EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Village and Agriculture (WieÅ› i Rolnictwo)

(138) - (170)

From Polish Academy of Sciences (IRWiR PAN), Institute of Rural and Agricultural Development
Contact information at EDIRC.

Series data maintained by AgEcon Search ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


(170), issue 1

Prognoza demograficzna Polski do 2050 roku ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich Downloads
Izasław Frenkel

(169), issue 4

Organizacje rolnicze i ich wpływ na otoczenie – podejście teoretyczne z perspektywy socjologicznej i ekonomicznej Downloads
Dominika Milczarek-Andrzejewska and Ruta Śpiewak
ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE „WIEJSKIEJ EUROPY" Downloads
Maria Halamska
Skutki energetycznego wykorzystania biomasy Downloads
Piotr Banaszuk, Agnieszka Wysocka-Czubaszek, Robert Czubaszek and Sławomir Roj-Rojewski
Czy rozlewające się miasto odmładza podmiejską wieś? Studium podolsztyńskich gmin wiejskich Downloads
Alina Źróbek-Różańska and Elżbieta Zysk
Rolnictwo obywatelskie w USA: studium przypadku stanu Kentucky Downloads
Anna Jastrzębiec-Witowska
Wpływ myślistwa i wędkarstwa na regionalny rozwój gospodarczy w Finlandii Downloads
Urszula Zimoch, Hannu Törmä, Jouko Kinnunen, Susanna Keskinarkaus and Mikko Rautiainen
Koncepcje opodatkowania nieruchomości rolnych w wybranych krajach europejskich – wnioski dla Polski Downloads
Marcin Burzec
Spadek znaczenia renty gruntowej w długim okresie i jego konsekwencje Downloads
Bazyli Czyżewski and Jakub Staniszewski
Problem pomiaru poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Skala pomiarowa i jej właściwości Downloads
Andrzej Rosner

(168), issue 3

Proekologiczna gospodarka energetyczna w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce – stan aktualny i perspektywy rozwoju Downloads
Arkadiusz Piwowar and Maciej Dzikuć
Polityka migracyjna jako element polskiej polityki społecznej Downloads
Brygida Solga
Szanse polskiego rynku żywności tradycyjnej i regionalnej a zachowania konsumentów Downloads
Krystyna Rejman, Ewa Halicka and Hanna Nagalska
Zarządzanie obszarami Natura 2000 w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju wsi – aktualne wyzwania i konflikty Downloads
Joanna Cent, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Agata Pietrzyk-Kaszyńska and Justyna Gutowska
Financial backing as an element of infrastructural support for agricultural development: Ukrainian realities Downloads
Vitaliy Krupin and Vasyl Chemerys
Typy obszarów wiejskich w Polsce ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i dynamikę przedsiębiorstw Downloads
Patrycjusz Zarębski
Modele gospodarstw rolnych w państwach Unii Europejskiej Downloads
Arkadiusz Sadowski, Walenty Poczta, Ewelina Szuba-Barańska and Patrycja Beba
Kapitał społeczny wsi pomorskiej: o sposobach pomiaru, bilansie i perspektywach rozwoju Downloads
Wojciech Goszczyński and Wojciech Knieć
Wieś jako terytorium innowacyjne Downloads
Katarzyna Zajda

(167), issue 2

RECENZJA KSIĄŻKI RENATY KNAP ŚWIATOWY HANDEL RYBAMI I PRODUKTAMI RYBNYMI Downloads
Andrzej Czyżewski
STARE-NOWE STRATEGIE ROLNIKÓW. RECENZJA KSIĄŻKI AMANDY KRZYWORZEKI ROLNICZE STRATEGIE PRACY I PRZETRWANIA. STUDIUM Z ANTROPOLOGII PRACY I PRZETRWANIA Downloads
Izabella Bukraba-Rylska
SPOŁECZNO-POLITYCZNY KONTEKST REFORM AGRARNYCH II RZECZPOSPOLITEJ Downloads
Marta Błąd
EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA CZYNNIKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE POLSKIM NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ Downloads
Małgorzata Kołodziejczak
DOSTĘPNOŚĆ INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE – ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE Downloads
Wioletta Kamińska
ROLA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WIEJSKIEJ Downloads
Jerzy Bański
ZAGROŻENIA I SZANSE STOJĄCE PRZED ROZWOJEM SEKTORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WIEJSKIEJ Downloads
Marek Kłodziński
PRZESTRZEŃ WSI OD STRONY WIEDZY I DOŚWIADCZENIA Downloads
Maria Wieruszewska
PRZESTRZEN JAKO UWARUNKOWANIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE Downloads
Krystian Heffner
EXPERIENCE OF FOOD SECURITY – VULNERABILITY ANALYSIS Downloads
Paolo Santacroce
ROLNICYA POZOSTALI MIESZKAŃCY WSI I MIAST. ANALIZA ZMIAN SYTUACJI ŻYCIOWEJ, POSTAW I ORIENTACJI POLITYCZNYCH PO 1989 ROKU Downloads
Krystyna Szafraniec
PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE I AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W LATACH 2010–2013 Downloads
Izasław Frenkel

