EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Collegium of Economic Analysis Annals

2007 - 2019

Current editor(s): Joanna Plebaniak, Beata Czarnacka-Chrobot

From Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Michał Bernardelli ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2012, issue 28

Nowa demografia Europy a rodzina pp. 9-33 Downloads
Irena Kotowska and Janina Jóźwiak
Potrzeba prowadzenia długookresowych prognoz w systemach emerytalnych pp. 35-64 Downloads
Agnieszka Chłoń-Domińczak
Nierówności społeczne w stanie zdrowia w Polsce – analiza na podstawie samooceny stanu zdrowia oraz poziomu wykształcenia pp. 65-84 Downloads
Wiktoria Wróblewska
Zróżnicowanie długości trwania życia w Polsce pp. 85-96 Downloads
Magdalena Muszyńska
Economic activity of the older working age population in the European Union pp. 97-124 Downloads
Izabela Grabowska
Zastosowanie dynamicznej metody kohortowej do prognozowania liczby pracujących w rolnictwie w Polsce pp. 125-143 Downloads
Paweł Strzelecki
Determinanty przestrzennego zróżnicowania płodności w Polsce w latach 1999-2009 pp. 145-164 Downloads
Małgorzata Podogrodzka
Modelowanie zależności zarządzania wiedzą względem zorientowania na wiedzę kadry kierowniczej przedsiębiorstw w procedurze clusterwise regression pp. 165-177 Downloads
Małgorzata Rószkiewicz
Priorytety płatności polskich gospodarstw domowych – zastosowanie podejścia eksploracyjnego w konfirmacyjnej analizie czynnikowej pp. 179-195 Downloads
Piotr Bialowolski and Dorota Węziak-Białowolska
Oszczędzanie na starość w świetle danych Europejskiego Sondażu Społecznego - Polska na tle innych krajów pp. 197-221 Downloads
Agnieszka Pleśniak

2012, issue 27

Modelowanie CLV przy użyciu łańcucha Markowa – wykorzystanie danych panelowych pp. 13-26 Downloads
Anna Decewicz
Modele ukrytych łańcuchów Markowa jako metoda analizy danych panelowych pp. 27-39 Downloads
Monika Książek
Panelowe testy kointegracji – teoria i zastosowania pp. 41-54 Downloads
Krystyna Strzała
Metoda szybkiej aktualizacji dekompozycji QR dla modeli liniowej regresji pp. 55-68 Downloads
Michał Bernardelli
Poziom rozwoju przemysłowego a wpływ kryzysu 2009 roku na handel międzynarodowy pp. 71-85 Downloads
Katarzyna Śledziewska and Bartosz Witkowski
Panelowy model SSANOVA wykorzystany do oceny wpływu efektów zróżnicowania sektorowego i regionalnego na prowadzoną restrukturyzację zatrudnienia w opiece zdrowotnej w Polsce w latach 1999-2009 pp. 87-100 Downloads
Danuta Rozpędowska-Matraszek
Szacowanie wartości nieruchomości mieszkaniowych na podstawie modeli czasowo-przestrzennych pp. 101-112 Downloads
Rafał Zbyrowski
Aplikacja przestrzennych modeli panelowych do weryfikacji hipotezy Środowiskowej Krzywej Kuznetsa na przykładzie Polski pp. 113-129 Downloads
Elżbieta Antczak
Wykorzystanie uśrednionych modeli bayesowskich do badania czynników wpływających na poziom nierówności dochodowych w wybranej grupie krajów pp. 131-144 Downloads
Kamila Sławińska and Bartosz Witkowski

2012, issue 26

Dekompozycja strukturalna wzrostu gospodarczego z wykorzystaniem bayesowskich modeli granicznych na przykładzie krajów UE15 pp. 13-27 Downloads
Kamil Makieła
Modelowanie wzrostu gospodarczego w krajach transformujących się przy użyciu modeli panelowych pp. 29-44 Downloads
Agnieszka Kukulka, Dawid Piątek and Katarzyna Szarzec
Bayesian Model Averaging in Modelling GDP Convergence with the Use of Panel Data pp. 45-60 Downloads
Mariusz Próchniak and Bartosz Witkowski
Zastosowanie modeli panelowych w analizie warunkowej konwergencji typu β z uwzględnieniem zależności przestrzennych pp. 61-72 Downloads
Emilia Modranka
Konwergencja wojewódzkich wartości TFP. Zastosowanie panelowych testów pierwiastków jednostkowych pp. 73-85 Downloads
Barbara Dańska-Borsiak
Przestrzenny model panelowy efektów zewnętrznych klastrów przemysłowych w Polsce pp. 87-99 Downloads
Dorota Ciołek and Tomasz Brodzicki
Podejście wektorowo autoregresyjne na próbie przekrojowo-czasowej do szacowania skutków niestabilności polityki fiskalnej pp. 103-116 Downloads
Lukasz Goczek
Zależność między kredytem kupieckim a bankowym w modelu zapasów – wyniki badań branżowych w Polsce pp. 117-128 Downloads
Jerzy Marzec and Małgorzata Pawłowska
The integration of financial markets and growth - the role of banking regulation and supervision pp. 129-142 Downloads
Katarzyna Sum

