EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Economics 21

2011 - 2017

Current editor(s): Ivan Varbanov

From D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Contact information at EDIRC.

Series data maintained by Kostadin Bashev ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2017, issue 1 Year 2017

COMMITMENT AS A CONSTRAINT TO THE PURSUIT OF SELF-INTEREST pp. 3-20 Downloads
Dimitar Kanev
ЧУВСТВОТО ЗА ДЪЛГ КАТО ОГРАНИЧИТЕЛ НА ПРЕСЛЕДВАНЕТО НА ЛИЧНИЯ ИНТЕРЕС pp. 3-23 Downloads
Димитър Канев
A METHODOLOGY FOR TREND ANALYSIS OF STOCK EXCHANGE ACTIVITIES, BASED ON INDICATOR SIGNALS AND FREQUENCY VOLATILITY pp. 21-39 Downloads
Stefan Simeonov
МЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗ НА ТРЕНДА В БОРСОВАТА АКТИВНОСТ, БАЗИРАНА НА ИНДИКАТОРНИТЕ СИГНАЛИ И ЧЕСТОТНАТА ПРОМЕНЛИВОСТ pp. 24-44 Downloads
Стефан Симеонов
INSTRUMENTS FOR ENCOURAGING PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN TRANSPORT INFRASTRUCTURE PROJECTS pp. 40-60 Downloads
Hristina Nikolova
ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕТО НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ В ТРАНСПОРТНИЯ ОТРАСЪЛ pp. 45-68 Downloads
Христина Николова
THE SUSTAINABILITY OF MANAGEMENT STRUCTURES IN BULGARIAN AGRICULTURE – LEVEL, FACTORS AND PROSPECTS pp. 61-86 Downloads
Hrabrin Bashev
УСТОЙЧИВОСТ НА УПРАВЛЕНЧЕСКИТЕ СТРУКТУРИ В БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ – РАВНИЩЕ, ФАКТОРИ, ПЕРСПЕКТИВИ pp. 69-95 Downloads
Храбрин Башев
BULGARIA’S TRADE RELATIONS WITH ITS MAIN PARTNERS IN SUBSAHARAN AFRICA – TRENDS AND PROSPECTS pp. 87-110 Downloads
Eduard Marinov
ТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ОСНОВНИТЕ ПАРТНЬОРИ ОТ СУБСАХАРСКА АФРИКА – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ pp. 96-122 Downloads
Едуард Маринов

2016, issue 1

УСТОЙЧИВОСТ НА ФЕРМАТА pp. 22 Downloads
Храбрин Башев
ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ И ФИНАНСОВА УСТОЙЧИВОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА pp. 23 Downloads
Нина Котева
МЕТОДИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В СИСТЕМИТЕ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ pp. 24 Downloads
Мая Ламбовска
СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА БИЗНЕС РИСКА pp. 25 Downloads
Росица Колева and Стела Касабова

2015, issue 1

THE SYSTEM pp. 6 Downloads
Kamen Kamenov
INSTRUMENTS FOR ANALYSIS OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT THROUGH THE PRISM OF SELF-MANAGED WORK TEAMS pp. 7 Downloads
Kristiyan Hadzhiev
THE ROLE OF VOLUNTARY PENSION INSURANCE IN CORPORATE GOVERNANCE pp. 8 Downloads
Ivanka Daneva
THE ROLE OF CONCESSIONS IN TRANSPORT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT pp. 9 Downloads
Daniela Todorova
CHARACTERISTIC FEATURES OF LOW-COST AIRLINES AND THEIR DEVELOPMENT IN EUROPE pp. 10 Downloads
Mihal Stoyanov
СИСТЕМАТА pp. 21 Downloads
Камен Каменов
ИНСТРУМЕНТИ ЗА АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА САМОУПРАВЛЯВАЩИТЕ СЕ РАБОТНИ ЕКИПИ pp. 22 Downloads
Кристиян Хаджиев
РОЛЯТА НА ДОБРОВОЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ pp. 23 Downloads
Иванка Данева
РОЛЯТА НА КОНЦЕСИИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА pp. 24 Downloads
Даниела Тодорова
ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА НИСКОТАРИФНИТЕ АВИОПРЕВОЗВАЧИ И РАЗВИТИЕТО ИМ В ЕВРОПА pp. 25 Downloads
Михал Стоянов

