EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Isletme ve Iktisat Calismalari Dergisi

2013 - 2023

Current editor(s): Ilhan Ozturk

From Econjournals
Bibliographic data for series maintained by Ilhan Ozturk ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 11, issue 1, 2023

Esnek Calisma Uygulamalarinin Ucret Sistemlerinde Ortaya Cikardigi Sorunlarin Belirlenmesine Yonelik Bir Arastirma pp. 1-16 Downloads
Oznur Bozkurt and Engin Uzuner
Askeri Harcamalar ve Ýstihdam Ýliskisi: MINT Ulkeleri Ornegi pp. 17-35 Downloads
Mehmet Mert Turk

Volume 10, issue 2, 2022

Turkiye Havayolu Tasimaciligi Sektorunun Yapisal Analizi pp. 55-69 Downloads
Atilla Aydin
Dunyada ve Turkiye’de Davranissal Finans Kavraminin Bibliyometrik Analiz Teknikleri Kullanilarak Incelenmesi pp. 70-94 Downloads
Umut Saridag and Onur Dogan
Turkiye’de Butce Hakkinin Dogruluk Ilkesi Cercevesinde Degerlendirilmesi pp. 95-109 Downloads
Vuslat Günes

Volume 10, issue 1, 2022

Turkiye’de Lojistik Sektörünün Dis Ticarete Etkisi pp. 1-17 Downloads
E. Yasemin Bozdaglioglu and Buse Kesýr
Alisveris Motivasyonunun Havaalanlarindaki Anlik Satin Alma Davranisi Uzerine Etkisi pp. 18-34 Downloads
Canan YILMAZ Uz
Ingiltere’de Enerji Ar-Ge Harcamalari ile Enerji Tuketimi Iliskisi: Yapisal Kirilmali Esbutunlesme Analizi pp. 35-45 Downloads
Mustafa Naimoglu and Sefa Ozbek
Interest Rate Pass-Through and Monetary Transmission Mechanism in Turkey pp. 46-54 Downloads
Mortaza Ojaghlou and Begum KAYA Soztanaci

Volume 9, issue 2, 2021

Lider Etkinliði ve Duygusal Zeka Arasýndaki Ýliþkiler: Kadýn Akademisyenler Üzerinde Bir Çalýþma pp. 28-41 Downloads
Meral Elçý, Gülay MURAT Emýnoðlu, Funda SÝVRÝKAYA Þerýfoðlu, Þule ÇEVÝKER Ay and Ayla Keçecý
Covid-19 Pandemisi Döneminde Hastanelerde Hizmet Kalitesi Üzerine Bir Araþtýrma pp. 42-66 Downloads
Aybike Tuba Özden
Mantar Yönetim Yaklaþýmýnýn Örgüte Karþý Sapkýn Davranýþlara Etkisi Üzerine Sektörlerarasý Bir Araþtýrma pp. 67-84 Downloads
Hale Eda Akduru and Cem Arslantaþ
Yalýn Üretime Geçiþ: Ýplik Sektöründe Bir Uygulama pp. 85-103 Downloads
Taner Akçaci and Serdar Özyurt
Türkiye’de Ýller Arasý Gelir Daðýlýmýnýn Sorgulayýcý Veri Çözümlemesi Teknikleri Ýle Analizi pp. 104-124 Downloads
Atilla Aydin
Avrupa Yeþil Mutabakatý ve Türkiye Ekonomisinin Uyum Politikalarý pp. 125-144 Downloads
Kübra Ecer, Oðuz Güner and Murat Çetýn
Dijitalleþme ve Covid-19 Pandemisi Arasýndaki Ýliþki: Uygulamalý Bir Analiz pp. 145-154 Downloads
Ahmet Fatih Tahýroðlu and Cuma Bozkurt
Determinants of Green Technologies in Developing Countries pp. 155-167 Downloads
Serkan Cinar and Mine Yilmazer

Volume 9, issue 1, 2021

Ham Petrol Fiyatlarýndaki Deðiþim, Parasal Göstergeler, Enflasyon ve Büyüme Ýliþkisi: Türkiye Örneði pp. 1-11 Downloads
Ayþe ERGÝN Ünal
Alýcý Davranýþý Okulunun Düþüncelerine Yönelik Güncel Yaklaþýmlar: Bir Literatür Analizi pp. 12-27 Downloads
Onur Türker

