EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Articles

2009 - 2011

From Vistula University
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by £ukasz Batory ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2011

Zarz¹dzanie wiedz¹ a technologie informacyjne pp. 9--17
Jan Fazlagiæ
Czy Unia Europejska potrzebuje modernizacji ? pp. 9--21
Józef M. Fiszer
Analianse w dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorstw pp. 11--30
Tadeusz Kamiñski
Mobilne p³atnoœci - ubezpieczenie przez telefon pp. 13--24
Antoni Masiukiewicz and S³awomir Skrodzki
Szkolnictwo wy¿sze niepubliczne w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy pp. 18--38
Olga Charucka
Mechanizm narastania niestabilnej akcji kredytowej w krajach konwerguj¹cych do strefy euro pp. 22--29
Stanis³aw Kluza
Wybrane aspekty zapewniania bezpieczeñœtwa sieci bezprzewodowych IEEE 802.11 pp. 25--39
Iwona Doliñska
Wyzwania polskiej gospodarki wobec nowego modelu rynku uprawnieñ do emicji dwutlenku wêgla (CO2) w UE pp. 30--47
Cezary Tomasz Szyjko
Analiza strategiczna w zarz¹dzaniu aliansami pp. 31--47
Czes³aw Leœniak
Etos nauczyciela w dobie globalnego kryzysu pp. 39--53
Jolanta Skubisz
Kulturowe i etyczne aspekty komunikowania siê organizacji z otoczeniem pp. 40--62
Zenon Œlusarczyk
Alianse strategiczne w realizacji strategii biznesu firmy pp. 48--63
Tomasz Kochañski
Przyczyny i czynniki determinuj¹ce upad³oœci przedsiêbiorstw w Polsce pp. 48--59
Luiza Bednarowska
Pomiary jakoœci transmisji w Internecie pp. 54--66
Iwona Doliñska, Antoni Masiukiewicz and Krzysztof Sacha
Komunikacja werbalna we wspó³czesnych organizacjach pp. 63--71
Monika Podkowiñska
Partmerstwo publiczno-prywatne jako przyk³ad aliansu strategicznego w gospodarce pp. 64--92
Marzena Jadwiga Gawroñska
Technologie i metody zapewnienia QoS w Internecie pp. 67--79
Iwona Doliñska, Antoni Masiukiewicz and Krzysztof Sacha
The Summary of the First Years of Poland as a Member of the European Union pp. 72--79
Józef F. Fiszer
Rola prawa miêdzynarodowego w zarz¹dzaniu kryzysowym pp. 72--86
Cezary Tomasz Szyjko
Cloud computing a prawa cz³owieka i perspektywy rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego - aspekty prwanoregulacyjne (uwagi wprowadzaj¹ce) pp. 80-102
Jaros³aw Sozañski
The Investment Component of Ukraine's Development in Conditions of Globalization pp. 80--86
V.M. Goncharov and N. Zios-Kior
Foreign Economic Activity Management of Ukrainian Enterprises in Conditions of Globalization pp. 87--96
N. Zios-Kior and V. Ilyin
Plan oceny nowej inicjatywy rz¹du kanadyjskiego wprowadzenia bardziej popularnych rozwi¹zañ w trzecim filarze systemu emerytalnego wchodz¹cych w ¿ycie w 2012 roku pp. 87--95
Grzegorz Kamiñski
Alianse strategiczne oraz fuzje i przejêcia pp. 93--109
Ma³gorzata Oziêb³o
Mo¿liwoœci wspó³finansowania projektów w zakresie ochrony zdrowia ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce w okresie 2007-2013 pp. 96--106
Beata Kwieciñska
Measurement of the Effectiveness of Human Capital pp. 97--105
Ludmila Levashova
Komunikacyjny wymiar oceniania pracowników we wspó³czesnych organizacjach pp. 103--111
Monika Podkowiñska
Budowanie nowego ³adu spo³eczno-ekonomicznego w Polsce - refleksje na podstawie ksi¹¿ki: Tadeusz Kowalik, www.Polska Transformacja.pl, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa 2009, ss. 300 pp. 106--115
Roman Sobiecki
Franchising - umowa o prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej typu alians pp. 110--125
Joanna Antczak
Kazimierz Malag (red.),Bezpieczeñstwo miêdzynarodowe w pierwszej dekadzie XXI wieku, Piotrków Trybunalski 2010 pp. 112--113
Tomasz Cezary Szyjko
Boles³aw Rafa³ Kuc, Zarz¹dzanie doskona³e, Wyd. P.M.T., Warszawa 2010, ss. 670 pp. 116--118
Cezary T. Szyjko
Koszty pracy i ich wp³yw na funkcjonowanie aliansu pp. 126--150
Anna Kuczyñska-Cesarz
EfektywnoϾ funkcjonowania aliansu strategicznego pp. 151--161
Janusz Kostecki
Alianse strategiczne w rozwoju PLL LOT S.A pp. 162--175
Robert Gutowski

