EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Economic Archive

2008 - 2017

Current editor(s): Andrey Zahariev

From D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Contact information at EDIRC.

Series data maintained by Kostadin Bashev ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2017, issue 1 Year 2017

Бюджетно салдо – технически и финансови аспекти pp. 3-14 Downloads
Румяна Лилова and Петко Ангелов
Доктрината Too Big to Fail и мрежата за финансова сигурност pp. 15-40 Downloads
Ирина Казанджиева-Йорданова
TOO BIG TO FAIL DOCTRINE AND THE FINANCIAL SAFETY NET pp. 15-35 Downloads
Irina Kazandzhieva-Yordanova
HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT – ECONOMIC EFFECTS AND MARKET ASPECTS pp. 38-56 Downloads
Baki Huseinov
Развитие на човешкия капитал – икономически ефекти и пазарни аспекти pp. 41-60 Downloads
Баки Хюсеинов
FINANCIAL ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL POLICY IN THE REPUBLIC OF BULGARIA DURING THE PERIOD 2000-2015 pp. 57-69 Downloads
Taner Ismailov
Финансови аспекти в осъществяването на социалната политика на РБългария през периода 2000–2015 г pp. 61-74 Downloads
Танер Исмаилов
SPECIFIC VAT REGIMES IN THE EU - METHODICAL CASES AND SOLUTIONS pp. 70-82 Downloads
Boyko Petev
Специфични режими на облагане с ДДС в ЕС – методически казуси и решения pp. 75-88 Downloads
Бойко Петев

2016, issue 2016

REFORMS TO THE COMMON AGRICULTURAL POLICY AND BENEFITS TO BULGARIA pp. 1 Downloads
Tanya Gorcheva
AN INTEGRATED APPROACH IN THE STUDY OF THE EVOLUTION OF THE STABILISATION POLICY OF THE EUROPEAN UNION pp. 6 Downloads
Nikolay Andreev

2016, issue 2

VAR - MODELS OF SHOCKS IN THE BUSINESS CYCLES OF FINAL CONSUMPTION EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS pp. 2 Downloads
Dimitar Radilov and Georgi Chervenski
VIRTUALITY OF FICTITIOUS CAPITAL IN MODERN CONDITIONS pp. 4 Downloads
Svitlana Danylina
OPPORTUNITIES TO IMPROVE THE PORTFOLIO PERFORMANCE BASED ON DIVIDEND STRATEGIES AND EQUITY HOME BIAS pp. 6 Downloads
Valentin Milinov and Tsvetan Pavlov
GUIDELINES FOR ANALYSING THE FINANCIAL STATEMENTS OF BULGARIAN PUBLICLY TRADED INSURANCE COMPANIES pp. 8 Downloads
Lyudmil Krastev
A NEW YUAN OR A NEW MONETARY SYSTEM pp. 10 Downloads
Dimitar Kostov
ВИРТУАЛНОСТ НА ФИКТИВНИЯ КАПИТАЛ В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ pp. 23 Downloads
Светлана Данилина
НАСОКИ ЗА АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПУБЛИЧНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ pp. 27 Downloads
Людмил Кръстев
НОВ ЮАН ИЛИ НОВА ВАЛУТНА СИСТЕМА pp. 29 Downloads
Димитър Костов

2016, issue 1

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEADING CONSUMPTIONBASED ASSET PRICING MODELS pp. 4 Downloads
Stoyan Prodanov and Tsvetan Pavlov
TESTING THE DAMODARAN APPROACH TO ESTIMATE THE COST OF EQUITY IN EMERGING MARKETS pp. 8 Downloads
Kaloyan Petkov
RISK ATTRIBUTION – A MODEL FOR ESTABLISHING THE IMPACT OF GLOBAL RISK FACTORS pp. 10 Downloads
Nikola Iliev
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВОДЕЩИ МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ, ОСНОВАНИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО pp. 23 Downloads
Стоян Проданов and Цветан Павлов
ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ ЕВОЛЮЦИЯТА НА СТАБИЛИЗАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ pp. 25 Downloads
Николай Андреев
РИСКОВАТА АТРИБУЦИЯ – МОДЕЛ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ГЛОБАЛНИ РИСКОВИ ФАКТОРИ pp. 29 Downloads
Никола Илиев

