EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver)

1990 - 2020

From Charles University Prague, Faculty of Social Sciences
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Lenka Herrmannova ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 49, issue 12, 1999

K transformaci èeské ekonomiky po deseti letech (Ten Years of the Czech Transition) pp. 687-701 Downloads
Martin Sommer and Zdenek Tuma
Transformace ve støední a východní Evropì: 1989-1999 (Transition in Central and Eastern Europe pp. 702-714 Downloads
Libor Krkoška
Èeská zkušenost s ""bublinami"" a finanèními krizemi (The Czech Experience with Financial Bubbles and Financial Crises pp. 715-724 Downloads
Josef Tošovský
Mìnová politika po roce 1990 z hlediska makroekonomické identity soukromé spotøeby (Post-1990 Monetary Policy and Private Consumption pp. 725-736 Downloads
Martin Mandel
Rùst a strukturální zmìny v zahranièním obchodì èeského zpracovatelského prùmyslu v l. 1993-97 (Growth and Structural Changes in the International Trade in Czech Manufacturing industries in 1993-1997 pp. 737-756 Downloads
Vladimír Benáèek and Alena Zemplinerova

Volume 49, issue 11, 1999

Èeská ekonomika na pøelomu 20. století (The Czech Economy at the Turn of the Century) pp. 629-634 Downloads
Josef Tošovský
Postsuverénní stát v situaci nedokonèené transformace (The Czech Post-Sovereign State in the Era of Incomplete Transition pp. 635-647 Downloads
Lubomír Mlèoch
Výsledky restrukturalizace podnikù v ÈR (Industrial Restructuring in the Czech Republic) pp. 648-669 Downloads
Jaruše Krauseová and David Marek

Volume 49, issue 10, 1999

Empirie vztahu mezi mírou nezávislosti centrální banky a výsledky její politiky (Examining the Relation the Degree of Central Bank Independence and its Policy Outcomes pp. 565-586 Downloads
Jan Frait and Viktor Kotlán
Mìnová politika ECB: funkce, cíle, rizika (Functions, Targets and Risks of the European Central Bank's Monetary policy) pp. 587-601 Downloads
Petr Zahradník

Volume 49, issue 9, 1999

Centrální banky - fenomén, nebo obìtní beránek? (Central Banks - Almighty of Scape Goats?) pp. 501-506 Downloads
Ondrej Schneider
Soudobé evropské pojetí nezávislosti centrální banky (Contemporary Approach to Central Banks Independence) pp. 507-524 Downloads
Katerina Smidkova and Zdenek Tuma
Centrální banky: nezávislost, odpovìdnost, kredibilita (Central Banks: Independence, Accountability, Credibility) pp. 525-542 Downloads
Jiøí Jonáš
Co øíká ekonomická teorie o nezávislosti centrální banky (Economic Theory of Central Bank Independence) pp. 543-559 Downloads
Martin Èihák and Tomas Holub

Volume 49, issue 8, 1999

Možnosti mìøení inflaèních oèekávání na èeském finanèním trhu (Measurement of Inflation Expectations at the Czech Financial Market) pp. 449-465 Downloads
Ivan Matalík, Ivana Matalíková, Štìpán Radkovský and Jan Syrovátka
Rozdìlení pøíjmù domácností v ÈR v l. 1988-1996: pøizpùsobení tržní ekonomice (Income Distribution in the Czech Republic, 1988-1996: A Market Economy Reborn pp. 466-486 Downloads
Jiøí Veèerník

Volume 49, issue 7, 1999

Výnosová køivka v teorii a praxi èeského mezibankovního trhu (The Yield Curve in Theory and in Practice of the CZech Interbank Market) pp. 407-426 Downloads
Viktor Kotlán
Model spotøeby domácností v letech 1994-98 (Model of Household Consumption in the Czech Republic in 1994-1998) pp. 427-439 Downloads
Jan Filáèek

