EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Collegium of Economic Analysis Annals

2007 - 2019

Current editor(s): Joanna Plebaniak, Beata Czarnacka-Chrobot

From Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Michał Bernardelli ().

Access Statistics for this journal.
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2016, issue 42

A model for the activities of business analysts in public administration for the prevention of hidden requirements pp. 13-26 Downloads
Anna Bobkowska and Krzysztof Wyrzykowski
An attempt at analysing the development of e-government and economic growth in countries of the European Union pp. 27-38 Downloads
Michał Goliński
Presentation of information resources in the information systems of local government pp. 39-52 Downloads
Przemysław Jatkiewicz
Business processes modelling for the processing of classified documents using RFID technology pp. 53-66 Downloads
Maciej Kiedrowicz and Jarosław Koszela
Secret office model for the processing of classified documents using RFID technology pp. 67-82 Downloads
Maciej Kiedrowicz and Jarosław Koszela
The re-use of public information: benefits, barriers, challenges pp. 83-96 Downloads
Tomasz Kulisiewicz
The design of e-services in public administration according to the BPM approach – a case study pp. 97-114 Downloads
Elżbieta Lewańska, Wioletta Sokołowska and Milena Stróżyna
Selected aspects of the implementation of IT strategy in city governments in Poland, and the concept of smart cities pp. 115-126 Downloads
Marcin Ludzia
Legal Information Retrieval System, LSIP pp. 127-140 Downloads
Jacek Małyszko, Witold Abramowicz and Tomasz Wagner
The implementation of business intelligence systems in government pp. 141-154 Downloads
Marcin Mazurek
Consistency Model Driven Architecture – the consistency rules of UML models in software architecture pp. 155-168 Downloads
Stanisław Jerzy Niepostyn
The characteristics investigation method of RFID document flow process in the state administration pp. 170-182 Downloads
Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Zbigniew Wesołowski and Kazimierz Worwa
A metamodel for a national enterprise architecture pp. 183-200 Downloads
Andrzej Sobczak
The use of GIS software to support process management in city councils pp. 201-216 Downloads
Cezary Stępniak
The legal and organisational conditions for the implementation of private cloud computing in local government units pp. 217-226 Downloads
Monika Szałkowska-Strzelecka
Computer skills in government administration pp. 227-240 Downloads
Zdzisław Szyjewski
The potential of official statistics in creating an information society pp. 241-252 Downloads
Ewa Turek
An assessment of the innovative IT solution potential in public administration pp. 253-264 Downloads
Jędrzej Wieczorkowski and Magdalena Jurczyk-Bunkowska
The possibilities of using big data in healthcare pp. 267-282 Downloads
Kornelia Batko
Optimisation of medical documentation management processes using speech recognition system and BPMS pp. 283-298 Downloads
Tomasz Gzik and Piotr Radliński
The potential of new eHealth services for residents of smart cities seen from the current legal perspective pp. 299-312 Downloads
Bartłomiej Michalak, Maria Karlińska and Wojciech Glinkowski
Games for health – the concept, example applications, and socio-economic potential pp. 313-326 Downloads
Karol Korczak
Pharmacists’ opinions on e-prescribing and the electronic health record system planned for Poland – a survey questionnaire pp. 327-338 Downloads
Marta Kowalczyk, Tomasz Hermanowski and Katarzyna Kolasa
Training audience evaluation in a district health inspection’s simulation exercise pp. 339-352 Downloads
Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski and Agata Chodowska
The simulation of a life rescue event using data synchronization pp. 353-368 Downloads
Dorota Oleszczuk, Piotr Filipkowski and Michał Horodelski
E-learning in preparation for the final medical examination (LEK) – the LEK-endium training module pp. 369-384 Downloads
Wiesław Palczewski, Szymon Suwała and Mateusz Palczewski
Brain–Computer Interfaces as a new channel of communication for people with physical disabilities pp. 385-404 Downloads
Aleksandra Sójka, Kinga Janiak, Aneta Sikorska and Krzysztof Smółka
The legal obligations for medical data processing entities in the context of e-Health solutions in Poland pp. 405-422 Downloads
Krzysztof Świtała

