EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Wzrost sprzyjaj¹cy ubogim: koncepcje i pomiar dla polski w latach 2005-2015

Tomasz Panek ()
Additional contact information
Tomasz Panek: Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics

No 80, Working Papers from Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics

Abstract: Po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. wzrost gospodarczy znacznie przyspieszy³ a œrednie tempo wzrostu PKB w przeci¹gu 10 lat wynios³o przesz³o 4 proc. Szybkiemu wzrostowi gospodarczemu towarzyszy³ wzrost dochodów realnych gospodarstw domowych. Powstaje pytanie czy z szybkiego wzrostu PKB oraz dochodów realnych ludnoœci bardziej skorzystali ubodzy czy te¿ nieubodzy. Innymi s³owy czy wzrost gospodarczy by³ sprzyjaj¹cy ubogim czy te¿ nieubogim. Problematyka wp³ywu wzrostu gospodarczego na redukcjê ubóstwa stanowi od kilkunastu lat przedmiot dyskusji naukowej i badañ empirycznych. W ostatnich latach pojawi³o siê szereg propozycji definicji wzrostu sprzyjaj¹cego ubogim. Pomimo braku konsensusu co do definicji pojêcia wzrostu sprzyjaj¹cego ubogim mo¿emy wyró¿niæ tutaj dwa podstawowe podejœcia konceptualne – absolutne i relatywne. Podejœcia te ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ ze wzglêdu na punkt odniesienia stosowany przy ocenie zmian zamo¿noœci (mierzonej wysokoœci¹ dochodów czy te¿ wydatków konsumpcyjnych) badanych grup jednostek, czyli od przyjêcia czy absolutny czy te¿ relatywny wzrost zamo¿noœci jest wymagany do oceny tych zmian jako korzystnych dla danej grupy jednostek. W literaturze przedmiotu funkcjonuj¹ ró¿ne kryteria rozró¿niaj¹ce sposoby analizy charakteru wzrostu. Pierwsze z nich zwi¹zane jest z aksjomatem anonimowoœci. W podejœciu bazuj¹cym na anonimowoœci nie musimy obserwowaæ w analizowanym okresie zmian zamo¿noœci (dochodów) tych samych jednostek. Natomiast w drugim podejœciu aksjomat anonimowoœci jest odrzucany - obserwacji musz¹ podlegaæ te same jednostki. W ramach drugiego kryterium sposobu analizy charakteru wzrostu rozró¿niamy podejœcie czêœciowe i podejœcie pe³ne. Pierwsze z nich nie wymaga ustalenia granicy ubóstwa. Analizy charakteru wzrostu opieraj¹ siê w tym podejœciu na krzywych dominacji. Jego ograniczeniem jest niemo¿noœæ oceny charakteru wzrostu gdy nie spe³niony jest warunek dominacji, st¹d te¿ podejœcie to nazywane jest podejœciem czêœciowym. Drugie z podejœæ (podejœcie pe³ne) bazuje na wskaŸnikach wzrostu sprzyjaj¹cego ubogim i pozwala w ka¿dej sytuacji oceniæ charakter wzrostu. W czêœci teoretycznej opracowania dokonano uporz¹dkowania definicji wzrostu sprzyjaj¹cego ubogim rozró¿niaj¹c przede wszystkim wzrost sprzyjaj¹cy ubogim w ujêciu absolutnym i w ujêciu relatywnym, a w ich ramach wzrost „mocny” i wzrost „s³aby”. W kolejnym kroku zosta³y przedstawione ró¿ne podejœcia do analizy charakteru wzrostu oraz podstawowe miary wzrostu sprzyjaj¹cego ubogim. Obok prezentacji teoretycznych podstaw konstrukcji tych miar omówiono ich podstawowe zalety i ograniczenia. W czêœci empirycznej opracowania dokonano weryfikacji hipotezy czy wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2005-2015 by³ sprzyjaj¹cy ubogim, stosuj¹c wczeœniej przedstawione metody oceny charakteru wzrostu. Podstaw¹ przeprowadzonych analiz charakteru wzrostu w Polsce s¹ dane panelowe z badania Diagnoza Spo³eczna (DS) realizowanego przez Radê Monitoringu Spo³ecznego.

Keywords: polaryzacja ekonomiczna; indeksy polaryzacji; zanikanie klasy œrodkowej. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: I31 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2018
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations: Track citations by RSS feed

Downloads: (external link)
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/ISiD/pu ... /ISID_WP_50_2018.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:isd:wpaper:80

Access Statistics for this paper

More papers in Working Papers from Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Milena Borkowska ().

 
Page updated 2019-10-17
Handle: RePEc:isd:wpaper:80