EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver)

1990 - 2020

From Charles University Prague, Faculty of Social Sciences
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Lenka Herrmannova ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 42, issue 12, 1992

O fiskální politice v roce 1992 - a nejen o ní (Fiscal Policy in 1992 - and Further Aspects) pp. 573-577 Downloads
Vìra Kameníèková
Exogenní vlivy, rozpoètový deficit a veøejný dluh (Exogenous Influences, Budget Deficit, and Public Debt) pp. 578-591 Downloads
Pavel Dvoøák
Monetární kritéria v modelu kompetitivního bankovnictví (Monetary Targets in the Model of Competitive Banking) pp. 591-609 Downloads
Aleš Bulíø
Prostøedky MMF - zdroje a jejich užití (Means of IMF - Sources and Outlays) pp. 610-617 Downloads
Rudolf Olšovský
Crédit Agricole a jeji participace na rozvoji francouzského zemìdìlství (Crédit Agricole and Its Participation in French Agriculture Development) pp. 618-622 Downloads
Václav Vybíhal

Volume 42, issue 11, 1992

Je tìsné sepìtí mìn Èeské a Slovenské republiky schùdné? (Is the Close Linkage of the Czech and Slovak Republic Currencies Passable?) pp. 525-533 Downloads
Milena Horèicová
Klíèové otázky vlivu pøímých a nepøímých daní na tržní ekonomiku (Key Issues in the Impact of Direct and Indirect Taxes on Market Economy) pp. 534-544 Downloads
Christopher Heady and Colin Lawson
Zahranièní zadluženost - definice a statistická evidence v publikacích mezinárodních organizaci (2. èást) (Foreign Indebtness - Definition and Statistical Records in the Publications of International Organizations - 2nd part) pp. 545-555 Downloads
Mojmir Helisek
Srovnání daní dùchodového typu ? evropské zemì II (Comparison of Income Type Taxes II) pp. 556-569 Downloads
Josef Mervart and Marie Vavrejnová

Volume 42, issue 10, 1992

Rozpoèty mìst a obcí (Local Budgets) pp. 473-479 Downloads
Vìra Kameníèková
K nìkterým problémùm fiskálního federalismu (Selected Issues of Fiscal Federalism) pp. 480-494 Downloads
Jitka Peková
Trh a životní prostøedí - Pøíspìvek Ronalda Coase a jeho význam pro transformující se hospodáøství (The Market and the Environment - the Contributions of Ronald Coase and Their Meaning for Economies in Transition) pp. 495-502 Downloads
Michael Leeds
Zahranièní zadluženost - definice a statistická evidence v publikacích mezinárodních organizaci (1. èást) (Foreign Indebtness - Definition and Statistical Records in the Publications of International Organizations - 1st part) pp. 503-512 Downloads
Mojmir Helisek
Cenová politika vývozních firem na svìtovém trhu (Price Policy of Firms on the World Market) pp. 513-524 Downloads
Jiøí Žemlièka

Volume 42, issue 9, 1992

Územní rozpoèty - oèekávaná reforma (Local Budget - Expected Reform) pp. 437-442 Downloads
Pavel Štìpánek
Alokácia podnikového kapitálu do poh¾adávok a pohotových prostriedkov (Firm Capital Allocation into Accounts Receivable and Liquid Assets) pp. 443-450 Downloads
Karol Vlachyòský
Mìnová politika v období dovážené inflace (Monetary Policy in the Period of Imported Inflation) pp. 451-460 Downloads
Martin Mandel
Srovnání daní dùchodového typu - evropské zemì I. (Comparison of Income Type Taxes - European Countries I.) pp. 461-472 Downloads
Josef Mervart and Marie Vavrejnová

Volume 42, issue 8, 1992

Fundamentální akciové analýzy (Fundamental Shares Analyses) pp. 345-352 Downloads
Petr Musílek
Konkurence mezi národními státy: východiska (The Competition between Nation States: Basic Considerations) pp. 353-363 Downloads
Hans-Werner Sinn

Volume 42, issue 7, 1992

Transformace èeské ekonomiky (Transformation of the Czech Economy) pp. 305-315 Downloads
Václav Kupka
Problematika státních záruk za bankovní úvìry a pùjèek ze státních rozpoètù organizacím (2. èást) (Relevant Questions of State Guarantees of Bank Credits and Loans from State Budgets Provided to Firms - 2nd part) pp. 316-321 Downloads
Oldøich Zahrádka
Kontinuální daòová reforma a priorita cílù (Continuous Tax Reforms and Goals Priority) pp. 322-326 Downloads
Pavel Dvoøák
Makroekonomické dopady zavedení danì z pøidané hodnoty (Macroeconomic Impacts of Valua Added Tax Enforcement) pp. 327-330 Downloads
Milena Hoøèicová and Drahomíra Vašková
Vybrané otázky fiskálního federalismu v kontextu ès. daòové reformy (Selected Issues of Fiscal Federalism in the Context of the Czechoslovak Tax Reform) pp. 331-333 Downloads
Pavel Štìpánek
Metodologie odhadu pøíjmù daòové reformy ÈSFR (Methodologies for Estimating Revenue from Tax Reform in Czechoslovakia) pp. 334-344 Downloads
Yolanda Kodrzicki-Henderson