2010

Problemy zwi¹zane ze sformu³owaniem teorii miêdzynarodowej wymiany us³ug pp. 15--43
Józef Misala
Wp³yw transformacji systemowej na stosunki gospodarcze Polski z Rosj¹ pp. 15--25
Pawe³ Bo¿yk
Kryzys œwiatowy a wnioski dla Polski pp. 15--26
Andrzej Karpiñski
Pracodawca w nauce o polityce spo³ecznej pp. 17--32
Maria Gasiñska
Scenariusze innowacyjnego i proeksportowego rozwoju gospodarki rosyjskiej pp. 26--40
A.W. Komissarow and W.P. Szujski
Konkurencyjnoœæ Polski na rynkach krajów Unii Europejskiej po piêciu latach cz³onkostwa pp. 27--57
Józef Misala
Wp³yw czynników otoczenia ekonomicznego na dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw pp. 33--45
Ludmi³a Levashova
Czy w Rosji mo¿liwy jest liberalny system funkcjonowania gospodarki pp. 41--58
Zbigniew Madej
Finanse publiczne - kwestia pozycji pañstwa i perspektywy rozwoju gospodarki pp. 44--62
Jerzy ¯y¿yñski
Perspektywy rozwoju us³ug konwergentnych pp. 46--57
Antoni Masiukiewicz
Parlament Europejski po eurowyborach z 2009 roku i wejœcie w ¿ycie Traktatu Lizboñskiego pp. 58--83
Józef M. Fiszer
Reformowanie pañstwa opiekuñczego pp. 58--72
Wiktor Rutkowski
Bezpieczeñstwo energetyczne Polski w œwietle wspó³pracy z Rosj¹ i UE pp. 59--79
Wies³aw Iskra
Nieskutecznoœæ pañstwa jako w³aœciciela i regulatora pp. 63--84
Miros³aw Bajoñczyk
STL-Based Data Structures abstraction vs. Computational Efficiency - Case Study of Sparse LU Decomposition pp. 73--84
Marek M. Stabrowski
Polityka determinuje stosunki gospodarcze z Rosj¹ (refleksje na mrginesie miêdzynarodowej konferencji nt. Polska-Rosja. Stosunki gospodarcze 2000-2020", Wy¿sza Szko³a Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, 19 X 2009) pp. 80--81
Pawe³ Bo¿yk
WIzja Rosji w NATO i UE? (komentarz do tez konferencji nt. "Polska-Rosja. Stosunki gospodarcze 2000-2020", Wy¿sza Szko³a Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, 19 X 2009) pp. 82--87
Katarzyna ¯ukrowska
Polityka regionalna Unii Europejskiej - podstawowe za³o¿enia, zasady i cele pp. 84--98
Zenon Œlusarczyk
Pojêcie oraz status prawny przedsiêbiorcy w porz¹dku Unii Europejskiej i Polski pp. 85--112
Jaros³aw Sozañski
Uwarunkowania wdro¿enia technologii LTE - Long Term Evolution pp. 85--100
Antoni Masiukiewicz
S³abe i mocne strony dotychczasowej wspó³pracy gospodarczej Polski z Rosj¹ pp. 88--93
W³adys³aw L. Jaworski and Marian ¯ukowski
Odnawialne ród³a Energii w ujêciu prawa europejskiego pp. 99--115
Cezary T. Szyjko
Rola i zastosowanie technologii bezprzewodowych IEEE 802.n w sieciach lokalnych przedsiêbiorstw pp. 101--123
Iwona Doliñska
Sytuacja gospodarcza Polski w latach 2007-2008; prognoza na 2020 rok pp. 105--123
Jerzy Rutkowski
Samorz¹dnoœæ terytorialna Unii Europejskiej wobec globalizacji pp. 113--120
Cezary Tomasz Szyjko
Postêpowanie upad³oœciowe w prawie Unii Europejskiej (tzw. upad³oœæ transgraniczna) pp. 116--146
