EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Český finanční a účetní časopis

2006 - 2022

Current editor(s): Karel Brůna

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2013, issue 4, 2013

Nobelova cena za ekonomii pro otce hypotézy o efektivních trzích pp. 5-6 Downloads
Petr Musílek
BRICS: Exchange Rate policy in Context of Internal and External Equilibrium (BRICS: Kurzová politika Brazílie v kontextu vnitřní a vnější rovnováhy) pp. 7-29 Downloads
Jaroslava Durčáková and Ondřej Šíma
Role of SDR in International Monetary System (Postavení SDR v mezinárodním měnovém systému) pp. 30-44 Downloads
Jana Marková
About Draft on Financial Transaction Tax (Nad návrhem daně z finančních transakcí) pp. 45-54 Downloads
Naďa Blahová
Comparison of the Impact of Taxes and Other Factors on the Behavior of Companies in the Old and New European Union Member States (Porovnání vlivu daní a dalších faktorů na chování podniků ve starých a nových členských státech Evropské unie) pp. 55-69 Downloads
Jiří Kostohryz
Arm's Length Principle in Intangible Assets Valuation (Princip tržního odstupu v ocenění nehmotného majetku) pp. 70-83 Downloads
Jiří Jakoubek
Analysis of customer lifetime value model: Literature review (Analýza modelu hodnoty životního cyklu zákazníků: přehled literatury) pp. 84-95 Downloads
Petr Čermák
Once Again on the Issue of Auditor's and Tax Advisor's Duty of Confidentiality, this Time in the Context of Changes to its Extent (Znovu k otázce mlčenlivosti auditorů a daňových poradců, tentokrát v kontextu změn v jejím rozsahu) pp. 96-109 Downloads
Jan Molín
Assessment of the New IASB Lease Accounting Model from Lessees Perspectives (Vyhodnocení přístupu k nové standardizaci leasingu podle IASB) pp. 110-127 Downloads
Barbora Janasová
Comparison of Supervision of the Quality of Auditors' Activities in Czech and Slovak Republic (Srovnání kontroly kvality práce auditorů v České a Slovenské republice) pp. 128-136 Downloads
Jana Gebauerová
Reform of the OTC Derivatives Markets (Reforma OTC derivátového trhu) pp. 137-144 Downloads
Petr Dvořák
Using R in Finance (Využití R v oblasti financí) pp. 145-163 Downloads
Jiří Sedláček
Do Firms in Insolvency Proceedings Publish Their Financial Statements? (Zveřejňují podniky, které procházejí insolvenčním řízením, své účetní závěrky?) pp. 164-171 Downloads
Jiřina Bokšová and Monika Randáková
Customer´s Profitability and Payment Conditions of a Trade Relation (Ziskovost zákazníka a platební podmínky obchodního vztahu) pp. 172-182 Downloads
Artur Rutkouski
Relation between Strategic Management Accounting and Strategic Management (Vztah strategického manažerského účetnictví a strategického managementu) pp. 183-190 Downloads
Libuše Šoljaková
Profitability Indicator for Customers in Corporate Banking (Ukazatel ziskovosti korporátních zákazníků v bankovnictví) pp. 191-199 Downloads
Petr Vacek
Internal Company Bank (Vnitropodniková banka v roce 2013) pp. 200-204 Downloads
Miroslav Brabec
Information Base for Common Decision-Making Role in the Management of Business Entities (Informační základna pro běžné rozhodovací úlohy v řízení podnikatelských subjektů) pp. 205-212 Downloads
Miroslav Brabec
Price Setting and the Role of Management Accounting for Service Provided by Not-For-Profit Non-Governmental Organizations (Proces stanovení ceny a role manažerského účetnictví v něm pro služby poskytované nestátními neziskovými organizacemi) pp. 213-219 Downloads
Ondřej Matyáš
Managing exchange rate risk in not-for-profit non-governmental organizations (Využití rozpočtů pro řízení nestátních neziskových organizací) pp. 220-228 Downloads
Ondřej Matyáš

