EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Gospodarka Narodowa

2005 - 2019

Current editor(s): Tadeusz Smuga

From Warsaw School of Economics
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Dariusz Nojszewski ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2019, issue 2

Czy wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2005 -2015 był korzystny dla ubogich? pp. 5-39 Downloads
Tomasz Panek
Opodatkowanie konsumpcji, pracy i kapitału w krajach Unii Europejskiej pp. 41-63 Downloads
Anna Krajewska
Uwarunkowania i długookresowe implikacje Strategii dla Polski pp. 65-93 Downloads
Grzegorz W. Kołodko
Efektywność techniczna i produktywność polskich gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych pp. 95-125 Downloads
Jerzy Marzec, Andrzej Pisulewski and Artur Prędki
Ryzyko systemowe oraz reputacyjne w działalności agencji ratingowych pp. 127-148 Downloads
Paweł Niedziółka
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce Indii pp. 149-174 Downloads
Grzegorz Bywalec

2019, issue 1

Editorial pp. 5-7 Downloads
Marek Gruszczyński
Assessment of Energy-Related Technological Shocks Within a CGE Model for the Polish Economy pp. 9-45 Downloads
Michal Antoszewski
Międzynarodowy handel usługami polskich przedsiębiorstw pp. 47-67 Downloads
Łukasz Matuszczak
Polityka klastrowa a działalność innowacyjna przedsiębiorstw pp. 69-86 Downloads
Katarzyna Kładź-Postolska
Ocena ratingowa a koszt obsługi długu publicznego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2005–2017 pp. 87-109 Downloads
Paweł Tobera
Nadzór korporacyjny a efektywność kosztowa banków notowanych na GPW pp. 111-133 Downloads
Emilia Klepczarek
The Dynamics of Unemployment in Poland from 1992 to 2017 pp. 135-149 Downloads
Andrzej Pisulewski

2018, issue 4

Czy niski udział płac w PKB prowadzi do stagnacji? Hipoteza niedostatecznego popytu konsumpcyjnego pp. 5-34 Downloads
Adam Koronowski
Wpływ potencjalnych zmian składników popytu finalnego na gospodarkę Polski. Analiza na podstawie modelu WM-1 pp. 35-50 Downloads
Aleksander Welfe and Piotr Karp
Rynek pracy w modelu nowej syntezy neoklasycznej ze sztywnościami płac nominalnych pp. 51-92 Downloads
Przemysław Włodarczyk
Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych z perspektywy kraju goszczącego pp. 93-124 Downloads
Czesława Pilarska
Job Expectations of Millennials in Poland, Germany and Chile pp. 125-153 Downloads
Jacek Miroński and Małgorzata Gawlik
Czynniki makroekonomiczne a spłacalność kredytów konsumpcyjnych pp. 155-177 Downloads
Marcin Sztaudynger
Should the Government Provide Jobs for Everyone? Societal Expectations and Their Impact on Labour Market Institutions and Outcomes pp. 179-210 Downloads
Michał Pilc

2018, issue 3

Od regionu do terytorium – reinterpretacja znaczenia przestrzeni w procesach rozwoju gospodarczego pp. 5-22 Downloads
Aleksandra Nowakowska
Zaufanie w gospodarce współdzielenia pp. 23-48 Downloads
Katarzyna Czernek, Dagmara Wójcik and Paweł Marszałek
Wpływ polityki fiskalnej na PKB w krajach Unii Europejskiej spoza strefy euro pp. 49-74 Downloads
Agata Szymanska
Determinanty transakcyjnej rezerwy płynności w spółkach giełdowych w Polsce pp. 75-102 Downloads
Fryderyk Mirota and Natalia Nehrebecka
Konwergencja i nierówności dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej pp. 103-124 Downloads
Agnieszka Baer-Nawrocka
Determinants of E-Commerce Turnover in Europe: Consumer Protection Matters pp. 125-141 Downloads
Tamara Bińczak, Filip Kaczmarek and Jakub Rybacki

2018, issue 2

Determinanty i implikacje poszerzania strefy euro. Kwestia polska pp. 5-28 Downloads
Grzegorz Kołodko and Marta Postuła
Nowe uwarunkowania polityczne i ekonomiczne przystąpienia przez Polskę do strefy euro pp. 29-47 Downloads
Witold Małecki
Kolejny etap ewolucji koncepcji i praktyki regulacji ekonomicznej pp. 49-72 Downloads
Andrzej Szablewski
Implications of Transitory and Permanent Changes in Tax Rates for Poland pp. 73-97 Downloads
Janusz Jabłonowski
Mechanizmy decyzyjne w przedsiębiorstwach wcześnie umiędzynarodowionych pp. 99-128 Downloads
Elżbieta Duliniec
Efektywność i skuteczność studiów doktoranckich w publicznym szkolnictwie wyższym w Polsce pp. 129-159 Downloads
Łukasz Brzezicki and Piotr Pietrzak
Efektywność funkcjonowania urzędów wojewódzkich w Polsce w ujęciu nieparametrycznym pp. 161-179 Downloads
Szczepan Figiel, Jacek Michalak and Anna Rutkowska

2018, issue 1

Editorial pp. 5-8 Downloads
Marek Gruszczynski
Prawa ceteris rectis w ekonomii pp. 9-31 Downloads
Łukasz Hardt
The Evolution of the Economic Man. From Homo Oeconomicus to Homo Moralis pp. 33-57 Downloads
Aneta Kargol-Wasiluk, Anna Wildowicz-Giegiel and Marian Zalesko
Crowdfunding - zjawisko, problemy, regulacja pp. 59-86 Downloads
Maria Lissowska
International Aspects and Challenges of Digital Transformation pp. 87-102 Downloads
Marta Götz, Małgorzata Bartosik-Purgat and Barbara Jankowska
Tendencje zmian cen na światowym rynku ropy naftowej po 2000 roku pp. 103-135 Downloads
Robert Socha and Piotr Wdowiński
Determinanty wydatków na zdrowie w gospodarstwach domowych w Polsce pp. 137-157 Downloads
Błażej Łyszczarz
Tworzenie jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych w Unii Europejskiej pp. 159-181 Downloads
Maciej Czaplewski

