EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Český finanční a účetní časopis

2006 - 2022

Current editor(s): Karel Brůna

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2011, issue 4, 2011

Malé zamyšlení ke konci roku nad superhrubou mzdou a dalšími daňovými otázkami pp. 5-6 Downloads
Jana Skálová
Regulatory Response to Financial Crisis - Some Questions (K některým otázkám regulatorní reakce na finanční krizi) pp. 7-15 Downloads
Petr Dvořák
Accounting for Mergers and its Contemporary Problems in the Czech Republic (Účetnictví pro fúze a jeho současné problémy v České republice) pp. 16-31 Downloads
Hana Vomáčková
Small Change in Czech Accounting Regulations or Big Change in Accounting Thought (Malá změna účetních předpisů nebo velká změna v účetním myšlení?) pp. 32-42 Downloads
Jana Skálová
Proposals of a New Standard for Revenue Recognition: Open Issues (Otevřené otázky novelizace účetních standardů pro vykazování výnosů) pp. 43-51 Downloads
David Procházka
The Agency Cost from the Point of View of Financial Markets (Náklady zastoupení v koncernu pohledem finančního trhu) pp. 52-67 Downloads
Tomas Buus
Foreign Direct Investment in Selected Countries of Balkan: Does it Crowd out or Crowd in Domestic Investment? (Priame zahraničné investície vo vybraných krajinách Balkánu: vťahujú alebo vytláčajú domáce investície) pp. 68-78 Downloads
Zuzana Gallová
The Comparative Analysis of Specific Effective Average Tax Rates of Corporation in the EU Countries in Years 1998 - 2007 (Komparativní analýza specifických efektivních průměrných sazeb daní korporací v zemích EU v letech 1998 - 2007) pp. 79-91 Downloads
Květa Kubátová
Legal and Ethical Aspects of Infringement of Copyright in Academic Sphere from the Point of View of Economist (Právní a etické aspekty porušování autorských práv ve vysokoškolském prostředí pohledem ekonoma) pp. 92-105 Downloads
Milan Hrdý
Analysis of the Relationship between the Profitability of Customers and their Contribution to the Company's Financial Position (Analýza vztahů mezi ziskovostí zákazníků a jejich přínosem k finanční pozici podniku) pp. 106-118 Downloads
Artur Rutkouski
Activity Based Costing as Way to Streamline Government (Activity Based Costing jako cesta k zefektivnění veřejných financí) pp. 119-130 Downloads
Jiří Hammer
Full Goodwill Based on the Cost of Acquisition vs. Full Goodwill Based on Value of Acquired Entity (Celkový goodwill založený na pořizovacích nákladech akvizice vs. celkový goodwill založený na hodnotě nabývané jednotky) pp. 131-141 Downloads
Vladimír Zelenka
Comparability Illusion (Iluze o srovnatelnosti) pp. 142-145 Downloads
Libuše Müllerová
Refer to Problems and Possibilities of the Activities of Audit in Present Terms with a View to Recognition of Fraud (K úloze a možnostem činnosti auditu v současných podmínkách se zaměřením na zjišťování podvodů) pp. 146-157 Downloads
Jindřiška Kouřilová and Zita Drábková
Investment Rate and Efficiency of Investment in CR (Míra a efektivnost investic v České republice) pp. 158-167 Downloads
Josef Valach
What is Meant "Financial Records" (Co byla 'účetní evidence') pp. 168-171 Downloads
Miloslav Janhuba
Contemporary Approach of Owners and Managers to Environmental Costs and Externalities of Company Sustainable Development (Současný přístup vlastníků a manažerů k environmentálním nákladům a externalitám udržitelného rozvoje společnosti) pp. 172-178 Downloads
Bohuslava Knapová
Training Teachers of Economic Subjects in the Russian Federation and Tajikistan in the Tempus Project (Příprava učitelů ekonomických předmětů v Ruské federaci a Tádžikistánu v rámci projektu Tempus) pp. 179-186 Downloads
Alena Králová and Marie Urbanová

