EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

International Economics

2013 - 2019

Current editor(s): Piotr Gabrielczak

From University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by International Economics ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2019, issue 27

Przewaga komparatywna krajów Andyjskiego Wspólnego Rynku (CAN) w miedzynarodowym handlu towarami z Mercosur pp. 151-167 Downloads
Kamil Majcher
Miedzynarodowe planowanie podatkowe z wykorzystaniem spólki prawa luksemburskiego pp. 168-186 Downloads
Tomasz Nowak
Mass Prestige brands – the end of traditional luxury brand marketing? pp. 187-198 Downloads
Joanna Pietrzak
Handel miêdzynarodowy a koncepcja zrównowa¿onego rozwoju pp. 199-215 Downloads
Piotr Rubaj

2016, issue 16

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto krajów Unii Europejskiej w latach 2006–2014 / Net international investmnet position of the countries of European Union in the years 2006–2014 pp. 299-312 Downloads
Iwona Maciejczyk-Bujnowicz
Instytucjonalne uwarunkowania wspólnej polityki pieniężnej w Unii Gospodarczej i Walutowej / Institutional Framework of Single Monetary Policy in The Economic and Monetary Union pp. 313-331 Downloads
Michał Laskowski
Disclosure of risk information in the European banking sector pp. 350-366 Downloads
Emilia Klepczarek
An Assessment of Islamic Banking in Bosnia and Herzegovina – a comparative analysis using the CAMELS approach pp. 367-387 Downloads
Katarzyna Kubiszewska and Rafał Komorowski
Regional Innovation Systems in Sweden pp. 388-405 Downloads
Joanna Ligenzowska

2016, issue 15

Współpraca polsko-litewska w kontekście utworzenia wspólnego europejskiego rynku energii w latach 2004–2015 / Polish-Lithuanian Cooperation in the Context of the Common European Energy Market Formation in 2004–2015 pp. 182-198 Downloads
Stanisław Pilżys
Zmiany na rynkach towarowych a regulacje nadzorcze w Unii Europejskiej / Changes on Commodity Markets and Regulation in the European Union pp. 199-210 Downloads
Jan Żelazny
Polish Investments on Non-European Markets pp. 211-222 Downloads
Michał Zaremba
Alternative Trading Systems in Germany – Entry Standard vs. Neuer Markt pp. 223-233 Downloads
Sonia Woś
Foreign direct investment and economic growth in Albania: a co-integration analysis pp. 234-244 Downloads
Eglantina Hysa and Livia Hodo
A fuzzy model for the evaluation of suppliers of material resources to machine-building enterprises pp. 245-277 Downloads
Evgeniya Kozlova and Vladimir Volynsky
A Performance Ranking of LGUs in Macedonia pp. 278-298 Downloads
Mirjana Kraja-Sejdini

2016, issue 14

Gender Pay Gap in Poland pp. 106-113 Downloads
Jarosław Oczki
Impact of Innovative Financial Products on Financial Systems: Exchange Traded Products and the Polish Financial System pp. 114-132 Downloads
Adam Marszk
Institutional Complementarity of Poland in Terms of Diversity of Capitalism pp. 133-157 Downloads
Maciej Wysocki
Metody pomiaru e-administracji w kontekście konkurencyjności międzynarodowej / Methods of measurement e-government in the context of international competitiveness pp. 158-168 Downloads
Natalia Mańkowska
Wpływ środków pomocowych z Unii Europejskiej na kondycję gospodarczą Polski w latach 2007–2013 / The impact of aid funds from the European Union on the condition of the Polish economy in 2007–2013 pp. 169-181 Downloads
Monika Śliwka

2016, issue 13

Foreign trade and the theory of optimum currency areas. Implications for Poland pp. 5-26 Downloads
Iwona Maciejczyk-Bujnowicz
Regionalne porozumienia handlowe w świetle regulacji Światowej Organizacji Handlu / Regional trading agreements in the context of World Trade Organization regulations pp. 27-37 Downloads
Justyna Wieloch
Przemysł meblarski w Polsce i jego międzynarodowa pozycja konkurencyjna / The furniture industry in Poland and its international competitive position pp. 38-52 Downloads
Marta Ulbrych
Trendy rozwojowe franchisingu w Polsce i Europie / Franchising development trends in Poland and Europe pp. 53-70 Downloads
Milena Keskin
A historical retrospective and the essence of strategic financial planning pp. 71-78 Downloads
Olha Nestor
The costs of resource-led development. An analysis of the economic impact of the oil extraction boom in Colombia pp. 79-94 Downloads
Paulina Kupisz
Rusnano i Skolkovo – czołowe rosyjskie przedsięwzięcia na drodze do innowacji / Rusnano and Skolkovo – leading Russian initiative on the road to innovation pp. 95-105 Downloads
Janusz Wdzięczak

2015, issue 12

Wpływ porozumień handlowych na synchronizację gospodarki meksykańskiej z gospodarką światową / Impact of the Mexican trade agreements on its business cycle synchronization with the world economy pp. 205-216 Downloads
Wojciech Grabowski, Ewa Stawasz and Justyna Wieloch
Product placement as a way of promoting on an international scale based on a series of films about James Bond pp. 217-234 Downloads
Karolina Anielak
Efficiency frontier on Japanese banking system pp. 235-249 Downloads
Ionut Cristian Ivan

