EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Electronic magazine "Dialogue"

2007 - 2017

Current editor(s): Mariyana Bozhinova

From D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Contact information at EDIRC.

Series data maintained by Kostadin Bashev ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2017, issue 3 Year 2017

CAPLAN ON PROBABILITY: A CRITIQUE pp. 1-11 Downloads
Igor Wysocki and Walter Block
АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ И СОЦИАЛЕН ПОТЕНЦИАЛ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ pp. 12-23 Downloads
Десислава Алексиева
СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ЖИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ pp. 24-36 Downloads
Бистра Николова
ПОЗИТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ВНЕДРЕНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА МЕБЕЛИ pp. 37-54 Downloads
Доника Стоянова
ПРОУЧВАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИ ПОКУПКА НА ЗАХАРНИ И ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ pp. 55-70 Downloads
Георги Личев

2017, issue 2 Year 2017

ИНТЕРНЕТ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ И НОВЫЕ ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ pp. 1-11 Downloads
Наталья Алтухова and Елена Васильева
РОЛЯТА НА СЪЩЕСТВЕНОСТТА И ПРАВИЛНАТА ОЦЕНКА НА ОДИТОРСКИЯ РИСК ПРИ ИЗДАВАНЕ НА КАЧЕСТВЕН ОДИТОРСКИ ДОКЛАД pp. 12-38 Downloads
Бранимира Колева
АНАЛИЗ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ РИСКА И РАВНИЩЕТО НА НЕГОВИТЕ ОПОВЕСТЯВАНИЯ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА БАНКИТЕ pp. 39-62 Downloads
Калин Калев
МЕТРИФИКАЦИЯ НА ФАКТОРА „ЧЕТИВНОСТ“ В ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ pp. 63-80 Downloads
Илиян Христов and Любомира Димитрова
МОБИЛНАТА ИНТЕРНЕТ ТЪРГОВИЯ КАТО ФЛУИДНА ФОРМА НА ТЪРГОВСКИ ОБМЕН pp. 81-102 Downloads
Михал Стоянов and Десислава Гроздева

2017, issue 1 Year 2017

DIE ERLITTENE ERFINDUNG EINER NEUEN IDENTITÄT. AUTOBIOGRAFISCHES ERZÄHLEN ALS DOKUMENTATION EINER IDENTITÄTSTRANSFORMATION pp. 1-18 Downloads
Ola Adel Abdel Gawad
ECONOMIC DEVELOPMENT POLICIES IN WEST AFRICA: MAKING THE CASE FOR FREE ENTERPRISE pp. 19-34 Downloads
Walter Block and Sosthene Codjia
СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА – ДЕМОКРАТИЧНО СДРУЖАВАНЕ, ВЗАИМОПОМОЩ И КООПЕРИРАНЕ pp. 35-48 Downloads
Ваня Ганева
УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРСКИТЕ ПУБЛИЧНИ КОМПАНИИ – ЕМПИРИЧЕН АНАЛИЗ В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА И ПОСТКРИЗИСНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ pp. 49-61 Downloads
Евгени Райков
КОНЦЕПТУАЛНИ АСПЕКТИ НА СОЦИАЛНИЯ ДИГИТАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ pp. 62-75 Downloads
Емил Цанов
Изследване на поддръжката на https в електронните магазини на малките и средни предприятия в България pp. 76-87 Downloads
Ангелин Лалев

2016, issue 4

СЪЗИДАТЕЛНО-РУШАЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА. МЯСТО И РОЛЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ pp. 1 Downloads
Методи Кънев
БАРИЕРИ ПРЕД ВНЕДРЯВАНЕ НА ОБРАТНА ЛОГИСТИКА В БЪЛГАРИЯ pp. 2 Downloads
Венцислав Перков
ПРОБЛЕМНИ АСПЕКТИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В БЪЛГАРИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТЯХНОТО ОГРАНИЧАВАНЕ ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ pp. 3 Downloads
Дияна Иванова
ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА НА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ pp. 5 Downloads
Николинка Игнатова
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА КАТО КРИЗИСНО ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО: СИМПТОМИ, ФАКТОРИ И СТАДИИ НА РАЗВИТИE pp. 6 Downloads
Гергана Иванова
ТЪРГОВСКИ ЗНАНИЯ И ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ В СВИЩОВ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО pp. 7 Downloads
Мариана Друмева

2016, issue 3

ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОСРЕБРЯВАНЕ ИМУЩЕСТВОТО НА ДЛЪЖНИКА – ПРАВНА СЪЩНОСТ И ПРИНЦИПИ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА УРЕДБА pp. 1 Downloads
Маргарита Йорданова
КЛАСИФИКАЦИЯТА НА РАЗХОДИТЕ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В БЪЛГАРСКАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ pp. 2 Downloads
Анита Атанасова
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НА ЕДНОЛИЧНИЯ ТЪРГОВЕЦ ЧРЕЗ СДЕЛКА – ТЪРГОВСКОПРАВНИ И ДАНЪЧНОПРАВНИ АСПЕКТИ pp. 3 Downloads
Елена Александрова and Elena Alexandrova
АНАЛИЗ НА ПРОПОРЦИОНАЛНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ В БЪЛГАРИЯ pp. 5 Downloads
Петър Пешев, Ивайло Беев, Petar Peshev and Ivaylo Beev
СОФТУЕРНО-ДЕФИНИРАНИТЕ МРЕЖИ КАТО ОСНОВА ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА БЪДЕЩЕТО pp. 6 Downloads
Красимир Крумов and Krasimir Krumov

