЯ АВТОТРАНСПОРТ pp. 310-326 Downloads
Марий Стоянов
ПО ВЪПРОСА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ В ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ pp. 327-338 Downloads
Росен Колев
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ ПРИ ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО pp. 339-350 Downloads
Йорданка Илийкова
ИЗСЛЕДВАНЕ НАГЛАСИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ pp. 351-372 Downloads
Вера Петрова
ОСОБЕНОСТИ НА ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ pp. 373-386 Downloads
Гергана Николова
НЯКОИ АСПЕКТИ НА ПРОМЕНИТЕ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ pp. 387-399 Downloads
Цветозария Гатева
БЮДЖЕТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ В ОРИЗОПРОИЗВОДСТВОТО pp. 400-414 Downloads
Димитър Янков
ОСОБЕНОСТИ НА АВТОМАТИЗИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ pp. 415-431 Downloads
Юрий Кузнецов
ПРОБЛЕМИ НА ВНЕДРЯВАНЕТО, ИЗПОЛЗВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ИТ СЪРВИС МЕНИДЖМЪНТА pp. 432-445 Downloads
Александър Петров
ДОБРИ ПРАКТИКИ И МОДЕЛИ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ pp. 446-458 Downloads
Владислав Василев
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОФИЛИ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ pp. 459-476 Downloads
Диана Ефтимова
СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ТУРОПЕРАТОРСКАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ И СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПЕРИОДА 2007-2017 pp. 477-490 Downloads
Василиса Вълкова
ИНОВАТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ – ГЛОБАЛНИ ПАЗАРНИ ПРОЕКЦИИ pp. 491-502 Downloads
Иван Иванов
ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ pp. 503-511 Downloads
Михаил Петков
ORGANIZATIONAL CONFLICTS AND THE GENERATIONAL DIFFERENCES pp. 512-525 Downloads
Taha Ahl-Maatallah
PREVIEW OF THE TRAJECTORY OF MOROCCAN EXECUTIVES pp. 526-543 Downloads
Asma Ait Bounssiyal
УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО И МОТИВАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА В МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС pp. 544-558 Downloads
Надежда Стефанова
АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА pp. 559-574 Downloads
Анна Кършовска-Матева
СЪЩНОСТ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИИ И ПРИЧИНИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО ИМ pp. 575-590 Downloads
Божидар Бабаджанов
ЕВОЛЮЦИОННО РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА pp. 591-608 Downloads
Борислав Боянов
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН НА ПЛАНИРАНЕ pp. 609-627 Downloads
Таня Николова
ЕКИПИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА – СЪЩНОСТ И ФОРМИРАНЕ pp. 628-642 Downloads
Нина Костадинова
ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЧЕЛЕН МЕД В БЪЛГАРИЯ pp. 643-654 Downloads
Георги Ангелов
ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Й ВЪРХУ ПЕРИФЕРНИЯ РЕГИОНАЛИЗЪМ pp. 655-666 Downloads
Цветелина Кабакчиева

Volume 12, issue 12 Year 2016, 2016

ПРЕЦИЗИРАНЕ НА РЕГРЕСИОННАТА ЗНАЧИМОСТ ЧРЕЗ ФИКТИВНИ РЕГРЕСОРИ, ПРОДУКТ НА УИНСОРИЗАЦИЯ НА УСЛОВНИ ПРОМЕНЛИВИ pp. 3-27 Downloads
Никола Илиев
ОЦЕНЯВАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПАЗАРНИЯ РИСК НА БЪЛГАРСКИТЕ ПУБЛИЧНИ НЕФИНАНСОВИ ДРУЖЕСТВА pp. 28-58 Downloads
Габриела Кръстева
ИНВЕСТИЦИИ В БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ – ПАЗАРНА ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ pp. 59-87 Downloads
Николай Колев
ДЕДЕТЕРМИНАНТИ И ПРОИЗВОДНИ, ДЕФИНИРАЩИ ЛИХВЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КРЕДИТНИЯ ПОРТФЕЙЛ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2010-2015) pp. 88-116 Downloads
Даниел Николаев
ДАНЪЧНА ПРАКТИКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРИ ОБЛАГАНЕ С ПРЕКИ ПОДОХОДНИ ДАНЪЦИ – АНАЛИТИЧНИ АСПЕКТИ pp. 117-140 Downloads
Александрина Александрова
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОЦЕНКА И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР pp. 141-166 Downloads
Стефан Белчев
КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВИ НА ДОХОДА В СЪВРЕМЕННОТО СЧЕТОВОДСТВО pp. 167-193 Downloads
Вера Петрова
МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ pp. 194-221 Downloads
Ради Димитров
КОНЦЕПТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ДЕФИНИРАНЕТО НА ЦЕННОСТТА НА БРАНДА pp. 222-243 Downloads
Стелиана Василева
ПЛАЦЕБО ЕФЕКТИТЕ В МАРКЕТИНГА И ПОТРЕБИТЕЛСКАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ pp. 244-272 Downloads
Атанаска Решеткова
РЕШЕНИЯ ЗА ФОРМИРАНЕТО НА ОПТИМАЛЕН ТЪРГОВСКИ АСОРТИМЕНТ pp. 273-300 Downloads
Светла Атанасова
КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА ВЪВ ФИРМЕНАТА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖДУНАРОДНОТО ПРОИЗВОДСТВЕНО КООПЕРИРАНЕ pp. 301-318 Downloads
Орлин Пенков
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИ АСПЕКТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ УСТОЙЧИВОСТТА НА КОНКУРЕНТНОТО ПРЕДИМСТВО НА РАННОИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРАЩИТЕ СЕ МСП pp. 319-340 Downloads
Маргарита Михайлова
Page updated 2021-06-23