EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Český finanční a účetní časopis

2006 - 2022

Current editor(s): Karel Brůna

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2009, issue 4, 2009

Dvacet let finančních a bankovních reforem v České republice - pohled z ptačí perspektivy pp. 4-5 Downloads
Bohumil Král
Environmental Management Systems as one of the Sustainability Development Instruments; a Position and the Role of Management and Financial Accounting (Environmentální systémy řízení jako jeden z nástrojů udržitelného rozvoje; postavení a role manažerského a finančního účetnictví) pp. 6-20 Downloads
Dana Kovanicová
Approaches and possibilities of using accountingt information to measure sustainable development of corporation (Přístupy a možnosti využití účetních informací pro měření udržitelného rozvoje podniku) pp. 21-34 Downloads
Jana Fibírová and Bohumil Král
Accounting and Reporting for Sustainable Development (Účetnictví a výkaznictví pro trvale udržitelný rozvoj) pp. 35-45 Downloads
Dana Dvořáková
Sustainability Accounting as a Tool for Corporate Sustainability Performance Management (Účetnictví udržitelného rozvoje jako nástroj řízení výkonnosti podniku směrem k udržitelnému rozvoji) pp. 46-55 Downloads
Jaroslava Hyršlová and Marie Kubáňková
The Using of Environmental Accounting for Investment Decisions (Využití environmentálního účetnictví pro investiční rozhodování) pp. 56-64 Downloads
Bohuslava Knapová
Environmental Management Accounting and Costing of Products (Environmentálního manažerské účetnictví a kalkulace výkonů) pp. 65-72 Downloads
Libuše Šoljaková
Application of Material Flow Cost Accounting in Ceramic Manufacturing Plant (Aplikace Material Flow Cost Accounting v keramické výrobě) pp. 73-85 Downloads
Jaroslava Hyršlová, Miroslav Vágner and Jiří Palásek
Taxation of cigarettes in the Czech Republic in Context of Harmonization of Given Excise Duty Rates in the European Union (Zdaňování cigaret v České republice v kontextu harmonizace sazeb daného akcízu v Evropské unii) pp. 86-100 Downloads
Petr David
The Role of External Auditors in Detection Process of Accounting Frauds (Úloha externích auditorů při odhalování účetních podvodů) pp. 101-104 Downloads
Libuše Müllerová
Firm Strategic Thinking and its Informational Support (Firemní strategické myšlení a jeho informační podpora) pp. 105-108 Downloads
Bohumil Král

Volume 2009, issue 3, 2009

Věda jako smysl života pp. 4-5 Downloads
Petr Marek
Export Investment Units Financing (Financování vývozu investičních celků) pp. 6-23 Downloads
Jaroslava Durčáková and Josef Valach
Optimal Taxation - Review of Theory (Optimální zdanění - přehled dosavadní teorie) pp. 24-36 Downloads
Květa Kubátová
Financial Analysis of Debt Influence on Profitability and Value of Enterprise (Finanční analýza vlivu dluhu na rentabilitu a hodnotu podniku) pp. 37-48 Downloads
Jaroslava Holečková
Revaluation in Czech Financial Accounting and Legal Merger (Oceňování při přeměnách obchodních společností a družstev) pp. 49-56 Downloads
Hana Vomáčková
"Quality" Income from in Operating Activities under Czech Accounting Legislation ("Kvalita" výnosů z provozní činnosti podle české účetní legislativy) pp. 57-66 Downloads
Václav Černý
Organic Balance Theory by Fritz Schmidt (1882 - 1950) (Organická bilanční teorie Fritze Schmidta (1882 - 1950)) pp. 67-72 Downloads
Miloslav Janhuba
Impact of EC Directive on Disclosure of Accounting Information for Small and Medium-Sized Companies (Dopad směrnice ES na vykazování účetních informací pro malé a střední podniky) pp. 73-77 Downloads
Marcela Žárová
In Memoriam of Professor Sojka (Za profesorem Sojkou) pp. 78-81 Downloads
Jitka Koderová
Conclusions of International Conference Impact of Global Crisis on Performance Management (Závěry mezinárodní konference Vliv globální krize na řízení výkonnosti) pp. 82-86 Downloads
Michal Menšík and Jakub Stránský
Firm Strategic Thinking and its Informational Support (Firemní strategické myšlení a jeho informační podpora) pp. 87-90 Downloads
Bohumil Král