Volume 2011, issue 3, 2011

Riziko a jeho pojetí: vědecké a umělecké pp. 4-5 Downloads
Petr Marek
Factors of Occurrence of Speculative Bubbles on the Financial Markets (Okolnosti výskytu spekulativních bublin na finančních trzích) pp. 6-21 Downloads
Jitka Veselá
An Analysis of Costs and Revenues of Net Foreign Investment Position in Advanced and Transitive Countries (Analýza podmínek obsluhy čisté investiční pozice v rozvinutých a tranzitivních ekonomikách) pp. 22-31 Downloads
Karel Brůna
Analysis of the Development and Risks in Building Savings in the Czech Republic (Analýza vývoje a rizik stavebního spoření v České republice) pp. 32-46 Downloads
Pavel Řežábek
The Role of Gold in the Monetary System (Role zlata v peněžním systému) pp. 47-67 Downloads
Zbyněk Revenda
Risk Premium: View of Bond Issuer (Riziková prémie: pohled emitenta dluhopisů) pp. 68-78 Downloads
Jan Šedivý
Accounting Regulation of Micro-entities at a Crossroads (Regulace účetnictví mikropodniků na rozcestí) pp. 79-92 Downloads
Jana Skálová
True and Fair View in Individual Financial Statements in Comparison of Consolidated Financial Statements after Elimination of Intragroup Sales (Srovnání věrného a poctivého obrazu individuální účetní závěrky oproti konsolidované při vyloučení vzájemných prodejů ve skupině) pp. 93-105 Downloads
Marie Zelenková
The Influence of Taxes on the Financial Management of the Entreprise (Vliv daní na finanční řízení a rozhodování podniku) pp. 106-118 Downloads
Milan Hrdý
Conservative Accounting of Receivables (Zásada opatrnosti v případě pohledávek) pp. 119-124 Downloads
Hana Březinová and Pavel Štohl
Disclosure of Non-controlling Interests in the Statement of Financial Situation (Zveřejnění nekontrolních podílů v rozvaze) pp. 125-129 Downloads
Vladimír Zelenka

Volume 2011, issue 2, 2011

Interpretace Národní účetní rady jako "best practice" v ČR? pp. 4-6 Downloads
Ladislav Mejzlík
European System of Financial Supervision (Evropský systém dohledu finančního trhu) pp. 7-17 Downloads
Petr Musílek
Strategy of Accession to ERM II Exchange Rate Mechanism by the Czech Republic (Strategie vstupu České republiky do kursového mechanismu ERM II) pp. 18-36 Downloads
Jana Marková
The Analysis of the Relationship between Stock Returns and Inflation: A Consequence of Real Shocks or Money Illusion? (Analýza vztahu akciových výnosů a inflace: důsledek reálných šoků nebo peněžní iluze?) pp. 37-57 Downloads
David Havlíček
Transfer Pricing of Intangible Assets and R&D Services in Service Level Agreement (Transferové ceny nehmotných statků a služeb R&D na pozadí Service Level Agreement) pp. 58-71 Downloads
Tomáš Brabenec
Relation between Managerial Accounting and Corporate Finance from the Scientific and Pedagogical Point of View (Vztah manažerského účetnictví a podnikových financí z hlediska odborného i pedagogického) pp. 72-81 Downloads
Milan Hrdý
The Importance of Risk for measurement of profitability of products and customers - inspiration from banking industry (Význam rizika při měření ziskovosti produktů a zákazníků - inspirace z bankovního sektoru) pp. 82-92 Downloads
Petr Vacek and Libuše Šoljaková
Eighty-years Old News (Osmdesátileté 'aktuality') pp. 93-105 Downloads
Miloslav Janhuba

