EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver)

1990 - 2020

From Charles University Prague, Faculty of Social Sciences
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Lenka Herrmannova ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 41, issue 12, 1991

Fiskální politika v r. 1991 (Fiscal Policy in 1991) pp. 549-553 Downloads
Vìra Kameníèková
K otázce vlivu fiskální politiky a rozpoètového pøebytku na agregátní poptávku (To the Issue of the Impact of Fiscal Policy and Budgetary Surplus) pp. 554-560 Downloads
Drahomíra Vašková
Úèinnost hospodáøské politiky a teorie investièního chování Efficiency of Fiscal Policy and Investment Behaviour Theory) pp. 560-571 Downloads
Dagmar Hanzlová
Hodnocení investic v tržní ekonomice (Evaluation of Investments in Market Economy) pp. 572-583 Downloads
Miloslav Synek
Testování fiskálního výnosu a úèinkù na cenové relace po zavedení VAT (Testing of Fiscal Revenue and Impacts on Price Relations after Implementation of VAT) pp. 584-596 Downloads
Karel Galgonek, Josef Mervart and Marie Vavrejnová

Volume 41, issue 11, 1991

Ceny spotøebitelského trhu - úvahy a pøedpovìdi (Consumer Prices - Reflections and Forecasts) pp. 497-505 Downloads
Emanuael Šíp
K problémùm regulace trhu zemìdìlských výrobkù (Problems of Regulation of Agriculture Market) pp. 506-510 Downloads
Jan Záhorka
Tendence ve vývoji úsporových vkladù obyvatelstva vl. 1990-1991 (Tendencies in th eDevelopment of Savings Deposits of Household in 1990 and 1991) pp. 511-520 Downloads
Miloslav Kohoutek
Veøejný dluh a budoucí generace (Public Debt and Future Generations) pp. 521-526 Downloads
Jiøí Kinkor
Zdaòování místních stupòù státní správy (2. èást) (Local Government Taxation - 2nd part) pp. 527-538 Downloads
Jeffref Owens
Teoretické a praktické perspektivy zmìn v rozpoètovém systému Austrálie (Theoretical and Practical Perspectives of Changes in the Budgetary System of the Australian Federation) pp. 539-546 Downloads
Tomáš J. F. Riha

Volume 41, issue 10, 1991

Ès. pojiš ovnictví - úsilí o rychlou transformaci (The Czechoslovak Insurance System - Attempt at a Rapid Transformation) pp. 437-445 Downloads
Jaroslav Daòhel
Kurs ès. mìny a její smìnitelnost pod zorným úhlem ekonomické reformy (The Exchange Rate of Czechoslovak Currency and Its Convertibility Under the Point of View of the Economic Reform) pp. 446-458 Downloads
Petr Chvojka
Zdaòování místních stupòù státní správy (1. èást) (Local Government Taxation - 1st part) pp. 459-478 Downloads
Jeffref Owens
Portugalsko 1974-1990: šestnác rokov, ktoré zmenili portugalský národ (Portugal 1974 - 1990, 16 Years which Changed Portugal Nation) pp. 479-490 Downloads
José Manuel Gonçalves Serrão

Volume 41, issue 9, 1991

K otázce zavedení danì z pøidané hodnoty v ès. hospodáøské soustavì (The Implementaion of Value Added Tax in the Czechoslovak Economic System) pp. 385-395 Downloads
Jan Klak
O neutralitì daní (On the Neutrality of Taxation) pp. 396-401 Downloads
Jiøí Kinkor
Devizový kurs, devalvace a ekonomická reforma (Exchange Rate Devaluation and Economic Reform) pp. 402-408 Downloads
Jiøí Bureš
Svìtová banka, její finanèní aktivity a možnosti spolupráce s Èeskoslovenskem (World Bank Its Financial Activities and Possibilities of Cooperation with Czechoslovakia) pp. 409-416 Downloads
Jiøí Weigl
Clo: historie, teorie, praxe (Duties: History, Theory, Practise) pp. 417-427 Downloads
Petr Zahradník
Základní kameny ès. ekonomické transformace (Fundamental Elements of the Czechoslovak Economic Reform) pp. 428-430 Downloads
Jan Svejnar