2014, issue 2

SEQUENTIAL MARKETS AND GENERAL EQUILIBRIUM pp. 10 Downloads
Yuli Radev
ПОСЛЕДОВАТЕЛНО РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ПАЗАРИ И ОБЩОТО РАВНОВЕСИЕ pp. 25 Downloads
Юли Радев

2014, issue 1

THE EFFECTS OF IMPLEMENTING EUROPEAN POLICIES IN AGRICULTIRAL HOLDINGS IN THE REPUBLIC OF BULGARIA pp. 9 Downloads
Hrabrin Bashev, Nina Koteva and Mimoza Mladenova
INFLATION AND LABOUR CAPITAL DISTRIBUTION: THE VIABLE COMPROMISES pp. 10 Downloads
Hélène Clément-Pitiot and Patrick Saint-Pierre
ЕФЕКТИ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ pp. 24 Downloads
Храбрин Башев, Нина Котева and Мимоза Младенова

2013, issue 2

TERRITORIAL ASPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT: CITIES pp. 7 Downloads
Rossitsa Chobanova
IMPROVING THE MODEL OF UNCAPITALIZED ASSETS ACCOUNTING IN PUBLIC SECTOR ENTERPRISES pp. 8 Downloads
Daniela Feschiyan
AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE INVESTMENT FUNCTION FOR BULGARIA ALLOWING FOR THE IMPACT OF STRUCTURAL BREAKS pp. 9 Downloads
Plamen Petkov
ON SOME ASPECTS OF CONTINUING VOCATIONAL TRAINING IN BULGARIA pp. 10 Downloads
Rumen Kalchev
ECONOMIC UNCERTAINTY AND THE ROLE OF THE INSTITUTIONAL FACTOR IN ITS ANALYSIS pp. 11 Downloads
Rumen Lazarov
CREATIVITY AND SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT pp. 12 Downloads
Petya Ivanova
ТЕРИТОРИАЛНИ АСПЕКТИ НА ИНОВАЦИОННОТО РАЗВИТИЕ: ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ pp. 21 Downloads
Росица Чобанова
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МОДЕЛА ЗА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА НЕКАПИТАЛИЗИРАНИТЕ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР pp. 22 Downloads
Даниела Фесчиян
ИКОНОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ФУНКЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ С ОТЧИТАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ШОКОВЕ pp. 23 Downloads
Пламен Петков
ВЪРХУ НЯКОИ АСПЕКТИ НА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ pp. 24 Downloads
Румен Калчев
ИКОНОМИЧЕСКАТА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ И РОЛЯТА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ ФАКТОР ПРИ НЕЙНИЯ АНАЛИЗ pp. 25 Downloads
Румен Лазаров
КРЕАТИВНОСТ И УСТОЙЧИВО ТУРИСТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ pp. 26 Downloads
Петя Иванова

2013, issue 1

THE FISCAL SOVEREIGNTY AND THE TAX POLICIES OF THE NEW EU MEMBER STATES: THE EMU CHALLENGES AND PROSPECTS OF FISCAL GOVERNANCE REFORM pp. 6 Downloads
Tatiana Houbenova-Delisivkova
FINANCIAL INNOVATION AND THE NEW REGULATION pp. 7 Downloads
Radoslav Tsonchev and Stoimenka Tonova
ENTERPRISE RESTRUCTURING BY USING PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGIES pp. 8 Downloads
Tsvetan Dilkov
STATE AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF LOGISTICS SECTOR CONCENTRATION IN BULGARIA pp. 9 Downloads
Donka Zhelyazkova
MODERN ASPECTS OF AGRICULTURAL STATISTICS IN BULGARIA pp. 10 Downloads
Polya Angelova
ФИСКАЛНИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ И ДАНЪЧНИТЕ ПОЛИТИКИ НА НОВИТЕ СТРАНИ–ЧЛЕНКИ НА ЕС: ПРЕДИЗИКАТЕЛСТВАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРИЧЕН СЪЮЗ И РЕФОРМАТА НА ФИСКАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ pp. 21 Downloads
Татяна Хубенова
ФИНАНСОВИТЕ ИНОВАЦИИ И НОВАТА РЕГУЛАЦИЯ pp. 22 Downloads
Радослав Цончев and Стоименка Тонова
ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДИКАТА „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ” pp. 23 Downloads
Цветан Дилков
СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА В ЛОГИСТИЧНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ pp. 24 Downloads
Донка Желязкова
СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА АГРАРНАТА СТАТИСТИКА В БЪЛГАРИЯ pp. 25 Downloads
Поля Ангелова
Page updated 2017-10-17