Volume 2011, issue 1, 2011

20 let Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze pp. 4-5 Downloads
Petr Dvořák
The Public Interest from the Perspective of the Accounting and Auditing Profession: General Well-being vs. Private Benefit (Veřejný zájem z pohledu účetní a auditorské profese: obecné blaho vs. soukromý prospěch) pp. 6-18 Downloads
Dana Kovanicová
Does the Debt Policy Theoretically and Practically Matter in Concrete Firm? (Optimalizace kapitálové struktury konkrétního podniku věc teoreticky či prakticky možná?) pp. 19-32 Downloads
Milan Hrdý
Financing and Financial Management of Non-Profit Organization (Financování a finanční řízení neziskové nestátní organizace) pp. 33-41 Downloads
Miroslav Hálek
Government Tax Forecasting: Ex Ante Appraisal and Ex Post Evaluation of Accuracy in the Czech Republic (Vládní daňové predikce: ex ante odhady a ex post hodnocení přesnosti v České republice) pp. 42-54 Downloads
Ondřej Bayer
Tax Measures Taken to Fight the Crisis in Developed Countries (Daňová opatření v období krize ve vyspělých zemích) pp. 55-67 Downloads
Jiří Kostohryz
Valuation of equity capital markets using FED model (Ocenění akcií v průběhu finanční krize pohledem FED modelu) pp. 68-80 Downloads
Jiří Korbel and Petr Blaheta
František Vencovský and Karel Engliš - Two Important Anniversaries (František Vencovský a Karel Engliš - dvě významná výročí) pp. 81-93 Downloads
Jitka Koderová
Ternary bookkeeping by F. V. Ezerski (1836-1916) (Potrojné účetnictví F. V. Jezerského (1836-1916)) pp. 94-98 Downloads
Miloslav Janhuba

Volume 2010, issue 4, 2010

Aktuální situace v oblasti IFRS pp. 4-6 Downloads
Ladislav Mejzlík
Complicated Transfer of Tax Losses between Entities in the European Union (Komplikovaný přenos daňové ztráty mezi subjekty v zemích Evropské unie) pp. 7-18 Downloads
Jana Skálová
Transposition of the Participation Rights to Employees into the National Law of Cross-border Mergers (Transpozice práva vlivu zaměstnanců na účast do národní úpravy přeshraničních fúzí) pp. 19-27 Downloads
Marcela Žárová
Some Reasons for the Necessary Amendments to the Cross Border Mergers (K některým důvodům nezbytné novelizace úpravy přeshraničních fúzí obchodních korporací) pp. 28-41 Downloads
Jan Lasák
Translation of Financial Statements in Other Currency according to IFRS because of Business Combination (Převod účetní závěrky na jinou měnu podle IFRS pro potřeby mezinárodních podnikových kombinací) pp. 42-52 Downloads
Marie Zelenková
The cross-border mergers by Slovak Commercial and Accounting Law (Vybrané právne a účtovné aspekty cezhraničných fúzií v podmienkach Slovenskej republiky) pp. 53-63 Downloads
Roman Sklenár
Managing Exchange Rate Risk in Not-for-profit Non-governmental Organizations (Řízení kurzových rizik v nevládních neziskových organizacích) pp. 64-80 Downloads
Ondřej Matyáš
Full Cost Recovery Method - the Challenge for Czech Universities? (Metoda full cost - výzva pro české vysoké školy?) pp. 81-89 Downloads
Jaroslav Wagner
The Reasons for the Adoption of IFRS: Economic or Institutional? (Důvody pro přijetí IFRS: ekonomické nebo institucionální?) pp. 90-95 Downloads
Dana Kovanicová
Business Combinations Date for Mergers for Accounting Point of View (Rozhodný den pro fúze z pohledu účetnictví) pp. 96-100 Downloads
Hana Vomáčková
Valuation Prospective of Merger Accounting of Deferred Tax (Problematika odložená daně ve fúzích z pohledu oceňování a účetnictví) pp. 101-107 Downloads
Jiří Pelák

Volume 2010, issue 3, 2010

Co můžeme očekávat od Basel III? pp. 4-5 Downloads
Petr Dvořák
Reform of the International Monetary Fund Is Necessary (Reforma Mezinárodního měnového fondu je nevyhnutelná) pp. 6-18 Downloads
Jana Marková
The Systemic Risk and Capital Base Regulation (Systémové riziko a procyklicita regulace na bázi kapitálu) pp. 19-28 Downloads
Stanislava Půlpánová
Risk Management Response of the Insurance Companies to the Financial Crisis (Dopady finanční krize na řízení rizik pojišťoven) pp. 29-48 Downloads
Štěpán Onder
Analysis of the Impact of Weather on Trading in Equity Markets (Analýza vlivu počasí na obchodování na akciových trzích) pp. 49-62 Downloads
David Havlíček
A Cost Analysis for Third-Party Deposit Sales (Nákladová analýza externího prodeje depozit) pp. 63-74 Downloads
Jan Vlachý
Depreciation and Its Importance to Investment Decision in the Czech Republic (Odpisy a jejich význam při hodnocení efektivnosti investic v podmínkách České republiky) pp. 75-92 Downloads
Petra Oceláková
Key Factors Forming the Design of Management Control System in Non-governmental Organizations (Klíčové faktory ovlivňující podobu controllingu v nestátních neziskových organizacích) pp. 93-100 Downloads
Ondřej Matyáš
The True and Fair View in the European Union (Věrný a poctivý obraz v Evropské unii) pp. 101-110 Downloads
Marie Zelenková
Influence of European Tax Law on the Czech Republic's Tax Life (Vliv evropského daňového práva na český daňový život) pp. 111-113 Downloads
Jana Skálová

