EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Yearbook of D. A. Tsenov Academy of Economics

2010 - 2016

Current editor(s): Margarita Bogdanova

From D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Contact information at EDIRC.

Series data maintained by Kostadin Bashev ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2016, issue 1

ПРИЛОЖЕНИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ В РЕГУЛИРАНЕТО НА РАЗВИТИЕТО: ЕФЕКТИВНИ ПОЛИТИКИ ЧРЕЗ НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА АКТИВНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ РЕСУРС pp. 1 Downloads
Венелин Терзиев
ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИНЕРГИЧНИЯ ЕФЕКТ МЕЖДУ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ pp. 2 Downloads
Пенка Горанова and Стелиана Василева
ОЦЕНКА НА ФАКТОРНОТО ВЛИЯНИЕ НА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТТА И ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА pp. 3 Downloads
Силвия Трифонова
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ И ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ ПРИ ОЦЕНКА НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ОДОБРЕНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОРИ pp. 4 Downloads
Момчил Антов and Красимир Кулчев
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ СПОРЕД СТЕПЕНТА НА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ ОТ ТИПА „БИЗНЕС КЪМ БИЗНЕС” pp. 5 Downloads
Венцислав Перков
BURNOUT – СИНДРОМ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗЧЕРПВАНЕ ИЛИ СИНДРОМ НА СЪВРЕМЕННИЯ СЛУЖИТЕЛ pp. 6 Downloads
Милен Динков

2015, issue 118

ФАКТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ В УПРАВЛЕНСКОТО ОБЩУВАНЕ pp. 2 Downloads
Елена Йорданова
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАТО СУБЕКТ НА ПОЛИТИКИТЕ В ОБЛАСТТА НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ВЪРХУ ЖЕНИ pp. 3 Downloads
Ваня Ганева and Vanya Ganeva
ЕВОЛЮЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТАРИУМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪТРЕШНООТРАСЛОВАТА ТЪРГОВИЯ pp. 4 Downloads
Николай Йорданов and Nikolay Yordanov
СПОДЕЛЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НЕФОРМАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ (КРОС-КУЛТУРНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ИНДИЯ И БЪЛГАРИЯ) pp. 5 Downloads
Димитър Колев

2015, issue 1

Efficient Fiscal Policy in EU's Open Economy pp. 7-44 Downloads
Andrey Zahariev and Martin Dimitrov
Factors for managerial communication efficiency pp. 45-79 Downloads
Elena Yordanova
Non-government organizations as proponents of policies related to domestic violence against women pp. 81-124 Downloads
Vanya Ganeva
Evolution of the toolbox for measuring intra-industry trade pp. 125-150 Downloads
Nikolay Yordanov
Sharing and disclosure of informal consumer information (A cross-cultural study of India and Bulgaria) pp. 151-186 Downloads
Dimitar Kolev,

2014, issue 117

СЪДЕЯТЕЛСКАТА СРЕДА – ИЗТОЧНИК НА СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ ИЛИ ФАКТОР ЗА МОТИВИРАНА ПАСИВНОСТ pp. 1 Downloads
Камен Каменов
ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА СЪВРЕМЕННА ЕВРОПА pp. 2 Downloads
Анета Денева, Венета Христова and Искра Пантелеева
ИНДУСТРИИТЕ В КУЛТУРАТА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ОБЩИНИ pp. 3 Downloads
Цвета Зафирова
АКТУАЛНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО pp. 4 Downloads
Маргарита Стефанова Йорданова
ПРАВЕН РЕЖИМ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ pp. 5 Downloads
Пенко Димитров and Penko Dimitrov

2013, issue 116

ПОВЕДЕНИЕ И ОТНОШЕНИЯ В СОЦИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ pp. 1 Downloads
Камен Каменов
ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА СИСТЕМИ ЗА ДЕПОЗИТНО ЗАСТРАХОВАНЕ – СВЕТОВЕН ОПИТ pp. 2 Downloads
Божидар Божинов and Bozhidar Bozhinov
СТРАТЕГИИ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ pp. 3 Downloads
Вера Пиримова and Vera Pirimova
ЗНАЧЕНИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В ПРОЦЕСА НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЯ (ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ) pp. 4 Downloads
Карина Саркисян
СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ФАКТОРИНГОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ pp. 6 Downloads
Венцислав Вечев
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В “СКФБЕРИНГС БЪЛГАРИЯ” ЕАД pp. 7 Downloads
Вяра Славянска and Vyara Slavyanska

2012, issue 115

МЕТОДОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ПУБЛИЧНАТА ОСИГУРИТЕЛНА СИСТЕМА pp. 1 Downloads
Данаил Врачовски
ЦЕННОСТИТЕ НА СЪВРЕМЕННИЯ МЕНИДЖМЪНТ pp. 2 Downloads
Милка Бакърджиева
ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ pp. 3 Downloads
Събка Пашова
ИЗСЛЕДВАНЕ НА СРАВНИТЕЛНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА ТЪРГОВИЯТА НА Р. БЪЛГАРИЯ СЪС СТРАНИТЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ pp. 4 Downloads
Карина Саркисян
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАРАСТВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА И РЕАЛНАТА МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА В БЪЛГАРИЯ pp. 5 Downloads
Силвия Пантелеева

2011, issue 114

БИЗНЕС ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ pp. 1 Downloads
Румен Върбанов, Веселин Попов, Емил Цанов and Асен Божиков
СУБЕКТИ НА ДАНЪЧНИТЕ ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ pp. 2 Downloads
Пенко Димитров
НАРАСТВАЩА ОТВОРЕНОСТ НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА pp. 3 Downloads
Драгомир Илиев
ПРИНЦИПНИ ПОСТАНОВКИ И ПРОЦЕДУРИ СЪГЛАСНО КОНЦЕПЦИЯТА ЗА НЕДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ (СЧЕТОВОДСТВО НА ЛИКВИДАЦИОННА БАЗА) pp. 4 Downloads
Десислава Йосифова
ЕТИКА И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА (ETHICS AND BEHAVIOUR IN ORGANIZATIONAL MANAGEMENT) pp. 5 Downloads
Елена Йорданова and Elena Yordanova

2010, issue 113

РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ПОЛОВЕТЕ КАТО ЦЕННОСТ НА СЪВРЕМЕННИЯ МЕНИДЖМЪНТ pp. 3 Downloads
Милка Бакърджиева
ЕСТЕСТВЕНИТЕ МОНОПОЛИ – МЕЖДУ ПАЗАРА И РЕГУЛИРАНЕТО pp. 4 Downloads
Красимир Кунев
Page updated 2017-09-29