EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver)

1990 - 2020

From Charles University Prague, Faculty of Social Sciences
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Lenka Herrmannova ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 47, issue 12, 1997

Analýza inflace v ÈR (Analysis of Czech Inflation) pp. 705-720 Downloads
Tomas Holub
Cesta do Evropské unie: vybrané problémy konvergence v mìnové oblasti (European Union Accession: Selected Topics in Monetary Policy) pp. 721-733 Downloads
Stanislava Janáèková
Mezinárodní pozice a konkurenèní schopnost ÈR (Srovnání makroekonomických ukazatelù s Evropskou unií (The Czech Republic's International Position and Competitiveness) pp. 734-742 Downloads
Rùžena Vintrová
Manažéri a politici: model slovenskej privatizácie (2. èást) (Managers and Politicians: Model of Slovak Privatisation - 2nd part) pp. 743-755 Downloads
Anton Marcinèin

Volume 47, issue 11, 1997

Øízení mìnové báze a stabilita mìnového multiplikátoru (Control of the Monetary Base and Problems with the Stability of the Money Multiplier) pp. 641-652 Downloads
Jan Kodera and Martin Mandel
Poplatky a danì k ochranì životního prostøedí (Environmental Charges and Taxes) pp. 653-659 Downloads
Miroslav Hájek
Manažéri a politici: model slovenskej privatizácie (1. èást) (Managers and Polititians: Model of Slovak Privatisation - 1st part) pp. 660-679 Downloads
Anton Marcinèin
Finanèní zprostøedkování jako delegované monitorování: jednoduchý pøíklad (Financial Intermediation as Delegated Monitoring: A simple Example) pp. 680-694 Downloads
Douglas Diamond

Volume 47, issue 10, 1997

Rovnovážný mìnový kurz (The Equilibrium Exchange Rate) pp. 580-597 Downloads
Vladimír Kreidl
Odhad rovnovážného mìnového kurzu (Estimation of the Equilibrium Exchange Rate of the Koruna) pp. 598-607 Downloads
Štìpána Lazarová
Ohlédnutí za fluktuaèním pásmem koruny (Exchange Rate Flucuation Band: A Retrospection) pp. 608-618 Downloads
Martin Èihák
Predikèní model vztahu zahranièního obchodu a kurzu koruny (Forecasting Model of Foreign Trade and Exchange Rate) pp. 619-626 Downloads
Martin Hlušek and Miroslav Singer
Intervence na devizových trzích v teorii a empirii (Foreign Exchange Interventions in Theory and Practise) pp. 627-639 Downloads
Jan Frait

Volume 47, issue 9, 1997

Problémy bankovního sektoru v ÈR (Problems in the Czech Banking Sector) pp. 513-528 Downloads
Jiøí Jonáš
Pøíliv zahranièního kapitálu do ÈR (Inflow of Foreign Capital into the CR) pp. 529-537 Downloads
Tomas Holub
Efektivnost nových kapitálových trhù: pøíklad pro støední Evropu (Emerging Capital Markets' Efficiency: an Example for the Central Europe) pp. 538-547 Downloads
Jan Hanousek and Evžen Koèenda
Spotové obchody na devizových trzích (Spot Deals in FX-Market) pp. 549-561 Downloads
Václav Bezvoda
Finanèní projektování (Financial Projecting) pp. 562-571 Downloads
Irena Jindøichovská

Volume 47, issue 8, 1997

Bankovní krize: zkušenosti, pøíèiny a prevence (Bank Crises: Experience, Causes and Prevention) pp. 449-462 Downloads
Jiøí Jonáš
Pojetí bety jako ukazatele rizika na èeském akciovém trhu (2. èást) (Beta as a Measurement of the Risk of the Czech Corporates - 2nd part) pp. 463-476 Downloads
Martin Sommer
Analýza vývoje veøejných rozpoètù ÈR v letech 1993-1996 (The Development of the Public Budget of the Czech republic in 1993 - 1996) pp. 477-488 Downloads
Jan Kubín

Volume 47, issue 7, 1997

Modely a praxe zdanìní soukromého pojištìní (2. èást) (Taxing Private Insurance: Models and Practise - 2nd part) pp. 385-396 Downloads
Jaroslav Vostatek
Pojetí bety jako ukazatele rizika na èeském akciovém trhu (1. èást) (Beta as a Measure of the Risk of the Czech Corporates - 1st part) pp. 397-402 Downloads
Martin Sommer
Deriváty a kapitálová pøimìøenost bank (Derivates and Bank Capital Adequacy) pp. 403-415 Downloads
Josef Jílek
Banky, které mají co ztratit: jak hodnota licence ovlivòuje disciplínu (Banks with Something to Lose: The Disciplinary Role of Franchise Value) pp. 416-432 Downloads
Rebecca S. Saidenberg, Marc R. Demsetz and Philip E. Strahan
Základní trendy svìtového obchodu, úrokù a kurzù v r. 1997 (Trends of World Trade, Interest and Exchange Rate in 1997) pp. 433-440 Downloads
Eva Karpová and Vítìzslav Košták