2017, issue 6

Nowa faza dyskusji o kontroli międzynarodowych przepływów kapitału pp. 5-29 Downloads
Andrzej Wojtyna
Czynniki wpływające na czas poszukiwania pierwszego zatrudnienia pp. 31-56 Downloads
Tomasz Zgrzywa, Joanna Tyrowicz and Stanisław Cichocki
Indoctrination, Preselection or Culture? Economic Education and Attitudes towards Cooperation pp. 57-77 Downloads
Joanna Dzionek-Kozłowska and Sharaf Rehman
Do Poverty and Income Inequality Affect Public Debt? pp. 79-93 Downloads
Ewa Aksman
Kryteria doboru strategii zarządzania interesariuszami projektu infrastrukturalnego pp. 95-113 Downloads
Anna Zamojska and Sebastian Susmarski

2017, issue 5

Oszczędności pracowników, rozwój rynku kapitału i inwestycje zagraniczne - rządowy plan rozwoju z perspektywy postkeynesowskiej pp. 5-30 Downloads
Maciej Holko
Challenges of Future EU Cohesion Policy pp. 31-49 Downloads
Jacek Szlachta and Janusz Zaleski
The Impact of the European Central Bank’s Interest Rates on Investments in the Euro Area pp. 51-72 Downloads
Joanna Stawska and Katarzyna Miszczyńska
Wpływ starzejącego się społeczeństwa na długookresowy wzrost gospodarczy Polski do roku 2050 pp. 73-104 Downloads
Waldemar Florczak
Premia płacowa z kształcenia na studiach podyplomowych pp. 105-127 Downloads
Jacek Liwiński

2017, issue 4

Makroekonometryczny miesięczny model gospodarki Polski WM-1 pp. 5-38 Downloads
Aleksander Welfe and Piotr Karp
Czy szacując efekty polityki makroekonomicznej należy uwzględniać perspektywę planowania gospodarstw domowych? pp. 39-61 Downloads
Piotr Krajewski
Redystrybucja wewnątrzpokoleniowa w systemie emerytalnym pp. 63-81 Downloads
Magda Malec
Sojusze marketingowe między detalistami i producentami dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku pp. 83-98 Downloads
Marzanna Witek-Hajduk and Andrzej Sznajder
Usługi biznesowe oparte na wiedzy a innowacyjność przedsiębiorstw przetwórczych w krajach Unii Europejskiej pp. 99-120 Downloads
Joanna Wyszkowska-Kuna

2017, issue 3

Zasada rządów prawa i przemiany ustrojowe w Polsce pp. 5-27 Downloads
Janina Godłów-Legiędź
Employment Protection Legislation and Its Impact on the Elasticity of Employment in OECD Countries pp. 29-53 Downloads
Eugeniusz Kwiatkowski and Przemysław Włodarczyk
Oszacowanie wartości produktu krajowego brutto w polskich powiatach pp. 55-87 Downloads
Dorota Ciołek
Forma własności a wyniki ekonomiczne największych przedsiębiorstw krajów Europy Środkowo-Wschodniej pp. 89-114 Downloads
Katarzyna Szarzec, Wanda Nowara and Mirosława Żurek
Exchange Rate Risk as an Obstacle to Export Activity pp. 115-141 Downloads
Michał Brzozowski and Grzegorz Tchorek

2017, issue 2

Krzywa przedmiotowej dywersyfikacji eksportu w świetle modelu ricardiańskiego pp. 5-27 Downloads
Andrzej Cieślik
Zmienne pominięte a luka płacowa kobiet - wnioski z analizy uwzględniającej wydajność pp. 29-43 Downloads
Anna Chojecka and Joanna Tyrowicz
Wykorzystanie podatku od nieruchomości w lokalnej polityce podatkowej miast Unii Metropolii Polskich pp. 45-67 Downloads
Paweł Felis and Henryk Rosłaniec
Sytuacja finansowa klubów Ekstraklasy w ujęciu metody DEA pp. 69-99 Downloads
Artur Wyszyński
Konwergencja czy dywergencja regionów włoskich? pp. 101-130 Downloads
Sławomir Pastuszka and Jurand Skrzypek

2017, issue 1

Evolution of the Public-Sector Wage Premium in Poland pp. 5-31 Downloads
Gabriela Grotkowska, Leszek Wincenciak and Tomasz Gajderowicz
Warunki przejścia gospodarki na odnawialne źródła energii pp. 33-51 Downloads
Maciej Malaczewski
Rynek pracy a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej pp. 53-68 Downloads
Dorota Wawrzyniak
Przedsiębiorstwa w parkach technologicznych a paradygmat gospodarki opartej na wiedzy pp. 69-94 Downloads
Mateusz Błaszczyk, Leszek Kwieciński, Magdalena Stawicka and Marek Wróblewski
Komplementarność innowacji a eksport nowych produktów pp. 95-117 Downloads
Małgorzata Lewandowska, Tomasz Gołębiowski, Maja Szymura-Tyc and Małgorzata Rószkiewicz
Koncepcja sieci w badaniach zrównoważonego rozwoju agrobiznesu pp. 119-145 Downloads
Joanna Wiśniewska-Paluszak
Page updated 2019-07-18