EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Český finanční a účetní časopis

2006 - 2022

Current editor(s): Karel Brůna

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2007, issue 4, 2007

Integrační aspekty řízení výkonnosti pp. 5-7 Downloads
Bohumil Král
Notes about Study on History of Theoretical Approaches to Investment Decision (Poznámky ke studiu historie teoretických přístupů k investičnímu rozhodování) pp. 23-29 Downloads
Petr Marek
Actual Problems Accounting Solution Legal Merger in the Context with Development Harmonization Norms EU (Aktuální problémy účetního řešení fúzí obchodních společností v kontextu s vývojem harmonizačních norem EU) pp. 30-35 Downloads
Hana Vomáčková
Research Work in IAS/IFRS - IAS/IFRS and Czech Accounting System and Comparison (Výzkum v oblasti IAS/IFRS - komparace řešení účetního systému IAS/IFRS s účetním systémem dle právních předpisů ČR) pp. 36-52 Downloads
Jana Hinke, Denisa Plachá and Milan Hrdý
Relationship of Management and Financial Accounting (O vztahu finančního a manažerského účetnictví) pp. 53-56 Downloads
Václav Černý
Deferred Income Tax in the Czech Republic (Odložená daň z příjmů v České republice) pp. 57-61 Downloads
Monika Randáková
Impact of Accounting Methods on Judgement of Analysts - Inspiration by the Hopkins, Houston and Peters Paper 'Purchase, Pooling, and Equity Analysts' Valuation Judgement' (Dopady vlivu účetních metod na úsudek analytiků - inspirace článkem "Metoda koupě, metoda sdílení podílů a odhady hodnot akciovými analytiky" autorů Hopkinse, Houstona a Peterse) pp. 62-66 Downloads
Vladimír Zelenka
Accounting Information and Share Values (Souvislost účetních informací a tržních hodnot akcií) pp. 67-72 Downloads
Marie Zelenková
Přístupy k vědeckému výzkumu v oblasti vypovídací schopnosti finančního účetnictví na případu statě Katariny Hellström na téma Významnost informací finančního účetnictví v transformujících se ekonomikách (Přístupy k vědeckému výzkumu v oblasti vypovídací schopnosti finančního účetnictví na případu statě Katariny Hellström na téma Významnost informací finančního účetnictví v transformujících se ekonomikách) pp. 73-77 Downloads
Hana Vomáčková
Olympic Prague: Reality or Economic Utopia? (Praha olympijská: realita či ekonomická utopie?) pp. 78-85 Downloads
Jiří Strouhal
Conference of Department of Management Accounting: Modern Attitudes toward Performance Measurement and Its Information Support (Konference katedry manažerského účetnictví: Koncepce a praxe měření výkonnosti) pp. 86-91 Downloads
Michal Menšík and Jakub Stránský

Volume 2007, issue 3, 2007

Výzkum na Katedře financí a oceňování podniku pp. 5-6 Downloads
Miloš Mařík
Notes on the Importance of the Teaching of the History of Economic Theories for the Students of the UEP (Několik poznámek k významu výuky dějin ekonomických teorií pro studenty VŠE v Praze) pp. 7-20 Downloads
Jitka Koderová
Prepayments for Purchase of Property, Plant and Equipment (Zálohy na pořízení dlouhodobého majetku v cizí měně) pp. 21-26 Downloads
Libor Vašek
Main risk areas in using return on investment in financial decision making (Hlavní rizikové oblasti používání ukazatele rentability vložených prostředků při rozhodování) pp. 27-31 Downloads
Marie Míková
Some Less Known Charting Methods of Technical Analysis and Possibilities Its Using for Identification Trend Changes (Některé méně známé grafické metody technické analýzy a možnosti jejich využití k identifikaci změny trendu) pp. 32-40 Downloads
Jitka Veselá
Measuring of bond price sensitivity (Měření citlivosti ceny dluhopisů) pp. 41-55 Downloads
Jarmila Radová
Electronic Money in the Czech Republic (Elektronické peníze a jejich úprava v České republice) pp. 56-65 Downloads
Stanislava Půlpánová
Research and Development and Innovation Promotion (Výzkum a vývoj a podpora inovačních procesů) pp. 66-74 Downloads
Libuše Müllerová
Financial Scandals, Accounting Change and the Role of Accounting Academics: A Perspective from North America (Finanční skandály, změna v účetnictví a úloha účetních akademiků: pohled za severní Ameriky) pp. 75-78 Downloads
Marie Míková
Capital Structure versus Rating (Kapitálová struktura versus rating) pp. 79-83 Downloads
Pavel Marinič
Why and How to Evaluate the Creditworthiness of SMEs' Business Partners (Proč a jak hodnotit bonitu obchodních partnerů malých a středních podniků) pp. 84-87 Downloads
Anna Staňková
Impact of Revenue Recognition on Future Performance (Vykazování výnosů a jejich vliv na odhad budoucí výkonnosti) pp. 88-91 Downloads
Libuše Šoljaková
Management Accounting Systems Adoption in Startup Companies (Zavádění nástrojů manažerského účetnictví v nově vznikajících podnicích) pp. 92-95 Downloads
Jaroslav Wagner
International Regulation of Financial Reporting: Genesis, Development and Present (Nadnárodní regulace finančního výkaznictví: geneze, průběh, současnost) pp. 96-100 Downloads
Dana Kovanicová

