EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Economics 21

2011 - 2019

Current editor(s): Ivan Varbanov

From D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Kostadin Bashev ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2019, issue 2 Year 2019

THE SPONTANEITY OF SOCIAL LIFE AND FREE HUMAN CHOICE pp. 3-16 Downloads
Metody Kanev
СПОНТАННОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ И СВОБОДНИЯТ ЧОВЕШКИ ИЗБОР pp. 3-17 Downloads
Методи Кънев
PERSONAL AND CORPORATE INCOME TAXES AS SOURCES OF LOCAL REVENUES - OPPORTUNITIES AND CHALLENGES pp. 17-33 Downloads
Lyudmil Naydenov
ЛИЧНОТО И КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ КАТО ИЗТОЧНИЦИ НА МЕСТНИ ПРИХОДИ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА pp. 18-36 Downloads
Людмил Найденов
DIGITAL COMPETENCES OF ACCOUNTANTS WITHIN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION pp. 34-58 Downloads
Daniela Georgieva
ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ В КОНТЕКСТА НА ЧЕТВЪРТАТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ pp. 37-63 Downloads
Даниела Георгиева
ANALYSIS OF THE PROFITABILITY INDICATORS AND THE INDICATORS FOR ASSESSING THE QUALITY OF BANK ASSETS IN EU MEMBER STATES IN THE PERIOD FROM 2007 TO 2017 pp. 59-91 Downloads
Aglika Kaneva
АНАЛИЗ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ И НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АКТИВИТЕ НА БАНКИТЕ В СТРАНИТЕ ‒ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007 – 2017 Г pp. 64-99 Downloads
Аглика Кънева
ACOMPETITIVE ADVANTAGES OF ADOPTING BIOTECHNOLOGICAL INNOVATIONS pp. 92-108 Downloads
Trayan Yosifov
КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОТЕХНОЛИГИЧНИ ИНОВАЦИИ pp. 100-118 Downloads
Траян Йосифов

2019, issue 1 Year 2019

THE 10 DON’TS TO MANAGER’S EFFICIENCY pp. 3-30 Downloads
Kamen Kamenov
10-ТЕ „НЕ“ ЗА МЕНИДЖЪРСКА ЕФЕКТИВНОСТ pp. 3-32 Downloads
Камен Каменов
INFRASTRUCTURE CHARGES LEVIED IN AIR TRANSPORTION – CURRENT ISSUES AND PERSPECTIVES pp. 31-47 Downloads
Christina Nikolova
ИНФРАСТРУКТУРНИ ТАКСИ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ – ПРОБЛЕМИ И ПРОЕКЦИИ pp. 33-50 Downloads
Христина Николова
PROTECTION AGAINST FRAUD IN ELECTRONIC TRADE PAYMENTS pp. 48-66 Downloads
Michal Stojanov
ЗАЩИТА СРЕЩУ ИЗМАМИТЕ ПРИ ЕЛЕКТРОННИТЕ РАЗПЛАЩАНИЯ В ТЪРГОВИЯТА pp. 51-71 Downloads
Михал Стоянов
PRIVATE BANKING AND WEALTH MANAGEMENT BETWEEN OPPORTUNITIES AND THREATS pp. 67-85 Downloads
Plamen Dzhaparov
ЧАСТНОТО БАНКИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БОГАТСТВОТО МЕЖДУ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ pp. 72-92 Downloads
Пламен Джапаров
STRUCTURAL CHANGES IN GROSS VALUE ADDED AND THEIR RELATION TO THE ECONOMIC GROWTH OF BULGARIA IN THE PERIOD 1997-2017 pp. 86-104 Downloads
Silvia Gospodinova
СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В БРУТНАТА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ И ВРЪЗКАТА ИМ С ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 1997 – 2017 ГОДИНА pp. 93-112 Downloads
Силвия Господинова

2018, issue 2 Year 2018

ТЕРИТОРИАЛНИ РАЗЛИЧИЯ В МАТЕРИАЛНИЯ ЖИЗНЕН СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ (2010–2017 Г.) pp. 3-31 Downloads
Васил Цанов
TERRITORIAL DIFFERENCES BETWEEN THE LIVING STANDARDS IN BULGARIAN REGIONS AND DISTRICTS (2010–2017) pp. 3-29 Downloads
Vasil Tzanov
MODERNIZING THE TRANSPORT SYSTEM IN BULGARIA IN ORDER TO PROMOTE TOURISM DEVELOPMENT pp. 30-47 Downloads
Petya Ivanova
МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ В ПОСОКА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА pp. 32-50 Downloads
Петя Иванова
ROM THE HISTORY OF TRADE AND BANKING IN SVISHTOV. TRADING-AND-BANKING (MONEY-CHANGING) COMPANIES AND BANKING HOUSES AND THEIR IMPORTANCE FOR THE TOWN ECONOMY (1878-1912) pp. 48-123 Downloads
Margarita Marinova and Emiliya Vacheva
ИЗ ИСТОРИЯТА НА ТЪРГОВИЯТА И БАНКОВОТО ДЕЛО В СВИЩОВ. ТЪРГОВСКО-БАНКЕРСКИ (САРАФСКИ) ФИРМИ И БАНКЕРСКИ КЪЩИ И ЗНАЧЕНИЕТО ИМ ЗА ГРАДСКОТО СТОПАНСТВО (1878 1912 г.) pp. 51-130 Downloads
Маргарита Маринова and Емилия Вачева
THE IMPACT OF MARKET, PRIVATE, COLLECTIVE AND HYBRID MODES OF GOVERNANCE ON AGRARIAN SUSTAINABILITY IN BULGARIA pp. 124-165 Downloads
Hrabrin Bachev
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПАЗАРНИТЕ, ЧАСТНИТЕ, КОЛЕКТИВНИТЕ И ХИБРИДНИТЕ ФОРМИ НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ АГРАРНАТА УСТОЙЧИВОСТ В БЪЛГАРИЯ pp. 131-176 Downloads
Храбрин Башев
SOME CONSEQUENCES OF BULGARIA’S NON-MEMBERSHIP IN THE EURO AREA pp. 166-180 Downloads
Krasimira Naydenova
НЯКОИ ЕФЕКТИ НА БЪЛГАРСКОТО НЕ-ЧЛЕНСТВО В ЕВРОЗОНАТА pp. 177-192 Downloads
Красимира Найденова