2015, issue 11

Droga Litwy do strefy euro / The Lithuanian Way to European Monetary Union pp. 95-105 Downloads
Eugeniusz Gostomski
Tendencje rozwojowe klastrów w Niemczech / Development Tendencies of German Clusters pp. 106-144 Downloads
Marta Gotz
Infrastruktura społeczno-techniczna w krajach Unii Europejskiej – analiza taksonomiczna / Socio-technical infrastructure in the European Union – a taxonomic analysis pp. 145-156 Downloads
Dorota Wawrzyniak
Determinanty konkurencyjności międzynarodowej krajów – analiza porównawcza Polski i Czech / Determinants of International Competitiveness of Countries – A Comparative Analysis of Poland and the Czech Republic pp. 157-175 Downloads
Malgorzata Wesolowska
Rynek Neuer Markt: droga od sukcesu do porażki / Neuer Markt: from Success to Failure pp. 176-189 Downloads
Sonia Wos
A comparison of sustainable development consumption and production in the countries of southern and northern Europe based on selected indicators pp. 190-204 Downloads
Joanna Ligenzowska

2015, issue 10

Od Mao Zedonga do Xi Jinpinga. Cechy, cele, kierunki i narzędzia zagranicznej polityki gospodarczej Chińskiej Republiki Ludowej / From Mao Zedong to Xi Jinping. The foreign economic policy of the PRC – characteristics, objectives, directions and tools pp. 50-63 Downloads
Katarzyna Twarowska
Risks of investment in personnel development: evidence from Ukrainian IT companies pp. 64-80 Downloads
Oksana Domkina
Methods of forecasting VAT revenues for the state budget of Ukraine pp. 81-94 Downloads
Oksana Okseniuk

2015, issue 9

Gospodarki Danii, Finlandii i Szwecji a globalny kryzys finansowy / The Global Financial Crisis in Denmark, Finland and Sweden pp. 5-22 Downloads
Leszek Lesniewski
Pozycja gospodarcza miast Europy Środkowo-Wschodniej na tle świata / The Economic Position of Central-Eastern European Cities Against the Background of the World pp. 23-39 Downloads
Dariusz Nowotnik and Piotr Razniak
Kraje rozwijające się w ugrupowaniach integracyjnych / Developing Countries in Economic Agreements pp. 40-49 Downloads
Justyna Wieloch

2014, issue 8

Internacjonalizacja przedsiebiorstw - istota budowania konkurencyjnosci w dobie globalizacji korporacyjnej / Internationalization of enterprises - the essence of competitiveness building in the corporate globalization era pp. 153-171 Downloads
Magdalena Rosinska-Bukowska
Model matematyczny relacji wzrostu gospodarczego USA w stosunku do prowadzonych przez ten kraj wojen / A mathematical model of relationship between the economic growth of the USA and wars conducted by that country pp. 172-198 Downloads
Marcin Krupa
Modern trends in international economic integration development pp. 199-208 Downloads
Yuri Kirillov and Elena Paweta
The evolution of European Union Preferential Trade Agreements pp. 209-220 Downloads
Aleksandra Nacewska-Twardowska

2014, issue 7

Finansowe determinanty deinternacjonalizacji polskich spó³ek akcyjnych w latach 2008-2011 / Financial determinants of de-internationalization of Polish joint-stock companies in 2008-2011 pp. 111-125 Downloads
Wirginia Doryń
Zadluzenie zagraniczne przedsiebiorstw jako skutek umiedzynarodowienia dzialalnosci gospodarczej / Corporate foreign debt as a consequence of internationalisation of business activity pp. 126-135 Downloads
Halina Nakonieczna-Kisiel
Uwarunkowania przeplywu polskich bezposrednich inwestycji zagranicznych do krajow Unii Europejskiej. Model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych / The determinants of FDI flows from Poland to EU countries. Gravity model using panel data approach pp. 136-149 Downloads
Judyta Lubacha-Sember and Liwiusz Wojciechowski

2014, issue 6

Umiedzynarodowienie sektora mid-tech na przykladzie wymiany handlowej sektora samochodowego w Polsce w latach 2004-2012 / Internationalisation of the mid-tech sector. The case of Polish trade in the automotive industry between 2004-2012 pp. 63-80 Downloads
Bartosz Michalski
Wykorzystanie mozliwosci rozwoju miedzynarodowego - przyklad Grupy Kapitalowej „Sokolow” SA / Exploiting international development opportunities – the example of Corporate Group „Sokolow” SA pp. 81-90 Downloads
Ireneusz Janiuk and Miroslaw Jarosinski
Polski eksport owocow i warzyw. Studium przypadku uznanych organizacji i wstepnie uznanych grup producentow owocow i warzyw (rynek pierwotny) z wojewodztwa dolnoslaskiego / The Polish exports of fruits and vegetables. The case of fruits and vegetables producer organisations and groups (the primary market) from Lower Silesian voivodeship pp. 91-107 Downloads
Dominika Malchar-Michalska

2014, issue 5

Produktywnosc a ekspansja miedzynarodowa przedsiebiorstw. Przypadek wojewodztwa lodzkiego / Firms’ productivity and their international expansion. The case of Lodz voivodeship pp. 7-28 Downloads
Piotr Gabrielczak and Tomasz Serwach
Znaczenie dzialalnosci eksportowej dla przedsiebiorstw z wojewodztwa lodzkiego - wyniki badania ankietowego / Significance of exports for enterprises from Lodz voivodeship - results of a survey pp. 29-44 Downloads
Agnieszka Klysik-Uryszek and Tomasz Serwach
Import zaopatrzeniowy i inwestycyjny a perspektywy uczenia sie przedsiebiorstw przemyslowych z wojewodztwa lodzkiego / Import of intermediate and capital goods and learning perspectives for manufacturing enterprises from Lodz voivodeship pp. 45-59 Downloads
Piotr Gabrielczak and Agnieszka Klysik-Uryszek
Page updated 2023-11-14