EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Almanac of PhD Students

2016 - 2019

Current editor(s): Stefan Simeonov

From D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Kostadin Bashev ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 15, issue 15 Year 2019, 2019

ПОВЕДЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА СПЕСТЯВАНЕ И ИНВЕСТИРАНЕ pp. 5-28 Downloads
Таня Йорданова
АНАЛИЗ НА ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ КАПИТАЛОВИТЕ И ВАЛУТНИТЕ ПАЗАРИ pp. 29-50 Downloads
Анелия Пенева
КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВИ НА ЛОЯЛНОСТТА pp. 51-77 Downloads
Криста Нейкова
ЕФЕКТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ КРЕДИТНИ РЕГУЛАЦИИ ВЪРХУ ИПОТЕЧНОТО КРЕДИТИРАНЕ И ИНВЕСТИЦИИТЕ В ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ pp. 78-97 Downloads
Борислав Киров
ПРОГРАМАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ – ОСНОВА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР pp. 98-124 Downloads
Мариета Спасова
НОВИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ ПРОМЕНИ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ФИНАНСОВАТА СТАБИЛНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР pp. 125-154 Downloads
Михаела Монова
АНАЛИЗ НА АКТУАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ В БАНКОВАТА СФЕРА И НЕЙНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯ В КОНТЕКСТA НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА БАНКОВИТЕ УСЛУГИ В ЕС pp. 157-173 Downloads
Юлиян Бенов
ОРГАНИЗАЦИОННИ ПОДХОДИ ЗА МИНИМАЛИЗИРАНЕ НА КИБЕРРИСКОВЕТЕ ПРИ ОДИТОРСКАТА ДЕЙНОСТ pp. 174-189 Downloads
Пресиян Василев
НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТA КУЛТУРА pp. 190-212 Downloads
Цветелина Иванова
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЕМА И ДИНАМИКАТА НА СЕКЮРИТИЗИРАНИЯ ВЪТРЕШЕН ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ЕС pp. 213-225 Downloads
Димитър Попов
СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА. ЕФЕКТИ И ЗАПЛАХИ ЗА БАНКОВАТА СИСТЕМА pp. 226-236 Downloads
Пламен Георгиев
ОТНОСНО ЗНАЧЕНИЕТО НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ ЗА БАНКОВАТА СИГУРНОСТ pp. 237-248 Downloads
Светла Боянова
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА БАЗЕЛ III И ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II pp. 249-265 Downloads
Беатрис Любенова
РЕГУЛАТОРНА РАМКА ЗА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА В ЕС pp. 266-276 Downloads
Венцислав Диков
МОДЕЛ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА „БОНУС–ВАУЧЕР“ pp. 277-284 Downloads
Муса Сръкьов
УПРАВЛЕНСКИ ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЧЕСКИ ФИРМИ -СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МОДЕЛИ НА СВОБОДНИТЕ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ pp. 285-297 Downloads
Николай Здравков
ПРОБЛЕМИ НА ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЛАСТИ ПО ТЕЧЕНИЕТО НА ДОЛЕН ДУНАВ pp. 298-312 Downloads
Таня Рисемова
ИЗТОЧНИЦИ И МОДЕЛИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – СПЕЦИФИКА И ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ pp. 313-324 Downloads
Ана Иванова
КРИТИЧЕН АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ В БОЛНИЧНИЯ СЕКТОР pp. 325-340 Downloads
Люба Митева
БАНКИТЕ И КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ И ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ pp. 341-354 Downloads
Станислав Шишманов
ПРОБЛЕМИ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И УСТРОЙСТВЕНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (НА ПРИМЕРА НА ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ) pp. 355-382 Downloads
Валери Велковски
СПЕЦИФИКА НА ТУРИСТА ПРАКТИКУВАЩ КУЛИНАРЕН ТУРИЗЪМ pp. 383-397 Downloads
Симеон Симеонов
BUTCHERS SCHEDULING MODEL EXAMINATION BY TIME STUDY OBSERVATIONS pp. 398-407 Downloads
Emre Güney
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ТОВА ДА БЪДЕШ AGILE /SCRUM pp. 408-415 Downloads
Андрей Йорданов
КОРПОРАТИВНА АМНЕЗИЯ И МОНИТОРИНГ НА НЕЯВНИТЕ ЗНАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ pp. 416-423 Downloads
Диана Христова
ПРОЕКТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВИ ЯДРЕНИ МОЩНОСТИ – ОСОБЕНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА pp. 424-444 Downloads
Борислав Боев
ПАЗАРНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД ТЕЛЕКОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ pp. 445-472 Downloads
Димитър Тричков
BRAND TRUST AS A SOURCE OF BRAND EQUITY pp. 473-487 Downloads
Veneta Lyubenova
ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА – АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИЯТА И ПОЗИЦИЯТА Й В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС pp. 488-506 Downloads
Росица Продановa
ИНОВАЦИИ – ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА pp. 507-517 Downloads
Зорница Крумова
FINANCIAL LITERACY LEVEL OF HIGH SCHOOL STUDENTS AND ITS ECONOMIC PATTERNS REFLECTIONS pp. 518-537 Downloads
Yaakov Itach

