EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Český finanční a účetní časopis

2006 - 2022

Current editor(s): Karel Brůna

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2018, issue 4, 2018

The efficiency of the tertiary education in selected European countries: Focus on Visegrad Group (Efektivnost terciárního vzdělávání ve vybraných evropských zemích: zaměření na země V4) pp. 5-17 Downloads
Pavla Mikušová
Changes in the Demographic Structure and Health Expenditures in the Czech Republic (Změny v demografické struktuře a výdaje zdravotnictví České republiky) pp. 19-31 Downloads
Alena Maaytová, Eva Gajdošová and Lenka Láchová
Characteristics of bookkeeping systems used in Czechoslovakia in the second half of the 20th century (Charakteristiky soustav účtů používaných v Československu ve druhé polovině 20. století) pp. 33-50 Downloads
Miloslav Janhuba and Jaroslava Janhubová
The dependence of the costs of borrowed interest-bearing capital on the chosen financial variables (Závislost nákladů úročeného cizího kapitálu na vybraných finančních ukazatelích) pp. 51-69 Downloads
Lucie Rudolfová
Do Czech small and medium-sized companies disclose non-financial information? (Zveřejňují střední a malé podniky v ČR nefinanční informace?) pp. 71-83 Downloads
Marcela Zárybnická Žárová

Volume 2018, issue 3, 2018

The Development of Legislation of Political Parties and Political Movements in the Czech Republic since 1991 until now with a Focus on Transparency (Vývoj legislativní úpravy politických stran a politických hnutí v České republice od roku 1991 do současnosti se zaměřením na transparentnost) pp. 5-26 Downloads
Marek Jošt
Theoretical approaches to the presentation of expenses in the income statement (Teoretické přístupy k prezentaci nákladů ve výsledovce) pp. 27-40 Downloads
Miloslav Janhuba and Jaroslava Janhubová
Comparison of stress testing models for regulatory purposes by institutions using the IRBA method (Porovnání stres test modelů pro regulatorní účely institucí využívajících IRBA metodu) pp. 41-56 Downloads
Michal Kováč
Genesis of behavioral economics and its applicability in public finance (Vývoj behaviorální ekonomie a možnost jejího uplatnění ve veřejných financích) pp. 57-77 Downloads
Anton Vaskovskyi
Regulation and supervision of distribution of financial products (Regulace a dohled distribuce finančních produktů) pp. 79-88 Downloads
Petr Musílek

Volume 2018, issue 2, 2018

Basic differences in the definition of fixed assets between Czech accounting standards and International public sector accounting standards (Základní odlišnosti ve vymezení dlouhodobých aktiv z pohledu české účetní legislativy a Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor) pp. 5-23 Downloads
Lukáš Poutník
Assessment of efficiency and productivity of the residential social facilities (Posouzení efektivity a produktivity pobytových sociálních zařízení) pp. 25-41 Downloads
Izabela Ertingerová
Approaches to stress testing for regulatory purposes by institutions using the IRBA method (Konstrukce stres testu pro regulatorní účely modelem VEC) pp. 43-59 Downloads
Michal Kováč
The Expectations Hypothesis in the Theory and Practice of Current Interest Rate Instruments (Hypotéza očekávání v teorii a praxi současných úrokových instrumentů) pp. 61-79 Downloads
Dusan Staniek

Volume 2018, issue 1, 2018

Nature of Audit and Demand for Audit (Podstata auditu a poptávka po auditu) pp. 5-23 Downloads
Michal Bobek
Indicators of financial stability for needs of municipalities (Indikátory finanční stability pro potřeby obcí) pp. 25-45 Downloads
Irena Szarowská, Ingrid Majerová and Jarmila Šebestová
Czech Republic - Tax Paradise for Paying Profits (Česká republika - daňový ráj pro výplatu podílů na zisku) pp. 47-59 Downloads
Jana Skálová and Maria Argenskaya
Possibilities of using blockchain in accounting and auditing: literary research (Možnosti využití blockchainu v účetnictví a auditu: rešerše literatury) pp. 61-75 Downloads
Robert Jurka and Jaroslava Roubíčková