2016, issue 41

Global value chains and productivity gains: a cross-country analysis pp. 11-28 Downloads
Aleksandra Kordalska, Joanna Wolszczak-Derlacz and Aleksandra Parteka
Badanie dynamiki ubóstwa gospodarstw domowych z wykorzystaniem wybranych modeli analizy historii zdarzeń pp. 29-46 Downloads
Anna Sączewska-Piotrowska
Determinanty rentowności polskich banków. Czy paradygmat structure–conduct–performance działa w polskim sektorze bankowym? pp. 47-62 Downloads
Małgorzata Pawłowska
Measuring the consequences of short-termism in business – the econometric evidence for a sample of European companies pp. 63-78 Downloads
Bartosz Olesiński, Marek Rozkrut and Andrzej Torój
Przestrzenno-czasowa analiza emigracji ludności w wieku produkcyjnym pp. 79-94 Downloads
Elżbieta Antczak and Karolina Lewandowska-Gwarda
Zróżnicowane reakcje w ramach polityki pieniężnej na wydarzenia giełdowe w modelu losowych współczynników pp. 95-108 Downloads
Karol Partyka
Makroekonomiczne czynniki dotyczące not, nastawienia oraz trendów ratingów kredytowych krajów strefy euro pp. 109-126 Downloads
Patrycja Chodnicka-Jaworska
The role of technology gap in the trade of Poland. Panel estimation in the gravity framework pp. 127-144 Downloads
Tomasz Brodzicki
The impact of macroeconomic performance on the stability of financial system in the EU countries pp. 145-160 Downloads
Mariusz Próchniak and Katarzyna Wasiak
Determinants of the credit growth in CESEE countries pp. 161-174 Downloads
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska and Bartosz Witkowski
Konwergencja społeczna i ekonomiczna regionów państw nordyckich pp. 175-188 Downloads
Marta Kuc
Econometric modeling of panel data using parallel computing with Apache Spark pp. 189-202 Downloads
Michał Bernardelli
Związki przyczynowo-skutkowe między bilateralnymi przepływami handlu, bezpośrednich inwestycji zagranicznych i migracji w państwach rozwiniętych pp. 203-220 Downloads
Natalia Drzewoszewska
Rozwój gospodarczy polskich powiatów w kontekście implikacji nowej geografii ekonomicznej pp. 221-238 Downloads
Dorota Ciołek