Volume 8, issue 2, 2020

Pazarlama Kavramlarinin Uygulanmasinda Bilgisayar Tabanli Simulasyon Kullanimina Yonelik Bir Arastirma pp. 1-10 Downloads
Taylan Tutkunca and Murat Gulmez
Cevrimici Alisveris Yapan Tuketici Davranislarina Yonelik Cevrimici Bir Arastirma pp. 11-27 Downloads
Arzu Seker
Covid-19 Salgininin Turizm Uzerindeki Etkileri: Safranbolu Miras Kenti Ornegi pp. 28-37 Downloads
Ashfak Ahmad Khan
Covid-19'un Turizm Sektorunde Istihdama Etkisi: Italya, Ispanya ve Turkiye Ornekleri pp. 38-49 Downloads
Sevgi ISIK Erol
Afet Lojistik Sorunlari ve Temel Basari Etkenleri: Bir Literatur Analizi pp. 50-69 Downloads
Sinan Cinar and Hanifi Murat Mutlu
Kayit Disi Ekonomi ve Teror Orgutleri Finansmani Iliskisi pp. 70-80 Downloads
Cuma Bozkurt and Zuhal TASPINAR Boz
Turkiye’de Hayvancilik Desteklerinin Yurt Ici Kirmizi Et Fiyatlarina Etkisi pp. 81-94 Downloads
Emre Yilmaz and Ercan Yasar
Insani Gelisme Raporuna Gore Gelismis Ekonomiler Icerisinde Yer Alan (Rusya, Slovenya ve Malta) Ulke Incelemeleri pp. 95-114 Downloads
Ercan Kilinc
Exchange Rate Pass-Through on the Domestic Prices: Evidence from the Turkish Economy pp. 115-125 Downloads
Gizem Bas and Mehmet Kara
Konut Tercihinde Cinsiyet Etkili mi? Davranissal Iktisat ve Rasyonelite Paradoksu pp. 126-145 Downloads
Oguzhan Caner Atabeyli and Serafettin Keles
Buyumenin Savunma Esnekliginin Tahmin Edilmesi: Bolgelerarasi Bir Analiz pp. 146-160 Downloads
Mert Topcu and Kubranur Karlidag

Volume 8, issue 1, 2020

Borsalar Arasi Iliskilerin Ozduzenleyici Haritalarla Kumelendirilmesi pp. 1-13 Downloads
Zekai Senol and Mesut Polatgil
4691 Sayili Teknoloji Gelistirme Bolgeleri Kanunu Kapsamýnda Sunulan Tesviklerin Vergisel Boyutunun Incelenmesi pp. 14-29 Downloads
Kayahan Tum and Sevi Dokuzoglu

Volume 7, issue 2, 2019

Finansal Okuryazarlýk: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Üzerine Uygulama pp. 30-51 Downloads
Songül KAKÝLLÝ Acaravci and Kadir Bedýroðlu
Sürdürülebilir Geliþme Baðlamýnda Çevresel-Sosyal Faktörler ile Ekonomik Büyüme Arasýndaki Ýliþkiler pp. 52-66 Downloads
Pýnar Hayaloðlu, Seyfettin Artan and Selim Koray Demýrel
Mali Sürdürülebilirlik Analizi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama pp. 67-84 Downloads
Ýbrahim Al
Dýþ Ticarette Uluslararasý Mal ve Piyasa Çeþitlendirmesi: Seçilmiþ Ülkeler Ýçin Kümeleme Analizi pp. 85-106 Downloads
Ercan Yaþar
Türkiye ve G8 Ülkelerinin Lojistik Performans Endeksine Göre Karþýlaþtýrýlmasý pp. 107-117 Downloads
Cuma Bozkurt and Funda Mermertaþ
Giriþimcilik Ýle Sözleþmelerin Uygulanma Maliyeti Arasýndaki Ýliþki: Türkiye Örneði pp. 118-126 Downloads
Özden Akin, Ünal Arslan and Metin Reyhanoðlu

Volume 7, issue 1, 2019

Ekonomik Krizlerin Türkiye'nin Dýþ Ticareti ve Rekabet Gücü Üzerine Etkisinin Ekonometrik Analizi pp. 1-18 Downloads
Hüseyin Uslu
Kýrýlgan Beþli Ülkelerde Hisse Senedi Piyasasý Geliþimi ve Ekonomik Büyüme Ýliþkisi pp. 19-29 Downloads
Yeþim Helhel