Volume 2013, issue 3, 2013

Zlepší nová účetní směrnice účetní výkaznictví v Evropě? pp. 4-5 Downloads
Marcela Žárová
Czech National Accounting Board (Národní účetní rada a její vliv na české účetnictví) pp. 6-19 Downloads
Jana Skálová and Marcela Žárová
Professional Chambers as Forms of Civil Society (Profesní komory jako součást občanské společnosti) pp. 20-34 Downloads
Libuše Müllerová and Karel B. Müller
Notes to the Auditor's Position when Corrupt Conduct Is Detected (Poznámky k roli auditora při odhalování korupčního jednání) pp. 35-48 Downloads
Jan Molín
Usage of the equity method in the group containing both direct and indirect relationships between the entities (Použití ekvivalenční metody ve skupině obsahující přímé i nepřímé propojení účetních jednotek) pp. 49-61 Downloads
Marie Zelenková
Currency in Circulation: Reaction in Crises (Hotovost v oběhu: reakce na krizové situace) pp. 62-72 Downloads
Jan Cimburek and Pavel Řežábek
The Relation between Controllership and Managerial Accounting (Vztah disciplín controlling a manažerské účetnictví) pp. 73-83 Downloads
Ladislav Šiška
The Proposal to Create the Czech Accounting Standards - Interim Financial Reporting (Podnět k vytvoření českého účetního standardu - mezitímní účetní výkaznictví) pp. 84-98 Downloads
Jana Gláserová
The Concept of Budgeting in the non stable market environment (Koncepce rozpočetnictví v nestabilním tržním prostředí) pp. 99-109 Downloads
Jana Fibírová
The Valuation and Revaluation Issues of Mergers and Spin-Off of Companies and Cooperatives in Financial Accounting in Czech Republic (Oceňování a přeceňování při přeměnách (fúzích a rozdělování) obchodních společností a družstev v účetnictví v České republice) pp. 110-113 Downloads
Hana Vomáčková
Internal Rate of Return or Modified Internal Rate of Return (Standardní nebo modifikované vnitřní výnosové procento) pp. 114-121 Downloads
Josef Valach

Volume 2013, issue 2, 2013

Quo Vadis? Quo Vadimus? pp. 4-6 Downloads
Petr Marek
International Comparison of Macroeconomic Factors Affecting the Tax Revenue (Mezinárodní komparace makroekonomických faktorů působících na daňové příjmy) pp. 7-24 Downloads
Ondřej Bayer
Changes in the Tax Burden of Natural Persons from 2013 (Změny v daňové zátěži fyzických osob od roku 2013) pp. 25-37 Downloads
Jana Skálová
Corporate Income Taxation and the Corporate Tax Base in the Czech Republic (Zdanění firem a jejich daňový základ v České republice) pp. 38-49 Downloads
Leos Vitek
Imperfect Capitalized Pillar of Czech Pension System (Nedokonalý kapitalizovaný pilíř důchodového systému) pp. 50-60 Downloads
Petr Musílek
Twenty Years of the Czech Koruna (Dvacet let české koruny) pp. 61-73 Downloads
Jitka Koderová
Optimizing of the Capital Structure of the Concrete Enterprise and Branch Standards (Optimalizace kapitálové struktury konkrétního podniku a oborové standardy) pp. 74-83 Downloads
Milan Hrdý
Limit of Payback Period Applicability at Creation of Guaranteed Redemption Prices (Meze využití doby návratnosti při formování garantovaných výkupních cen) pp. 84-95 Downloads
Josef Valach
Accounting theory and praxis teaching at the University of Economics Prague 1953-2013 (Výuka teorie i praxe účetnictví na VŠE v Praze 1953-2013) pp. 96-105 Downloads
Miloslav Janhuba
Custom Value and Transfer Prices (Celní hodnota a transferové ceny) pp. 106-113 Downloads
Alexej Sato

Volume 2013, issue 1, 2013

Nad novelou zákona o vysokých školách pp. 4-5 Downloads
Petr Dvořák
Is the European Union Regulatory Activity after the Financial Crisis Appropriate in Respect to Insurance Industry? (Je regulatorní aktivita Evropské unie v reakci na finanční krizi adekvátní směrem k odvětví pojišťovnictví?) pp. 6-19 Downloads
Pavel Hellebrand
Analysis of the Regulation on Officially Supported Export Credits from the Czech Exporters´ Viewpoint (Hodnocení regulace poskytování státem podporovaných vývozních úvěrů z pohledu českých vývozců) pp. 20-32 Downloads
Jiří Nakládal
Are Credit Unions Dynamite on the Czech Financial Market? (Kampeličky jako dynamit na českém finančním trhu?) pp. 33-47 Downloads
Milan Matejašák and Petr Teply
Employees and Their Efficiency in the Czech Companies Financed by Venture Capital (Zaměstnanci a jejich výkonnost v českých podnicích financovaných rizikovým kapitálem) pp. 48-60 Downloads
Jaroslava Rajchlová and Anna Fedorová
Limits and Opportunities of Single Collection Point in the Czech Republic (Omezení a možnosti jednoho inkasního místa v České republice) pp. 61-76 Downloads
Jana Tepperová and Kateřina Kubantová
Company Strategic Management and Its Information Support - Heating Company Hradec Králové Case (Strategy Transformation and Results Evaluation) (Strategické řízení podniku a jeho informační podpora - případová studie Tepelné hospodářství Hradec Králové (transformace strategie a zhodnocení výsledků)) pp. 77-88 Downloads
Bohumil Král and Jiří Seidler

