EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Working Papers

From Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Milena Borkowska ().

Access Statistics for this working paper series.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


81: Analiza porównawcza jakoœci ¿ycia w Polsce w uk³adzie wojewódzkim w ramach podejœcia mo¿liwoœci Downloads
Tomasz Panek
80: Wzrost sprzyjaj¹cy ubogim: koncepcje i pomiar dla polski w latach 2005-2015 Downloads
Tomasz Panek
79: Czy w Polsce zachodzi polaryzacja ekonomiczna? Downloads
Tomasz Panek
78: Polaryzacja ekonomiczna w Polsce i w Unii Europejskiej Downloads
Tomasz Panek
77: The Effect of Being the Only Child on Friendship Nominations Downloads
Guilherme Chihaya
76: Jakoœæ ¿ycia gospodarstw domowych w Polsce w uk³adzie wojewódzkim Downloads
Tomasz Panek
75: The impact of the minimum wage on job separations and working hours among young people in Poland Downloads
Anna Baranowska-Rataj and Iga Magda
74: Does the European country-specific context alter the fatherhood premium? Downloads
Anna Baranowska-Rataj and Anna Matysiak
73: Inequality in the risk of job loss between young and prime-age workers: Can it be explained by human capital or structural factors? Downloads
Anna Baranowska-Rataj and Iga Magda
72: Did Men Benefit More from Medical Progress in Recent Decades? Cause-of-Death Contributions to the Decreasing Sex-Gap in Life Expectancy in the United States Downloads
Magdalena Muszyñska and Rau Roland
71: A Dirty Look From The Neighbors. Does Living In A Religious Neighborhood Prevent Cohabitation? Downloads
Anna Baranowska-Rataj, Monika Mynarska and Daniele Vignoli
70: Postawy wzglêdem euro i ich determinanty– przegl¹d badañ i literatury przedmiotu Downloads
Joanna Osiñska
68: Women’s self-employment in Poland: A strategy for combining work and childcare? Downloads
Anna Matysiak and Monika Mynarska
67: Country-Specific Conditions for Work and Family Reconciliation: An Attempt at Quantification Downloads
Anna Matysiak and Dorota Wêziak-Bia³owolska
65: Motherhood after the age of 35 in Poland Downloads
Anna Rybiñska
64: The causal effects of the number of children on female employment-do European institutional and gender conditions matter? Downloads
Anna Baranowska-Rataj and Anna Matysiak
63: Will they turn back on you? The relations between young co habiting people and their parents Downloads
Anna Baranowska-Rataj and Elena Pirani
62: How close? An attempt at measuring the cultural distance between countries Downloads
Gustavo De Santis, Mauro Maltagliati and Silvana Salvini
61: Regulacje prawne tworzenia, rozwoju i rozpadu rodzin w Polsce Downloads
Anna Matysiak and Grzegorz Wrona
60: Znaczenie Sytuacji rodzinnej, wzorców rodzinnych i postaw wobec kulturowych ról p³ci dla zatrudnienia matek ma³ych dzieci W Polsce Downloads
Katarzyna Kocot-Górecka and Anna Kurowska
59: Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujêciu regionalnym Downloads
Tomasz Panek and Jan Zwierzchowski
58: Diverse Paths into Childlessness over the Life Course Downloads
Monika Mynarska, Anna Matysiak, Anna Rybiñska, Valentina Tocchioni and Daniele Vignoli
57: The family size effects on female employment. Evidence from the “natural experiments” related to human reproduction Downloads
Anna Baranowska-Rataj
56: Zamierzenia prokreacyjne a mo¿liwoœæ ich realizacji w kontekœcie czynników biologicznych Downloads
Krzysztof Tymicki
55: Dostosowanie sposobu organizacji czasu pracy do obowi¹zków rodzinnych w Polsce Downloads
Anna Baranowska-Rataj and Maja Rynko
54: Was falling fertility in the communist Poland driven by changes in women’s education? Downloads
Zuzanna Brzozowska
53: Decomposition of trends in youth unemployment – the role of job accessions and separations in countries with different employment protection regimes Downloads
Anna Baranowska-Rataj and Iga Magda
52: Women’s employment and marital stability: the role of the context Downloads
Marta Styrc and Anna Matysiak
51: Czy Polska jest skazana na spadek poda¿y pracy w przysz³oœci? – wyniki analizy wra¿liwoœci za³o¿eñ prognoz d³ugookresowych Downloads
Paweł Strzelecki
50: What would your parents say? The impact of cohabitation on intergenerational relations in traditional societies Downloads
Anna Baranowska-Rataj
49: Fertility developments in Central and Eastern Europe: the role of work-family tensions Downloads
Anna Matysiak
48: Does Lone Motherhood Decrease Women’s Subjective Well-Being? Evidence from Qualitative and Quantitative Research Downloads
Anna Baranowska-Rataj, Anna Matysiak and Monika Mynarska
47: Czy znamy lekarstwo na nisk¹ dzietnoœæ? Wyniki miêdzynarodowych badañ ewaluacyjnych na temat polityki rodzinnej Downloads
Anna Baranowska-Rataj and Anna Matysiak
46: Posiadanie w³asnego mieszkania a rodzicielstwo w Polsce Downloads
Anna Matysiak
45: The changing educational gradient in marital disruption: A meta-analysis of European longitudinal research Downloads
Anna Matysiak, Marta Styrc and Daniele Vignoli
44: Trash contracts? The impact of temporary employment on leaving the parental home in Poland Downloads
Anna Baranowska-Rataj
43: Checking The Efficiency of The Social Assistance System in Poland Downloads
Adam Szulc
42: Operacjonalizacja i skalowanie w iloœciowych badaniach spo³ecznych Downloads
Dorota Wêziak
41: Different women’s employment and fertility behaviours in similar institutional settings: Evidence from Italy and Poland Downloads
Anna Matysiak and Daniele Vignoli
40: Kapita³ spo³eczny a poziom rozwoju gospodarczego w œwietle modelu jastrz¹b-go³¹b Downloads
Dorota Wêziak-Bia³owolska and Piotr Bia³owolski
38: Does parenthood increase happiness? Evidence for Poland Downloads
Anna Baranowska-Rataj and Anna Matysiak
37: Family formation and subjective well-being.A literature overview Downloads
Anna Baranowska-Rataj
36: Ryzyko rozpadu pierwszych ma³¿eñstw w Polsce– znaczenie cech indywidualnych, ma³¿eñstwa i otoczenia Downloads
Marta Styrc
32: Kiedy mieæ dziecko? Jakoœciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Downloads
Monika Mynarska
31: Projekcja liczby pracuj¹cych w rolnictwie indywidulanym w Polsce w latach 2008-2035* Downloads
Paweł Strzelecki
30: Kapita³ spo³eczny w Polsce ? propozycja pomiaru i wyniki Downloads
Dorota Wêziak-Bia³owolska
27: Premarital conceptions and their resolution. The decomposition of trends in rural and urban areas in Poland 1985-2009 Downloads
Anna Baranowska-Rataj
26: Women's determination to combine childbearing and paid employment: How can a qualitative approach help us understand quantitative evidence? Downloads
Monika Mynarska and Anna Matysiak
23: Empirical versus policy equivalence scales: matching estimation Downloads
Adam Szulc
22: Stan zdrowia w Polsce - rola czynników ekonomiczno-spo³ecznych i stylu zycia.Ocena na podstawie wskaŸnika SRH i PAR* Downloads
Wiktoria Wróblewska
19: Diffusion of cohabitation in Poland Downloads
Monika Mynarska and Anna Matysiak
Page updated 2021-04-09
Sorted by number, numeric