Volume 2009, issue 2, 2009

Pozor na pokrizovou regulatorní euforii pp. 4-5 Downloads
Petr Dvořák
Transnational Corporations' Financial Management (Finanční řízení transnacionálních společností) pp. 6-24 Downloads
Ivan Doubrava and Josef Valach
Current Changes on Integration Process on Financial Market (Aktuální změny v charakteru integrace na finančních trzích) pp. 25-32 Downloads
Eva Ducháčková and Jaroslav Daňhel
The Costing Formula Suitable for Pricing (Transfer Pricing) Decisions and Maximization of Business Value (Vhodný kalkulační vzorec s ohledem na rozhodování o ceně (transferové ceně) a maximalizaci hodnoty podniku) pp. 33-45 Downloads
Tomas Buus
The Relation between Financial Reporting Rules and Rules for Tax Base Determination (Vazba mezi pravidly účetního výkaznictví a pravidly pro stanovení základu daně) pp. 46-56 Downloads
Danuše Nerudová
Social Responsibility Investing (Společensky odpovědné investování) pp. 57-69 Downloads
Martina Prskavcová
Not very Known Author of Du Pont Model - Frank Donaldson Brown (1885 - 1965) (Nepříliš známý tvůrce Du Pont modelu - Frank Donaldson Brown (1885 - 1965)) pp. 70-75 Downloads
Petr Marek
The End of the Year at Organizational Units of State of the Czech Republic (Konec roku v organizačních složkách státu České republiky) pp. 76-78 Downloads
Jaroslava Marhounová

Volume 2009, issue 1, 2009

Daně v našem životě pp. 4-5 Downloads
Petr Marek and Jana Skálová
Information on Revenues and Income in the Financial Statements of the Czech Companies (Informace o výnosech a zisku v účetních výkazech českých účetních jednotek) pp. 6-12 Downloads
David Procházka
The Process of Contingent Liabilities Valuation for IFRS 3 Purposes (Proces ocenění podmíněných závazků pro účely IFRS 3) pp. 13-41 Downloads
Tomáš Brabenec
Financial Crisis Modify Role and Position of Insurance Branch (Finanční krize modifikuje úlohu a postavení odvětví pojišťovnictví) pp. 42-50 Downloads
Jaroslav Daňhel, Eva Ducháčková and Jarmila Radová
Hedge Funds and Their Performance Between 1994 and 2008 (Hedgeové fondy a jejich výkonnost v období 1994-2008) pp. 51-65 Downloads
Tomáš Jeřábek
Ninety Years of Dynamic Balance Theory by Johann Wilhelm Eugen Schmalenbach (1873 - 1955) (Devadesát let dynamické bilanční teorie Johanna Wilhelma Eugena Schmalenbacha (1873 - 1955)) pp. 66-71 Downloads
Miloslav Janhuba
Some Essential Notes on Estimation of Multidimensional Business Values for Decision-making about Purchase and Sale (Několik zásadních poznámek k odhadům vícedimensionálních hodnot podniku pro rozhodování o koupi a prodeji) pp. 72-76 Downloads
Miloš Mařík
Value Creation in E-business (Tvorba hodnoty v podnicích zaměřených na elektronické obchodování) pp. 77-82 Downloads
Pavla Maříková
Impact of Revenue Recognition on Future Performance (Balanced Scorecard a vliv auditu interních výkazů na důvěru manažerů) pp. 83-86 Downloads
Libuše Šoljaková

