EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Medzinarodne vztahy (Journal of International Relations)

2004 - 2016

From Ekonomická univerzita, Fakulta medzinárodných vzťahov
Contact information at EDIRC.

Series data maintained by Samuel Goda ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 14, issue 3, 2016

MENDEL MILOŠ - ARABSKÉ JARO. HISTORICKÉ A KULTÚRNÍ POZADÍ UDÁLOSTÍ NA BLÍZKOM VÝCHODE (MENDEL MILOS: ARAB SPRING. HISTORICAL AND CULTURAL BACKGROUND OF THE EVENTS IN MIDDLE EAST) pp. 204-221 Downloads
Karol Sorby
LIMITY GRUZÍNSKÉ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI PŘI BUDOVÁNÍ MÍRU (LIMITS OF GEORGIAN CIVIL SOCIETY IN THE PECEBUILDING PROCESS) pp. 222-242 Downloads
Tomáš Hoch and Jakub Kašpar
VYROBENÉ V ČÍNE: HROZBA PRE EURÓPSKY HIGH-TECH SEKTOR? (MADE IN CHINA: A THREAT TO EUROPEAN HIGH-TECH SECTOR?) pp. 243-256 Downloads
Veronika Končíková and Robert Barca
MORÁLNY HAZARD HUMANITÁRNEJ INTERVENCIE. POZITÍVA. NEGATÍVA. (MORAL HAZARD OF HUMANITARIAN INTERVENTION. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES.) pp. 257-283 Downloads
Suzan Kodrazi
NEZAMĚSTNANOST MLADÝCH A JEJÍ ŘEŠENÍ NA EVROPSKÉ ÚROVNI (YOUTH UNEMPLYMENT AND ITS SOLUTION ON THE EU LEVEL) pp. 283-303 Downloads
Zuzana Potužáková
STREDNÁ ÁZIA – OD „VEĽKEJ HRY“ K „VEĽKEJ ZMENE“ (CENTRAL ASIA – FROM „BIG GAME“ TO A „BIG CHANGE“) pp. 304-318 Downloads
Lubomír Čech
KAROL SORBY JR.IRAQI POLITICS IN THE SHADOW OF THE MILITARY (1936-1941) (KAROL SORBY JR. IRACKÁ POLITIKA VO VOJENSKOM TIENI (1936-1941)) pp. 319-322 Downloads
Eduard Gombár

Volume 14, issue 2, 2016

ALBÁNSKA FIŠKÁLNA POLITIKA: DOBRÝ PRÍKLAD PRE PERSPEKTÍVU EÚ (ALBANIA’S FISCAL GOVERNANCE: A GOOD EXAMPLE IN EU PERSPECTIVE) pp. 120-129 Downloads
Ardian Durmishi and Nikolay Patonov
TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ SKÚMANIA PROBLEMATIKY HYBRIDNEJ VOJNY – VOJNY 21. STOROČIA (THEORETICAL BACKGROUND FOR THE RESEARCH OF PROBLEMS OF THE HYBRID WAR – THE WAR OF THE 21. CENTURY) pp. 130-156 Downloads
Radoslav Ivančík
VYMEZENÍ REGIONÁLNÍCH MOCNOSTÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU VE 20. A 21. STOLETÍ (DELIMITATION OF REGIONAL POWERS IN THE MIDDLE EAST IN THE 20TH AND 21ST CENTURY) pp. 157-185 Downloads
Martina Ponížilová
DÔSLEDKY KONFLIKTU MEDZI USA A RUSKOM Z HĽADISKA PROLIFERÁCIE JADROVÝCH ZBRANÍ (THE IMPACT OF THE CONFLICT BETWEEN THE USA AND RUSSIA ON THE PROLIFERATION OF THE NUCLEAR WEAPONS) pp. 186-203 Downloads
Peter Števkov
PRÍČINY ZNÁRODNENIA SPOLOČNOSTI SUEZSKÉHO PRIEPLAVU (THE CAUSES OF NATIONALIZATION OF THE SUEZ CANAL COMPANY) pp. 204-221 Downloads
Karol Sorby

