EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Český finanční a účetní časopis

2006 - 2022

Current editor(s): Karel Brůna

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2015, issue 4, 2015

Nové výkazy povinnou součástí účetních závěrek za rok 2016 pp. 4-5 Downloads
Ladislav Mejzlík
Desetiletá bilance pp. 6-7 Downloads
Petr Marek
Monetary Conditions in Czechoslovakia during the World War II and Immediately after Its End (Měnové poměry v Československu za 2. světové války a bezprostředně po jejím skončení) pp. 8-23 Downloads
Jitka Koderová
Indicators of Taxation of Multinational Enterprises in the Czech Republic (Ukazatele zdanění mezinárodních společností v České republice) pp. 24-38 Downloads
Petr Janský
Effective Corporate Tax Rate (Efektivní sazba korporátní daně) pp. 39-58 Downloads
Jana Morávková
Measurement Base in Financial Accounting and Business Combinations and Transformations of Business Companies - Examples from practice (Oceňování při přeměnách obchodních korporací v českém účetnictví - příklady z praxe) pp. 59-77 Downloads
Hana Vomáčková
Impact of Cross-border Mergers and Acquisitions on Acquirers' Shareholders Wealth (Přeshraniční fúze a akvizice a jejich vliv na bohatství akcionářů) pp. 78-92 Downloads
Hoang Long Pham
Disclosure of Associates in Investor´s Financial Statement in Accordance with IFRS (Požadavky na zveřejnění informací o přidružených jednotkách v účetní závěrce investora dle IFRS) pp. 93-115 Downloads
Petra Ašenbrenerová
Performance Measurement and Its Link to Incentive System (Měření výkonnosti a jeho propojení se systémem odměňování) pp. 116-132 Downloads
Kateřina Knorová
Analysis of the Transparency Reports of Auditors Operating in the Czech Republic (Analýza zpráv o průhlednosti auditorů působících v České republice) pp. 133-149 Downloads
Michal Šindelář
Construction of Municipalities´ Financial Health Indicator (Konstrukce ukazatele finančního zdraví municipálních organizací) pp. 150-160 Downloads
Michal Svoboda

Volume 2015, issue 3, 2015

Pozice institucionálních investorů v ekonomice se nelepší pp. 4-6 Downloads
Jaroslav Daňhel
Is a Full International Accounting Convergence Desirable? (Je žádoucí úplná konvergence účetního výkaznictví?) pp. 7-23 Downloads
David Procházka
Preparation of Consolidated Financial Statement of the Group with Cyclic Interests among Separate Entities (Sestavení konsolidované účetní závěrky při existenci cyklického ekonomického propojení účetních jednotek) pp. 24-42 Downloads
Marie Zelenková
The Government-Subsidized Supplementary Retirement Savings Scheme: Determinants of Participation Rate and Contribution Size (Penzijní připojištění: kteří občané se jej účastní nejvíce a platí nejvyšší příspěvky?) pp. 43-55 Downloads
Petr Janský
Analysis of Compliance of the Act on Budget Allocation of Taxes in the Czech Republic with the State Aid Rules - A Time Bomb of Public Finances? (Analýza souladu rozpočtového určení daní v České republice a pravidel veřejné podpory - časovaná bomba veřejných financí?) pp. 56-79 Downloads
Jan Kožíšek and Stanislav Klazar
Revenue from Contracts with Costumers (Výnosy ze smluv se zákazníky) pp. 80-96 Downloads
Dana Dvořáková
Basic Approaches to Profit-Sharing and Ideas for Utilization (Základní přístupy k "profit-sharingu" a náměty na další využití) pp. 97-117 Downloads
Petr Petera and Jana Fibírová
The Quality of Audit Services in the Visegrad Countries (Kvalita auditorských služeb v zemích Visegrádu) pp. 118-142 Downloads
Marek Jošt

Volume 2015, issue 2, 2015

Sedm Husových pravidel o pravdě pp. 4-6 Downloads
Petr Marek
The Structure of Household Financial Assets in Developed Countries (Struktura finančních aktiv domácností ve vyspělých státech) pp. 7-22 Downloads
Petr Musílek
Assurance Services - Concept and Standardization (Ověřovací služby - koncept a standardizace) pp. 23-57 Downloads
Michal Bobek
The Draft of Methodology for Assessment of Quality of Financial Accounting Data Using AHP Method (Návrh metodiky na hodnocení kvality dat finančního účetnictví metodou AHP) pp. 58-69 Downloads
Miroslava Vlčková and Ludvík Friebel
Identification of Publication Periods of Professional Journal (Milestones of Publication of Účetní listy) (Identifikace etap vydávání odborného účetního časopisu (Mezníky vydávání časopisu Účetní listy)) pp. 70-94 Downloads
Vladimír Zelenka
The Application of Alternative Models of the Firm to Non-Standard Ownership and Organizational Structure (Proces aplikace alternativních modelů teorie firmy na nestandardní vlastnickou a organizační strukturu) pp. 95-117 Downloads
Hana Vimrová