Volume 41, issue 8, 1991

První zkušenosti s pùsobením systému vnitøní smìnitelnosti koruny (First Experience with the System of Current Account Convertibility of CSK) pp. 337-342 Downloads
Josef Tošovský
Leveraged buy-out" (LBO) a optimální struktura kapitálu (Leverage Buy-out and the Optimal Capital Structure) pp. 343-346 Downloads
Ivan Svítek
Financování federální vlády a vlád zemských - Volby vlastních daní, dìlených daní a dotací pøi financování zemských vlád - zkušenosti z Nìmecka (Financing Federal and State Governments) pp. 347-365 Downloads
Paul Spahn
Daòové problémy devadesátých let - se zvláštním zamìøením na SRN (Tax Problems in the Nineties in FRG) pp. 366-376 Downloads
Marie Pekárková-Reindlová
Maïarská sporite¾òa ako bankový ústav (Hungary Saving Bank as a Bank Institution) pp. 377-381 Downloads
Ivan Klaèanský

Volume 41, issue 7, 1991

Úspìchy a úskalí ekonomické reformy (Success and Obstacles of Economic Reform) pp. 285-294 Downloads
Robert Holman
K vývoji fiskálního federalismu v ÈSFR (The Development of Fiscal Federalism in Czechoslovakia) pp. 295-302 Downloads
Ivan Koèárník
Vlastní majetek družstva k rozdìlení na podíly pøi pøemìnì zemìdìlských družstev na družstva vlastní (The Own Property of Cooperatives Divided into Shares in Framework of Conversion of Agriculture Cooperatives into Cooperatives of Owner (Shareholders) pp. 303-312 Downloads
Milan Pela and Jiøí Šilar
Pøistoupení ÈSFR k Úmluvì o øešení sporù z investic (Joining of CSFR to the Convention on the Settlement of Investment Disputies) pp. 313-326 Downloads
Soòa Mojžíšková
Problémy daòového systému Švýcarské konfederace (Swiss Confederation and Problems of Its Tax System) pp. 327-333 Downloads
Marie Pekárková-Reindlová

Volume 41, issue 6, 1991

Veøejné rozpoèty v roce 1990 (Public Budgets in 1990) pp. 233-239 Downloads
Ivan Koèárník
Technologická mezera a proces dohánìní: pouèení pro Èeskoslovensko (Technological Gaps and the Catch-up Process - Lessons for Czechoslovakia) pp. 240-248 Downloads
Kamil Janáèek and Stanislava Janáèková
Rašín a Engliš - dvì významné mìnové autority první republiky (Rašín and Engliš - Two Significant Monetary Authorities of the First Czechoslovak Republic) pp. 249-256 Downloads
Jiøí Danìèek
Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development) pp. 257-260 Downloads
Miroslav Pašek
Fiskální federalismus: pøehled teoretického výzkumu a praktických výsledkù (Fiscal Federalism: a Survey of Recent Theoretical and Empirical Research) pp. 261-276 Downloads
Wallace Oates
Oceòování veøejných statkù a teorie druhého nejlepšího optima (Public Sector Pricing and the Theory of the Second Best) pp. 277-284 Downloads
Aleš Bulíø

Volume 41, issue 5, 1991

Úvodní poznámky k problematice fiskálního federalismu (Introduction to Fiscal Federalism) pp. 185-188 Downloads
Pavel Œtìpánek
Platební neschopnost podnikù v kontextu transformace ès. ekonomiky (Insolvency in the Transformation Period of the Czechoslovak Economy) pp. 189-202 Downloads
Milena Hoøèicová and Drahomíra Vašková
Financování bytového hospodáøství v Rakousku (Financing of Housing Economy in Austria) pp. 203-212 Downloads
Jaroslav Strnad
Pøístupy k privatizaci a reorganizaci národního majetku v bývalé NDR (Approaches to Privatization and Reorganization of National Property in Former GDR) pp. 213-232 Downloads
Ladislav Machoò