2016, issue 2

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН – ОСОБЕНОСТИ В СЧЕТОВОДНИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА pp. 3 Downloads
Руслана Димитрова
ГЕНЕЗИС НА СЪВРЕМЕННИТЕ МАРКЕТИНГОВИ МРЕЖИ pp. 4 Downloads
Ваня Григорова
ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ“ ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ pp. 5 Downloads
Милен Атанасов

2016, issue 1

ВОЕННИЯТ ПОТЕНЦИАЛ И СТРАТЕГИЯ НА РУСИЯ ПРЕЗ ОЧИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ВОЕННИ (1914 Г.) pp. 1 Downloads
Милко Палангурски
НОВИТЕ МОМЕНТИ В СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО pp. 2 Downloads
Росица Симеонова
ПРИХВАЩАНЕТО КАТО СПОСОБ ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ pp. 3 Downloads
Пенко Димитров
АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ pp. 4 Downloads
Галя Кушева
ПРАКТИКО - ПРИЛОЖЕН МОДЕЛ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАГУБИ ОТ ОБЕЗЦЕНКИ ЗА ЕКСПОЗИЦИИ В НЕИЗПЪЛНЕНИЕ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ pp. 5 Downloads
Радка Андасарова
КУЛТУРНА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНИТЕ - ОЦЕНКА НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ pp. 6 Downloads
Силвия Димитрова

2015, issue 4

ИНВЕСТИЦИИ И ЗАПЛАХИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА pp. 1 Downloads
Соня Милева
ОДИТНА ИЗВАДКА ЗА ТЕСТОВЕТЕ НА КОНТРОЛИТЕ pp. 3 Downloads
Али Вейсел
ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА КЛИЕНТИТЕ pp. 5 Downloads
Снежина Кадиева
МИКРОМЕНИДЖМЪНТ В ОРГАНИЗАЦИЯТА – КАТО СТИЛ НА УПРАВЛЕНИЕ И ФОРМА НА КОНТРОЛ pp. 6 Downloads
Милен Емилов Динков

2015, issue 3

ИКОНОМИКА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЕТО: ДВИЖЕЩИ СИЛИ И ИНДИКАТОРИ pp. 2 Downloads
Матилда Александрова
АНАЛИЗ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА НА „МБАЛ - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ” ЕООД pp. 3 Downloads
Керековска – Йорданова, Иванова, Галина Руменова Петрова and Жана Тодорова Рангелова
ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ОМНИКАНАЛНАТА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО pp. 4 Downloads
Марияна Николова Кътева
ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТНИТЕ КОРИДОРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ pp. 5 Downloads
Георги Георгиев Димитров
ОЦЕНКА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА В ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ pp. 7 Downloads
Венцислава Ал. Николова

2015, issue 2

ДОГОВОРНА СИЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО pp. 1 Downloads
Виолета Янева Димитрова
СПЕЦИФИКА НА ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА КООПЕРАЦИЯ pp. 2 Downloads
Христина Тодорова Атанасова
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И ПОВЕДЕНИЕ НА МЕНИДЖЪРА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА pp. 3 Downloads
Ивайло Стоянов
УПРАВЛЕНСКО ОБЩУВАНЕ В СЪДЕЯТЕЛСКА СРЕДА pp. 4 Downloads
Десислава Алексиева
КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ БАНКОВ СЕКТОР – МИСИЯ И БИЗНЕС ПРАКТИКА pp. 5 Downloads
Иван С. Маринов
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЕТИЯ КАПИТАЛ В СИСТЕМАТА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИ ОСНОВИ pp. 6 Downloads
А. В. Булавинец
ИНСТРУМЕНТАРИУМ НА СЪВРЕМЕННАТА ПРОТЕКЦИОНИСТИЧНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ pp. 7 Downloads
Калин Ганчев
АСПЕКТИ НА СЪДЕБНАТА АРХЕОЛОГИЯ pp. 8 Downloads
Кирил Узунов

2015, issue 1

СЪПРОТИВА КЪМ ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА В СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТ pp. 1 Downloads
Станимир Славов
МЕМ, БРАНД И ПОП-КУЛТУРА pp. 2 Downloads
Димитър Иванов Трендафилов
ИЗГОТВЯНЕ НА СИСТЕМА ОТ ПРОФИЛИ НА МУЛТИПЛИКАТОРИТЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО pp. 3 Downloads
Драган Красимиров Георгиев
ЕМПИРИЧЕН АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ В НАЙ-ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ ФИРМИ ЗА ПЕРИОДА 2006-2013 pp. 4 Downloads
Александър Б. Тодоров
ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО - БАРИЕРА ПРЕД НАРАСТВАЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА МОЩ НА КОРПОРАЦИИТЕ pp. 5 Downloads
Мартин Асса
РЕФЛЕКТИВНАТА ПРАКТИКА И ПЛАНИРАНЕТО НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИ ИЗУЧАВАЩИ БИЗНЕС И ИКОНОМИКА pp. 6 Downloads
Розмари Папуърт
Page updated 2017-11-17