Volume 2015, issue 1, 2015

Kam kráčíš, Evropo? pp. 4-5 Downloads
Petr Marek
BRICS: Interconnection of Exchange Rate, Balance of Payments and Foreign Exchange Reserve - the Example of India (BRICS: Vzájemné souvislosti měnového kurzu, platební bilance a devizových rezerv - příklad Indie) pp. 6-35 Downloads
Jaroslava Durčáková and Ondřej Šíma
Volatility Effect: An Application on the German Stock Market (Efekt nízkého rizika: Aplikace na německý akciový trh) pp. 36-54 Downloads
Jan Bastin
Q-Test DMFCA as a Possible Quick Way of Checking Accounts and Business Activities in the Enterprise (Q test-DMFCA jako možný rychlý způsob kontroly účetnictví a obchodních aktivit v podniku) pp. 55-69 Downloads
Jindřiška Kouřilová
Financial due diligence (Finanční due diligence) pp. 70-84 Downloads
Jekaterina Šmídová
Disclosures in Accordance with IAS 24 (Related Parties) (Zveřejňování informací podle standardu IAS 24 (Spřízněné strany)) pp. 85-99 Downloads
Lenka Nováková and Martin Polák
Requirements for the Professional Competences of Controllers in the Czech Republic: Empirical Study (Požadavky na profesní způsobilost controllerů v České republice: empirická studie) pp. 100-116 Downloads
Bohumil Král and Libuše Šoljaková

Volume 2014, issue 4, 2014

Novinky v regulaci účetnictví a auditu v Evropské unii: novely zákonů o účetnictví a auditu v České republice pp. 4-5 Downloads
Ladislav Mejzlík
Regulation of the Proprietary Trading by Banks with Investment Instruments (Regulace vlastních obchodů bank s investičními instrumenty) pp. 6-16 Downloads
Petr Musílek
Czech Experience with Deflation (České zkušenosti s deflací) pp. 17-30 Downloads
Jitka Koderová
Systemic Risk Indicator (Indikátor systémového rizika) pp. 31-42 Downloads
Milan Šimáček
What Framework Does Criminal Law Set for the Auditing Profession? (Jaký rámec pro výkon auditorské profese stanovuje trestní právo?) pp. 43-56 Downloads
Jan Molín
Transition from proportionate consolidation method to the equity method according to IFRS (Přechod z poměrné metody konsolidace na metodu ekvivalence podle IFRS) pp. 57-69 Downloads
Marie Zelenková
Analysis of the Capital Structure of Domestic Corporations Preceding a Bankruptcy (Rozbor kapitálové struktury tuzemských korporací před úpadkem) pp. 70-83 Downloads
Tatiana Škerlíková
Portfolio Hedging and Earnings Management (Portfoliové zajištění a řízení zisku) pp. 84-93 Downloads
Jan Novotný
Role of Financial Accounting Standardization in Initial Public Offerings (Role standardizace finančního účetnictví při kotaci podniku na veřejném kapitálovém trhu) pp. 94-105 Downloads
Monika Janičíková
IFRS Due Process as an Inspiration for Legislative Process of Developing the Czech Accounting Legislation (Schvalovací proces IFRS jako inspirace pro legislativní proces tvorby českých účetních předpisů) pp. 106-119 Downloads
Mariana Valášková
Czech Point of View of IFRS Adoption into German GAAP - Impact on SME's Financial Statement Informative Value (Český pohled na implementaci IFRS do německých účetních předpisů - vliv na vypovídací schopnost účetních závěrek malých a středních podniků) pp. 120-132 Downloads
David Trytko
Evaluation of the Students' Business School Educational Results in Relation to Study of the IFRS: Empirical study (Hodnocení výsledků vzdělávání žáků obchodních akademií ve vztahu ke studiu IFRS: empirická studie) pp. 133-148 Downloads
Kateřina Berková
Materiality and Principal - Agent Theory (Materialita a vztahy zastoupení) pp. 149-156 Downloads
Michal Bobek
Interlinked System of Business Performance Management Indicators (Vnitřně propojený systém ukazatelů řízení výkonnosti podniku) pp. 157-165 Downloads
Jana Fibírová and Kateřina Knorová
Economic Development and Number of Business Entities (Hospodářský vývoj a jeho vliv na počet ekonomických subjektů) pp. 166-174 Downloads
Barbora Menčlová

