EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver)

1990 - 2020

From Charles University Prague, Faculty of Social Sciences
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Lenka Herrmannova ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 43, issue 12, 1993

První rok samostatné ÈR z pohledu fiskální a mìnové politiky (The First Year of the Independent Czech Republic in the View of the Monetary and Fiscal Policies) pp. 557-559 Downloads
Ivan Koèárník and Josef Tošovský
Co se zdìdìným státním dluhem? (What about the Inherited Government Debt?) pp. 560-567 Downloads
Jiøí Kinkor
Mìnové aspekty státního dluhu (The Monetary Aspects of State Debt) pp. 568-580 Downloads
Josef Mervart
Souèasná situace na pojistném trhu v ÈR (Present Situation in the Insurace Market in the Czech Republic) pp. 581-586 Downloads
Jaroslav Daòhel
Nástin vývoje penìz a mìny na našem území do r. 1945 (1. èást) (The Outline of the Development of Money and Currency on our Territory till 1945 - 1st part) pp. 590-595 Downloads
Karel Pùlpán and Stanislava Pùlpánová

Volume 43, issue 11, 1993

Transformace ès. ekonomiky a vývoj mìnové politiky (Transformation of the Czechoslovak Economy and Monetary Policy Development) pp. 493-521 Downloads
Milan Guba and Michaela Skolková
Zmìny v reálné penìžní zásobì a jejich dopad na obchodní bilanci a devizový kurz (na pøíkladu Èeskoslovenska v 1990 - 1992) (Changes in Real Money Supply and Their Influence and the Balance of Trade and Foreign Exchange) pp. 522-528 Downloads
Martin Mandel
Ekonomická reforma v Rusku - dosavadní prùbìh a výsledky (Economic Reform in the Russian Federation - Development and Results) pp. 529-536 Downloads
Jaroslav Fingerland

Volume 43, issue 10, 1993

Mìnová odluka a poptávka po hotovosti (Monetary Separation and Demand for Currency Balances) pp. 419-425 Downloads
Aleš Bulíø
Indikátory koupì a prodeje cenných papírù jako základní nástroje technické analýzy burzovních indexù (Investor's Indicators for Buying and Selling Shares as a Basic Tool of Technical Analysis of Stack Exchange Indexes) pp. 445-455 Downloads
Jaroslav Brada
Výdaje na ochranu životního prostøedí (Environmental Protection Outlays) pp. 468-473 Downloads
Miroslav Hájek
Náklady na ochranu životního prostøedí v ÈSFR (Costs of Environmental Protection in the CSFR) pp. 474-484 Downloads
Jan Zeman

Volume 43, issue 9, 1993

Naše mìnové reformy a odluky (Monetary Separation and Demand for Currency Balances) pp. 394-402 Downloads
František Vencovský
Pøíprava a realizace mìnové odluky v ÈR (Preparation and Realization of the Monetary Separation in the Czech Republic) pp. 403-412 Downloads
Pavel Kysilka
Rozdìlení obìživa za mìnové odluky (Currency Split by the Monetary Separation in the Czech Republic) pp. 413-418 Downloads
Leopold Surga

Volume 43, issue 8, 1993

Ocenìní startovních podmínek zprivatizovaných podnikù ve zpracovatelském prùmyslu ÈR (2. èást) (Appreciation of the Starting Conditions of the Privatosed Enterprices in the Manufacturing Industry of the Czech Republic - 2nd part) pp. 329-341 Downloads
Dagmar Hanzlová
Standardní strategie ekonomické transformace v nestandardních podmínkách ÈSFR (Standars Strategy of the Economic Transformation under the Non-Standard Conditions of CSFR) pp. 342-366 Downloads
Miloš Pick
Podpora inovaèných centier - výhodná investícia regiónov a štátu (Support of Innovation Centres - Advantageous Investment of Regions and the State) pp. 367-368 Downloads
Miloslav Koneèný
"Èerný podzim" v ERM ("Black Fall in the ERM") pp. 368-377 Downloads
Jan Frait
Evropská unifikace, kde vzít zdroj pouèení? (European Unification: Where to Get Lessons?) pp. 379-386 Downloads
Petr Zahradník

Volume 43, issue 7, 1993

Státní závìreèný úèet za rok 1992 (State Final Account for 1992) pp. 277-282 Downloads
Ivan Koèárník
Fond národního majetku (National Property Fund) pp. 283-286 Downloads
Tomáš Ježek
Reforma rozpoètu v ÈSFR (The Czechoslovak Budget Reform) pp. 287-300 Downloads
Vìra Kameníèková and Drahomíra Vašková
Reálný hospodáøský cyklus, trh práce a monetární politika (Real Business Cycle, Labor Market and Monetary Policy) pp. 301-307 Downloads
Aleš Bulíø

