EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver)

1990 - 2020

From Charles University Prague, Faculty of Social Sciences
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Lenka Herrmannova ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 52, issue 12, 2002

Mìøení kvality podnikatelského prostøedí ve støední Evropì pp. 674-697 Downloads
Pavel Körner, Zdenìk Kudrna and Ondrej Vychodil
Regulatornì stanovené postupy pro odhad oèekávaných ztrát v ÈR (a jejich vztah k regulatornì stanoveným postupùm pro odhad ztrát neoèekávaných) pp. 698-718 Downloads
Lucie Kobzová
Reálna a nominálna konvergencia slovenskej ekonomiky k priemeru EU pp. 719-739 Downloads
Ivan Šujan and Milota Šujanová

Volume 52, issue 10, 2002

Exchange Rate Convergence and Entry to the Eurozone (II): A Comparison of Experiences from Member States of the European Union pp. 522-538 Downloads
Zdenìk Èech and Lubos Komarek
Deflace - definièní znak zdravé ekonomiky pp. 539-549 Downloads
Josef Šíma
Daòové zatížení jako konkurenèní faktor v mezinárodní soutìži ? Model asymetrických zemí v podmínkách monopolu pp. 550-569 Downloads
Milan Sedmihradský
Cílování inflace ? pouèení z mezinárodní zkušenosti pp. 566-569 Downloads
Lubos Komarek
Argentina - vzestupy a pády pp. 570-572 Downloads
Roman Horvath and Lubos Komarek

Volume 52, issue 9, 2002

K pøíèinám mìnových krizí - empirie a teorie pp. 458-477 Downloads
Mojmir Helisek
Analýza diskrepancí v poptávce po penìzích domácností a firem v ÈR 1994?2000 ? èást II: firmy pp. 478-501 Downloads
Martin Melecký
Porovnání pøežívajících a zanikajících podnikù v èeské ekonomice na konci 90. let pp. 502-514 Downloads
Jiøí Hlaváèek and Michal Hlaváèek

Volume 52, issue 7-8, 2002

Teorie optimálních mìnových zón: rámec k diskuzím o monetární integraci pp. 386-407 Downloads
Roman Horvath and Lubos Komarek
Hypotéza permanentního dùchodu a kupónová privatizace v ÈR pp. 408-427 Downloads
Jan Hanousek and Zdenek Tuma
Analýza diskrepancí v poptávce po penìzích domácností a firem v ÈR 1994-2000 (èást I: domácnosti) pp. 428-449 Downloads
Martin Melecký

Volume 52, issue 6, 2002

Kurzová konvergence a vstup do eurozóny (I) - komparace zkušeností kandidátských a èlenských zemí EU pp. 322-337 Downloads
Zdenìk Èech and Lubos Komarek
Vliv mìnové politiky na vývoj bankovních úvìrù pp. 338-354 Downloads
Renata Pašalièová and Vladimír Stiller
Vnitroodvìtvový obchod a vliv rozdílù ve velikosti zemí ? na pøípadu Slovinska a ÈR pp. 355-370 Downloads
Stanislav Èernoša
Teoretická analýza pøínosù environmentálních daní pp. 371-379 Downloads
Jana Szomolányiová

Volume 52, issue 5, 2002

Makroekonomický model produktu neakcelerujícího inflaci pp. 258-274 Downloads
Martin Fukaè and Osvald Vašíèek
Odhad parametrù modelù ve stavovém tvaru pp. 275-286 Downloads
Jan Vlèek
Transmisní mechanizmus mìnové politiky na poèátku 3. tisíciletí pp. 287-306 Downloads
Katerina Smidkova
Dlouhodobá nezamìstnanost a vstup ÈR do EU: Mùžeme se pouèit ze zkušeností Španìlska a Švédska? pp. 307-309 Downloads
Lubos Komarek