Volume 2014, issue 3, 2014

Integrované výkaznictví a zveřejňování nefinančních informací v Evropě pp. 4-6 Downloads
Marcela Žárová
The Failure of Decision Usefulness Approach on an Example of the New Standard for Revenue Recognition (Selhání užitečnostního přístupu k formulaci účetních pravidel na příkladu nového standardu pro výnosy) pp. 7-19 Downloads
David Procházka
Approaches to Revenue Definition and Recognition and Their Implications for Profit and Loss Measurement (Pojetí a uznání "revenue" v rámci modelu hospodářského výsledku - přístupy a aplikace) pp. 20-33 Downloads
Jaroslav Wagner and Petr Petera
Elements of Financial Statement of Public Sector Entities Definition (Vymezení prvků účetních výkazů účetních jednotek veřejného sektoru) pp. 34-45 Downloads
Vladimír Zelenka
Cost of Financial Distress in the Cash Flow Model of Capital Structure (Náklady finanční tísně v cash flow modelech kapitálové struktury) pp. 46-58 Downloads
Tomas Buus
The Problem of Churning Detection in Derivatives (Problematika zjišťování churningu u termínových kontraktů) pp. 59-74 Downloads
Jaroslav Brada
Financial Derivatives Notation According to Maastricht Criteria after the ESA 2010 Implementation (Vykazování derivátů z hlediska plnění maastrichtských kritérií po přijetí ESA 2010) pp. 75-90 Downloads
Petr Pavelek and Miroslav Titze
The Position of the Czech Republic at the International Monetary Fund (Postavení České republiky v Mezinárodním měnovém fondu) pp. 91-106 Downloads
Jana Marková
International Accounting Standard 2 - Inventories and Czech Accounting Legislation (Mezinárodní účetní standard č. 2 - Zásoby a česká účetní legislativa) pp. 107-121 Downloads
Bohumil Král
Cross-Border Mergers & Acquisitions Performance Measurement (Metody měření výkonnosti/efektivnosti přeshraničních fúzí a akvizic) pp. 122-131 Downloads
Hoang Long Pham
Integration of Economic and Property Crimes in the Tax and Accounting Context in the Secondary Education (Začlenění problematiky hospodářských a majetkových trestných činů v daňovém a účetním kontextu v kurikulu sekundárního vzdělávání) pp. 132-149 Downloads
Martin Polák and Kateřina Berková
Appraisement at Transformation of Commercial Corporations after Czech Law up Recodification (Oceňování při přeměnách obchodních korporací podle českých předpisů po rekodifikaci) pp. 150-155 Downloads
Hana Vomáčková
Financial Statements in the Czech Republic - Broken Going Concern Assumption (Účetní závěrky v České republice při porušení předpokladu trvání podniku) pp. 156-164 Downloads
Jiřina Bokšová and Monika Randáková
The Position of Companies in the Czech Republic and Great Britain in the Years 2012-2013 to Corporate Governance (Postoj společností v České republice a ve Velké Británii v letech 2012-2013 ke corporate governance) pp. 165-176 Downloads
Robert Jurka

