EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу // Problems of Theory and Methodology of Accounting, Control and Analysis

154-160 - 77-82

From Житомирський державний технологічний університет // Zhytomyr State Technological University
Bibliographic data for series maintained by Ольга Могиленко ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2011, issue 2, 311-319

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВЕНЧУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ // Methodical aspects of accounting for venture capital activity Downloads
Ганна Юріївна Яковець
ПИТАННЯ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ В РІЗНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛАХ // Issues of accounting for depreciation in various literary sources Downloads
Ольга Василівна Щирська
ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК ПРИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ВЫПЛАЧИВАЕМОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ПОЛЬШЕ // Operational risk in parametric estimation of commercial banks solvency in Poland Downloads
Анита Шигула
КУРСОВІ РІЗНИЦІ ЯК НАСЛІДОК КОЛИВАННЯ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ // Exchange differences as a result of exchange rates fluctuations: accounting aspect Downloads
Анна Анатоліївна Поплавська and Дмитро Михайлович Чирка
ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ УЧЕТНЫХ СИСТЕМ // Influence of institutional factors on the state and development of accounting systems Downloads
Любовь Александровна Чайковская
РОЛЯТА НА СТАНДАРТИТЕ ПРИ КОНТРОЛА ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХЛЯБ // Role of standards of control over production of bread Downloads
Надежда Стоянова Цветкова
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ: ОБЛІКОВІ НОМЕНКЛАТУРИ ТА РОЗПОДІЛ ПОСАДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ // Organization of accounting for costs for product quality: accounting ranges and distribution of duties Downloads
Ірина Юріївна Тимрієнко
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ // Accounting for transactions with real estate management Downloads
Лариса Гаврилівна Михальчишина and Ірина Валеріївна Супрунова
ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ // Transaction costs of insolvent companies Downloads
Олена Миколаївна Столяренко
СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ “АКТИВИ”: АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ // Essence of the category “assets”: analysis of scientific sources Downloads
Вікторія Вікторівна Скоробогатова
ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ ОПЕРАЦІЙ НА ЗВІТНІСТЬ ОБ’ЄДНАННЯ (ГРУПИ) ПІДПРИЄМСТВ // Influence of internal transactions on reporting of an association (group) of companies Downloads
В. Г. Мазур and Інна Василівна Семчук
ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З РЕМОНТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ // Peculiarities of internal control over transactions with fixed assets repair Downloads
Максим Юрійович Самчик
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ // Legal regulation of advertising activity: foreign experience and national perspectives Downloads
Альона Василівна Лисюк and Катерина Василівна Романчук
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ // The methodic of financial reporting presentation in foreign currency Downloads
Аліна Володимирівна Рабошук and Дмитро Михайлович Чирка
НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМІСТЬ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АСПЕКТ // Legal legislation of property rights on real estate: accounting aspect Downloads
Ірина Романівна Поліщук and Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ // Organization of internal control over transactions with fixed assets disposition Downloads
Стела Євгеніївна Пиріжок
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ПАСИВ” В ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ // Scientific approaches to defining “liabilities” in accounting and economic literature Downloads
Наталія Іванівна Петренко
МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ НА ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА // Methods of internal control over quality costs at stages of product’s life cycle: research and development Downloads
Валерій Миколайович Пархоменко
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ: ОГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ // Urgent problems of accounting, control and analysis of transactions with profit formation and distribution: review of research results Downloads
Інна Анатоліївна Панченко
НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ // Legislative regulation of transactions with give-and-take inventories: comparative aspect Downloads
Наталія Анатоліївна Осницька
ПРИЗНАЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО ІСТОРИЧНА МОДИФІКАЦІЯ // Role of accounting and its historical modification Downloads
Ігор Віталійович Орлов
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ // Internal control over real estate trust management Downloads
Лариса Гаврилівна Михальчишина
АНАЛІЗ ПЕРІОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ТАРОЮ // Analysis of periodical literature on problems of accounting for transactions with package Downloads
Алла Анатоліївна Михалків
ФАКТ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ З НЕВИЗНАЧЕНИМ НАСЛІДКОМ: ОБГРУНТУВАННЯ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПОНЯТТЯ // Fact of business life with the uncertain result: grounding of the concept formalization Downloads