Volume 49, issue 6, 1999

Bankovnictví na prahu nového tisíciletí (Banking Entering the New Millenium) pp. 305-307 Downloads
Petr Dvoøák
Èeské bankovnictví ? urèitì ne v roce nula (Czech Banking - Certainly Not in Year Zero) pp. 307-314 Downloads
Jiøí Kunert
Banky v ÈR z pohledu regulátora (The Czech Banking Sector - The REgulators Perspective) pp. 315-322 Downloads
Ivan Babouèek and Jarmila Musilová
Trendy v bankovnictví (New Treands in Banking) pp. 323-334 Downloads
Zbynìk Sokolovský
Postavení investièního bankovnictví ve finanèním systému (The Position of Investment Banking in the Czech Financila System pp. 335-351 Downloads
Petr Musil
Srovnání hospodaøení nejvýznamnìjších èeských, maïarských a polských bank (Comparison of Major Czech, Polish and Hungarian Banks) pp. 352-366 Downloads
Martin Nejedlý
Srovnání bankovního sektoru v ÈR a Rakousku ve 2. pol. 90. let (Comparing the Czech and Austrian Banks) pp. 367-387 Downloads
Kateøina Kašová

Volume 49, issue 5, 1999

Ceny v èeském zahranièním obchodì (Prices in Czech Foreign Trade) pp. 253-267 Downloads
Tomas Holub
Doporuèení analytikù na èeském akciovém trhu - jsou k užitku? (2. èást) (Analysts' Recommendations on the Czech Stock Exchange - Are They Worth of? 2nd part) pp. 268-280 Downloads
Miloš Fipip

Volume 49, issue 4, 1999

Regulaèné bariéry pre hospodársku sú až (Regulatory Barriers for Economic Competition) pp. 212-226 Downloads
Eugen Jurzyca and Daniela Zemanovièová
Doporuèení analytikù na èeském akciovém trhu - jsou k užitku? (1. èást) (Analysts' Recomendations on Czech Stock Exchange - Are They Worth of? 1st part) pp. 227-242 Downloads
Miloš Filip

Volume 49, issue 3, 1999

Finanèní krize v Asii a úloha MMF (Asia's Financial Crisis and the Role of IMF) pp. 129-142 Downloads
Jiøí Jonáš
Možnosti modelování vývozu a dovozu v období restrukturalizace (Import and Export Modelling in a Transition Economy) pp. 143-156 Downloads
Martin Hlušek and Miroslav Singer
Problémy vývoje èeské ekonomiky v období 1993-1997 (1.èást) (Problems of the Czech Economy - 1st part) pp. 157-167 Downloads
Vladimír Tomšík
Fuzzy-stochastický odhad hodnoty firmy jako kupní opce (Fuzzy-stochastic Estimation of a Firm Value as a Call Option) pp. 168-175 Downloads
Zdeněk Zmeškal

Volume 49, issue 2, 1999

Meziváleèná Kè na vrcholu slávy v podobì tzv. zlaté a volnì smìnitelné mìny v l. 1929-31 (Czechoslovak Crown in the Inter-war period: The Glourious Years 1929 - 1931) pp. 90-110 Downloads
Karel Pùlpán
Reálný mìnový kurz: hledání jeho rovnovážné hodnoty (Real Exchange Rate: The Search for an Equilibrium) pp. 111-115 Downloads
Martin Èihák

Volume 49, issue 1, 1999

Euro, evropská konvergence a èeská ekonomika(Euro, European Convergency and Czech economy) pp. 1-5 Downloads
Ondrej Schneider
Rozšiøování Evropské unie a èeská ekonomika (The EU enlargement and the Czech republic) pp. 6-19 Downloads
Ludìk Urban
Utváøení emisního mechanizmu spoleèné evropské mìny (Forming a Monetary Mechanism for a Single European Currency) pp. 20-32 Downloads
František Vencovský
Význam maastrichtských kriterií makroekonomické konvergence (Maastricht Criteria and their Macroeconomic Significance) pp. 33-45 Downloads
Petr Zahradník
Sbližování mìnových kurzù v zemích støední a východní Evropy (Convergence of Exchange Rates in Central and Eastern Europe) pp. 46-58 Downloads
Evžen Koèenda
Dopady Evropské mìnové unie na bankovní sektor (The effects of EMU on th estructure of European banking) pp. 59-75 Downloads
Bernhard Speyer

Volume 48, issue 12, 1998

Otázky kurzového režimu v prùbìhu transformace (The Exchange Rate Regime during the Transition) pp. 723-741 Downloads
Jiøí Jonáš
Privatizace a neúplné kontrakty (2. èást) (Privatization and Incomplete Contracts - 2nd part) pp. 742-755 Downloads
Marek Kapièka
ÈR se pøihlásila ke Standardu MMF pro distribuci speciálních dat (The IMF pecial Data Dissemination Standard Accepted by the CR) pp. 759-769 Downloads
Jaroslav Kubsa