Volume 42, issue 6, 1992

Mìnový vývoj v roce 1991 (Monetary Devevlopment in 1991) pp. 257-262 Downloads
Ladislav Riziky and Helena Rottová
Vývoj platební bilance ÈSFR v roce 1991 (Balance of Payment Development in CSFR in 1991) pp. 263-269 Downloads
Rudolf Olšovský
Výnos danì z obratu v roce 1991 (Turn-over Tax Revenue in 1991) pp. 270-274 Downloads
Václav Benda
Problematika státních záruk za bankovní úvìry a pùjèek ze státních rozpoètù organizacím (1. èást) (Relevant Questions of Guarantees for Bank Credits and Loans from State Budgets Provided to Firms - 1st part) pp. 275-282 Downloads
Oldøich Zahrádka
Národohospodáøské náklady a ceny v dopravì (Real Economic Costs and Prices in Transports) pp. 282-289 Downloads
Jan Zeman
Japonská prùmyslová politika a její finanèní aspekty (Japanese Industrial Policy and Its Financial Aspects) pp. 290-297 Downloads
Jan Kinšt

Volume 42, issue 5, 1992

Sekundární trh cenných papírù (Secondary Security Market) pp. 201-205 Downloads
Jiøí Budík
Devalvace devizového kursu a inflace (Exchange Rate Devaluation and Inflation) pp. 206-214 Downloads
Martin Mandel
Pøíjmy, výdaje a úspory obyvatelstva v roce 1991 (Receipts, Outlays and Savings of Household in 1991) pp. 215-221 Downloads
Kateøina Šantrùèková
Specifika tvorby zisku státních podnikù v závìru roku 1991 (Peculiarities of Profit Performance of State Enterprises in Late 1991) pp. 222-225 Downloads
Zdenìk Veselý
Nìkteré otázky øízení obìžného majetku podnikù v tržní ekonomice (Some Qestions of Firm's Current Assets in a Market Economy) pp. 226-240 Downloads
František Ducheèek
K problematike stimulovania podnikate¾ských aktivit (Toward the Issue of Stimulation of Entrepreneurial Activities) pp. 241-244 Downloads
Josef Olšovský
Mìnová politika Japonské centrální banky (Monetary Policy of Bank of Japan) pp. 245-248 Downloads
Jiøí Böhm
Finanèné podpory na prevenciu a kontrolu znecis ovania životného prostredia v krajinách OECD (Financial Assistence Systems for Pollution Prevention and Control in OECD Countries) pp. 249-255 Downloads
Anna Szulenyiová

Volume 42, issue 4, 1992

Transformace ès. ekonomiky v r. 1991 (The Transforamtion of the Cs. Economy in 1991) pp. 149-155 Downloads
Ivan Koèárník
Investièní fondy (Mutual Funds) pp. 156-161 Downloads
Petr Dvoøák
Centrální banka a veøejnost (The Central Bank and the Public) pp. 162-175 Downloads
Aleš Bulíø
Èeskoslovenský zahranièní obchod v prvém roce ekonomické reformy (The Czechoslovak Foreign Trade in the First Year of Economic Reform) pp. 176-185 Downloads
Jiøí Brabec
Exportná garanèná a pois ovacia spoloènos - nový prvok našej finanènej infrastruktúry (Export-Guarantee and Insurance Corporation - the Nex Element in Our Financial Infrastructure) pp. 186-190 Downloads
Pavol Parízek

Volume 42, issue 3, 1992

Právní a ekonomické aspekty nového zákona o SBÈS (Legal and Economic Aspects of the Nex Staet Bank Law) pp. 109-114 Downloads
Jiøí Mataj and Petr Vojtíšek
Kritéria a nástroje emisní politiky SBÈS (Criterions and Instruments of Money Supply Policy of State Bank of Czechoslovakia) pp. 115-119 Downloads
Miroslav Koštìl
Politika fiskální adaptace a stabilizace ve východní Evropì (Fiscal Adjustment and Satbilization Policies in Eastern Europe) pp. 120-131 Downloads
Danuta Gotz-Kozierkiewicz and Grzegorz W. Kolodko
Finanèní cíle a cenové rozhodování podniku (Financial Goals and Pricing Decision-Making) pp. 133-136 Downloads
Rolf Grünwald

Volume 42, issue 2, 1992

Cíl a nástroje mìnové politiky v roce 1992 (Goals and Instruments of Monetary Policy in 1992) pp. 53-58 Downloads
Jan Vít
Nový ès. celní sazebník (The New Czechoslovak Tariff) pp. 59-60 Downloads
Peter Paleèka
Platební neschopnost v roce 1991 (Payment Arrears in 1991) pp. 61-68 Downloads
Zdenìk Veselý
Poznámky k otázkám burzy a k burzovním obchodùm (Notes to Issues of Stock Exchange and Exchange Business) pp. 69-78 Downloads
Karel Marek
Prognóza vývoje kursu ès. koruny na rok 1992 (Prediction of Czechoslovak Crown Exchange Rate Development in 1992) pp. 79-90 Downloads
Martin Mandel
Zpùsoby øízení koncernù v tržní ekonomice (2. èást) (Ways of Controlling Concerns in Market Economy - 2nd part) pp. 91-102 Downloads
Ladislav Machoò

Volume 42, issue 1, 1992

Transformace ekonomiky, státní rozpoèty a finanèní politika (Transformation of Economy, State Budget and Financial Policy) pp. 1-6 Downloads
Václav Klaus
Úèinnost hospodáøské politiky a teorie investièního chování (2. èást) (Efficiency of Economic Policy and Theory on Investment Behaviour - 2nd part) pp. 7-17 Downloads
Dagmanr Hanzlová
Poznámky k pøipravovaným zákonùm o dani z pøidané hodnoty a o spotøebních daních (Notes to Prepared Acts on Value-Added Tax on Excise Taxes) pp. 18-25 Downloads
Ondøej Denkstein
Zpùsoby øízení koncernù v tržní ekonomice (1. èást) (Ways of Controlling Syndicates - 1st part) pp. 26-41 Downloads
Ladislav Machoò
Page updated 2020-07-11