Volume 2010, issue 2, 2010

225. výročí zrodu amerického dolaru aneb o české cestě vedoucí k jeho názvu pp. 4-5 Downloads
Petr Marek
Financial Crises and Their Responses in the Institutional Reforms: Glass-Steagall Act versus Dodd-Frank Act (Finanční krize a jejich odezvy v institucionálních reformách: Glass-Steagall Act versus Dodd-Frank Act) pp. 6-17 Downloads
Petr Musílek
Central Banking in the Rule of Law Context in the Czech Republic (Centrální bankovnictví v kontextu právního řádu na území České republiky) pp. 18-31 Downloads
Jan Cimburek and Pavel Řežábek
Options Trading on Crisis Eve (Premiové obchody v předvečer krize) pp. 32-41 Downloads
Jan Vlachý
The Changes within the Regulatory and Supervisory Framework of the European Union Financial Markets (Změny regulačního a dohledového rámce finančních trhů v Evropské unii) pp. 42-51 Downloads
Naďa Blahová
The Implementation of Self-Regulation in Praxis (Implementace samoregulace v praxi) pp. 52-62 Downloads
Ondřej Poul
Certain Important Aspects of Cost Contribution Arrangements in Financial Management (Některé důležité aspekty Cost contribution arrangements ve finančním řízení) pp. 63-83 Downloads
Tomáš Brabenec
Specific Issues in Financial Reporting of the Economic Results of Universities in Czech Republic (Specifika výročních zpráv o hospodaření vysokých škol v České republice) pp. 84-93 Downloads
Jana Ištvánfyová
Homo Sapiens in the Captivity of Economics or about Watching of the (Right) Utility (Homo sapiens v zajetí ekonomie aneb o sledování (pravého) užitku) pp. 94-99 Downloads
Dana Kovanicová

Volume 2010, issue 1, 2010

Malé zamyšlení nad jedním kalendářem pp. 4-6 Downloads
Petr Marek
Revision of Accounting Directives (Revize účetních směrnic) pp. 7-19 Downloads
Marcela Žárová
Analysis of Development of the Accounting and Reporting for Small and Medium Enterprises (Analýza vývoje účetnictví a výkaznictví malých a středních podniků) pp. 20-36 Downloads
Libuše Müllerová, Marie Paseková and Eva Hýblová
Influence of Accounting Norms on Dividend Policies in the Czech Republic (Vliv účetních norem na koncept dividendové politiky v České republice) pp. 37-47 Downloads
Jana Ištvánfyová and Jiří Pelák
The Possibility of Harmonization of Corporate Tax Base for SME in the European Union (Možnosti harmonizace korporátního základu daně pro SME v Evropské unii) pp. 48-58 Downloads
Danuše Nerudová
Negative Impact of Tax Deductable Provisions for Repair of Long-term Tangible Assets on True and Fair View of the Financial Statements (Negativní dopad daňově účinné rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku na věrný a poctivý obraz účetní závěrky) pp. 59-67 Downloads
Marie Zelenková
Financial and Accounting Criteria for Management of Business Process of Companies as Accounting Entities (Finanční a účetní kritéria pro řízení podnikatelského procesu společností jako účetních jednotek) pp. 68-77 Downloads
Bohuslava Knapová
Czech Historian and Theorist Hugo Raulich (1866 - 1940) (Český účetní historik a teoretik Hugo Raulich (1866 - 1940)) pp. 78-81 Downloads
Miloslav Janhuba
Page updated 2023-01-30