Volume 52, issue 4, 2002

Èeská ekonomika v makroekonomických modelech pp. 190-196 Downloads
Jan Frait and Lubos Komarek
Støednìdobá makroekonomická predikce makroekonomické modely v analytickém systému ÈNB pp. 197-231 Downloads
Jaromír Beneš, David Vavra and Jan Vlèek
Èasová struktura úrokových sazeb a mìnová politika v malém makroekonomickém modelu pp. 232-254 Downloads
Viktor Kotlán

Volume 52, issue 3, 2002

Z expozé ministra financí ÈR k návrhu státního rozpoètu ÈR na rok 2002 pp. 62-75 Downloads
Jiøí Rusnok
Poptávka po penìzích v Èeské republice (M1) pp. 76-89 Downloads
Martin Melecký
Možný vliv èinnosti krajù na veøejné rozpoèty - Odhad zadlužení novì vzniklého stupnì samosprávy na základì francouzských dat a zkušeností pp. 90-101 Downloads
Jaroslava Kypertová
Morální hazard a výstup z bankovního sektoru pp. 102-104 Downloads
Jan Frait
Transformace a morální hazard pp. 106-114 Downloads
Joseph Stiglitz

Volume 52, issue 2, 2002

Legitimita redistribuce: Èeská republika v mezinárodním srovnání pp. 23-35 Downloads
Tomáš Sirovátka and Marie Valentová
Využití mikrosimulaèního modelování v hodnocení redistribuèní funkce daní a sociálních dávek pp. 36-50 Downloads
Petra Štìpánková

Volume 52, issue 1, 2002

Legitimita pøerozdìlování a jeho modelování (úvod) pp. 2-3 Downloads
Jiøí Veèerník
Pøerozdìlování pøíjmù danìmi a dávkami v ÈR: jeho promìny a reflexe po r. 1989 (plné znìní) pp. 4-22 Downloads
Jiøí Veèerník

Volume 51, issue 12, 2001

Income Redistribution Via Taxes and Benefits (an introduction) pp. 614-617 Downloads
Jiøí Veèerník
The Tax System in the Czech Republic pp. 618-638 Downloads
Chiara Bronchi and Andrew Burns
Czech Social Security and Tax System and Their Impact on the Income Distribution pp. 639-657 Downloads
Tomáš Jelínek and Ondrej Schneider
Social Security and the Tax System in the CR: Recent History and Outlook pp. 658-675 Downloads
Ladislav Prùša

Volume 51, issue 11, 2001

Value of Monetary Income in a Transition Economy pp. 574-590 Downloads
Martin Cincibuch and David Vavra

Volume 51, issue 10, 2001

Exchange Rate Convergence and Entry to the Eurozone (II) A Comparison of Experiences from Member Stes of the European Union pp. 522-538 Downloads
Zdenìk Èech and Lubos Komarek
Deflation: An Underlying Feature of a Healthy Economy pp. 539-549 Downloads
Josef Šíma
Tax Burden and the Allocation of Investment in International Framework with Monopolistic Firms pp. 550-565 Downloads
Milan Sedmihradský
Interest Rates Time Structure and Domestic Bond Prices pp. 591-607 Downloads
Michal Slavík

Volume 51, issue 9, 2001

Earnings Disparities in the CR: Evidence from the Nineties and a Cross-National Comparison pp. 450-471 Downloads
Jiøí Veèerník
Monetary Policy in the Czech Republic and EMU Accession pp. 472-487 Downloads
Jiøí Jonáš
The Role of Asset Prices in the Monetary Transmission Mechanism pp. 488-506 Downloads
Michaela Skolková, Vladimír Stiller and Jan Syrovátka