Volume 2014, issue 2, 2014

Stalo se to před sto lety pp. 4-5 Downloads
Petr Marek
Notes to some types of external frauds from the perspective of criminal legislation in the Czech Republic (Poznámky k některým formám vnějších podvodných jednání z pohledu trestněprávní úpravy v České republice) pp. 6-17 Downloads
Vladimír Králíček and Jan Molín
Changes of Control and Joint-control Approaches (Změny v pojetí ovládání a spoluovládání) pp. 18-30 Downloads
Marie Zelenková
Domestic versus Foreign Companies in the Construction Sector in the Czech Republic and the Slovak Republic (Domácí versus zahraniční společnosti ve stavebnictví v České republice a na Slovensku) pp. 31-40 Downloads
Michaela Roubíčková, Eduard Hyránek and Ladislav Nagy
International Trade after the Crisis: new financing possibilities (Mezinárodní obchod po krizi: nové možnosti jeho financování) pp. 41-51 Downloads
Eva Černohlávková, Eva Křenková and Michal Nejedlý
The Principal-Agent Theory and its Influence on the Quality of Assurance Services (Vliv vztahů zastoupení na kvalitu informací poskytovaných ověřovacími službami) pp. 52-68 Downloads
Michal Bobek
Macroeconomic Determinants of Firms' Default in the Czech Republic (Makroekonomické determinanty úpadku firem v České republice) pp. 69-80 Downloads
Petr Jakubík and Tatiana Škerlíková
Asymmetric information within Initial Public Offerings (Asymetrická informace při primárních emisích akcií) pp. 81-91 Downloads
Monika Janičíková
Cost of Service Approach to the Measurement of Public Expenditure Incidence (Nákladový přístup k měření dopadu veřejných výdajů) pp. 92-105 Downloads
Barbora Slintáková
Redistributive Effects of Public Health Insurance in the Czech Republic (Redistribuční efekty pojistného na veřejné zdravotní pojištění v České republice) pp. 106-118 Downloads
Eva Gajdošová
Mergers in Slovak - Tax and Accounting Treatment (Daňová a účetní úprava fúzí na Slovensku) pp. 119-130 Downloads
Jana Skálová
Does New European Directive Change Czech Accounting? (Změní nová evropská směrnice české účetnictví?) pp. 131-140 Downloads
Libuše Müllerová
Valuation of Assets upon Bankruptcy in the Czech Republic (Oceňování majetkové podstaty podniku v konkurzu v České republice) pp. 141-145 Downloads
Monika Randáková
The Audit of Public Interest Entities in the Spotlight European Union (Audit subjektů veřejného zájmu v centru pozornosti Evropské unie) pp. 146-151 Downloads
Václav Černý and Jaroslava Roubíčková
Fundraising Methods and Tools According to Donors (Způsoby a nástroje fundraisingu podle donátorů) pp. 152-161 Downloads
Pavlína Köhler

Volume 2014, issue 1, 2014

A s novým rokem přichází nové zákony pp. 4-5 Downloads
Petr Marek
Use of Forward Interest Rates and Forward Exchange Rates for the Valuation of Currency-Interest Rate Derivatives (Použití forwardových úrokových sazeb a forwardových měnových kurzů při oceňování měnově-úrokových OTC derivátů) pp. 6-18 Downloads
Jaroslav Brada
Comparison of the Effects of Foreign Direct Investment on the Current Account of the Balance of Payments of the Czech Republic and Slovakia after the Accession to the European Union (Komparace vlivu přímých zahraničních investic na běžný účet platební bilance České republiky a Slovenska po vstupu do Evropské unie) pp. 19-33 Downloads
Jana Marková
FED and the US Government Cooperation Effort to Absorb the Financial Crises Impacts (Snaha FED a vlády USA o tlmenie dopadov finančnej krízy na reálnu ekonomiku) pp. 34-49 Downloads
Vojtech Dohányos
The IFRS Adoption and Its Impact on Financial and Management Accounting (Implementace IFRS a její vliv na vzájemné postavení finančního a manažerského účetnictví) pp. 50-60 Downloads
David Procházka
"Negative" Amount of the Investment Accounted for by Equity Method ("Záporná" částka investice vykazované ekvivalenční metodou) pp. 61-71 Downloads
Vladimír Zelenka
The Level of Knowledgeableness of Insurers about Insurance Value within Business Insurance against Natural Disasters in the Czech Republic (Úroveň informovanosti pojistitelů o pojistné hodnotě v rámci živelního pojištění majetku podniku v České republice) pp. 72-86 Downloads
Lenka Přečková
Changes in Tax Mixes of European Union Countries in Crisis (Změny daňových mixů zemí Evropské unie v důsledku krize) pp. 87-104 Downloads
Květa Kubátová and Aneta Borůvková
Proposal of Amendments of the VAT - Directive in Respect of the Taxation of Travel Services (Návrh změn ve Směrnici o DPH s ohledem na zdaňování cestovních služeb) pp. 105-117 Downloads
Milena Otavová
120 Years of (Non) Issue of the Czech Translation of the book "Treatise on Accounting" by Luca Pacioli (120 let od (ne)vydání českého překladu knihy "Pojednání o účetnictví" od Luca Pacioliho) pp. 118-124 Downloads
Miloslav Janhuba
Concept business (enterprise) or plant (Podnik nebo závod obecně a v účetní praxi) pp. 125-131 Downloads
Hana Vomáčková
Impacts of the New Civil Code into Financial Statements - Financial Reporting of Earnest (Dopady nového občanského zákoníku do účetního výkaznictví - účetní zobrazení závdavku) pp. 132-139 Downloads
Michal Svoboda
The Relationship among Profitability, Liquidity and Gross Domestic Product in Condition in the Czech Republic (Vztah rentability, likvidity a hrubého domácího produktu v podmínkách České republiky) pp. 140-147 Downloads
Petra Růčková
Page updated 2023-01-30