EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Business Management

2011 - 2017

Current editor(s): Krasimir Shishmanov

From D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Contact information at EDIRC.

Series data maintained by Kostadin Bashev ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2017, issue 2 Year 2017

THE IMPACT OF THE BRAND IN ACHIEVING COMPETITIVE ADVANTAGE:-AN ANALYTIC STUDY ON ZAIN IRAQ'S MOBILE CELL-PHONE COMPANY IN AL-DIWANIYAH GOVERNORATE IN IRAQ pp. 5-27 Downloads
Zaki Muhammad Abbas Bhaya and Basim Abbas Kraidy Jassmy
ВЛИЯНИЕТО НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА ЗА ПОСТИГАНЕ НА КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО – АНАЛИТИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА КОМПАНИЯТА ЗА МОБИЛНИ КЛЕТЪЧНИ ТЕЛЕФОНИ „ЗАИН ИРАК“ В АЛ – ДИВАНИЯ, ИРАК pp. 5-30 Downloads
Заки Мухамад Аббас Бхая and Басим Аббас Краиди Ясми
PROBLEMS AND RISKS OF COMMERCIALIZATION OF INNOVATIONS IN THE RUSSIAN ECONOMY pp. 28-37 Downloads
Nataliya Golovanova and Anna Bekaeva
ПРОБЛЕМИ И РИСКОВЕ НА КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯТА НА ИНОВАЦИИТЕ В РУСКАТА ИКОНОМИКА pp. 31-41 Downloads
Наталия Голованова and Анна Бекаева
METHODS AND INSTRUMENTS FOR ENHANCING CLOUD COMPUTING SECURITY IN SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES pp. 38-53 Downloads
Angelin Lalev
МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ НА ОБЛАЧНИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ В ПРАКТИКАТА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ pp. 42-58 Downloads
Ангелин Лалев
ANALYSING THE FINANCIAL VARIABLES OF BULGARIAN MUNICIPALITIES FOR THE PURPOSE OF THEIR FINANCIAL RECOVERY pp. 54-72 Downloads
Diyana Ivanova and Galya Kusheva
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВОТО ИМ ОЗДРАВЯВАНЕ pp. 59-79 Downloads
Дияна Иванова and Галя Кушева
A CONTEMPORARY OVERVIEW OF THE APPLICATION OF COLLABORATIVE CONSUMPTION IN TOURISM pp. 73-86 Downloads
Petya Ivanova
СЪВРЕМЕНЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СЪВМЕСТНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В ТУРИЗМА pp. 80-94 Downloads
Петя Иванова

2017, issue 1

DOES HOST COUNTRY CULTURE AFFECT FOREIGN RETAILER PERFORMANCE? pp. 2 Downloads
Boryana Dimitrova, Brent Smith and Saejoon Kim
THE CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF MOBILE AND ELECTRONIC PAYMENTS IN BULGARIA pp. 6 Downloads
Kremena Marinova
АНАЛИЗ НА ВЛИЯНИЕТО НА ИНФЛАЦИЯТА ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ФИНАНСОВО-СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ pp. 23 Downloads
Алла Алексеева
АНАЛИЗЪТ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ В СИСТЕМАТА НА СЪВРЕМЕННИЯ ФИНАНСОВ АНАЛИЗ pp. 29 Downloads
Красимир Кулчев

2016, issue 4

A HOLISTIC APPROACH TO REGIONAL BUSINESS DEVELOPMENT pp. 1 Downloads
Nikola Yankov
A HOLISTIC APPROACH TO REGIONAL BUSINESS DEVELOPMENT pp. 2 Downloads
Nikola Yankov
ESTIMATING BULGARIA’S TRADE BORDERS WITH THE EU AN APPLICATION OF THE EMPIRICAL GRAVITY MODEL OF TRADE pp. 3 Downloads
Dragomir Iliev, Galin Stefanov and Yoto Yotov
BUSINESS INTERNATIONALISATION IN LOW COMPETITIVE ECONOMIES pp. 4 Downloads
N. Otvarukhina and Myl’nikova, A.
ROMANIA'S ENVIRONMENTAL POLICIES AND FINANCIAL INSTRUMENTS USED TO ACHIEVE THEM pp. 12 Downloads
Ioana Panagoreț and Dragoș Panagoreț
ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД КЪМ РЕГИОНАЛНОТО БИЗНЕС РАЗВИТИЕ pp. 21 Downloads
Никола Янков
ПОЛИТИКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РУМЪНИЯ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ТЯХНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ pp. 22 Downloads
Йоана Панагорец and Драгош Панагорец
ОСОБЕНОСТИ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БИЗНЕСА В УСЛОВИЯТА НА НИСКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ pp. 24 Downloads
Н. Отварухина and А. Милникова