Volume 2008, issue 4, 2008

Finanční krize přichází vždy na podzim pp. 4-5 Downloads
Petr Marek
Causes of Global Financial Crises and Regulation-Failure (Příčiny globální finanční krize a selhání regulace) pp. 6-20 Downloads
Petr Musílek
The Principles of Efficient Banking Deposit Insurance System ABSTRACT (Principy efektivního systému pojištění bankovních depozit) pp. 21-28 Downloads
Petr Dvořák
Regulation and Implementation of Accounting Standards in the Public and Non-profit Sector in USA (Regulace a implementace účetních standardů ve veřejném a neziskovém sektoru USA) pp. 29-36 Downloads
Jana Ištvánfyová and Ladislav Mejzlík
Full Goodwill - New Phenomenon in Business Combinations Reporting (Nový fenomén vykazování podnikových kombinací - celkový goodwill) pp. 37-43 Downloads
Vladimír Zelenka
Fair Value Measurement - Obstacle or Benefit of Financial Accounting and Reporting? (Oceňování reálnou hodnotou - překážka nebo přínos účetního výkaznictví?) pp. 44-50 Downloads
Marcela Žárová
Some Notices to the Firm Valuations by Income Approach (Poznámky k posudkům na ocenění podniku výnosovou metodou) pp. 51-60 Downloads
Jan Jurečka
Financial Crisis on Czech Real Estate Market (Finanční krize na českém realitním trhu) pp. 61-72 Downloads
Martin Makovec
Accounting Systems in Czech Lands since the 18th Century by Present (Účetní systémy v českých zemích od 18. století do současnosti) pp. 73-79 Downloads
Milan Hrdý and Denisa Plachá
Bankruptcy and Ways of Bankruptcy Solution in the Czech Republic according to New Legislation (Úpadek dlužníka a způsoby jeho řešení v České republice podle nového insolvenčního zákona) pp. 80-88 Downloads
Monika Randáková
Question Marks over Foreign Entities (Otazníky nad zahraniční pobočkou) pp. 89-96 Downloads
Jaroslava Roubíčková
Value Based Management and Financial Plan (Hodnotový management a finanční plán podniku) pp. 97-103 Downloads
Pavel Marinič
Financial Crises and Previous Lax Interest of Theorists (Finanční krize a předchozí laxní zájem teoretiků) pp. 104-107 Downloads
Petr Marek
Inter-disciplinary Character of Social Sciences (Interdisciplinární charakter společenských věd) pp. 108-111 Downloads
Václav Černý

Volume 2008, issue 3, 2008

Jak dál při tvorbě IFRS? pp. 4-5 Downloads
Ladislav Mejzlík
Financial Statement of Micro-enterprises: Continually Open Question (Finanční výkaznictví mikro-podniků: stále otevřená otázka) pp. 6-19 Downloads
Dana Kovanicová
Model of Deferred Advantage or Disadvantage from Reinvestment - Methodical Problems (Model odložené výhody resp. nevýhody z reinvestování - metodické problémy) pp. 20-26 Downloads
Petr Marek
Budgeting and Invoicing of Building Investments (Rozpočtování a fakturace stavebních investic) pp. 27-38 Downloads
Josef Valach
On the Properties of Transfer Pricing Rules (O vlastnostech metod stanovení transferových cen) pp. 39-55 Downloads
Tomas Buus and Jaroslav Brada
Microsimulation Model for Distributional Analysis of Consumption Taxes (Mikrosimulační model pro analýzu dopadu daní ze spotřeby) pp. 56-68 Downloads
Stanislav Klazar and Martin Zelený
Effect of Exchange Rate Differences Relating to Receivables and Payables in Consolidated Financial Statement (Dopad kurzových rozdílů týkajících se pohledávek a závazků v konsolidované účetní závěrce) pp. 69-80 Downloads
Marie Zelenková
Provisions - Automatic Ensuring Sufficient Cash or Not (Rezervy - automatické zabezpečení dostatku peněžních prostředků?) pp. 81-85 Downloads
Václav Černý
Partial versus Integrated Conception of Intellectual Property for Asset Valuation (Parciální versus integrované pojetí duševního vlastnictví při oceňování majetku) pp. 86-93 Downloads
Jan Jurečka