(166.2), issue 1.2

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA KOBIET WIEJSKICH: INICJATYWY I DZIAŁANIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Downloads
Elżbieta Karnafel-Wyka
RECENZJA KSIĄŻKI: NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI. MACIERZYŃSTWO, OJCOSTWO I POLITYKA RENATY E. HRYCIUK I ELŻBIETY KOROLCZUK Downloads
Katarzyna Górniak
WSPÓŁCZESNE POLKI: JAKIE SĄ I CZEGO PRAGNĄ. RECENZJA KSIĄŻKI Downloads
Sylwia Michalska
RECENZJA KSIĄŻKI ILONY MATYSIAK: ROLA SOŁTYSÓW WE WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZNOŚCIACH WIEJSKICH. PŁEĆ JAKO CZYNNIK RÓŻNICUJĄCY KAPITAŁ SPOŁECZNY2 Downloads
Anna Domaradzka
„KULTURA JEST BABĄ”. WIZJA ANIMACJI KULTURY NA WSI W DZIAŁANIACH STOWARZYSZENIA FOLKOWISKO Downloads
Olga Rodak and Julia Szawiel
RURAL MOTHERHOOD AND CHILDCARE. AN ANALYSIS OF FINNISH PRACTICES AND CONTRASTING EXPECTATIONS Downloads
Maarit Sireni
KOBIETY RZĄDZĄ POLSKĄ WSIĄ? WŁADZA LOKALNA I PŁEĆ Downloads
Ilona Matysiak
KOBIETY WIEJSKIE KRUSZĄ „SZKLANY SUFIT” Downloads
Barbara Chmielewska
O ROLI TRADYCJI WE WSPÓŁCZESNEJ DZIAŁALNOŚCI KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH Downloads
Magda Biejat and Katarzyna Wójcikowska
PARTYCYPACJA POLITYCZNA KOBIET WIEJSKICH Downloads
Katarzyna Zajda
WIEJSKIE KOBIETYW SYTUACJI UBÓSTWA – JAK JE WIDZĄ, JAK JE PISZĄ Downloads
Katarzyna Górniak
KOBIETA WIEJSKAW PAMIĘTNIKACH CHŁOPÓW Z LAT 30. XX WIEKU Downloads
Kinga Pawłowska
PORÓD I MACIERZYŃSTWO NA WSI – ZMIANY DOŚWIADCZEŃ I RÓL KOBIET WIEJSKICH Downloads
Magdalena Gajewska and Sylwia Michalska
SERIALOWY OBRAZ KOBIET WIEJSKICH Downloads
Beata Łaciak
ROLA KOBIET NA OBSZARACH WIEJSKICH Downloads
Agnieszka Wrzochalska
Wprowadzenie Downloads
Sylwia Michalska

(166.1), issue 1.1

GLOBALNE SIŁY A NOWA KLASA CHŁOPSKA2 Downloads
Ruta Śpiewak
ROLNICTWO RODZINNE A ŚWIATWPRZYSZŁOŚCI2 Downloads
Sylwia Michalska
REORIENTACJA ZAWODOWA ROLNIKÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN Streszczenie Downloads
Ryszard Kamiński
SPOŁECZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA DROBNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE Downloads
Janusz Żmija and Monika Szafrańska
ROLNICY I SPÓŁDZIELCZOŚĆ W POLSCE: STARY CZY NOWY RUCH SPOŁECZNY? Downloads
Piotr Nowak and Krzysztof Gorlach
SPECYFIKA ROLNICTWA RODZINNEGO W POLSCE: CIĘŻAR PRZESZŁOŚCI I OBECNE UWARUNKOWANIA Downloads
Maria Halamska
FROM DISAPPEARANCE TO RECOVERY: FAMILY FARMING IN CENTRAL EUROPE. QUESTIONING THE PATH DEPENDENCY HYPOTHESIS Downloads
Marie-Claude Maurel
STRUKTURALNA I EKONOMICZNA RÓŻNORODNOŚĆ A MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GOSPODARSTW RODZINNYCH W UE Downloads
Walenty Poczta, Ewelina Szuba-Barańska, Patrycja Beba and Wawrzyniec Czubak
THE FAMILY FARMS IN THE UNITED STATES: SOCIAL RELATIONS, SCALE AND REGION Downloads
Mooney Patrick H. and Keiko Tanaka
ZNACZENIE ROLNICTWA RODZINNEGO W PROCESACH ROZWOJU. WNIOSKI I REKOMENDACJE Downloads
Jean-Michel Sourisseau, Philippe Bonnal, Jacques Marzin, Bruno Losch and Pierre-Marie Bosc
KRYTERIA DEFINIOWANIA GOSPODARSTW RODZINNYCH W WYBRANYCH KRAJACH Downloads
Mirosław Drygas
Od Redaktora Naukowego Downloads
Maria Halamska
Page updated 2018-03-17