Volume 43, issue 6, 1993

Vývoj platební bilance v ÈSFR v r. 1992 (Balance of Payments Development in CSFR in 1992) pp. 233-239 Downloads
Rudolf Olšovský
Zahranièní úvìry v naší ekonomice (Foreign Credit in Czechoslovakia and in the Czech Republic) pp. 240-250 Downloads
Josef Mervart
Ocenìní startovních podmínek zprivatizovaných podnikù ve zpracovatelském prùmyslu ÈR (1. èást) (Appreciation of the Starting Conditions of the Privatised Enterprises in the Manufacturing Industry of the Czech Republic - 1st part) pp. 251-259 Downloads
Dagmar Hanzlová
K problematice tržní transformace dopravy (Problems of the Transport Market Transformation) pp. 260-265 Downloads
Jan Eisler
Výhled vývoje slovenské ekonomiky pro období 1993-1997 (Outlook of the Slovak Economy Development for the Period 1993-1997) pp. 266-300 Downloads
Ivan Šujan

Volume 43, issue 5, 1993

Èeskoslovenská monetární politika po roce 1989 (Czechoslovak Monetary Policy after 1989) pp. 181-200 Downloads
Aleš Bulíø
Východiska èeské mìnové politiky v roce 1993 (Czech Monetary Policy Base for 1993) pp. 201-205 Downloads
Jiøí Pospíšil
Pøíliv pøímých zahranièních investic do ÈR (Direct Foreign Investment Inflow to the Czech Republic) pp. 206-211 Downloads
Rudolf Olšovský
Nové zpùsoby participace státu na financování potøeb èeského zemìdìlství (New Methods of the State Participation in Financing the Czech Agriculture) pp. 212-217 Downloads
Milena Horèicová
Úvìrování zemìdìlství v USA (Crediting of Agriculture in The USA) pp. 218-231 Downloads
Tomáš Doucha

Volume 43, issue 4, 1993

Tøi roky transformace èeskoslovenské ekonomiky (Three Years of Transition Process in Czechoslovakia) pp. 137-139 Downloads
Milena Horèicová and Vìra Kameníèková
Èeskoslovensko v MMF: zkušenosti z let 1990-92 (Czechoslovakia in the International Monetary Fund: Experience from the Period 1990-92) pp. 140-154 Downloads
Jiøí Jonáš
Transakèní náklady v teorií reálného devizového kurzu (Transaction Costs in the Theory of Real Exchange Rate) pp. 155-164 Downloads
Robert Holman
Dohoda o budoucí úrokové sazbì (Forward Rate Agreement) pp. 165-175 Downloads
Petr Dvoøák
Øízení vývoje mìnové báze v podmínkách ÈNB (Monetary Base Regulations by the CNB) pp. 176-180 Downloads
Martin Janèar and Ivan Matalík

Volume 43, issue 3, 1993

Politika devizového kurzu - ERM ve svìtle nastolení fundamentálních otázek i èeskoslovenské transformaèní zkušenosti - Exchange Rate Policy - ERM in the Light of Fundamental Questions, and Czechoslovak Transitions Experience as well) pp. 101-109 Downloads
Petr Zahradník
Jakou státní statistiku potøebujeme? (What Kind of Statistics Is Neded? pp. 110-118 Downloads
Jaroslav Jílek
Ekonometrické experimenty s reálnì-penìžními modely (Econometric Experiments with Real-Monetary Models) pp. 119-126 Downloads
Jan Kodera and Jan Pelikán

Volume 43, issue 2, 1993

Reálný devizový kurz, diferencované zboží a neobchodní zboží (Real Exchange Rate, Product Differentiation, and Non-Traded Goods) pp. 58-64 Downloads
Robert Holman
Modelování investièních fondù: pouèení z amerických zkušeností (Investment Fund Modeling: Lessons from the American Experience) pp. 65-84 Downloads
Harvey E. Bines
Reforma místních rozpoètù (Local Budget Reform) pp. 85-91 Downloads
Jitka Peková
Nìkteré ekonomické nástroje ekologizace v ÈSFR (Some Economic Tools for Ecological Purpose in ÈSFR) pp. 92-104 Downloads
Jan Zeman

Volume 43, issue 1, 1993

Ke státním rozpoètùm a zámìrùm finanèní politiky na rok 1993 (State Budgets and Financial Policy Intentions in 1993) pp. 1-7 Downloads
Ivan Koèárník
Financování místních veøejných statkù: danì, nebo poplatky? (Financing Local Public Goods: Taxes or User Charges?) pp. 8-13 Downloads
Jiøí Kinkor
Reálný devizový kurz, zákon jediné ceny a teorie parity kupní síly (Real Exchange Rate, Law of One Price, and Theory of Purchasing Power Parity) pp. 14-24 Downloads
Robert Holman
Likvidita èeských podnikù na poèátku renezance trzní ekonomiky (Czech Firms Current Ratio at the Beginning of Market Economy Inovation) pp. 25-39 Downloads
Jaruše Krauseová
Neoklasická analýza exportních dotaci prostøednictvím geometrického aparátu dílèí rovnováhy (Neo-Classical Analysis of Export Subsidies Using Geometrical Apparatus of Partial Equilibrium) pp. 40-47 Downloads
Martin Mandel
Peníze, nebo úvìry? (Money or Credit?) pp. 49-57 Downloads
Aleš Bulíø
Page updated 2020-07-09