Volume 14, issue 1, 2016

VEĽKÝ ČIERNOMORSKÝ REGIÓN V MENIACOM SA GEOPOLITICKOM KONTEXTE (THE WIDER BLACK SEA REGION WITHIN THE CHANGING GEOPOLITICAL CONTEXT) pp. 8-18 Downloads
Olyana Kinidbalyk
CELKOVÁ FAKTOROVÁ PRODUKTIVITA A JEJ DETERMINANTY V EURÓPSKEJ ÚNII (TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY AND ITS DETERMINANTS IN THE EUROPEAN UNION) pp. 19-35 Downloads
Petra Čekmeová
RUSKÁ MAKKÁ MOC V BALTSKÝCH KRAJINÁCH (RUSSIA’S SOFT POWER IN THE BALTIC STATES) pp. 36-57 Downloads
Aleksandra Kuczyńska-Zonik
BOL PUTIN K ZÁPADU VŽDY PRIETEĽSKÝ? INTERPRETAČNÁ ŠTÚDIA PRVÝCH DVOCH FUNKČNÝCH OBDOBÍ PERZIDENTA VLADIMÍRA PUTINA VO SVETLE TEÓRIÍ REALIZMU (WAS PUTIN EVER FRIENDLY TO THE WEST? AN EXPOSITORY STUDY OF THE FIRST TWO TERMS OF PRESIDENT VLADIMIR PUTIN, IN LIGHT OF THE THEORIES OF REALISM) pp. 58-92 Downloads
Sumantra Maitra
PREZIDENTSKÁ DIPLOMACIE: SROVNÁNÍ TŘÍ BRAZILSKÝCH PREZIDENTŮ (PRESIDENTIAL DIPLOMACY: THREE BRAZILIAN PRESIDENTS IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE) pp. 93-118 Downloads
Irena Melounová

Volume 13, issue 4, 2015

PROBLÉM ZABEZPEČENIA SVETOVÉHO SYSTÉMU MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV NA EURÓPSKOM KONTINENTE V KONTEXTE PREMENY SVETOVÉHO SYSTÉMU MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV Z JEDNOPOLÁRNEHO NA MNOHOPOLÁRNY (ON SECURING A WORLD SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS ON THE EUROPEAN CONTINENT IN THE CONTEXT OF CONVERSION OF THE WORLD SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS FROM A UNIPOLAR TO THE MULTIPOLAR ONE) pp. 303-312 Downloads
Alexander D. Burian
PALESTÍNSKE ODBOJOVÉ HNUTIE V LIBANONE A „KÁHIRSKÁ DOHODA 1969“ (THE PALESTINIAN RESISTANCE MOVEMENT IN LEBANON AND “THE CAIRO AGREEMENT OF 1969”) pp. 313-332 Downloads
Karol R. Sorby
OD ALŽÍRSKÉHO OSVOBOZENECKÉHO HNUTÍ K MYŠLENCE KABYLSKÉ NEZÁVISLOSTI (FROM THE ALGERIAN LIBERATION MOVEMENT TO THE IDEA OF KABYLE INDEPENDENCE) pp. 333-346 Downloads
Tereza Hyánková
GRUZIE MEZI EVROPSKOU UNIÍ A RUSKEM (GEORGIA BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND RUSSIA) pp. 347-364 Downloads
Tomáš Hoch, Vincenc Kopeček and Jakub Kašpar
TAIWAN’S GROWING ECONOMIC DEPENDENCE ON CHINA: A REASON TO FEAR? (RASTÚCA EKONOMICKÁ ZÁVISLOSŤ TAIWANU NA ČÍNE: DÔVOD NA STRACH?) pp. 365-381 Downloads
Veronika Končiková
THE RELATIONSHIP BETWEEN ELECTRICITY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH IN OECD COUNTRIES: PANEL COINTEGRATION ANALYSIS UNDER CROSS-SECTIONAL DEPENDENCE (VZŤAH MEDZI SPOTREBOU ELEKTRICKEJ ENERGIE A HOSPODÁRSKYM RASTOM V ŠTÁTOCH OECD: PANELOVÁ KOINTEGRAČNÁ ANALÝZA SO ZOHĽADNENÍM PRIEREZOVEJ ZÁVISLOSTI) pp. 382-398 Downloads
Tuba Baskonus Direkci and Tuncer Govdeli
INFORMÁCIA - MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY 2015: AKTUÁLNE OTÁZKY SVETOVEJ EKONOMIKY A POLITIKY (REPORT - INTERNATIONAL RELATIONS 2015: ACTUAL ISSUES OF WORLD ECONOMY AND POLITICS) pp. 399-402 Downloads
Lucia Borošová