Volume 2017, issue 4, 2017

The Development of Legislation of Foundations in the Czech Republic since 1990 until now with a Focus on Transparency (Vývoj legislativní úpravy nadací v České republice od roku 1990 do současnosti se zaměřením na transparentnost) pp. 5-23 Downloads
Marek Jošt
Capital Structure of Czech joint stock companies (Struktura kapitálu českých akciových společností) pp. 25-39 Downloads
Lucie Poulová
Financial theory approach to the investigation of the impact of Basel III capital adequacy on commercial banks (Vědecké metody zkoumání dopadu kapitálové regulace obchodních bank) pp. 41-56 Downloads
Petr Pavlík
The Level of Creative Accounting in the Practice of Czech Accounting Entities (Míra kreativního účetnictví v praxi českých účetních jednotek) pp. 57-86 Downloads
Mariana Peprníčková and Lucie Jandová

Volume 2017, issue 3, 2017

Problems with quality in financial distribution - a state or market failure? (Problémy v distribuci finančních produktů: selhání trhu anebo regulace?) pp. 5-17 Downloads
Jiří Šindelář and Michal Erben
Options valuation included jumps in intervention period (Oceňování opcí se zahrnutím skoků v období intervencí) pp. 19-38 Downloads
Martin Diviš
Banking sector of the Czech Republic: development in crisis period and present (Bankovní sektor České republiky: vývoj v krizovém období a současnost) pp. 39-55 Downloads
Zbyněk Revenda
The estimation of Mincer function in conditions of the Czech republic (Odhad Mincerovy funkce v podmínkách České republiky) pp. 57-68 Downloads
Savina Finardi and Jakub Fischer

Volume 2017, issue 2, 2017

Price of Non-proportional Reinsurance based on Experience Rating (Cena v neproporcionálním zajištění na základě Experience Rating) pp. 5-22 Downloads
Adéla Stollinová
Is it an investment in hedge funds actually linked to a higher rate of return and risk compared to alternative investments? (Je s investicí do hedgeových fondů skutečně spojena vyšší výnosnost a riziko v porovnání s alternativními investicemi?) pp. 23-45 Downloads
Jitka Veselá and Martin Chalupa
An analysis of the development of credit unions in modern Czech history with an emphasis on regulatory changes (Analýza vývoje družstevních záložen v novodobé české historii s akcentem na regulatorní změny) pp. 47-69 Downloads
Jakub Cibulka
Potential risks during ERP implementation: view from the perspective of accounting (Potenciální rizika při implementaci ERP systému z pohledu účetnictví) pp. 71-88 Downloads
Jana Singerová

Volume 2017, issue 1, 2017

Impact of financial crisis on ROA differences among industries of the Czech economy (Vliv finanční krize na vývoj rentability aktiv tržních odvětví české ekonomiky) pp. 5-16 Downloads
Ladislav Šiška
External Equilibrium from the Point of View of International Investment Position (Vnější rovnováha z pohledu investiční pozice vůči zahraničí) pp. 17-40 Downloads
Jana Marková
Arrears on the tax on immovable property (Nedoplatky na dani z nemovitých věcí) pp. 41-52 Downloads
Jana Janoušková and Šárka Sobotovičová
The impacts of reintroducing the concept of gross wages as a tax base of personal income tax in the Czech Republic (Dopady znovuzavedení koncepce hrubé mzdy jako základu daně z příjmů fyzických osob v ČR) pp. 53-69 Downloads
Alena Vančurová and Stanislav Klazar
Cross-border mergers on the rise - are they? (Přeshraniční fúze na vzestupu - nebo ne?) pp. 71-87 Downloads
Iveta Plucarová and Jana Skálová

Volume 2016, issue 4, 2016

Methods for determining the amount of Loan Loss Provisions (Metody stanovení výše rezerv pro úvěrové ztráty) pp. 5-25 Downloads
Michal Kováč
The consolidated group definition of public sector in the Czech republic and Slovakia (Vymezení konsolidačního celku v rámci veřejného sektoru České republiky a na Slovensku) pp. 27-41 Downloads
Lukáš Poutník
Non-audit services provision issues and their current development (Problematika poskytování neauditorských služeb a její aktuální vývoj) pp. 43-61 Downloads
Jekaterina Šmídová
Macroprudential and Financial Regulation (Makroobezřetnostní dohled a finanční regulace) pp. 63-82 Downloads
Jiří Rajl
IFRS 16 Leases (IFRS 16 Leasingy) pp. 83-97 Downloads
Dana Dvořáková
Discussion of Methods Estimating the Tax Gap in the Czech Republic (Diskuze odhadů daňové mezery v České republice) pp. 99-108 Downloads
Savina Finardi and Michal Procházka