Volume 2012, issue 4, 2012

Malé zamyšlení nad Národní účetní radou pp. 4-5 Downloads
Jana Skálová
Some Questions about Churning by Derivatives (K některým otázkám zjišťování churningu u derivátů) pp. 6-14 Downloads
Petr Dvořák
Milton Friedman and the Contemporary Monetary Policy (Milton Friedman a současná měnová politika) pp. 15-31 Downloads
Jitka Koderová
Mistakes of Users of Audited Financial Statements (Omyly uživatelů auditovaných účetních závěrek) pp. 32-42 Downloads
Libuše Müllerová
Comments on the New Dimension of Professional Liability of Auditing Companies (Některé poznámky k novému rozměru profesní odpovědnosti auditorských společností) pp. 43-59 Downloads
Jan Molín
Conception of Cash Flow Statement on the Consolidated Basis (Koncepce vykazování peněžních toků na konsolidovaném základě) pp. 60-70 Downloads
Vladimír Zelenka
International Monetary Fund - Steps to Reform (Reformní kroky Mezinárodního měnového fondu) pp. 71-86 Downloads
Jana Marková
Future of the European Financial Supervision System (Budoucnost uspořádání dohledu nad finančním trhem Evropské unie) pp. 87-101 Downloads
Soňa Machová
Limits to the Price Formation: Possibilities and Implications of Setting a Common Interest Rates (Omezení tvorby transferových cen - možnosti a implikace nastavení obvyklé úrokové míry) pp. 102-119 Downloads
Jiří Jakoubek
Findings from Literature Review with Focus on the Law Influence on Bankruptcy Initiation (Poznatky ze studia literatury zabývající se vlivem právní úpravy na zahájení insolvenčního řízení) pp. 120-131 Downloads
Tatiana Škerlíková
Current requirements on professional competences of controllers in the Czech Republic (Aktuální požadavky na profesní kompetenci controllerů v České republice) pp. 132-140 Downloads
Libuše Šoljaková

Volume 2012, issue 3, 2012

Co nám přinesla Boloňa? pp. 4-5 Downloads
Petr Dvořák
Pension versus Participating Funds (Penzijní versus účastnické fondy) pp. 6-17 Downloads
Petr Musílek
Is the European Banking Union a Future for the Stability of the European Banking? (Je bankovní unie budoucností pro stabilitu evropského bankovnictví?) pp. 18-27 Downloads
Petr Dvořák
Deferred Tax Arising from Mergers and Divisions (Odložená daň při přeměnách) pp. 28-41 Downloads
Jana Skálová
Accounting and Reporting Regulation of Micro-entities (Regulace účetnictví a výkaznictví mikrosubjektů) pp. 42-51 Downloads
Marcela Žárová
Callable and Puttable Bond Valuation and Embedded Call and Put Option on Bond Cash Flow (Oceňování svolatelných dluhopisů a dluhopisů s vnořenými call a put opcemi na toky plateb) pp. 52-60 Downloads
Jaroslav Brada
Necessity of Changes in the Point of View on the Randomness in the Frame of Economic Paradigm (Nutnost změn v pohledu na nahodilost v rámci paradigmat ekonomie) pp. 61-70 Downloads
Jaroslav Daňhel and Eva Ducháčková
The Information Ability of the Accounting Statements of the Small and Medium Enterprises in the Czech Republic and the Possibility of their Improvement with the Help of the Questionnaire Research (Vypovídací schopnosti výkazů finančního účetnictví u malých a středních podniků v ČR a jejich možná zlepšení s využitím dotazníkového šetření) pp. 71-80 Downloads
Jana Hinke and Milan Hrdý
Method of Converting Accounting Data for Tax Purposes in Relation to Long-term Tangible Property (Metodika konverze účetních dat pro daňové účely v oblasti dlouhodobého hmotného majetku) pp. 81-92 Downloads
Daniela Kynclová
Labor Productivity of Czech Firms and the Impact of the Crisis on Its Development (Produktivita práce českých podniků a vliv krize na její vývoj) pp. 93-102 Downloads
Pavel Mikan
Development of Selected Indicators of the Insurance Market in the Czech and Slovak Republic (Vývoj vybraných ukazatelů pojistného trhu v České a Slovenské republice) pp. 103-119 Downloads
Lenka Přečková and Katarína Izáková
The Impact of Crisis on Capacity Utilization Information in Company Efficiency Management (Vliv krize na informace o využití kapacity v řízení podnikového zisku) pp. 120-131 Downloads
Jana Fibírová and Bohumil Král