Volume 13, issue 3, 2015

RENESANCE A OBNOVA KONKURENCESCHOPNOSTI ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU V USA: MÝTUS NEBO REALITA? (THE RENAISSANCE AND RESTORATION OF COMPETITIVENESS OF THE U.S. MANUFACTURING: MYTH OR REALITY?) pp. 201-222 Downloads
Pavel Neumann
EXPLAINING THE STRENGTHENING ROLE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AFTER THE LISBON TREATY: A LIBERAL INTERGOVERNMENTAL PERSPECTIVE (ANALÝZA SILNEJÚCEJ ÚLOHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU PO PRIJATÍ LISABONSKEJ ZMLUVY Z HĽADISKA TEÓRIE LIBERÁLNEHO INTERGOVERNMENTALIZMU) pp. 223-239 Downloads
Baider Al Tal
VARIABILITA EURÓPSKEJ IDENTITY: DISPARITY V PERCEPCII IDENTITY EURÓPY NA ÚROVNI ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE (VARIABILITY OF THE EUROPEAN IDENTITY: DISPARITIES IN THE PERCEPTION OF THE IDENTITY OF EUROPE AT THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES LEVEL) pp. 240-265 Downloads
Richard Nikischer
DIALÓG AKO PODMIENKA PAR EXCELLENCE? (DIALOGUE AS A CONDITION PAR EXCELLENCE?) pp. 266-291 Downloads
Suzan Kodrazi
RECENZIA - ERIK PAJTINKA: SLOVNÍK DIPLOMACIE (BOOK REVIEW - ERIK PAJTINKA: A DICTIONARY OF DIPLOMACY) pp. 292-294 Downloads
Marta Zagorsekova

Volume 13, issue 2, 2015

PREFERENTIAL TRADE AGREEMENTS AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: UNEXPLORED ISSUES (PREFERENČNÉ OBCHODNÉ DOHODY A PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA: NEPRESKÚMANÉ PROBLÉMY) pp. 95-110 Downloads
Keith Maskus
CULTURAL DIPLOMACY AND ITS ORGANIZATIONAL AND INSTITUTIONAL MODELS IN SELECTED STATES (KULTÚRNA DIPLOMACIA A JEJ ORGANIZAČNO-INŠTITUCIONÁLNE MODELY V PRAXI VYBRANÝCH ŠTÁTOV) pp. 111-122 Downloads
Erik Pajtinka
IS DEMOCRACY IN RUSSIA POSSIBLE? (MŮŽE BÝT V RUSKU DEMOKRACIE?) pp. 123-148 Downloads
Sona Gullova
IMIGRANTI A FRANCÚZSKA SPOLOČNOSŤ: PRÍPAD ALŽÍRČANOV A MAROČANOV (IMMIGRANTS AND THE FRENCH SOCIETY: THE CASE OF ALGERIANS AND MOROCCANS) pp. 149-166 Downloads
Ivana Vysluzilova
INTERACTIONS OF INTERCULTURAL COMPETENCE AND INTERNATIONALIZATION ON THE EXAMPLE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES: AN EXPERT EVALUATION (VZŤAH INTERKULTÚRNEJ KOMPETENCIE A INTERNACIONALIZÁCIE NA PRÍKLADE MALÝCH A STREDNÝCH FIRIEM: EXPERTNÉ HODNOTENIE) pp. 167-188 Downloads
Jolita Vveinhardt and Jurate Dabravalskyte
RECENZIA - ROBERT ZBÍRAL: PŘENOS PRAVOMOCÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ NA EVROPSKOU UNII: CESTA BEZ ZPÁTEČNÍHO LÍSTKU? (BOOK REVIEW - ROBERT ZBIRAL: THE TRANSFER OF MEMBER STATES’ POWERS TO THE EUROPEAN UNION: A JOURNEY WITHOUT RETURN TICKET?) pp. 189-192 Downloads
Milan Hodas

