EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Czy znamy lekarstwo na nisk¹ dzietnoœæ? Wyniki miêdzynarodowych badañ ewaluacyjnych na temat polityki rodzinnej

Anna Baranowska-Rataj () and Anna Matysiak ()

No 47, Working Papers from Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics

Abstract: Niniejszy artyku³ prezentuje ideê badañ ewaluacyjnych oraz dokonuje przegl¹du badañ mierz¹cych wp³yw przyczynowo-skutkowy reform polityki rodzinnej na dzietnoœæ. W œwietle doœwiadczeñ miêdzynarodowych pozytywny wp³yw na dzietnoœæ mog¹ mieæ: poprawa dostêpnoœci us³ug opiekuñczych dla dzieci, system premiowania szybkiego przejœcia do drugiego dziecka poprzez odpowiedni¹ konstrukcjê zasi³ków wychowawczych czy te¿ system opodatkowania i zasi³ków rodzinnych. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e instrumenty polityki rodzinnej, które okaza³y siê skuteczne w innych krajach Europy, niekoniecznie musz¹ przynieœæ dok³adnie takie same efekty w Polsce. Dlatego wa¿ne jest, by wype³niæ lukê w stanie wiedzy na temat wp³ywu poszczególnych komponentów polityki rodzinnej na poziom dzietnoœci w Polsce, korzystaj¹c z metodologii badañ ewaluacyjnych. W przeciwnym wypadku kolejne reformy bêd¹ opieraæ siê na przyjêtych ad hoc przes³ankach, a nie na rzetelnej wiedzy p³yn¹cej z badañ.

Keywords: polityka rodzinna; ewaluacja; przegl¹d literatury (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: J11 J13 J18 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 17 pages
Date: 2012
New Economics Papers: this item is included in nep-dem
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations: Track citations by RSS feed

Downloads: (external link)
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/ISiD/pu ... /ISiD_WP_20_2012.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:isd:wpaper:47

Access Statistics for this paper

More papers in Working Papers from Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Milena Borkowska ().

 
Page updated 2021-03-01
Handle: RePEc:isd:wpaper:47