Volume 2007, issue 2, 2007

Výzvy pro Fakultu financí a účetnictví v akademickém roce 2007/2008 (Výzvy pro Fakultu financí a účetnictví v akademickém roce 2007/2008) pp. 4-5 Downloads
Petr Dvořák
Agency theory and Its Impact on Corporate Finance Theory (Vliv teorie zastoupení na teorii podnikových financí) pp. 6-16 Downloads
Petr Marek
Transfer prices within business combinations (Předací ceny v podnikových uskupeních) pp. 17-27 Downloads
Vlastimil Roun
Transfer Pricing (Transferové ceny) pp. 28-33 Downloads
Jiřina Bokšová
Standing of Property Taxation in the Czech Republic (Postavení majetkových daní v České republice) pp. 34-47 Downloads
Lenka Láchová
Analýza daňového zaťaženia práce po zavedení tzv. rovnej dane pp. 48-54 Downloads
Anna Harumová
Tax Competition in the European Union and Its Influence on the Shift in the Tax Burden (Daňová soutěž v Evropské měnové unii a její vliv na přesun daňového břemene) pp. 55-72 Downloads
Danuše Nerudová, Svatopluk Kapounek and Jitka Poměnková
International Accounting Standards and Capital Costs - State of Empirical Research (Účetnictví podle mezinárodních standardů a náklady kapitálu - stav empirických výzkumů) pp. 73-78 Downloads
Miloš Mařík
The Adoption of IAS in Europe (Přijmutí IAS v Evropě) pp. 79-81 Downloads
Jaroslava Roubíčková
Discussion about Ex Post and Ex Ante Transfer Prices Adjustments (K diskusi k předacím cenám) pp. 82-85 Downloads
Vlastimil Roun
Clever Guide to Evaluation of Effectiveness of Investment Project of the European Union (Šikovná pomůcka pro měření efektivnosti rozhodování investičních projektů Evropské unie) pp. 86-88 Downloads
Karel Křikač

Volume 2007, issue 1, 2007

Na startu druhého ročníku pp. 5-8 Downloads
Petr Marek
Segment Reporting (Vykazování informací o vnitropodnikových segmentech) pp. 6-10 Downloads
Dana Dvořáková
Institutional View of Accounting (Účetnictví pohledem institucionální ekonomie) pp. 11-29 Downloads
David Procházka
Harmonization of Accounting in Governments and in Local Governments ABSTRACT The highest demands are currently made on public finance system. Among them belongs: to introduce such systems of budgeting which ensure proper administration and sufficient (Harmonizace účetnictví v oblasti státní správy a samosprávy) pp. 30-43 Downloads
Jaroslava Marhounová and Štěpánka Nováková
The Strategic System of the Performance Measurement of the Entrepreneurial Company (Strategický systém měření výkonnosti podnikatelského subjektu) pp. 44-47 Downloads
Bohuslava Knapová
Education in Moral Area (Edukace v morální oblasti) pp. 48-60 Downloads
Marie Kučerová
Polish Contribution to Discussion about True and Fair View in Accounting (Polský příspěvek k diskusi o pravdivém a poctivém obrazu předmětu účetnictví) pp. 61-64 Downloads
Jiřina Bokšová
Comparison of US Bankrupt Firms Values Derived from Reorganization Plans with Values Achieved on Capital Markets (Srovnání hodnot amerických insolventních firem odhadnutých podle restrukturalizačního plánu s hodnotami na kapitálovém trhu) pp. 65-69 Downloads
Pavla Maříková
Why Teacher Trainees Choose the Teaching Profession: Comparing Trainees in Metropolitan and Developing Countries (Proč si volí studenti oboru Učitelství učitelskou profesi: srovnání vyspělých a rozvojových zemí) pp. 70-73 Downloads
Marie Míková
Critical View of Relation between Tax and Financial Reporting with the Emphasis on Existence of Two Financial Reporting Systems in One Jurisdiction (Kritický pohled na vztah daní a účetnictví v Norsku s důrazem na možnost existence dvou systémů účetního výkaznictví v jedné jurisdikci) pp. 74-81 Downloads
Marcela Žárová
About One Problem when Applying IFRS in Small and Medium-sized Enterprises (K jednomu problému aplikace IFRS v malých a středních podnicích) pp. 82-85 Downloads
Zdenka Cardová
Dividend Puzzle is Still Alive (Věčně živá dividendová hádanka) pp. 86-89 Downloads
Petr Marek