Volume 13, issue 1, 2015

ÚVODNÍK: ČASOPIS MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY V ROKU 2014 (EDITORIAL: THE JOURNAL IN 2014) pp. 5-7 Downloads
Ludmila Lipkova and Martin Grancay
THE LIFTING OF THE EUROPEAN UNION ARMS EMBARGO AGAINST CHINA AND ITS POTENTIAL IMPACT ON EAST ASIAN SECURITY (ZRUŠENIE EMBARGA NA VÝVOZ ZBRANÍ Z EURÓPSKEJ ÚNIE DO ČÍNY A JEHO POTENCIÁLNY DOPAD NA BEZPEČNOSŤ VO VÝCHODOÁZIJSKOM REGIÓNE) pp. 8-29 Downloads
Chong-Ko Peter Tzou
O VYBRANÝCH MEDZINÁRODNO-BEZPEČNOSTNÝCH ASPEKTOCH UKRAJINSKEJ KRÍZY V HISTORICKO-SOCIOLOGICKOM KONTEXTE (ON SELECTED INTERNATIONAL SECURITY ASPECTS OF THE UKRAINIAN CRISIS IN THE HISTORICAL-SOCIOLOGICAL CONTEXT) pp. 30-52 Downloads
Frantisek Skvrnda
INTERAKCIA AMERICKÉHO A EURÓPSKEHO SYSTÉMU PODNIKOVEJ KULTÚRY (ON INTERACTIONS BETWEEN AMERICAN AND EUROPEAN SYSTEMS OF CORPORATE CULTURE) pp. 53-68 Downloads
Marcel Kordos
FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOWS TO AFRICA: OVERVIEW AND CURRENT TRENDS (TOKY PRIAMYCH ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ DO AFRIKY: PREHĽAD A SÚČASNÉ TRENDY) pp. 69-86 Downloads
Eva Kovarova

Volume 12, issue 4, 2014

DETERMINANTS OF MANUFACTURING SECTOR SIZE IN SUB-SAHARAN AFRICA (DETERMINANTY VEĽKOSTI SPRACOVATEĽSKÉHO PRIEMYSLU V SUBSAHARSKEJ AFRIKE) pp. 301-317 Downloads
Jiri Sejkora
DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT: DOES DEMOCRACY MATTER? (DETERMINANTY PRIAMYCH ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ: AKÝ JE VÝZNAM DEMOKRACIE?) pp. 318-333 Downloads
Hasan Farazmand and Mahvash Moradi
PRÍSPEVOK GEOGRAFOV K EKONOMIKE ROZVOJOVÝCH ŠTÁTOV (THE CONTRIBUTION OF GEOGRAPHERS TO THE ECONOMICS OF DEVELOPING COUNTRIES) pp. 334-355 Downloads
Jaroslav Rusnak and Lukas Namesny
DROGOVÝ PROBLÉM AFGANISTANU AKO OBMEDZUJÚCI FAKTOR JEHO EKONOMICKEJ OBNOVY (ILLEGAL DRUGS AND AFGHANISTAN‘S ECONOMIC RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT) pp. 356-373 Downloads
Lubomir Cech
RECENZIA - ZUZANA STUCHLÍKOVÁ: JAPONSKÁ EKONOMIKA VE 21. STOLETÍ – TRENDY A PROBLÉMY (BOOK REVIEW - ZUZANA STUCHLIKOVA: JAPANESE ECONOMY IN THE 21ST CENTURY – TRENDS AND ISSUES) pp. 374-376 Downloads
Pavel Neumann
RECENZIA - EVA JANČÍKOVÁ: MEDZINÁRODNÉ OBCHODNÉ FINANCOVANIE (BOOK REVIEW - EVA JANCIKOVA: INTERNATIONAL TRADE FINANCE) pp. 377-379 Downloads
Janka Pasztorova
INFORMÁCIA - MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY 2014: AKTUÁLNE OTÁZKY SVETOVEJ EKONOMIKY A POLITIKY (INFORMATION - INTERNATIONAL RELATIONS 2014: CURRENT ISSUES OF WORLD ECONOMY AND POLITICS) pp. 380-383 Downloads
Martin Grancay