Jaros³aw Sozañski
Organizacja i finansowanie polityki regionalnej Unii Europejskiej pp. 121--129
Zenon Œlusarczyk
Czynniki determinuj¹ce upad³oœæ przedsiêbiorstw w Polsce pp. 124--133
Luiza Bednarowska
Specjalne strefy ekonomiczne w Chinach pp. 124--134
Luiza Bednarowska
Computational Complexity vs. Real Processing Time - the Case of LU Decomposition pp. 130--140
Marek M. Stabrowski
Instytucja firmy i prokury w kodeksie cywilnym pp. 134--143
Anna Go³êbiowska
Ochrona renomowanego znaku towarowego w prawie polskim i unijnym pp. 135--139
Anna Go³êbiowska
Dwie strony globalizacji (J. E. Stiglitz, "Szalone lata dziewiêædziesi¹te" PWN, Warszawa 2006, 292 strony) pp. 140--143
R. Zabrzewski
Computational Complexity vs. Real Processing Time - the Case of LU Decomposition pp. 141--146
Valentin M. Goncharov and Christina M. Chechel
Wielkop³aszczyznowy obraz wspó³czesnej Francji ("Republika Francuska w Unii Europejskiej", Wydawnictwo Akademickie i profesjonalne Sp. z o.o., Warszawa 2008, 200 stron) pp. 144--146
J.M. Fiszer
O rosyjskim kongresie ekonomicznym pp. 144--153
Wies³aw Iskra
The Prospects of Ukraine's integration into WTO pp. 147--153
Valentin M. Goncharov and Yu V. Kalyuk
Dylematy reformowania systemu ochrony zdrowia w Polsce pp. 147--164
Jerzy ¯y¿yñski
Spójnoœæ spo³eczna i determinuj¹ce j¹ czynniki pp. 154--163
Grzegorz Ga³ek
Polska-Rosja. Stosunki gospodarcze 2000-2020, red. naukowa - Pawe³ Bo¿yk, Wy¿sza Szko³a Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa 2009, ss.189 pp. 154--158
Edward Zugaj
Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, miêdzynarodowe, spo³eczno-gospodarcze i wojskowe, red. naukowa Józef M. Fiszer, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2009, ss. 650 pp. 159--161
Pawe³ Olszewski
Longin Pastusiak, Kim jest Barac Obama?, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", Warszawa 2009, ss. 220 pp. 162--163
Pawe³ Bo¿yk
Globalizacja jako proces pp. 164--174
Wies³aw Iskra
Rola ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ma³ych miastach i wsiach gminnych pp. 165--189
Janusz W. Bandurski
Kszta³towanie siê instytucji ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej pp. 175--182
Anna Go³êbiowska
Konferencja miêdzynarodowa informatyków: Concurrency, Specyfication and Programming (CS&P) pp. 183--184
Ludwik Czaja
Finansista demaskuje Wallstreet. John C. Bogle, Doœæ, prezk³ad Anna Gasior-Niemiec, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, 317 stron pp. 185--188
Janusz D¹browski
Budowa podziemnych magazynów gazu jako element polityki bezpieczeñstwa energetycznego w Polsce pp. 190--203
Grzegorz Ga³ek
Strategiczne zarz¹dzanie kapita³em intelektualnym w szkolnictwie wy¿szym pp. 204--216
Olga Charucka
Juri Kazepov (red.) Metropolita Cities in Europe. Blackwell Publishing,Malden-Oxford-Carlton 2010 pp. 217--220
Cezary T. Szyjko
Page updated 2023-03-26