Volume 47, issue 6, 1997

K rozpoètové a daòové reformì pøed sedmdesáti roky (On the Budget and Tax Reform before 70 years) pp. 321-332 Downloads
František Vencovský
Pøíèiny a možná øešení rostoucího schodku bìžného úètu (Reasons and Alternative Solutions to the Growth of the Current Account Deficit) pp. 334-348 Downloads
Vladimír Tomšík
Sbližování tržních výnosù: paralela pro støedoevropský region (Eliminating Market Returns' Disparities: Parallel for the Central-European Region) pp. 349-358 Downloads
Evžen Koèenda and Josef Kotrba
Modely a praxe zdanìní soukromého pojištìní (1. èást) (Taxing Private Insurance: Models and Practise - 1st part) pp. 359-365 Downloads
Jaroslav Vostatek

Volume 47, issue 5, 1997

Mìnový kurz a èeská realita (Exchange Rate and Czech Reality) pp. 257-271 Downloads
Petr Zahradník
Modely oceòování kapitálových aktiv a èeský akciový trh (Capital Assets Pricing Model and the Czech Equity Market) pp. 272-287 Downloads
Martin Sommer
Dynamický model stavební spoøitelny (Dynamic Model of the Bank in the Bausparkassen System) pp. 288-294 Downloads
Petr Kielar

Volume 47, issue 4, 1997

Nobelova cena za ekonomii pro rok 1996: asymetrická informace (Nobel Prize for Economics 1996: Asymetric Information) pp. 193-201 Downloads
Jiøí Jonáš
Vztah mezi vývojem penìžní zásoby a vývojem inflací v l. 1993-96 (2. èást) (Relaton between the Development of the Money Supply and the Development of Inflation in 1993 - 1996 - 2nd part) pp. 202-211 Downloads
Josef Arlt, Milan Guba and Vladimír Stiller
Reálný efektivní kurz (Real Effective Exchange Rate) pp. 212-227 Downloads
Václav Nešvera

Volume 47, issue 3, 1997

Penìžní multiplikátor a mìnový vývoj v ÈR (Money Multiplier and Monetary development in the CR) pp. 129-142 Downloads
Tomas Holub
Vztah mezi vývojem penìžní zásoby a vývojem inflace v letech 1993-96 (1. èást) (Relation between the Development of the Money Supply and the Development of Inflation in 1993 - 1996 - 1st part) pp. 143-149 Downloads
Josef Arlt, Milan Guba and Vladimír Stiller
Zmìny makroekonomických velièin a akciové kurzy (Changes in the Macroeconomic Variables and the Stock Prices) pp. 150-162 Downloads
Petr Musílek
Vývoj obchodní bilance v letech 1993-96 (Development of the Czech Foreign Trade 1993 - 96) pp. 163-175 Downloads
Marek Kapièka
Analýza spotøeby domácností a vlády ÈR v l. 1989-95 (2. èást) (An Analysis of Household and Government Consumption in the CR in 1989 - 1995 - 2nd Part) pp. 176-184 Downloads
Robert Murárik

Volume 47, issue 2, 1997

Peníze a fiskální politika státu (Money and Goverment Fiscal Policy) pp. 65-76 Downloads
Jiøí Kinkor
Incidence spotøebních daní v ÈR (Incidence of Consumption Taxes in the CR) pp. 77-87 Downloads
Kvìta Kubátová
Analýza spotøeby domácností a vlády ÈR v letech 1989-1995 (1. èást) (An Analysis of Household and Goverment Consumption in the CR from 1989 -1995 - 1st part) pp. 88-100 Downloads
Robert Murárik
Nízké ceny paliv a energie v ÈR (Low Energy and Fuel Prices in the CR) pp. 101-112 Downloads
Jan Zeman

Volume 47, issue 1, 1997

Expozé místopøedsedy vlády a ministra financí k návrhu státního rozpoètu ÈR na rok 1997 (Exposé of the Deputy Prime Minister and Minister of Finance of the CR to the Proposal of the State Budget for 1997 pp. 1-9 Downloads
Ivan Koèárník
Èeská platební bilance: rostoucí nejistota (Czech Balance of Payments: More Uncertainty Ahead) pp. 10-23 Downloads
Vladimír Kreidl
Efektivní srážková daò èeských dluhopisù (Effective Withholding Tax on Czech Corporate Bonds) pp. 24-36 Downloads
Mojmír Simerský
Mìøení tržního rizika opcí (Measuring the Market Risk for Options) pp. 37-51 Downloads
Josef Jílek
Informace a efektivnost finanèních trhù (Information and Financial Markets' Efficiency) pp. 52-59 Downloads
Jiøí Málek
Page updated 2020-07-05