Volume 48, issue 11, 1998

Analýza dynamiky inflace v ÈR pomocí P*-modelu (P-Star-Model-Based Analyses of Inflation Dynamics in the CR) pp. 685-697 Downloads
Jan Frait, Lubos Komarek and Lumír Kulhánek
Privatizace a neúplné kontrakty (1. èást) (Privatization and Incomplete Contracts) pp. 698-710 Downloads
Marek Kapièka

Volume 48, issue 10, 1998

Evoluèní vývoj èeského finanèního trhu (Evolutionary Development of the Czech Financial Market) pp. 597-602 Downloads
Michal Mejstøík
Komise pro cenné papíry ? její vznik, první kroky a plány (The Czech Securities Commission - Its Foundations, First Steps and Plans) pp. 603-607 Downloads
Tomáš Ježek
Èeské kapitálové trhy - iluze a hoøká skuteènost (Czech Capital Markets - Illusion and Bitter Facts) pp. 608-619 Downloads
Jiøí Havel
Principy samoregulace UNIS ÈR a budoucnost kolektivního investování v ÈR (Principles of Self-regulation of Union of Investment Companies of the CR and the Future of the Collective Investment in the CR) pp. 620-626 Downloads
Jiøí Brabec
Státní dluh a jeho aspekty (State Debt and Its Aspects) pp. 627-638 Downloads
Miroslava Dostálová and Luboš Janda
Souèasnost a perspektivy derivátù v ÈR a ve svìtì (Derivates in the Czech Republic and Abroad at the Present and in Perspective) pp. 639-667 Downloads
Josef Jílek
Zpráva o inflaci - Inflaèní vývoj ve 2. ètvrtletí 1998 pohledem ÈNB (Inflation Report of the CNB - Second Quarter 1998) pp. 669-684 Downloads
Ènb

Volume 48, issue 9, 1998

Mnichov 1938 - poèátek mìnové a finanèní devastace èeské ekonomiky (Munich 1938 - the Beginning of the Monetary and Fiscal Devastation of the Czech Economy) pp. 533-543 Downloads
František Vencovský
Jsou finanèní pomìrové ukazatele spolehlivým nástrojem pro analýzu finanèní pozice banky? (Are Financial Ratios a Reliable Instrument for the Financial Analysis of the Bank) pp. 544-553 Downloads
Roman Matoušek
Testování hypotézy efektivního trhu na BCPP (Efficiency Market Hypothesis: Testing on the Czech Capital Market) pp. 554-566 Downloads
Jan Filáèek
Vliv snížení rozpoètového deficitu na mìnový kurz (The Effects of Budget Reduction on the Exchange Rate) pp. 567-582 Downloads
Craig S. Hakkio

Volume 48, issue 8, 1998

Zpráva o inflaci - První zhodnocení inflaèního vývoje Èeskou národní bankou (Inflation Report of the CNB) pp. 481-503 Downloads
Ènb
Vývoj mezibankovního devizového trhu v ÈR (Development of the Interbank Money Market in the CR) pp. 504-512 Downloads
Ruodlf Olšovský
Termínové korunové obchody - empirická studie (Forward Crown Contracts - Empirical Study) pp. 513-522 Downloads
Martin Hlušek

Volume 48, issue 7, 1998

Teorie ekonomického rùstu - složitou cestou k jednoduchým závìrùm? (Theory of Economic Growth - Complicated Means towards Simple Results?) pp. 409-414 Downloads
Ondrej Schneider
Od teorie rùstu k politické ekonomii rùstu (From Growth Theory towards Political Economy of Growth) pp. 414-430 Downloads
Martin Èihák
Makroekonomická politika a dlouhodobý rùst v empirických pracích nové teorie rùstu (Macroeconomic Policy and Long-Run Growth in the Empirical Findings of the New Growth Theory) pp. 431-444 Downloads
Jan Frait
Endogenní rùstové modely (Endogenous Growth Models) pp. 445-465 Downloads
Michal Kejak
Rùst a konvergence v ÈR (Growth and Convergence in CR) pp. 466-479 Downloads
Štìpána Lazarová

Volume 48, issue 6, 1998

Finanèní zajištìní právní odpovìdnosti podnikatelských subjektù za ekologické škody (Financial Security of Corporations' Liability for Environmental Damages) pp. 345-356 Downloads
Eva Tošovská
Výzkum kompenzaèního koeficientu v podmínkách ÈR v I. 1993-96 (Offset Coefficient for the CR, 1993 - 96) pp. 357-379 Downloads
Vladimír Tomšík
Úrokový a kapitálový výnos dluhopisù (Interest and Capital Yield of Bonds) pp. 380-390 Downloads
Josef Jílek