Volume 2006, issue 4, 2006

O katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze (O katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze) pp. 5-7 Downloads
Ladislav Mejzlík
Comparison Models of the Financial Regulation and Supervision: Advantages and Disadvantages (Komparace modelů finanční regulace a dozoru: výhody a nevýhody) pp. 8-22 Downloads
Petr Musílek
Net present Value Function under Conventional and Non-Conventional Cash Flow (Funkce čisté současné hodnoty při konvenčních a nekonvenčních peněžních tocích) pp. 23-33 Downloads
Petr Marek and Jarmila Radová
Specifics of management accounting information system in a banking sector (Specifika využití systému informací manažerského účetnictví v bankovním sektoru) pp. 34-49 Downloads
Jana Fibírová
Fisk of Fraud in Small and Medium Enterprises (Rizika podvodu v malých a středních podnicích) pp. 50-55 Downloads
Libuše Müllerová
Financial Statements, Capital Transactions Cases and Business Combination (Účetní závěrky a případy vlastnických transakcí a podnikových kombinací) pp. 56-76 Downloads
Hana Vomáčková
Recognition and Measurement of Intangible Assets under IAS 38 (Pravidla vykazování a oceňování nehmotných aktiv podle IAS 38) pp. 77-94 Downloads
Libor Vašek
Euro in the International Accounting Standards and in Czech Accounting (Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví) pp. 95-101 Downloads
Jaroslava Roubíčková
Accounting policies, changes in accounting estimates and errors by International accounting standards IAS/IFRS and in national accounting legislation in the Czech Republic by business enterprises (Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby dle Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS a v národní úpravě účetnictví České republiky u podnikatelských subjektů) pp. 102-116 Downloads
Václav Černý
The Firm's Performance and Its Evaluation in a Dynamic Business Environment (Hodnocení výkonnosti firem v dynamickém prostředí) pp. 117-124 Downloads
Anna Staňková
About Problem of Economic Responsibility of an Entity (K problému ekonomické odpovědnosti podniku) pp. 125-131 Downloads
Dana Kovanicová
Some remarks to innovative approach in Revenue Recognition by International Financial Reporting Standards (Poznámky k inovovaným přístupům Mezinárodních standardů účetního výkaznictví k výnosům) pp. 132-135 Downloads
Miloslav Janhuba
EVA versus earnings and correlation with stock returns (EVA versus zisk a korelace s akciovým výnosem akcií) pp. 136-139 Downloads
Jaroslava Holečková
Fair and True View in Czech and Polish Practices (Věrný a poctivý obraz v české a polské účetní praxi) pp. 140-145 Downloads
Bohuslava Knapová