2016, issue 40

Infrastrukturalne badania naukowe w gospodarce opartej na wiedzy pp. 13-48 Downloads
Józef Oleński
Uwarunkowania tworzenia jednolitego rynku usług cyfrowych w Unii Europejskiej pp. 49-58 Downloads
Wacław Szymanowski
Społeczno-gospodarcze bezpieczeństwo informacyjne w kontekście zatrucia informacyjnego pp. 59-68 Downloads
Jolanta Sala and Halina Tańska
Dobra i usługi informacyjne jako kategoria wydatków gospodarstw domowych pp. 69-82 Downloads
Dariusz Dziuba
Destruktywny wpływ informatyków na rynek pracy z perspektywy nowych zjawisk na rynku pracy zawodów kreatywnych pp. 83-94 Downloads
Bohdan Jung
Gospodarczy ład informacyjny w Polsce pp. 95-106 Downloads
Tomasz Galewski
Komunikacja elektroniczna między państwem a społeczeństwem. Korespondencja w administracji samorządowej powiatów i gmin pp. 107-119 Downloads
Tomasz Jeruzalski and Marek Pęczkowski
Metody predykcji w analitycznym Consumer Relation Management na potrzeby marketingu relacji pp. 120-138 Downloads
Małgorzata Rószkiewicz
Koncerny branży informacyjnej – wielkość, struktura i rola w gospodarce globalnej na tle 2 tys. największych firm świata pp. 139-154 Downloads
Michał Goliński
Upowszechnianie się trendów w gospodarce cyfrowej pp. 155-166 Downloads
Krystyna Polańska
Problemy związane z ustalaniem cen transferowych w przedsiębiorstwach powiązanych pp. 167-177 Downloads
Renata Burchart
System alarmujący o zagrożeniach i szansach przedsiębiorstw na podstawie monitoringu zmian oraz analizy danych webowych i bazodanowych pp. 178-188 Downloads
Karolina Stasiak
Rola standardów w kontekście oprogramowania wspomagającego zarządzanie pp. 189-200 Downloads
Jędrzej Wieczorkowski
Wykorzystanie metody QFD w procesie określenia wymagań użytkowników portali regionalnych systemów innowacji pp. 200-216 Downloads
Przemysław Polak and Magdalena Jurczyk-Bunkowska
Usługi e-government dla obywateli w wybranych krajach UE pp. 217-228 Downloads
Joanna Papińska-Kacperek and Aleksander Wassilew
Technologie agentowe w komputerowym modelowaniu i symulacjach pp. 229-242 Downloads
Piotr Filipkowski
Role analityka biznesowego – standard ITIL versus BABOK pp. 243-256 Downloads
Jerzy Leyk
Społeczne uwarunkowania stosowania metod neuromarketingowych w założeniach ekonomii behawioralnej pp. 257-272 Downloads
Marcin Lewicki and Robert Romanowski
Zróżnicowane aspekty bezpieczeństwa wytwarzanych systemów informatycznych pp. 273-284 Downloads
Halina Tańska and Agnieszka Władzińska
Potencjał analiz Big Data w procesach obsługi odbiorców energii pp. 285-298 Downloads
Anna Pamuła
Komunikacja samorządu terytorialnego ze społeczeństwem za pośrednictwem mediów społecznościowych pp. 299-312 Downloads
Andrzej Szymkowiak and Anna Scheibe
Wzorce zachowań użytkowników stron turystycznych pp. 313-322 Downloads
Beata Gontar
Odpowiedzialne badania i innowacje – nowy paradygmat w budowaniu współpracy między nauką i społeczeństwem pp. 323-332 Downloads
Zbigniew Gontar
Rola Internetu w realizacji działań marketingowych firmy i zdobywaniu nowych segmentów klientów pp. 333-342 Downloads
Małgorzata Grzywińska-Rąpca and Mariola Grzybowska-Brzezińska
Komputerowy system wyborczy a prawo – od realizmu do poprawności pp. 343-356 Downloads
Daria Rybarczyk and Marzanna Skowrońska
Determinanty wyboru notacji modelowania procesów biznesowych pp. 357-370 Downloads
Renata Gabryelczyk, Arkadiusz Jurczuk and Marek Pęczkowski
Możliwości zastosowania nowych technologii informatycznych w procesie zarządzania szkołą na przykładzie programu Księgowość Optivum pp. 371-384 Downloads
Grażyna Kowalewska and Małgorzata Cygańska
Analiza wydatków polskich gospodarstw domowych na łączność pp. 387-398 Downloads
Małgorzata Grzywińska-Rąpca
Ocena zróżnicowania dostępu do Internetu w krajach Unii Europejskiej w 2014 r pp. 399-410 Downloads
Małgorzata Kobylińska
Zastosowanie hierarchicznej metody aglomeracyjnej do grupowania państw OECD ze względu na efektywność wykorzystania energii pp. 411-424 Downloads
Witold Roman
Zróżnicowanie tworzenia struktury produktu krajowego brutto w Polsce w latach 2000–2013 pp. 425-438 Downloads
Ewa Wędrowska and Karolina Wojciechowska
Dolnostronne miary ryzyka a wycena aktywów kapitałowych na przykładzie sektora IT i mediów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie pp. 439-452 Downloads
Lesław Markowski
Wpływ nowoczesnych technologii informatycznych na konkurencyjność przedsiębiorstw pp. 453-468 Downloads
Antoni Bartnik
Determinanty e-zakupów na rynku żywności pp. 469-478 Downloads
Małgorzata Grzywińska-Rąpca and Mariola Grzybowska-Brzezińska
Przełącznikowe modele Markowa (MS) – charakterystyka i sposoby zastosowań w badaniach ekonomicznych pp. 479-490 Downloads
Monika Kośko, Marta Kwiecień and Joanna Stempińska
Ryzyko kwantylowe wybranych otwartych akcyjnych funduszy inwestycyjnych pp. 491-502 Downloads
Anna Rutkowska-Ziarko and Kamila Sobieska
Gender differences in employment structures in Poland pp. 503-514 Downloads
Jarosław Oczki and Ewa Wędrowska
Skale ekwiwalentności w badaniach dochodów gospodarstw domowych pp. 515-526 Downloads
Filip Edmund Gęstwicki
Page updated 2024-05-23