Volume 12, issue 3, 2014

ENFORCEMENT OF SOFT POWER AND CULTURAL DIPLOMACY IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL RELATIONS: THE CASE OF SLOVENIA AND ESTONIA (PRESADZOVANIE MÄKKEJ SILY A KULTÚRNEJ DIPLOMACIE V SÚČASNÝCH MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOCH: PRÍPAD SLOVINSKA A ESTÓNSKA) pp. 213-236 Downloads
Romana Korez-Vide
ANWAR AS-SADAT A PRÍČINY VEDÚCE K VOJNE V OKTÓBRI 1973 (ANWAR AS-SADAT AND THE FACTORS LEADING TO THE WAR OF OCTOBER 1973) pp. 237-253 Downloads
Karol R. Sorby
PALESTÍNČANIA, OBČIANSKA VOJNA V LIBANONE A SÝRSKA INTERVENCIA 1976 (PALESTINIANS, CIVIL WAR IN LEBANON AND THE SYRIAN INTERVENTION 1976) pp. 254-271 Downloads
Tomáš Michaľák
KOMPARÁCIA TEORETICKÉHO VYMEDZENIA A POSTAVENIA KREATÍVNEHO PRIEMYSLU V NÁRODNEJ EKONOMIKE FÍNSKA A SLOVENSKA (COMPARISON OF THEORETICAL DEFINITION AND STATUS OF CREATIVE INDUSTRY IN THE NATIONAL ECONOMIES OF FINLAND AND SLOVAKIA) pp. 272-284 Downloads
Kristína Baculáková
RECENZIA - ONDREJ HAMUĽÁK - INTEGRUJÍCÍ SE EVROPA A SUVERENITA ČESKÉ REPUBLIKY (BOOK REVIEW - ONDREJ HAMULAK - AN INTEGRATING EUROPE AND THE SOVEREIGNTY OF THE CZECH REPUBLIC) pp. 285-288 Downloads
Milan Hodás
RECENZIA - LENKA FOJTÍKOVÁ A KOLEKTÍV - POSTAVENÍ EVROPSKÉ UNIE V PODMÍNKÁCH GLOBALIZOVANÉ SVĚTOVÉ EKONOMIKY (BOOK REVIEW - LENKA FOJTIKOVA (ED.) - POSITION OF THE EUROPEAN UNION IN THE GLOBALIZED WORLD ECONOMY) pp. 289-292 Downloads
Ľudmila Lipková