Volume 51, issue 7, 2001

Industrial Restructuring in Central and Eastern Europe pp. 390-404 Downloads
Libor Krkoška
How Widespread Is Informed Trading on the Czech Financial Market? pp. 405-416 Downloads
Jan Hanousek and Richard Podpiera
Cointegration Analysis of Foreign Trade in the Czech Republic, 1993-98 pp. 417-429 Downloads
Vladimír Tomšík
The State of the Phillips Curve pp. 430-432 Downloads
Lubos Komarek
Economics of Communist and Capitalist Dictatorships (M. Olson) pp. 433-436 Downloads
Aleš Bulíø
The Conference ""Theoretical and Practical Aspects of Public Finance"" 2001 pp. 437-439 Downloads
David Trytko

Volume 51, issue 6, 2001

On the Way to European Union: Nominal and Real Convergence in Transition Countries pp. 330-347 Downloads
Jan Frait and Lubos Komarek
Price Convergence toward the EU: A Few Open Issues pp. 349-362 Downloads
Martin Èihák and Tomas Holub
On the Differences in Price Levels between the Czech Republic and Germany pp. 363-375 Downloads
Michal Skoøepa
Can We Have Both? - Real and Nominal Convergence pp. 376-387 Downloads
Katerina Smidkova
EU Convergence and the Role of External and Internal Stability in Transition Countries pp. 376-387 Downloads
Martin Mandel and Vladimír Tomšík

Volume 51, issue 5, 2001

Detection of Bank Failures in Transition Economies: The Case of the Czech Republic pp. 264-278 Downloads
Jan Hanousek and Richard Podpiera
Comparison of Selected Simple Models of Inflation in the Czech Economy pp. 279-297 Downloads
Martin Melecký
Banking Regulation in Czechoslovakia 1918-1938 pp. 298-302 Downloads
Ondøej Kopecký
Transitional Economies and Corruption pp. 302-306 Downloads
Jan Frait
Psychology and Economics pp. 307-310 Downloads
Viktor Kotlán
Nobel Memorial Prize in Economics for the year 2000 pp. 309-311 Downloads
Viktor Kotlán

Volume 51, issue 4, 2001

Ten Years After: Lessons and Challenges in Transition pp. 190-192 Downloads
Jan Frait
Ten Lessons from Ten Years of the Czech Way pp. 193-205 Downloads
Lubomír Mlèoch
Visegrad Twins' Diverging Path to Relative Prosperity - Comparing the Transition Experience of the Czech Republic and Hungary pp. 206-216 Downloads
Lajos Bokros
Lessons from Polish Transition pp. 217-234 Downloads
Mrek Belka
Transition and Convergence in Central and Eastern Europe pp. 234-248 Downloads
Evžen Koèenda

Volume 51, issue 3, 2001

Macroeconomic Illusion and Microeconomic Facts - the Slovak Case pp. 130-146 Downloads
Anton Marcinèin and Karol Morvay
Credit Risk on the Bond Market pp. 147-165 Downloads
Radek Pluhaø
Interactions between Markets and Dually Listed Stocks: The Case of the Czech Republic pp. 166-181 Downloads
Richard Podpiera

Volume 51, issue 2, 2001

Czech Currency and Monetary Policy in 2000 pp. 66-80 Downloads
Miroslav Hrnèíø
Real Business Cycles in Open Economies pp. 81-98 Downloads
Martin Macháèek
Interest-Rate Swaps and Arbitrage pp. 99-110 Downloads
Jiøí Málek
Three Approaches to the Theory of Public Goods pp. 111-125 Downloads
Mojmír Hampl

Volume 51, issue 1, 2001

Exposé to the 2001 State Budget Discussion in the Czech Parliament pp. 2-8 Downloads
Pavel Mertlík
Seignorage and Central Bank Finance pp. 9-32 Downloads
Tomas Holub
The Influence of Income Differentiation on the Structure of Household Expenditures pp. 33-45 Downloads
Jana Èermáková
Regression Analysis of Foreign Trade in the CR in 1993-1998 pp. 46-58 Downloads
Vladimír Tomšík
Page updated 2020-07-03