Volume 2008, issue 2, 2008

Jak na interdisciplinaritu? pp. 4-6 Downloads
Bohumil Král and Jaroslav Wagner
Capitalized Net Income and Residual Earnings as an Alternative of Discounted Cash Flow? (Kapitalizované čisté výnosy a reziduální zisky jako alternativa diskontovaných peněžních toků?) pp. 7-20 Downloads
Miloš Mařík and Pavla Maříková
Usual Errors Evaluation of Investment Projects with Discounted Cash Flow Method (Obvyklé chyby při hodnocení efektivnosti investičních projektů pomocí metody Discounted Cash Flow) pp. 21-30 Downloads
Josef Valach
HML and SMB Premiums in the Recent Scholar Literature - Magnitude and Nature (HML a SMB prémie v akademické literatuře - výše a podstata) pp. 31-41 Downloads
Tomas Buus
Three major types of the financial decision making in enterprise (Tři hlavní druhy finančního rozhodování podniku) pp. 42-46 Downloads
Marie Míková
Economic Records Antiquity States (Hospodářské záznamy starověkých států) pp. 47-53 Downloads
Michal Hora
Valuation of Insurance Contracts (Oceňování pojistných závazků) pp. 54-61 Downloads
Jiřina Bokšová
Conceptual Changes in Accounting for Business Combination (Koncepční změny v účetnictví podnikových kombinací) pp. 62-72 Downloads
Jiří Pelák
Is the Sarbanes-Oxley Act the Right Therapy? (Je Sarbanes-Oxley Act tou správnou léčbou?) pp. 73-77 Downloads
Dana Kovanicová
The Competitive Advantage of Management Accounting (Konkurenční výhoda manažerského účetnictví) pp. 78-90 Downloads
Jana Fibírová
Accounting Profit/Loss and Tax Base (Účetní výsledek hospodaření a základ daně) pp. 91-95 Downloads
Libuše Müllerová

Volume 2008, issue 1, 2008

Jak a proč stát se vědeckým časopisem? pp. 4-6 Downloads
Petr Marek
Financial Statement's Standard Setting Strategy: Rules-Based or Principles Based? (Strategie tvorby světových standardů finančního výkaznictví: na bázi principů nebo pravidel?) pp. 7-19 Downloads
Dana Kovanicová
Value Changes and Their Reflections in Accounting Information (Cenové změny a jejich odraz v účetních informacích) pp. 20-32 Downloads
Miloslav Janhuba
Enforcement Mechanism in the Framework of Translation Internal Market Rules into National Law in Europe (Kontrolní mechanismy při transpozici pravidel vnitřního trhu do vnitrostátního práva v Evropě) pp. 33-39 Downloads
Marcela Žárová
Inflation, Foreign Exchange Rate and Translation Exposure (Inflace, devizový kurs a translační devizová expozice (teoretické aspekty)) pp. 40-55 Downloads
Jaroslava Durčáková
Business as Result of Managerial Decision Making (Podnikání jako důsledek manažerských rozhodování) pp. 56-61 Downloads
Bohuslava Knapová
Government Support of the Czech Export Credit (Státní podpora českých vývozních úvěrů) pp. 62-75 Downloads
Karel Janda
Analysis of Millionaire Tax Influence on Incidence of Taxation by Tax-Free Income in Slovak Republic (Analýza vplyvu milionárskej dane na daňové zaťaženie prostredníctvom nezdaniteľného minima vo Slovenskej republike) pp. 76-85 Downloads
Anna Harumová
Market Approach to The Environment Protection and Primitive Economics (Tržní přístup k ochraně životního prostředí a primitivní ekonomie) pp. 86-90 Downloads
Petr Ježek
Why Study Economics in the Interest of Nature (Proč v zájmu ochrany přírody (pečlivě!) studovat ekonomii) pp. 91-94 Downloads
Josef Šíma and Tereza Šímová
Accounting versus Tax Depreciation (Účetní versus daňové odpisy) pp. 95-98 Downloads
Dana Dvořáková
K diskuzi o optimalizaci a determinantech kapitálové struktury podniku pp. 99-102 Downloads
Josef Valach
Page updated 2023-02-05