Volume 48, issue 5, 1998

Monetární politika ÈR v období 1. Poloviny 90. let z pohledu monetárních modelù (Monetary Policy in THe CR between 1991 - 1996 Through Monetary Approach pp. 297-317 Downloads
Vladimír Tomšík
Zpùsoby používání úrokových sazeb na finanèních trzích (Interest Rate Conventions on Financial Markets) pp. 318-330 Downloads
Václav Bezvoda
K nìkterým aspektùm daòových reforem ve støední a východní Evropì (Some Aspects of Tax Reform in CEE Countries) pp. 331-338 Downloads
Alena Vanèurová and Leos Vitek

Volume 48, issue 4, 1998

Je cílování inflace cestou k nižší inflaci? (Inflation Targeting: a Way of Lowering Inflation?) pp. 201-204 Downloads
Zdenek Tuma
Pøechod na strategii cílování inflace (Transition to the Inflation Targeting Strategy) pp. 205-222 Downloads
Miroslav Hrnèíø and Katerina Smidkova
Cílování inflace v ÈR: staré víno v nových lahvích (Inflation Targeting in the CR: Old Wine in New Bottles) pp. 223-236 Downloads
Martin Èihák and Tomas Holub
Cílování inflace a penìžní zásoby pøi exogenních šocích (Inflation and Monetary Targeting with Exogenous Shocks) pp. 237-251 Downloads
Martin Mandel
Cílování inflace: zkušenosti ètyø zemí (Inflation Targeting - Lessons from Four Countries) pp. 252-294 Downloads
Frederic S. Mischkin and Adam Posen

Volume 48, issue 3, 1998

Finanèní rámec procesu restrukturalizace èeské ekonomiky (The Financial Framework of the Czech Economic Restructuring) pp. 137-157 Downloads
Petr Chvojka
Zdravotníctvo - trhové prostredie, alebo štátna regulácia? (Health Care - Market Forces or Government Regulation?) pp. 158-166 Downloads
Juraj Nìmec
Mimorozpoètové fondy jako nástroj státní politiky životního prostøedí (Extra-Budgetary Funds as an Instrument of Environmental Policy) pp. 167-178 Downloads
Miroslav Hájek and Jiøina Jílková
Nekalkulované náklady a výnosy v železnièní a silnièní dopravì (Hidden Costs and Revenues in Railway and Road Transport) pp. 179-189 Downloads
Jan Zeman

Volume 48, issue 2, 1998

Expozé k návrhu státního rozpoètu ÈR na rok 1998 (Exposé to the Proposal of the State Budget for 1998) pp. 89-98 Downloads
Ivan Pilip
Monetární vazby na èeském mezibankovním trhu (Czech Money Market: Emerging Links Among Interest Rates) pp. 99-109 Downloads
Jan Hanousek and Evžen Koèenda
K metodice zjiš ování výdajù na ochranu životního prostøedí (Methodology for Calculating Environmental Expenditures) pp. 110-118 Downloads
Miroslav Hájek and Eva Ritschelová
Penìžní agregáty v mìnové politice vybraných zemí (Monetary Aggregates in the Monetary Policy Of Selected Countries) pp. 119-129 Downloads
Milan Guba

Volume 48, issue 1, 1998

Budoucnost penzijního systému v ÈR (The Future of the Pension System in the Czech Republic) pp. 1-6 Downloads
Aleš Bulíø
K možnostem zabezpeèení ve stáøí (About Prospects of Old Age Security System) pp. 7-22 Downloads
Zdenìk Papeš
Reforma dùchodového pojištìní v I. 1989-1996 a souèasné problémy systému (Reform of Pension Insurance in 1989-1996 and Problems of the Present System) pp. 23-35 Downloads
Jana Klimentová
Penzijní reforma v ÈR (Pension Reform in the CR) pp. 36-54 Downloads
Vladimír Kreidl
Dynamický model dùchodové reformy v ÈR (Dynamic Model of Pension Reform) pp. 55-65 Downloads
Ondrej Schneider
Penzijní reforma a systém sociálního zabezpeèení (Pension Reform and the Social Security System) pp. 66-75 Downloads
Jaroslav Vostatek
Švýcarský Chilepur - vzor pro penzijní reformy? (Swiss Chilanpore - The Way Forward for Pension Reforms?) pp. 76-88 Downloads
Dmitri Vittas
Page updated 2020-07-11