2016, issue 3

E- LEARNING IN BUSINESS ORGANISATIONS – NEW CONCEPTS, TECHNOLOGIES AND MODELS pp. 4 Downloads
Petya Emilova
SOFTWARE SOLUTIONS FOR MANAGING PROJECTS CO-FINANCED UNDER THE EUROPEAN UNION’S OPERATIONAL PROGRAMMES pp. 6 Downloads
Rosen Kirilov
AN ANALYSIS OF THE SOFTWARE SOLUTIONS FROM THE WORLD’S IAAS CLOUD SERVICES PROVIDERS pp. 8 Downloads
Nataliya Marinova and Boycho Boychev
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ pp. 21 Downloads
Божидар Божинов
СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, СЪФИНАНСИРАНИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ pp. 25 Downloads
Росен Кирилов

2016, issue 2

UP-TO-DATE ISSUES RELATED TO APPLYING THE NEW ACCOUNTANCY ACT pp. 2 Downloads
Stanislav Alexandrov
COMPREHENSIBILITY OF TEXT INFORMATION – CONCEPTS AND APPLICATIONS IN CONTEMPORARY STUDIES IN ACCOUNTING pp. 4 Downloads
Iliyan Hristov and Lyubomira Dimitrova
THE LIFE CYCLE OF PARTNERSHIPS BETWEEN COMPANIES IN THE RUSSIAN ELECTRONICS INDUSTRY pp. 8 Downloads
Nataliya Kulikova
РАЗБИРАЕМОСТ НА ТЕКСТОВАТА ИНФОРМАЦИЯ – КОНЦЕПЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ В СЪВРЕМЕННИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО СЧЕТОВОДСТВО pp. 23 Downloads
Илиян Христов and Любомира Димитрова
СЧЕТОВОДНО-ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОДИТА НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР pp. 25 Downloads
Ради Димитров

2016, issue 1

COMMUNICATION SKILLS AND THE REALIZATION OF THE MANAGEMENT PROCESS pp. 2 Downloads
Elena Yordanova
FINANCIAL STATEMENTS REPORTING AS A TOOL FOR MANIPULATING THE PERCEPTION OF ACCOUNTING INFORMATION pp. 4 Downloads
Renny Petrova
STATUS AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL INSURANCE IN BULGARIA pp. 8 Downloads
Milen Mitkov
УМЕНИЯ ПРИ ОБЩУВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНСКИЯ ПРОЦЕС pp. 21 Downloads
Елена Йорданова
ПРЕДСТАВЯНЕТО ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ КАТО СРЕДСТВО ЗА МАНИПУЛИРАНЕ ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ pp. 23 Downloads
Рени Петрова

2015, issue 4

INTEGRATION OF RESEARCH DOCUMENTS INTO THE PLANNING DOCUMENTS OF HIGHER SCHOOLS pp. 1 Downloads
Margarita Bogdanova and Evelina Parashkevova
A BUSINESS MOTIVATIONAL PROFILE: COMPARING THE ATTITUDES OF THE BUSINESS, ADMINISTRATION AND YOUNG PEOPLE pp. 2 Downloads
Diana Kopeva, Nikolai Shterev and Dimitar Blagoev
FACTORS FOR SUCCESS OF THE “BUSINESS PROCESS AS A SERVICE” MODEL pp. 4 Downloads
Nadezhda Filipova
CURRENT ISSUES IN ACCOUNTING FOR COSTS FINANCED BY THE EUROPEAN UNION FUNDS IN THE PUBLIC SECTOR pp. 5 Downloads
Radi Dimitrov
ORGANIZATION OF ACCOUNTING ACTIVITIES IN BANKS pp. 15 Downloads
Ventsislav Vechev
5 ИНТЕГРИРАНОСТ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПЛАНОВИТЕ ДОКУМЕНТИ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА pp. 21 Downloads
Маргарита Богданова and Евелина Парашкевова
БИЗНЕС МОТИВАЦИОНЕН ПРОФИЛ: СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ НАГЛАСИ НА БИЗНЕСА, АДМИНИСТРАЦИЯТА И МЛАДИТЕ ХОРА pp. 22 Downloads
Диана Копева, Николай Щерев and Димитър Благоев
ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ НА МОДЕЛА „БИЗНЕС ПРОЦЕС КАТО УСЛУГА“ pp. 23 Downloads
Надежда Филипова
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИЯ ТРУД В БАНКОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ pp. 24 Downloads
Венцислав Вечев
АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР pp. 25 Downloads
Ради Димитров