Volume 6, issue 4, 2018

Doðrudan Yabancý Sermaye Yatýrýmlarý, Ekonomik Büyüme ve Dýþa Açýklýk Ýliþkisi: Balkan Ülkeleri için Ampirik Bir Analiz pp. 1-9 Downloads
Ali Acaravci, Sinan Erdoðan and Güray Akalýn
Küreselleþme Çaðýnda Ýnternet’in Ekonomi Politiði: Türkiye Üzerine Bir Ýnceleme pp. 10-17 Downloads
Cem Saatçýoðlu and Pýrýl Öncel
Çeþitli Finansal Rasyolarýn Karlýlýk Üzerinde Etkisi: OECD Ülkelerindeki Turizm Þirketleri Üzerine Bir Uygulama pp. 18-25 Downloads
Saffet Akdað and Ömer Ýskenderoglu
Hisse Senedi Getirisi ve Sermaye Yapýsý Ýliþkisine Etki Eden Faktörlerin Yapýsal Eþitlik Modellemesi ile Analizi pp. 26-38 Downloads
Songül KAKÝLLÝ Acaravci, Tülin Ural and Yunus Karaömer
Endüstri 4.0 ve Lojistik Sektörüne Etkileri: Lojistik 4.0 pp. 39-47 Downloads
Aydýn Özdemýr and Mert Özgüner
Tüketim Deðerlerinin Gösteriþçi Tüketim Eðilimi ve Satýn Alma Niyeti Üzerindeki Etkileri: Hatay Örneði pp. 48-60 Downloads
Tulin Ural and Cilem Eda Hallumoðlu
Türkiye’deki Emeklilik Yatýrým Fonlarýnýn Performanslarýnýn BIST-100 Endeksinin Performansý Ýle Karþýlaþtýrýlmasý pp. 61-73 Downloads
Seçkin Arslan and Mehmet Sinan Çelýk

Volume 6, issue 3, 2018

The Comparative Performance Evaluation of the Fama-French Five Factor Model in Turkey pp. 1-12 Downloads
Songül Kakýllý Acaravcý and Yunus Karaömer
Türkiye Avrupa Birliði Ýliþkilerinin Geleceði: Gümrük Birliði’nin Güncellenmesi pp. 13-23 Downloads
Cemalettin Kalaycý and Cem Küçükali

Volume 6, issue 2, 2018

Türkiye'de Faaliyet Gösteren Havayolu Þirketlerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma pp. 1-14 Downloads
Selda Dalak, Fatih Günay, Mehmet Beyazgül and Erdinç Karadenýz
Türkiye’de Kripto Para Farkýndalýðý ve Kripto Para Kabul Eden Ýþletmelerin Motivasyonlarý pp. 15-28 Downloads
Serhat Karaoðlan, Tayfun Arar and Onur Býlgýn
Dönüþümcü, Etkileþimsel ve Serbesiyetçi Liderlik Ýle Ýçsel ve Dýþsal Doyum Arasýndaki Ýliþki pp. 29-41 Downloads
Mithat Turhan and Ýlter Helvaci

Volume 6, issue 1, 2018

Küresel Risk Algýsýnýn Küresel Ticaret Üzerindeki Etkisi pp. 1-10 Downloads
Çiðdem Kurt Cihangir
Kamu Harcamalarýnda Sosyal Refahýn Birey ve Toplum Üzerindeki Etkisi pp. 11-17 Downloads
Zübeyir Turan, Zeynep Öztürk and Merve Levent
Þanlýurfa Serbest Muhasebeci Ve Mali Müþavirler Odasýna Baðlý Meslek Mensuplarýnýn TTTK - TMS/TFRS - Baðýmsýz Denetçilik Algýlarý: Ampirik Bir Çalýþma pp. 18-35 Downloads
Ömer Faruk Demirkol
Piyasa Ekonomisine Geçiþ Süreci ve Sonrasýnda Türkiye'de GINI Katsayýlarýnýn Analizi: Alternatif GINI Formülü Yaklaþýmý pp. 36-58 Downloads
Faik Bilgili
Page updated 2023-09-20