Volume 2006, issue 3, 2006

Patnáct let Katedry manažerského účetnictví pp. 5-8 Downloads
Bohumil Král
Financial Reporting Harmonization of Small and Medium-sized Enterprises: United Nations Project (Harmonizace účetního výkaznictví malých a středních podniků: projekt Spojených národů) pp. 9-21 Downloads
Dana Kovanicová
Present development trends of long-term financial management (Tendence současného vývoje dlouhodobého finančního managementu) pp. 22-32 Downloads
Josef Valach
News in Management Control Systems (Vývojové tendence v systémech řízení výkonnosti) pp. 33-42 Downloads
Bohumil Král, Jaroslav Wagner and Jakub Stránský
Regulation of Auditing in the Czech Republic (Regulace auditingu v České republice) pp. 43-61 Downloads
Vladimír Králíček
Problems of Different Balance-sheet Dates in a Group. Case of Income Taxes (Problematika nestejného závěrkového data v konsolidované skupině na příkladu daně ze zisku) pp. 62-68 Downloads
Marie Zelenková
Budget Procedure and the Management by Means of the Budgetary Statements (Rozpočtování a řízení pomocí rozpočetních výkazů) pp. 69-79 Downloads
Marie Míková
Birth of accountancy (Počátky účetnictví) pp. 80-85 Downloads
Michal Hora
Price Calculation and Financial Plan in Customized Production Enterprise; Enterprise in Chaos (Cenová tvorba a finanční plán podniku se zakázkovou výrobou; podnikání v chaosu) pp. 86-110 Downloads
Pavel Franek
Intra-plant stock changes as earnings? (Změna stavu vnitropodnikových zásob jako výnos?) pp. 111-118 Downloads
Václav Černý
Some current problems of governing on financial market (Některé aktuální problémy státního dohledu nad finančními trhy) pp. 119-126 Downloads
Eva Ducháčková
Solvency I and Solvency II in Insurance Business (Solventnost I a II v pojišťovnictví) pp. 127-132 Downloads
Jiřina Bokšová
Teaching of the History of Economic Theories in the University of Economics Prague (Výuka dějin ekonomických učení na Vysoké škole ekonomické v Praze) pp. 133-145 Downloads
Jitka Koderová
Dyck and Zingales' private benefits of control - is it possible to use the empirical study in Czech Republic? (Studie soukromých výhod kontroly Dycka a Zingalese - je možné ji použít v České republice?) pp. 146-148 Downloads
Barbora Rýdlová
New opportunities from farm accounting (Nové příležitosti pro účetnictví zemědělských podniků) pp. 149-153 Downloads
Dana Dvořáková
Evaluation of modern approach of strategic cost control ABSTRACT (Hodnocení moderních přístupů ve strategickém řízení nákladů) pp. 154-157 Downloads
Jana Fibírová
In memoriam of profesor Vencovský (Za profesorem Vencovským) pp. 158-162 Downloads
Jitka Koderová

Volume 2006, issue 2, 2006

Patnáct let Fakulty financí a účetnictví pp. 5-7 Downloads
Petr Dvořák
Harmonization of the Financial Reporting in European Union (Proces harmonizace účetního výkaznictví v Evropské Unii) pp. 8-14 Downloads
Libuše Müllerová
Instruments of the Accounting Regulatory System and its Development beyond 2005 (Nástroje regulačního systému účetnictví a jeho vývoj od roku 2005) pp. 15-24 Downloads
Marcela Žárová
Fair Value and Application of Fair Value in IAS/IFRS (Fair value a její aplikace v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IAS/IFRS)) pp. 25-38 Downloads
Dana Dvořáková
Cash Flow Statement - International Financial Reporting Standards and their Comparison with Czech Accounting Standards (Výkaz peněžních toků - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví a jejich srovnání s českou účetní legislativou) pp. 39-58 Downloads
Libor Vašek
Measurement mismatch between the assets and liabilities arising from emission rights (withdrawal of IFRIC 3) (Nesoulad mezi oceňováním aktiv a dluhů při vykazování emisních práv (zrušení IFRIC 3)) pp. 59-72 Downloads
Marie Zelenková
Value Based Management (Hodnotové řízení na základě dílčích aktivit) pp. 73-83 Downloads
Libuše Šoljaková
Role of accounting information for performance measurement in changing business environment (Úloha účetních informací pro měření výkonnosti v kontextu změn) pp. 84-94 Downloads
Jaroslav Wagner
General conception accounting for legal merger (Obecné koncepce pro účetnictví fúzí) pp. 95-115 Downloads
Hana Vomáčková
Comparability according to the Czech accounting standards (Srovnatelnost účetních informací podle českých účetních předpisů) pp. 116-123 Downloads
Jiří Pelák
Vykazování podnikových dat v elektronické podobě - XBRL pp. 124-129 Downloads
Jana Ištvánfyová and Ladislav Mejzlík
The poor quality outputs - accounting and tax solution (Nekvalitní výkony - účetní a daňové řešení) pp. 130-139 Downloads
Miroslav Brabec
The Statistics of Differences among the Company Book Values and the Company Valuations worked out by Income and Cost Approach (Přehled rozdílů mezi účetní hodnotou a oceněním výnosovou a majetkovou metodou 42 českých společností v letech 1997 až 2004) pp. 140-145 Downloads
Jan Jurečka
Rizikový kapitál pp. 146-152 Downloads
Pavel Marinič
Historical Excursion into World and Czech Exchange Business (Historický exkurz světovým a českým burzovnictvím) pp. 153-164 Downloads
Jitka Veselá
Modern Book of Financial Accounting (Moderní učebnice finančního účetnictví) pp. 165-170 Downloads
Libuše Müllerová
Joint degree program Finance and Accounting for Common Europe pp. 171-174 Downloads
Marie Míková