Лілія Федорівна Маценко
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ УЧЕТА КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ КАК ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ // Improvment of methods of accounting for credits and loans as financing sources Downloads
И. В. Матюш
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ // Evaluation of efficiency of intangible assets reproduction Downloads
Андрій Володимирович Линенко
МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ // Marketing policy of products promotion Downloads
Олександр Васильович Лепьохін
ОСНОВИ НАУКИ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК: СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ // Fundamentals of accounting science: structural analysis Downloads
Сергій Федорович Легенчук
МОРФОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ // Morphological approach to formalization of communication relations of the accounting system Downloads
Олена Адамівна Лаговська
АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РУХЛИВІСТЮ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ // Analysis of the mechanism of managing population mobility under conditions of using urban passenger transport Downloads
Віталій Олександрович Кучменко
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ // Accounting in management system of sustainable development Downloads
Юлія Василівна Кулій-Дем`янюк
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С СОБСТВЕННЫМИ АКЦИЯМИ, ВЫКУПЛЕННЫМИ У АКЦИОНЕРОВ // Theoretical and practical aspects of accounting for transactions with own shares bought out from shareholders Downloads
Сергей Леонидович Коротаев
УЧЕТНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАСЧЕТА С УЧАСТНИКОМ, ВЫШЕДШИМ ИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ // Accounting and legal aspects of settlements with a partner, who leaves the partnership: problems and ways of their solution Downloads
Сергей Леонидович Коротаев
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОГОВІРНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ОРЕНДНИХ ПЛАТЕЖІВ ТА ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ // Present-day state and perspectives of development of the contractual policy concerning lease payments and leasing transactions Downloads
Тетяна Василівна Кирик
АСПЕКТЬI ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ФИНАНСОВО-БУХГАЛТЕРСКОГО АНАЛИЗА // Aspects of diagnosis by means of financial and accounting analysis Downloads
Тотка Кынева
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ОПЕРАЦІЇ” // Essence of the concept “brokerage transactions” Downloads
Генріх Генріхович Казарян
КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ФОРМУВАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ // Classification of results of the production process for the purposes of forming statistical reporting of business entities Downloads
Валентина Олександрівна Іваненко
БРЕНД ТА ТОВАРНИЙ ЗНАК ПРОФЕСІЙНОГО ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ // Brand and trademark of professional football club in the accounting system: theoretical statements Downloads
Віктор Валерійович Євдокимов
РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА // Development of investments in the context of socially responsible business Downloads
Евгения Олеговна Дружинина
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ВИПРАВЛЕННЯ БРАКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ // Organizational and methodical approaches to internal control over expenses for reclaiming spoiled goods Downloads
Ореста Володимирівна Боднар
ДОТАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РОЗВИТКУ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ // Subsidy as an effective form of the state agricultural policy on development of agricultural businesses in Ukraine Downloads
Костянтин Вікторович Безверхий
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ // Peculiarities of accounting for activity of professional football clubs Downloads
Надія Миколаївна Батищєва
ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СТРАХОВИЙ ІНТЕРЕС, ЇХ ВПЛИВ НА СТРАХОВІ ВІДНОСИНИ // Economic and insurance interests, their influence on insurance relations Downloads
Марія Михайлівна Александрова
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА // Procedure of conducting internal control in restaurants Downloads
Ірина Володимирівна Десяткіна
БЮДЖЕТУВАННЯ ТА ЛОГІСТИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ // Budgeting and logistics in the company’s management system Downloads
Людмила Вікторівна Гусак
ІСЛАМСЬКА МОДЕЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ // Islamic accounting model under globalization conditions Downloads
Дмитро Олександрович Грицишен
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ЦІЛЯХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ // Peculiarities of recognition of fixed assets for accounting and taxation purposes Downloads
Сергій Миколайович Гречко
СПЕЦИФІКА ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ // Specificity of accounting reflection of e-money Downloads
Михайло Олександрович Гончарук
ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ “МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ” // Economic and accounting approaches to interpreting essence of the category “material resources” Downloads