2012, issue 25

System monitorowania bezpieczeństwa zdrowotnego państwa i jego zagrożeń pp. 9-20 Downloads
Andrzej Ameljańczyk and Tomasz Ameljańczyk
System analizy procesów i wspomagania podejmowania decyzji - hurtownie procesów pp. 21-35 Downloads
Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Tomasz Gzik and Jarosław Koszela
Badanie efektywności procedur medycznych zapisanych w postaci ścieżek klinicznych pp. 37-53
Grzegorz Bliźniuk, Marta Lignowska and Tadeusz Nowicki
Finansowanie informatyzacji służby zdrowia w oparciu o środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013 pp. 55-66 Downloads
Magdalena Czerwińska
Architektura platformy integracyjnej dla elektronicznego obiegu recept pp. 67-83 Downloads
Tomasz Górski
Portal Świadczeniodawcy jako elektroniczna platforma komunikacyjna pomiędzy świadczeniodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia pp. 85-91
Damian Grund
Teleradiologia jako narzędzie do bardziej efektywnego wykorzystania infrastruktury ochrony zdrowia pp. 93-102 Downloads
Maria Karlińska and Robert Rudowski
Efektywność w służbie zdrowia przez pryzmat jakości pp. 103-115 Downloads
Ewa Krok
Metoda dynamiki systemowej we wspomaganiu rozwiązywania problemów opieki zdrowotnej pp. 117-130 Downloads
Małgorzata Łatuszyńska
Dopasowanie kadr IT do wdrożenia ITIL na przykładzie szpitali pp. 131-140
Ewa Magiera and Katarzyna Trynda
Zastosowanie technologii MEMS w telemedycynie do monitorowania czynności życiowych pp. 141-151 Downloads
Kesra Nermend and Mariusz Borawski
Wykorzystanie Wolnego Oprogramowania w systemie informatycznym oddziału chirurgii pp. 153-163
Grzegorz Sidoruk, Andrzej Lewczuk, Piotr Gawkowski and Piotr Ciostek

2012, issue 24

Architektura systemu wykrywania zagrożeń w cyberprzestrzeni pp. 11-22 Downloads
Witold Abramowicz, Elżbieta Bukowska, Jakub Dzikowski, Agata Filipowska, Tomasz Kaczmarek, Jacek Małyszko, Bartosz Perkowski, Krzysztof Węcel, Dawid Węckowski, Karol Wieloch and Piotr Stolarski
Korzystanie z e-usług w urzędach administracji publicznej pp. 23-42 Downloads
Zenon Biniek and Marlena Grelewska
Wycena systemów oprogramowania realizowanych na potrzeby administracji publicznej pp. 43-61 Downloads
Beata Czarnacka-Chrobot
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) – założenia a rzeczywistość pp. 63-69 Downloads
Joanna Drobiazgiewicz
Zarządzanie strategiczne informatyzacją i rozwojem społeczeństwa informacyjnego na szczeblu samorządu terytorialnego pp. 71-81
Wojciech Fliegner
Technologie geoinformatyczne w administracji publicznej: analiza piśmiennictwa naukowego pp. 83-98 Downloads
Małgorzata Gajos
E-administracja w badaniach Organizacji Narodów Zjednoczonych pp. 99-110 Downloads
Michał Goliński
Badania efektywności wykorzystania oprogramowania eMandat w wybranych jednostkach straży miejskich pp. 111-117
Edmund Paweł Golis and Marek Pokropski
Usługi elektronicznej administracji dla obywateli w Polsce – wybrane aspekty pp. 119-131 Downloads
Agnieszka Grudzińska-Kuna and Joanna Papińska- Kacperek
Planowanie transformacji organizacji publicznej z zastosowaniem architektury korporacyjnej pp. 133-148 Downloads
Krzysztof Gwardys
Modernizacja Państwa z wykorzystaniem IT. Rekomendacje metodologiczne wyborów strategicznych zastosowań IT w państwie pp. 149-168
Karolina Jarosławska and Zbigniew Olejniczak
Wykorzystanie technologii informatycznych w dostępie do informacji publicznej na przykładzie urzędów wchodzących w skład Publicznych Służb Zatrudnienia pp. 169-187 Downloads
Adam Krzyżanowski
Wybrane czynniki sukcesu wdrożenia systemu BPM w urzędzie administracji państwowej pp. 189-199 Downloads
Marcin Mazurek
Wpływ inżynierii wiedzy na wspomaganie zarządzania wiedzą w organizacji pp. 201-218
Krzysztof Michalik
Modelowe wspomaganie strategii informatyzacji pp. 219-229 Downloads
Małgorzata Pańkowska
Zastosowanie typów obiektowych w przetwarzaniu analitycznym pp. 231-249 Downloads
Adam Pelikant
Serwisy społecznościowe jako nowy kanał dostępowy do informacji publicznej pp. 251-261
Krystyna Polańska
Architektura korporacyjna państwa jako narzędzie zarządzania cyfrową transformacją organizacji sektora publicznego pp. 263-281 Downloads
Andrzej Sobczak
Idea e-województwa jako platforma aktywizacji społeczno-gospodarczej regionów pp. 283-295
Cezary Stępniak
Ewolucja modeli danych na przykładzie aktualizacji profili zagrożeń w systemie Semantyczny monitoring cyberprzestrzeni pp. 297-310 Downloads
Piotr Stolarski, Krzysztof Węcel, Bartosz Perkowski, Agata Filipowska, Witold Abramowicz and Jacek Piotrowski
Zastosowanie monitoringu satelitarnego w optymalizacji gospodarki transportowej policji pp. 311-319 Downloads
Robert Tomanek
Strategia informatyzacji w instytucjach administracji publicznej pp. 321-329
Jędrzej Wieczorkowski
Miejsce e-administracji w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego – teoria i praktyka pp. 331-349 Downloads
Ewa Ziemba
Rozwój systemów e-administracji na tle nowoczesnych rozwiązań informatycznych z zastosowaniem technologii agentowych pp. 351-363
Mariusz Żytniewski and Anna Sołtysik-Piorunkiewicz
Page updated 2023-09-22