Volume 12, issue 2, 2014

POLLUTION HAVEN HYPOTHESIS AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT: EVIDENCE FROM SELECTED ASIAN COUNTRIES (HYPOTÉZA EKOLOGICKÉHO NEOKOLONIALIZMU A PRIAME ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE: DÔKAZY Z VYBRANÝCH ÁZIJSKÝCH ŠTÁTOV) pp. 111-124 Downloads
Zahra Nasrollahi, Mahvash Moradi and Hadi Rezaei
PODMANIVÁ SÍLA HUNTINGTONOVA KONCEPTU STŘETU CIVILIZACÍ (THE CAPTIVATING POWER OF HUNTINGTON‘S CONCEPT OF CLASH OF CIVILIZATIONS) pp. 125-149 Downloads
Miroslav Jurasek
ODDLŽENIE V KONTEXTE ÚVAH DE LEGE FERENDA NA BÁZE PRÁVNEJ KOMPARATISTIKY (DEBT RELIEF IN THE CONTEXT OF DE LEGE FERENDA REASONING ON THE BASIS OF LEGAL COMPARATISTICS) pp. 150-175 Downloads
Jana Majerova
K NIEKTORÝM ASPEKTOM VYTVÁRANIA SPOLOČNÝCH ZASTUPITEĽSKÝCH ÚRADOV V KONTEXTE NAJNOVŠIEHO VÝVOJA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV (ON CREATION OF COMMON REPRESENTATIVE OFFICES IN THE CONTEXT OF LATEST DEVELOPMENTS IN INTERNATIONAL RELATIONS) pp. 176-186 Downloads
Boris Mattos
MÄKKÁ A TVRDÁ MOC – O VYBRANÝCH OTÁZKACH POSUDZOVANIA KRITÉRIÍ MÄKKEJ MOCI (SOFT POWER AND HARD POWER – ON SELECTED ASPECTS OF SOFT POWER CRITERIA) pp. 187-197 Downloads
Laura Merickova
RECENZIA - EDUARD GOMBÁR A LUKÁŠ PECHA - DĚJINY IRÁKU (BOOK REVIEW - EDUARD GOMBAR AND LUKAS PECHA - THE HISTORY OF IRAQ) pp. 198-202 Downloads
Karol R. Sorby
RECENZIA - IVETA UBREŽIOVÁ, INGRIDA SEDLIAKOVÁ A ANDREA UBREŽIOVÁ - MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT A PODNIKANIE (BOOK REVIEW - IVETA UBREZIOVA, INGRIDA SEDLIAKOVA AND ANDREA UBREZIOVA - INTERNATIONAL MANAGEMENT AND BUSINESS) pp. 203-204 Downloads
Ladislav Mura

Volume 12, issue 1, 2014

ÚVODNÍK - ČASOPIS MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY V ROKU 2013 (EDITORIAL - THE JOURNAL IN 2013) pp. 5-7 Downloads
Ludmila Lipkova and Martin Grancay
TOPICS CONCERNING SOCIAL DIALOGUE AND THE EXTENSION OF WORKING LIFE IN EUROPE (O SOCIÁLNOM DIALÓGU A MOŽNOSTIACH PREDĹŽENIA PRACOVNÉHO ŽIVOTA V EURÓPE) pp. 8-25 Downloads
Boguslawa Urbaniak
O PÔSOBENÍ RUSKEJ FEDERÁCIE AKO SVETOVEJ VEĽMOCI PRI VYTVÁRANÍ MULTIPOLARITY V SÚČASNÝCH MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOCH (ACTIONS OF RUSSIAN FEDERATION AS A WORLD POWER IN CREATING MULTIPOLARITY IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL RELATIONS) pp. 26-52 Downloads
Frantisek Skvrnda
CHINESE DEVELOPMENT ASSISTANCE IN THE REGION OF LATIN AMERICA (ČÍNSKA ROZVOJOVÁ POMOC V LATINSKOAMERICKOM REGIÓNE) pp. 53-72 Downloads
Monika Erbenova
DOES HEALTH CARE EXPENDITURE AFFECT ECONOMIC GROWTH? EVIDENCE FROM SELECTED ASIAN COUNTRIES (OVPLYVŇUJÚ VÝDAVKY NA ZDRAVOTNÍCTVO HOSPODÁRSKY RAST? DÔKAZY Z VYBRANÝCH ÁZIJSKÝCH KRAJÍN) pp. 73-84 Downloads
Seyed Nezamuddin Makiyan, Mahvash Moradi and Ezatollah Lotfi
THE STATUS OF ETHICS IN THE INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS (POSTAVENIE ETIKY NA MEDZINÁRODNÝCH FINANČNÝCH TRHOCH) pp. 85-96 Downloads
Jana Drutarovska
BOOK REVIEW - LAURA SHEPHERD - GENDER, VIOLENCE AND SECURITY (RECENZIA - LAURA SHEPHERD - RODOVÁ POLITIKA, NÁSILIE A BEZPEČNOSŤ) pp. 97-100 Downloads
Veronika Valkovicova
RECENZIA - KAROL R. SORBY - ARABSKÝ VÝCHOD 1918-1945 (BOOK REVIEW - KAROL R. SORBY - ARABIAN MIDDLE EAST 1918-1945) pp. 101-102 Downloads
Eduard Gombar
Page updated 2017-10-29