Volume 14, issue 14 Year 2018, 2018

КОНЦЕПТУАЛИЗИРАНЕ ЦЕННОСТТА НА БРАНДА pp. 5-25 Downloads
Венета Любенова
ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СТРАНИТЕ‒ЧЛЕНКИ НА ЕВРОЗОНАТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА ПРИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДИСБАЛАНСИ pp. 26-55 Downloads
Силвия Заркова
РИСК МЕНИДЖМЪНТ В ДЕЙНОСТТА НА ФРАНЧАЙЗОДАТЕЛЯ pp. 56-74 Downloads
Петя Йорданова
ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СЪЩНОСТ, РЕФОРМИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА БОРБА С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ДЪЛГОВА КРИЗА pp. 75-96 Downloads
Димчо Шопов
ТЕСТВАНЕ ОБЕКТИВНОСТТА НА ПРЕЦИЗИРАЩИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ВАЛУТНИТЕ ОПЦИИ pp. 97-122 Downloads
Теодор Тодоров
ВЛИЯЕ ЛИ ЛОЯЛНОСТТА ВЪРХУ ПАЗАРНИЯ ДЯЛ И ПЕЧАЛБИТЕ НА КОМПАНИИТЕ? pp. 123-144 Downloads
Криста Първанова
ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ ФРАНЧИЗНАТА СТОЙНОСТ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ БАНКИ В ЕВРОПА СЛЕД БАЗЕЛ III pp. 147-161 Downloads
Даниел Николаев
ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ПАЗАРНИЯ ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДИГИТАЛНИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ В СУБСАХАРНА АФРИКА pp. 162-178 Downloads
Димитър Тричков
ДЕФИЦИТНО БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ ЧЛЕНСТВОТО В ЕС pp. 179-191 Downloads
Димитър Попов
ЕВРОПЕЙСКИЯТ МЕХАНИЗЪМ ЗА СТАБИЛНОСТ И ГРЪЦКАТА ДЪЛГОВА КРИЗА pp. 192-204 Downloads
Росица Проданова
ИНВЕСТИЦИИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ В БЪЛГАРСКИ ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ ‒ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РИСКОВЕ pp. 205-216 Downloads
Борислав Киров
СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА СУАПА ЗА ОБЩА ДОХОДНОСТ pp. 217-232 Downloads
Ирина Пъшева
ВЛИЯНИЕ НА ИНФЛАЦИЯТА ВЪРХУ ФИНАНСОВОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА pp. 233-246 Downloads
Таня Йорданова
СПЕЦИФИКА И КАТАЛИЗАТОРИ НА КОНСОЛИДАЦИЯТА В БАНКОВИЯ СЕКТОР pp. 247-261 Downloads
Юлиян Бенов
БАЛАНСОВИТЕ ПОЗИЦИИ И КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА КАТО ФАКТОРИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ БАНКОВА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ pp. 262-273 Downloads
Кристи Маринова
МАКРОФИНАНСОВАТА РАМКА КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ КЛОНОВАТА МРЕЖА НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ pp. 274-284 Downloads
Пламен Георгиев
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ФИРМЕНАТА СТОЙНОСТ ПРИ МЕНИДЖМЪНТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРСКИ ФИРМИ pp. 285-296 Downloads
Николай Здравков
ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА – СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ pp. 297-311 Downloads
Муса Сръкьов
ФИНАНСОВИ МОТИВИ ЗА МЕЖДУНАРОДНА МОБИЛНОСТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (по примера на България и Румъния) pp. 312-322 Downloads
Ралица Христова-Маринова
Page updated 2023-06-15