EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Soudobá ekonomie oèima tøí generací

Michal Mejstrik, Karel Kouba, Karel Pulpan, Vladimir Benacek, Lubomir Mlcoch, Jiri Hlavacek, Michal Bauer (), Julie Chytilová (), Ludek Rychetnik, Ludek Urban, Martin Gregor and Jan Amos Visek
Additional contact information
Karel Kouba: Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague, Czech Republic
Karel Pulpan: Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague, Czech Republic
Vladimir Benacek: Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague, Czech Republic
Lubomir Mlcoch: Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague, Czech Republic
Jiri Hlavacek: Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague, Czech Republic
Ludek Rychetnik: Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague, Czech Republic
Ludek Urban: Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague, Czech Republic
Jan Amos Visek: Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague, Czech Republic

in IES Occasional publications from Charles University Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of Economic Studies

Abstract: Soudobá ekonomie oèima tøí generací pøedních akademických pøedstavitelù pùsobících na Institutu ekonomických studií shrnuje pøíspìvky z konference 20 let poté, konané pøi pøíležitosti 20. výroèí vzniku Institutu 18. øíjna 2010. Sborník pøedstavuje tematicky rùznorodé texty – pøíspìvky historizující, bilancující i pøíspìvky orientované na vývojové proudy nové ekonomie, které vycházejí z neoklasické mikroekonomické teorie, tak i èlánky vìnované krizi v ekonomii posledních nìkolika let. Práce je inspirována hledáním zdrojù a souèástí ekonomie, která byla budována na Institutu ekonomických studií, na druhé stranì pak praktickými zkušenostmi a výzkumem jednotlivých pøispìvatelù. Sborník zároveò shrnuje otevøené otázky interpretace zdrojù identity ekonomické teorie a hodnotí pøedešlá dvì desetiletí od vzniku Institutu ekonomických studií FSV UK, jeho úspìchy na mezinárodní scénì, výzkumné zamìøení i interdisciplinaritu, stejnì jako jeho smìøování do budoucna.

Date: 2013
ISBN: 9788024621487
References: Add references at CitEc
Citations: Track citations by RSS feed

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Chapters in this book:

Ch 1 ÚVODNÍ SLOVO JIŽ EMERITNÍHO ØEDITELE INSTITUTU EKONOMICKÝCH STUDIÍ
Michal Mejstrik
Ch 2 TEORIE PRAVIDEL - ZLATÝ STØEVÍÈEK POPELKY PRO GENERACI VNUKÙ
Karel Kouba
Ch 3 POHLED ZPÌTNÝM ZRCÁTKEM - VZNIK INSTITUTU EKONOMICKÝCH STUDIÍ FSV UK
Karel Pulpan
Ch 4 ZDROJE IDENTITY A ÈESKÉ TRADICE TEORETICKÉ EKONOMIE
Vladimir Benacek
Ch 5 ÚVAHA O PARADIGMATU EKONOMIE JAKO SOCIÁLNÍ VÌDY
Lubomir Mlcoch
Ch 6 IRACIONÁLNÍ EGOISMUS, RACIONÁLNÍ ALTRUISMUS
Jiri Hlavacek
Ch 7 JAK POSUNOUT EKONOMII BLÍŽE ÈLOVÌKU
Michal Bauer and Julie Chytilová
Ch 8 CO OÈEKÁVÁ VEØEJNOST OD EKONOMICKÉ TEORIE?
Ludek Rychetnik
Ch 9 EU OÈIMA PRVNÍHO JEAN MONNET PROFESORA: KRIZE JE ŠANCE?
Ludek Urban
Ch 10 EKONOMICKÁ POLITIKA A POLITICKÁ EKONOMIE DNES
Martin Gregor
Ch 11 EKONOMETRIE - EXAKTNÍ ÈI SPOLEÈENSKÁ VÌDA?
Jan Amos Visek

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:fau:ecbook:01

Access Statistics for this book

More books in IES Occasional publications from Charles University Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of Economic Studies Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Natalie Svarcova ().

 
Page updated 2022-08-12
Handle: RePEc:fau:ecbook:01