EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

"Economic World" Library

1993 - 2015

Current editor(s): Rumyana Lilova

From D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Kostadin Bashev ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2015, issue 125

УПРАВЛЕНСКО ОБЩУВАНЕ И УПРАВЛЕНСКИ ПРОЦЕС pp. 1 Downloads
Елена Йорданова

2012, issue 120

ПРОМОЦИИТЕ (ВЪЗПРИЕМАНИ ПОЛЗИ И ЕФЕКТИ) pp. 1 Downloads
Маруся Смокова and Marusya Ivanova Smokova

2012, issue 119

Българското икономическо дружество – създаване и утвърждаване в обществено-икономическия живот (1895–1919 г.) pp. 1 Downloads
Маргарита Маринова

2012, issue 118

СТРЕСЪТ В ОРГАНИЗАЦИОННА СРЕДА: УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ pp. 1 Downloads
Ивайло Стоянов

2012, issue 117

КОГНИТИВНА ТОПОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНСКО ПОВЕДЕНИЕ pp. 1 Downloads
Виктор Хаджиев

2011, issue 114

ЛОГИЧЕСКИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО pp. 1 Downloads
Иван Върбанов

2011, issue 113

ХОЛИСТИЧНИЯТ МАРКЕТИНГ КАТО ИНТЕГРАТОР НА БИЗНЕС МРЕЖИ pp. 1 Downloads
Никола Янков

2011, issue 112

Международна пазарна диверсификация pp. 1 Downloads
Драгомир Илиев

2011, issue 111

Бизнес в средата на Web 2.0 (Web 2.0, Enterptise 2.0, Cloud computig, Saas) pp. 1 Downloads
Румен Върбанов

2011, issue 109

Адаптивен мениджмънт в застрахованет pp. 1 Downloads
Боян Илиев

2011

Управленски отношения и етични ценности Downloads
Елена Йорданова

2010, issue 108

Оценъчен подход за влиянието на външната търговия върху националната икономика pp. 1 Downloads
Красимира Славева

2010, issue 107

ЕКОЛОГИЗАЦИЯ И ФИРМЕНА ДЕЙНОСТ управленски аспекти pp. 1 Downloads
Христо Сирашки

2010, issue 106

Статистико-икономически анализ на районите и областите в Република България pp. 1 Downloads
Стела Цанова

2010, issue 105

ПЕРСОНАЛНИТЕ ФИНАНСИ – ОСНОВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНОТО БОГАТСТВО pp. 1 Downloads
Теодора Димитрова

2010, issue 104

Потенциал на българските туристически посредници за развитие на дестинация България pp. 1 Downloads
Петя Тонева

2010, issue 103

Самоуправляващи се работни екипи (теория и методология) pp. 1 Downloads
Кристиян Хаджиев

2009, issue 101

Теоретико-приложни аспекти на счетоводството в предприятията с нестопанска цел pp. 1 Downloads
Станислава Панчева

2009, issue 100

Дистрибуционна политика на икономическите субекти pp. 1 Downloads
Симеонка Петрова

2008, issue 92

Счетоводният мониторинг – съобразена с влиянието на фактора “време” информационна система pp. 1 Downloads
Георги Илиев

2008, issue 91

Проблеми при счетоводното отчитане на специфичните разходи за персонала pp. 1 Downloads
Галя Иванова

2007, issue 90

Жизненият стандарт на населението - статистически анали pp. 1 Downloads
Величко Петров, Поля Ангелова and Красимира Славева

2007, issue 88

България в европейското информационно пространство pp. 1 Downloads
Румен Върбанов

2007, issue 87

Предиктивно моделиране на пазарния дял с изкуствени невронни мрежи pp. 1 Downloads
Маруся Иванова

2007, issue 86

Измерване на националната конкурентоспособност pp. 1 Downloads
Галина Захариева

2007, issue 85

Стратегии за фирмена експанзия в туристическия бизнес pp. 1 Downloads
Таня Горчева

2006, issue 84

Нови явления в управление на бизнеса pp. 1 Downloads
Анатолий Асенов

2006, issue 83

Стратегически информационни системи (съвременни аспекти на проектиране и оценяване) pp. 1 Downloads
Петя Емилова

2006, issue 82

Регионални различия в селското стопанство на България и Румъния (Стратегически аспекти) pp. 1 Downloads
Маргарита Богданова

2006, issue 81

Приложение на митническите и проблеми на контрола върху тях pp. 1 Downloads
Милка Томева, Зорница Петкова and Момчил Антов

2006, issue 80

Управленско консултиране pp. 1 Downloads
Цветан Дилков

2006, issue 79

Национална иновационна система на България – среда за растеж и конкурентоспособност pp. 1 Downloads
Теодора Георгиева

2005, issue 77

Здравно застраховане (теория и практика) pp. 1 Downloads
Ирена Мишева

2005, issue 76

Калкулацията – инструмент за управление на разходите pp. 1 Downloads
Росица Симеонова

2005, issue 75

Внедряване на франчайзинга (Икономически и организационни аспекти) pp. 1 Downloads
Дучка Добрева and Теодора Филипова

2005, issue 74

„Новата икономика” – предизвикателства и възможности за България pp. 1 Downloads
Йордан Василев

2005, issue 72

Конфликтът в бизнесорганизацията pp. 1 Downloads
Никола Георгиев

2005, issue 71

Икономически проблеми на иновационната политика в България pp. 1 Downloads
Росица Чобанова, Павлинка Илиева-Найденова and Радостина Бакърджева

2004, issue 70

Християнсоциален модел на икономиката pp. 1 Downloads
Снежана Найденова

2004, issue 69

Продуктовите иновации в малките и средни предприятия pp. 1 Downloads
Петър Кънев and Искра Пантелеева

2004, issue 68

Надомната заетост pp. 1 Downloads
Тодор Тодоров, Весела Георгиева, Пламен Петков, Любомир Иванов and Калин Калинов

2004, issue 67

Икономически аспекти на използването на природните ресурси pp. 1 Downloads
Йордан Йорданов

2003, issue 66

Транснационалните корпорации и глобализацията на научноизследователската и развойната дейност pp. 1 Downloads
Любен Кирев

2003, issue 65

Стагфлация и антистагфлационна политика pp. 1 Downloads
Никола Чонов

2003, issue 64

Конвенционални методи за проектно управление pp. 1 Downloads
Димитър Панайотов

2003, issue 63

Вътрешният контрол в звената от публичния сектор pp. 1 Downloads
Георги Иванов

2003, issue 62

Разходната структура на БВП – тенденции и политика pp. 1 Downloads
Людмил Несторов

2002, issue 59

Макроикономически аспекти на малкия и среден бизнес в България pp. 1 Downloads
Йордан Василев

2002, issue 58

От задругарската общност до всестранната кооперация pp. 1 Downloads
Николай Живков

2002, issue 57

Устойчиво развитие на общините (стратегически решения и оценъчни модели) pp. 1 Downloads
Борислав Борисов

2002, issue 56

Кооперативните форми на кредитиране в България pp. 1 Downloads
Димитринка Грозева

2002, issue 55

Архитектура на съвременната макроикономическа отчетност pp. 1 Downloads
Тодор Тодоров
Page updated 2018-06-11