Ірина Ігорівна Воронцова
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ БЮДЖЕТУВАННЯ // Ways of improving accounting for production costs of gas producing companies under conditions of budgeting Downloads
Ірина Миколаївна Вигівська and О. А. Чухліб

Volume 2011, issue 1, 77-82

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ПЕРЕДАЧІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ІНШИМ ОСОБАМ // Accounting for transferring fixed assets to other individuals Downloads
Стелла Євгенівна Мельник
МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕРУХОМОСТІ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ // Methods of accounting for real-estate: perspective of development Downloads
І. А. Юхименко-Назарук
КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ // Classification of fixed assets for purposes of calculating depreciation Downloads
Ольга Василівна Щирська
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ МАЛОЦІННИХ НЕОБОРОТНИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ АКТИВІВ // Organization of information flows about enterprise’s low-value long-term assets Downloads
Роксолана Романівна Шумило
ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ // Transactions in foreign currency as an object of accounting policy Downloads
Дмитро Михайлович Чирка
СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТИТЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ // Social development of planning in the Republic of Bulgaria Downloads
Стела Цанова
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РЯДА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УРАЛА В УСЛОВИЯХ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ МИРОВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА // Estimation of social responsibility of a number of the Ural manufacturing companies under the conditions of overcoming consequences of the world socio-economic crisis Downloads
Валентина Николаевна Харитонова, Екатерина Николаевна Харитонова and Наталия Анатолиевна Харитонова
РИЗИК КОНКУРЕНЦІЇ ТА АНАЛІЗ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ // COMPETITIVE RISK AND BALANCED SCORECARD ANALYSIS IN THE GLOBAL CRISIS SITUATION Downloads
Marco Liubomirov Timchev
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ // Organization of accounting for research and development expenses Downloads
Т. Я. Сенчук
КАТЕГОРІЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ // Categories of the labor remuneration system in accounting Downloads
Ірина Василівна Саух
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ КОНТРОЛЮ НА СТРАТЕГІЧНОМУ РІВНІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ // Conceptual bases of development of control at the strategic level of an company management Downloads
К. І. Редченко
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПРОДАЖУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ // Accounting for sale of company as a single property complex Downloads
Олексій Іванович Пилипенко
МИТНИЦИТЕ – ГАРАНТ ЗА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ // Custom house – guaranty of defense of environment and provision of citizens Downloads
Зорница Петкова
МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА В ГОСПОДАРСЬКОМУ КОНТРОЛІ // Methodology and methods of economic control Downloads
Тетяна Анатоліївна Бутинець and Наталія Іванівна Петренко
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БРАКУ У ВИРОБНИЦТВІ: ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ // Economic essence of production defective goods: meaning content and classification Downloads
Валерій Миколайович Пархоменко
СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ // Essence and objectives of the general theory of ecological and economic policy Downloads
Константин Викторович Павлов
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ // Economic analysis as a professional activity: approaches to carrying out Downloads
Оксана Вікторівна Олійник
ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА // Implementation the concept of sustainable development in forestry Downloads
Володимир Олександрович Озеран and Марія Юріївна Чік
СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ: СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ // Socially responsible investment: essence and perspectives of development Downloads
Сергій Захарович Мошенський
УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ // Property management in accounting: legal and accounting aspect Downloads
Лариса Гаврилівна Михальчишина
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА ЗАГОТІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ // Organization of internal control at an production enterprise Downloads
Роман Анатолійович Марценюк
РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В РОССИИ // Development of the theory of management accounting in Russia Downloads
Вера Александровна Маняева
QUO VADIS? (АБО ЯК НАДАЛІ РОЗВИВАТИ БУХГАЛТЕРСЬКУ НАУКУ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ЗРОСТАЮЧОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ДИНАМІЗМУ) // QUO VADIS? (or how to develop accounting science in Ukraine under the conditions of increasing socio-cultural dynamism from now on) Downloads
Сергій Федорович Легенчук
ОРГАНІЗАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ: ОБЛІКОВИЙ КОНТЕКСТ // Organizational communications in the management system: accounting aspect Downloads
Олена Адамівна Лаговська
ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА СКЛАД ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ // Economic essence and composition of prepaid expenses Downloads
Наталія Володимирівна Куценко and Петро Олексійович Куцик
РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: МІЖНАРОДНИЙ КОНТЕКСТ І ПЕРСПЕКТИВИ // Development of management accounting: international context and perspectives Downloads
Петро Олексійович Куцик
АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ЇЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КРАЇНАХ СНД // Aspects of legal regulation of labor remuneration and its accounting in CIS countries Downloads
Максим Вікторович Корягін and Олена Олексіївна Попкова
РАСЧЕТЫ С АКЦИОНЕРАМИ ПРИ УМЕНЬШЕНИИ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ АКЦИЙ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ // Settlements with shareholders under shares’ par value decrease: problematic issues of accounting and taxation Downloads
Сергей Леонидович Коротаев
АНАЛИТИЧНА ОЦЕНКА НА РЕСУРСНИЯ (ИМУЩЕСТВЕНИЯ) ПОТЕНЦИАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО // Analytical estimation of resource (property) potential Downloads
Людмила Дончева and Росица Колева
КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ // Control over effectiveness of intangible assets usage for making managerial decisions Downloads
Микола Іванович Бабіч and Ольга Володимирівна Кантаєва
СТАНДАРТИЗИАЦИЯТА НА ОТЧЕТНИЯ ПРОЦЕС ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ ОПЕРАЦИИ В БАНКИТЕ – ФАКТОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР НА ПЛАТЕЖНИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ // Standardization of accounting process by payment transactions in banks – factor of building united European market of payment products and services Downloads
Диана Ималова
РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ // Development of ecological and economic thought and its influence on accounting Downloads
Ирина Валериевна Замула and Екатерина Владимировна Шиманская
ПРИЧИННІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ШАХРАЙСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ // Reasons of performing fraud actions in the accounting system Downloads
Ігор Володимирович Заєць
АСИМЕТРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇЇ МІНІМІЗАЦІЇ // Asymmetry of accounting information and ways of its minimization Downloads
Віктор Валерійович Євдокимов
LABORYZM. NAUKOWY PROGRAM BADAŃ W ZAKRESIE KAPITAŁU LUDZKIEGO I PRACY // Laborizm. Research program of human capital and labor Downloads
Mieczysław Dobija
ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ЧАСТИНІ ЗАХИСТУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ // Policy of economic security in the part of accounting information protection at an enterprise under using computer technologies Downloads
Анатолій Петрович Дикий
ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА // Approaches to organization of accounting for production in restaurants Downloads
Олена Миколаївна Глущук and Ірина Володимирівна Десяткіна
СОЦИАЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В УКРАИНЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ // Social reporting in Ukraine as a tool human capital management Downloads
Татьяна Викторовна Давидюк
ЗАРУБІЖНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО ПІДПРИЄМСТВА // Foreign methods of analysis of probability of bankruptcy of an insolvent enterprise Downloads
Олена Миколаївна Глущук
СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ СУБОРДИНОВАНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ // Contemporary requirements to creating bank’s subordinated capital Downloads
Анатолій Михайлович Герасимович
ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ: ЭКОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ // Problems of informational and analytical support of stable land use: ecological and social key points Downloads
Светлана Григорьевна Вегера
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ // Problems of theory of economic control Downloads
Тетяна Анатоліївна Бутинець
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ // Improvement of methodical support of accounting reflection of owners’ equity in the system of joint-stock company management Downloads
Катерина Павлівна Боримська and Руслана Вікторівна Варічева
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ, ЯК ЕЛЕМЕНТИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ, В ПРОГНОЗУВАННІ БАНКРУТСТВА БАНКІВ // Mathematical models of fuzzy logic as elements of artificial intelligence in planning banks’ bankruptcy Downloads
Олександр Олександрович Болдирєв
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ВИРОБНИЦТВА // Problems of accounting and management of production wastes Downloads
Ореста Володимирівна Боднар
АКЦИЗИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА ИЛИ СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА // Excise taxes in the European Union as a source of funds or defense instrument Downloads
Мочил Антов
БУХГАЛТЕРСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ // Accounting aspects of accounting for expenses on environment protection Downloads
Иван Йорданов Андреев
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК НАУКА І СИСТЕМА ЗНАНЬ // Economic control as a science and system of knowledge Downloads
Тетяна Анатоліївна Бутинець and Франц Францович Бутинець
Page updated 2021-01-11