2015, issue 3

THE POTENTIAL OF SOCIAL MEDIA FOR THE BUSINESS OF COMPANIES pp. 1 Downloads
Rumen Varbanov
TAX PREFENRECES AS A FORM OF STATE SUPPORT FOR FARMERS pp. 3 Downloads
Georgi Gerganov and Violeta Blazheva
POSSIBILITIES FOR IMPROVING THE ACCOUNTING OF CERTAIN FINANCIAL INCENTIVE SCHEMES FOR BANK STAFF pp. 5 Downloads
Ventsislav Vechev
THE ECONOMIC IMPORTANCE OF THE INVESTMENT DECISION OF KOZLODUY NPP TO EXTEND THE SERVICE LIFE OF UNIT FIVE AND UNIT SIX pp. 7 Downloads
Nelly Stangacheva
FINANCIAL MANAGEMENT MODELS FOR CORPORATE INVENTORY pp. 9 Downloads
Anton Pavlov
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СХЕМИ ЗА ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА В БАНКИТЕ pp. 24 Downloads
Венцислав Вечев
МОДЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ВЪВ ФИРМАТА pp. 28 Downloads
Антон Павлов
ДАНЪЧНИТЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ КАТО ФОРМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ pp. 30 Downloads
Георги Герганов and Виолета Блажева

2015, issue 2

ANALYSIS OF METHODS FOR BRAND EQUITY VALUATION pp. 6 Downloads
Penka Goranova
CHARACTERISTICS AND APPLICATION OF NON-TARIFF INSTRUMENTS FOR CONDUCTING CUSTOMS POLICY pp. 7 Downloads
Angel Angelov
THE DEVELOPMENT AND STATE OF CONTEMPORARY AGRICULTURAL MARKETS pp. 8 Downloads
Lubomir Lubenov
THE NEED TO EVALUATE ECOSYSTEM BENEFITS pp. 9 Downloads
Marina Nikolova
APPLICATION OF BEHAVIORAL FINANCE IN MODELING BULGARIAN EQUITY RISK PREMIUM pp. 10 Downloads
Tsvetan Pavlov
АНАЛИЗ НА МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ СТОЙНОСТТА НА МАРКАТА pp. 21 Downloads
Пенка Горанова
ОСОБЕНОСТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА НЕМИТНИЧЕСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МИТНИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА pp. 22 Downloads
Ангел Ангелов
РАЗВИТИЕ И СЪСТОЯНИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ АГРОПАЗАРИ pp. 23 Downloads
Любомир Любенов
ВЪРХУ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ ПОЛЗИ pp. 24 Downloads
Марина Николова
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИТЕ ФИНАНСИ ПРИ МОДЕЛИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА РИСКОВА ПРЕМИЯ НА АКЦИИТЕ pp. 25 Downloads
Цветан Павлов

2015, issue 1

INSTITUTIONAL CHARACTERISTICS OF HEDGE FUNDS pp. 7 Downloads
Alexander Ganchev
ANALYTICAL PROCEDURES IN SALES FORCASTING BASED ON FACTORS OF INFLUENCE pp. 8 Downloads
Alla Alexeyeva
PRACTICAL AND APPLIED ASPECTS OF OFF-BALANCE SHEET REPORTING OF SPENDING COMMITMENTS IN BUDGET ORGANIZATIONS pp. 10 Downloads
Veselin Dekov
АНАЛИТИЧНА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ ВЪЗ ОСНОВА ФАКТОРИТЕ НА ВЛИЯНИЕ pp. 23 Downloads
Алла Алексеева
Page updated 2017-10-08