2018, issue 1 Year 2018

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ И МЕТОДИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА УСТОЙЧИВОСТ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА pp. 3-24 Downloads
Нина Котева, Емилия Соколова and Десислава Тотева
МОДЕЛИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ pp. 25-43 Downloads
Никола Гущеров
THE INNOVATION STRATEGY AND THE COMPETITIVE POSITIONS OF BULGARIAN ECONOMY pp. 44-69 Downloads
Rumen Georgiev and Milen Velushev
ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ И КОНКУРЕНТНИТЕ ПОЗИЦИИ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА pp. 50-84 Downloads
Румен Георгиев and Милен Велушев
DESIGNING THE INVESTMENT PROFILE OF THE SHARES TRADED ON THE BULGARIAN STOCK EXCHANGE IN THE PERIOD FROM AUGUST 2016 TO DECEMBER 2017 pp. 70-100 Downloads
Stefan Simeonov and Teodor Todorov
ФОРМИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ ЗА АКЦИИ, ТЪРГУВАНИ НА БЪЛГАРСКАТА ФОНДОВА БОРСА ЗА ПЕРИОДА АВГУСТ 2016 – ДЕКЕМВРИ 2017 pp. 85-116 Downloads
Стефан Симеонов and Теодор Тодоров

2017, issue 2 Year 2017

МЕТАМОРФОЗИ НА КАПИТАЛА И ЧОВЕШКО РАЗВИТИЕ pp. 3-32 Downloads
Методи Кънев
THE METAMORPHOSES OF CAPITAL AND HUMAN DEVELOPMENT pp. 3-31 Downloads
Metody Kanev
A PERFORMANCE MODEL FOR LECTURING TEAMS AT TODOR KABLESHKOV UNIVERSITY OF TRANSPORT pp. 32-52 Downloads
Maya Lambovska
МОДЕЛ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИТЕ ЕКИПИ НА ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” pp. 33-54 Downloads
Мая Ламбовска
GLOBAL SOCIAL STATUS, NATIONAL SPIRITS OF CAPITALISM, AND ECONOMIC DEVELOPMENT pp. 53-75 Downloads
Wei-Bin Zhang
ГЛОБАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СОЦИАЛНИЯ СТАТУС, КАПИТАЛИСТИЧЕСКАТА НАГЛАСА И ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВИТЕ pp. 55-79 Downloads
Уей-Бин Жанг
THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN TRANSPORT SYSTEM pp. 76-123 Downloads
Donka Zhelyazkova
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ pp. 80-132 Downloads
Донка Желязкова
LOW CARBON FOOTPRINT TRADE pp. 124-136 Downloads
Michal Stojanov
ТЪРГОВИЯ С НИСЪК ВЪГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТЪК pp. 133-146 Downloads
Михал Стоянов

2017, issue 1 Year 2017

COMMITMENT AS A CONSTRAINT TO THE PURSUIT OF SELF-INTEREST pp. 3-20 Downloads
Dimitar Kanev
ЧУВСТВОТО ЗА ДЪЛГ КАТО ОГРАНИЧИТЕЛ НА ПРЕСЛЕДВАНЕТО НА ЛИЧНИЯ ИНТЕРЕС pp. 3-23 Downloads
Димитър Канев
A METHODOLOGY FOR TREND ANALYSIS OF STOCK EXCHANGE ACTIVITIES, BASED ON INDICATOR SIGNALS AND FREQUENCY VOLATILITY pp. 21-39 Downloads
Stefan Simeonov
МЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗ НА ТРЕНДА В БОРСОВАТА АКТИВНОСТ, БАЗИРАНА НА ИНДИКАТОРНИТЕ СИГНАЛИ И ЧЕСТОТНАТА ПРОМЕНЛИВОСТ pp. 24-44 Downloads
Стефан Симеонов
INSTRUMENTS FOR ENCOURAGING PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN TRANSPORT INFRASTRUCTURE PROJECTS pp. 40-60 Downloads
Christina Nikolova
ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕТО НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ В ТРАНСПОРТНИЯ ОТРАСЪЛ pp. 45-68 Downloads
Христина Николова
THE SUSTAINABILITY OF MANAGEMENT STRUCTURES IN BULGARIAN AGRICULTURE – LEVEL, FACTORS AND PROSPECTS pp. 61-86 Downloads
Hrabrin Bashev
УСТОЙЧИВОСТ НА УПРАВЛЕНЧЕСКИТЕ СТРУКТУРИ В БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ – РАВНИЩЕ, ФАКТОРИ, ПЕРСПЕКТИВИ pp. 69-95 Downloads
Храбрин Башев
BULGARIA’S TRADE RELATIONS WITH ITS MAIN PARTNERS IN SUBSAHARAN AFRICA – TRENDS AND PROSPECTS pp. 87-110 Downloads
Eduard Marinov
ТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ОСНОВНИТЕ ПАРТНЬОРИ ОТ СУБСАХАРСКА АФРИКА – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ pp. 96-122 Downloads
Едуард Маринов
Page updated 2022-06-26