EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Almanac of PhD Students

2016 - 2019

Current editor(s): Stefan Simeonov

From D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Kostadin Bashev ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 11, issue 11 Year 2016, 2016

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПАЗАРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МОДЕЛИ И РЕШЕНИЯ ЗА СЕЛЕКЦИЯ pp. 3-22 Downloads
Любомир Димитров
ТЕОРИЯ ЗА РЕГИОНАЛНАТА РИСКОВА ПРЕМИЯ. КЛЪСТЕРИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ pp. 23-37 Downloads
Калоян Петков
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА НЕБАНКОВИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ pp. 38-52 Downloads
Мария Младенова
ПРОСРОЧЕНИ КРЕДИТИ И ПЕЧАЛБА НА БАНКОВИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ – ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ ЗАВИСИМОСТИ pp. 53-67 Downloads
Милен Георгиев
ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА ДЕПОЗИТИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В БАНКИТЕ (2005 – 2015 г.) – ТЕНДЕНЦИИ НА ИЗМЕНЕНИЕ pp. 68-80 Downloads
Радослав Къновски
БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ – КЛЮЧОВ КОМПОНЕНТ В ПРОЦЕСА НА ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ В Р БЪЛГАРИЯ pp. 81-103 Downloads
Галя Георгиева
104 КОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ pp. 104-117 Downloads
Гергана Костова
МОДЕЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В БОРБАТА С ФИНАНСОВИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ pp. 118-133 Downloads
Ярослав Петров
ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ В СТРАНИТЕ–ЧЛЕНКИ НА ЕС – СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ pp. 134-153 Downloads
Наталия Алексиева
ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ С ДДС В ЕС КАТО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ИЗМАМИ pp. 154-166 Downloads
Бойко Петев
ПРОГНОЗИРАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ В БЪЛГАРИЯ ДО 2021 Г pp. 167-181 Downloads
Никола Гущеров
ОТВОРЕНОСТ НА ИКОНОМИКАТА – ВЪНШЕН ИМПУЛС И/ИЛИ ВЪТРЕШНА НЕОБХОДИМОСТ pp. 182-192 Downloads
Тодор Тодоров
ЕВОЛЮЦИОНЕН АСПЕКТ НА КОНКУРЕНТНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА ФИРМАТА pp. 193-204 Downloads
Кристиян Корелов
МЕТАМОРФОЗАТА НА ДОМАКИНСКОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ pp. 205-216 Downloads
Петя Миланова
МЯСТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ НА БЪЛГАРИЯ pp. 217-229 Downloads
Василена Стоева
СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ В СИСТЕМАТА НА НОИ pp. 230-247 Downloads
Иван Иванов
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ОСИГУРЯВАНЕТО В ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД pp. 248-262 Downloads
Йордан Йорданов
ПРОМЕНИ В МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ СЛЕД ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II pp. 263-274 Downloads
Павел Димитров
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА pp. 275-285 Downloads
Надежда Тодоровска
СЪСТОЯНИЕ И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА НА ЗДРАВЕТО НА РАБОТНОТО МЯСТО pp. 286-300 Downloads
Нора Николаева
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ТРУДА И ПРОБЛЕМИ НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ pp. 301-324 Downloads
Мартин Маринов
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ХОТЕЛИЕРСКАТА ДЕЙНОСТ В КОНТЕКСТА НА ОБЛАГАНЕТО Ѝ С ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ pp. 325-339 Downloads
Йорданка Илийкова
СЧЕТОВОДНО-ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА ОТ КЛИЕНТИ (ПО ПРИМЕРА НА ТОВАРНИТЕ АВТОТРАНСПОРТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ) pp. 340-357 Downloads
Марий Стоянов
НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ЗА БЮДЖЕТНА ДЕЙНОСТ (ПО ПРИМЕРА НА УЧИЛИЩАТА В СИСТЕМАТА НА МОН1) pp. 358-375 Downloads
Петя Гутева
СОБСТВЕНИЯТ КАПИТАЛ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ pp. 376-389 Downloads
Мариета Михайлова
МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ pp. 390-404 Downloads
Иван Събев
ОБХВАТ НА ОДИТА В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ВЪРХУ ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ pp. 405-416 Downloads
Любомир Терзиев
МИТНИЧЕСКОТО РАЗСЛЕДВАНЕ – СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ pp. 417-432 Downloads
Венцислав Халаджов
ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ – СИНТЕЗ МЕЖДУ ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ pp. 433-447 Downloads
Цветозария Гатева
ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА „ГОЛЕМИТЕ ДАННИ“ В ОФИЦИАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА ПРАКТИКА pp. 448-458 Downloads
Галя Статева
СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА pp. 459-470 Downloads
Елеонора Минева-Димитрова
СЕГМЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ С ДАННИ ОТ ИНДУСТРИАЛНИ ПАНЕЛИ pp. 471-484 Downloads
Александър Екимов
АНАЛИЗ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИТЕ ВРЪЗКИ НА БИВШИТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ДЪРЖАВИ И НАСТОЯЩИ ЧЛЕНКИ НА ЕС pp. 485-496 Downloads
Даниела Трифонова
ЕВОЛЮЦИОНЕН АСПЕКТ НА РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ В ОБХВАТА НА ЕВРОПА И СЕВЕРНА АМЕРИКА pp. 497-509 Downloads
Десислава Митева
ИНОВАТИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И НЕГОВОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ТРУДОВОТО ПРЕДСТАВЯНЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО pp. 510-521 Downloads
Нели Килиджийска
СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ pp. 522-534 Downloads
Михаил Петков
СТРАТЕГИИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ СТОПАНСТВА pp. 535-547 Downloads
Милена Тодорова
КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА НА РЕИНЖЕНЕРИНГА В ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ pp. 548-559 Downloads
Антоанета Бонева
ОСОБЕНОСТИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ pp. 560-575 Downloads
Ивайло Петков
АНАЛИЗ НА ПАЗАРА И ПРОФИЛЪТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ЗАХАРНИТЕ И ШОКОЛАДОВИТЕ ИЗДЕЛИЯ В БЪЛГАРИЯ pp. 576-588 Downloads
Георги Личев
МЯСТО И РОЛЯ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО В ПОЛИТИКАТА НА ПРОДАЖБИ В ХОТЕЛИЕРСТВOТО pp. 589-601 Downloads
Милена Борисова
ПРОУЧВАНЕ НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА НА БИЗНЕС СРЕДАТА И НЕЙНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СЪВРЕМЕННИТЕ ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТЕН БИЗНЕС pp. 602-614 Downloads
Пламен Панталеев
КОНЦЕПТУАЛНИ ВЪЗГЛЕДИ ОТНОСНО МОТИВАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА pp. 615-630 Downloads
Надежда Стефанова
ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ pp. 631-639 Downloads
Георги Русенов
ПОСТИГАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ pp. 640-649 Downloads
Елена Райкова
РАЗВИТИЕ НА ИДЕЯТА ЗА СОЦИАЛНИТЕ ОТГОВОРНОСТИ НА БИЗНЕСА pp. 650-664 Downloads
Деница Иванова
ПРЕДСТАВЯНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА – КОМПОНЕНТ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА pp. 665-678 Downloads
Божидар Бабаджанов
ОСОБЕНОСТИ НА ВЪТРЕШНИТЕ И ВЪНШНИТЕ УПРАВЛЕНСКИ КОНСУЛТАНТИ pp. 679-689 Downloads
Валентин Панайотов
ВЛИЯНИЕ НА СИТУАЦИЯТА ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР pp. 690-704 Downloads
Снежина Иванова
АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ pp. 705-714 Downloads
Иван Иванов
Page updated 2021-06-23