Volume 2016, issue 3, 2016

Development of redistribution in the Czech Republic between years 2004-2014 (Vývoj redistribuce v České republice v období 2004-2014) pp. 5-24 Downloads
Eva Gajdošová
The rate of implementation of accrual based accounting in the EU public sector (Míra implementace akruálního principu v účetnictví veřejného sektoru států EU) pp. 25-37 Downloads
Martin Dvořák
Entry into the audit profession in the context of legislative changes (Vstup do auditorské profese v kontextu legislativních změn) pp. 39-58 Downloads
Libuše Müllerová and Marek Jošt
Rotation of auditors of companies listed on the stock market of the Prague Stock Exchange (Rotace auditorů společností kótovaných na akciovém trhu Burzy cenných papírů Praha) pp. 59-71 Downloads
Michal Šindelář
Do investors suffer behavioral biases when deciding? (Trpí investoři při svém rozhodování behaviorálními předsudky?) pp. 73-87 Downloads
Jitka Veselá and Lucie Neubauerová
Simple accounting versus tax records (Účetnictví jednoduché versus daňová evidence) pp. 89-104 Downloads
Iris Šimíková

Volume 2016, issue 2, 2016

Theoretical backgrounds of modern bank regulation (Teoretické základy současné bankovní regulace) pp. 5-33 Downloads
Petr Pavlík
Internal control system in the company with the focus on procurement department (Vnitřní kontrolní systém v podniku se zaměřením na nákupní oddělení) pp. 35-47 Downloads
Lenka Nováková
Analysis of influence of macroeconomic indicators on life insurance premium in Czech Republic, Germany and US (Analýza vlivu makroekonomických veličin na předepsané pojistné u životního pojištění v České republice, Německu a Spojených státech amerických) pp. 49-72 Downloads
Tomáš Kábrt
Electricity tax and renewable energy resources (Daň z elektřiny a obnovitelné zdroje energie) pp. 73-91 Downloads
Lenka Martínková
Transparent management of beneficiaries of contributions from Foundation investment fund (Transparentnost hospodaření příjemců příspěvků z Nadačního investičního fondu) pp. 93-108 Downloads
Marek Jošt
90 years from the establishment of the Czechoslovak National Bank (90 let od založení Národní banky Československé) pp. 109-123 Downloads
Jitka Koderová

Volume 2016, issue 1, 2016

Quantitative Forecast of Demand for Life Insurance in CR in 2015-2018: Macroeconomic Growth versus Industry Restructuring (Kvantitativní prognóza poptávky po životním pojištění v ČR v letech 2015-2018: makroekonomický růst versus odvětvová restrukturalizace) pp. 5-23 Downloads
Jiří Šindelář
Analysis of payment protection insurance on the Czech consumer credit market (Analýza pojištění schopnosti splácet na českém trhu spotřebitelských úvěrů) pp. 25-47 Downloads
Mária Oborilová and Libor Coufal
Fair Value: Differences in approach to the value under financial accounting and asset valuation (Fair Value: Rozdíly v pojetí hodnoty v rámci finančního účetnictví a oceňování aktiv) pp. 49-65 Downloads
Roman Čibera
Financial records as a valid standard during the period 1953-1965 (Účetní evidence jako účinná norma v letech 1953-1965) pp. 67-82 Downloads
Jan Mikeš
The crime and the rationality in the area of tax evasions and tax arrears (Zločin a racionalita v oblasti daňových úniků a daňových nedoplatků) pp. 83-97 Downloads
Tomáš Kouba
Account with basic features - risk or benefit? (Účet se základními prvky - riziko nebo přínos?) pp. 99-116 Downloads
Otakar Schlossberger
Page updated 2023-02-05