2015, issue 3

THE USE OF THE INTERNET TO SUPPORT AND DEVELOP DEMOCRACY pp. 4 Downloads
Rumen Varbanov
THE POTENTIAL FOR ATTRACTING CHINESE TOURISTS TO BULGARIA'S TOURIST MARKET pp. 6 Downloads
Iliev Iliev, Daniela Ilieva and Yordan Neikov
PLURILINGUALISM, MULTILINGUASLISM IN THE EUROPEAN UNION AND MULTILINGUAL DIDACTICS pp. 8 Downloads
Victor Monev
OUTSOURCING PRINTING SERVICES IN BULGARIA – PART OF THE GLOBAL OUTSOURCING MARKET pp. 10 Downloads
Kameliya E. Bozhinova
ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЗНАНИЯ pp. 21 Downloads
Д. М. Джусубалиева
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ ЗА УКРЕПВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА pp. 23 Downloads
Румен Върбанов
ПОТЕНЦИАЛ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА КИТАЙСКИ ТУРИСТИ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАЗАР pp. 25 Downloads
Драгомир Илиев, Даниела Илиева and Йордан Нейков
МНОГОЕЗИЧИЕ, ЕЗИКОВО МНОГООБРАЗИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДИДАКТИКА НА МНОГОЕЗИЧИЕТО pp. 27 Downloads
Виктор Монев
АУТСОРСИНГЪТ НА ПЕЧАТНИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ – ЧАСТ ОТ ГЛОБАЛНИЯ АУТСОРСИНГ ПАЗАР pp. 29 Downloads
Камелия Божинова

2015, issue 2

ACTIVE LABOUR MARKET POLICY IN BULGARIA IN AN ECONOMIC CRISIS CONTEXT pp. 1 Downloads
Margarita Atanassova
A SYSTEM OF INDICATORS FOR THE EVALUATION OF THE NATIONAL ECONOMY’S EFFECTIVENESS pp. 2 Downloads
Lyubomir Todorov
CARD-NOT-PRESENT FRAUD – CHALLENGES AND COUNTERACTIONS pp. 3 Downloads
Silvia Parusheva
KEY ASPECTS OF BUILDING MANAGEMENT TEAMS FOR PROJECT ACTIVITIES pp. 4 Downloads
Stanislava Stoyanova
RISK MANAGEMENT AND RISK TRANSFER REGARDING OBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY pp. 5 Downloads
Georgy Draganov
АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА В БЪЛГАРИЯ pp. 21 Downloads
Маргарита Атанасова
СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА pp. 22 Downloads
Любомир Тодоров
КЛЮЧОВИ АСПЕКТИ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ pp. 24 Downloads
Станислава Стоянова
УПРАВЛЕНИЕ И ТРАНСФЕР НА РИСКА ПРИ ОБЕКТИТЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ pp. 25 Downloads
Георги Драганов

2015, issue 1

CITIES AS ATTRACTIVE TOURIST DESTINATIONS pp. 1 Downloads
Tanya Gorcheva
DEFICINCIES IN THE IMPLEMENTATION OF SWOT ANALYSIS pp. 2 Downloads
Borislav Borissov
THE LEASE AND ACCOUNTING OF AGRICULTURAL LAND pp. 3 Downloads
Georgi Gerganov and Violeta Blazheva
THE GLOBAL EFFECTS OF INTERNAL AND EXTERNAL DEVALUATION ON EXPORT POTENTIAL pp. 4 Downloads
Martin Dimitrov
CONCEPTS FOR MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING IN THE COMPANY pp. 5 Downloads
Anton Pavlov
АРЕНДУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И НЕГОВОТО СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ pp. 23 Downloads
Георги Герганов and Виолета Блажева
ГЛОБАЛНИ ЕФЕКТИ НА ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНАТА ДЕВАЛВАЦИЯ ВЪРХУ ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ pp. 24 Downloads
Мартин Димитров
КОНЦЕПЦИИ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ВЪВ ФИРМАТА pp. 25 Downloads
Антон Павлов
Page updated 2017-09-29