Volume 41, issue 4, 1991

Liberalizace cen - zhodnocení cenového vývoje a pùsobení cenové regulace v období leden až duben 1991 (Price Liberalization - Development of Prices and the Impact of the Price Regulation in the Period January-April 1991) pp. 137-142 Downloads
Vladimír Rudlovèák
Nové zákony o rozpoètových pravidlech (Some Acts About Budgetary Rules) pp. 143-151 Downloads
Miroslav Havel
Leasing v souèasných podmínkách finanèního hospodaøení podniku (Leasing in Present Conditions of Enterprise Finance Management) pp. 152-162 Downloads
Vratislav Kulhánek and Vratislav Válek
K nìkterým otázkám vzniku burz cenných papírù (Some Questions About the Estabilishment of Stock Exchange) pp. 163-170 Downloads
Karel Marek
Devizový kurs a parita kupní síly ve vztahu ke korunì ès. (Exchange Rate and Purchasing Power Parity in Relation to The Czechoslovak Crown) pp. 171-181 Downloads
Josef Mervart

Volume 41, issue 3, 1991

Mezinárodní finanèní instituce a naše ekonomická reforma (International Financial Institutions and Our Economic Reform) pp. 93-100 Downloads
Jiøí Vìtrovský
Základné kategórie finanèného manažmentu podniku (The Basic Categories of Enterprise Financial Management) pp. 101-109 Downloads
Karol Vlachyòský
Platební bilance ve vztahu k vnitøní rovnováze, hospodáøskému rùstu a zamìstnanosti (The Balance of Payments in Relaton to Internal Equilibrium, Economic Growth and Employment) pp. 110-125 Downloads
Mojmír Ondráèek
Vliv zavedení danì z pøidané hodnoty na celkové uspoøádání daòového systému v Austrálii (The Infuence of Possible Introduction of a VAT into the Tax System of Australia) pp. 126-136 Downloads
Tomáš J. F. Riha

Volume 41, issue 2, 1991

Obrysy rozvoje ès. bankovního sektoru (Development of the Czechoslovak Banking Sector - An Outline) pp. 49-52 Downloads
Miroslav Kerouš
Hodnocení nákladù a výnosu finanèního leasingu (The Evaluation of Costs and Output of the Financial Leasing) pp. 53-61 Downloads
Vratislav Kulhánek and Vratislav Válek
Devizový kurs a makroekonomická politika v období pøechodu k tržní ekonomice (Foreign Exchange Rate and Macroeconomic Policy in the Period of Transition to the Market Economy) pp. 62-77 Downloads
Jiøí Bureš
Podnikové aspekty danì z pøidané hodnoty (Enterprise Aspects of the VAT) pp. 78-91 Downloads
Karel Knìz

Volume 41, issue 1, 1991

Státní rozpoèty na rok 1991 (The State Budgets for 1991) pp. 1-4 Downloads
Ivan Koèárník
Hospodáøská politika: alternativy a meze (The Economic Policy: Alternatives and Limits) pp. 5-11 Downloads
Jiøí Jonáš
Jaké danì do tržní ekonomiky (What Taxes in the Market Economy) pp. 12-16 Downloads
Pavel Štìpánek
O vlastnictví mìst a obcí (The Problems of Property of Municipalities) pp. 17-24 Downloads
Jaromír Císaø
Finanèní a odpisová politika a proces transformace èeskoslovenské ekonomiky (The Financial and Amortization Policy and the Process of the Czechoslovak Economy Transformation) pp. 25-34 Downloads
Dagmar Hanzlová
Systém daní v SRN, jejich výnosy a zpùsoby rozdìlení do rùzných rozpoètù (The Tax System in the West Germany, Its Yields and Modalities of Distribution to Various Budgets) pp. 35-44 Downloads
Josef Mervart
Page updated 2020-07-09