Volume 2006, issue 1, 2006

O Českém finančním a účetním časopisu a o výzkumném záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace z interdisciplinárního hlediska (O Českém finančním a účetním časopisu a o výzkumném záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace z interdisciplinárního hlediska) pp. 5-8 Downloads
Petr Marek
Dual Relation of Financial and Management Accounting (Duální vztah finančního a manažerského účetnictví) pp. 9-19 Downloads
Bohumil Král
K některým prvkům teorie finančního účetnictví pp. 20-29 Downloads
Miloslav Janhuba
The possibilities of convergence of an economic and an accounting concept of income (Možnosti sbližování ekonomického zisku a účetního výsledku hospodaření) pp. 30-49 Downloads
David Procházka
Harmonisation of Financial Statements in terms of Financial Analysis and especially Return on Assets (Harmonizace účetního výkaznictví z pohledu finanční analýzy se zaměřením na výnosnost) pp. 50-55 Downloads
Marie Míková
Information strategy and their utilization for management of enterprise (Informační strategie a její využití v řízení podniku) pp. 56-61 Downloads
Marie Pospíšilová
Internal resources and some new accesses to investment's financing (Interní zdroje a některé nové přístupy k financování podnikových investic) pp. 62-73 Downloads
Josef Valach
Small and Medium-Sized Entities - the definitions a specialities of accounting and reporting (Malé a střední podniky - vymezení a specifika účetnictví a výkaznictví) pp. 74-79 Downloads
Zdenka Cardová
Selection of accounting software for SMEs (Kriteria výběru účetního programu pro malé a střední firmy) pp. 80-83 Downloads
Michal Hora
Possibilities and Risks of the Translation of the Czech Financial Statements to IFRS by Accounting Information Systems (Možnosti a rizika technologického řešení převodu českých účetních závěrek do IFRS) pp. 84-98 Downloads
Ladislav Mejzlík
The Functional Classification of Costs and the Ascertainment of the Top Performance Criterion for the Management (Účelové členění nákladů a zjišťování vrcholového kritéria výkonnosti pro manažerské řízení) pp. 99-106 Downloads
Bohuslava Knapová
Affiliation of Goodwill to the Elements of Internal Structure of the Entity (Příslušnost goodwillu k prvkům vnitřních struktur účetních jednotek) pp. 107-117 Downloads
Vladimír Zelenka
Lack of Marketability Discount - Analysis of Empirical Studies (Analýza empirických studií k diskontu za omezenou obchodovatelnost) pp. 118-134 Downloads
Barbora Rýdlová
Receipts and expenditures of health insurance public system and their exercise influence on financial statements of health insurances (Příjmy a výdaje systému veřejného zdravotního pojištění a jejich vliv na finanční výkaznictví zdravotních pojišťoven) pp. 135-149 Downloads
Jiřina Bokšová and Monika Randáková
Dopady kvalitativních změn v charakteru rizik na problém asymetrie informace na pojistných trzích (Dopady kvalitativních změn v charakteru rizik na problém asymetrie informace na pojistných trzích) pp. 150-162 Downloads
Eva Ducháčková and Jaroslav Daňhel
Glenn Rudebusch's View on the Targeting of Short-Term Interest Rates (Cílování krátkodobých úrokových sazeb pohledem Glenna Rudebusche) pp. 163-169 Downloads
Karel Brůna
Performance Measurement - Live Problem of the Company Management (Měření výkonnosti - aktuální problém podnikového řízení) pp. 170-173 Downloads
Bohumil Král
How does the support of scientific research in Australia look like? (Jak vypadá podpora vědeckého výzkumu u protinožců?) pp. 174-176 Downloads
Lucie Zahradníčková
Page updated 2023-02-06