Volume 2012, issue 2, 2012

Jak /ne/zvýšit kvalitu vysokých škol pp. 4-5 Downloads
Petr Dvořák
Exchange Rate Policy in Context of Financial Markets' Instability (Kurzová politika Ruska v kontextu nestability finančních trhů) pp. 6-21 Downloads
Jaroslava Durčáková and Tomáš Kunz
Selected Aspect of the New Legal Regulation of Corporations in the Czech Republic (Vybrané aspekty nové úpravy společenstevního práva v České republice) pp. 22-35 Downloads
Tomas Buus
Items Reported in Individual Financial Statements Differently in Comparison of Consolidated Financial Statements (Položky odlišně vykazované v individuální účetní závěrce oproti konsolidované účetní závěrce) pp. 36-54 Downloads
Marie Zelenková
Selected Consequences of Unlawful Conduct in Accounting in the Context of Current Legal Regulations of the Czech Republic (Vybrané důsledky protiprávního jednání v oblasti účetnictví v kontextu nedávného vývoje právní úpravy České republiky) pp. 55-65 Downloads
Jan Molín
Provisions according to ČÚS and IAS/IFRS including Empirical Study of Disclosure (Účetní rezervy podle ČÚS a IAS/IFRS včetně empirické studie vykazování) pp. 66-92 Downloads
Michal Bobek
Company Strategic Management and Its Information Support - Heating Company Hradec Králové Case (Company Strategy Formulation) (Strategické řízení podniku a jeho informační podpora - případová studie Tepelné hospodářství Hradec Králové (formulace firemní strategie)) pp. 93-109 Downloads
Bohumil Král and Jiří Seidler
Measuring of Efficiency in the Public and Private Sector - Current Research Approaches (Měření efektivity ve veřejném a soukromém sektoru - rešerše dosavadních přístupů) pp. 110-125 Downloads
Zuzana Kučerová
Analysis of Distortional Effects of Taxation on Financial and Investment Decision Based on the Methodology of Effective Tax Rates Calculation (Analýza distorzních účinků vlivu zdanění na finanční a investiční rozhodování na základě metody výpočtu efektivní daňové sazby) pp. 126-138 Downloads
Jaroslava Holečková

Volume 2012, issue 1, 2012

Výzkumný záměr: čas na hodnocení pp. 4-5 Downloads
Petr Marek
Equity during Transformations of Businesses and its Accounting Entry (Vlastní kapitál v procesu přeměny společnosti a jeho účetní zobrazení) pp. 6-19 Downloads
Jana Skálová
Analysis of the Effect of Direct Foreign Investment on Internal Equilibrium from the Point of View of the Balance of Payments (Analýza efektu přímých zahraničních investic na vnější rovnováhu z pohledu platební bilance) pp. 20-32 Downloads
Jana Marková
The Development of Accounting Solutions for Transformations of Business Companies and Cooperatives over the Last Twenty Years (Vývoj účetního řešení přeměn obchodních společností a družstev za posledních dvacet let) pp. 33-51 Downloads
Hana Vomáčková
Typology of Concepts of Consolidated Financial Statements (Typologie koncepcí konsolidovaných účetních výkazů) pp. 52-63 Downloads
Vladimír Zelenka
Tax Harmonization - the Possible Way out of the Crisis? (Daňová harmonizace - možná cesta z krize?) pp. 64-81 Downloads
Lenka Janíčková
Value Added Tax Rates Reform in the Czech Republic (Reforma sazeb daně z přidané hodnoty v České republice) pp. 82-91 Downloads
Ondřej Bayer
International Taxation of Incomes from Employment under Czech Legal Regulations (Mezinárodní zdanění příjmů ze závislé činnosti podle české právní úpravy) pp. 92-103 Downloads
Karel Brychta and Pavel Svirák
Interest Rate Swap Valuation for Accounting and Tax Purposes ABSTRACT (Oceňování úrokových swapů pro účetní daňové účely) pp. 104-120 Downloads
Jaroslav Brada
Karel Petr Kheil jr. - Historian of Bookkeeping (Karel Petr Kheil syn - historik účetnictví) pp. 121-128 Downloads
Miloslav Janhuba
Don´t Ask Accountants How to Manage Costs (Neptejte se účetních, jak řídit náklady) pp. 129-138 Downloads
Jana Fibírová
Page updated 2023-02-07